JAV-BIŲ LB PENKTOSIOS TARYBOS RINKIMAI

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

19S7 m. gegužės mėn. 6-7 d. d. JAV-bėse vyko kas treji metai vykdomi šio krašto LB Tarybos rinkimai. Balsuojant penkiomis apygardomis, į V-ją Tarybą buvo išrinkti 37 atstovai:

I- joje (Vakarų) apygardoje išrinktas 1 atstovas: B. Brazdžionis (apygardoje balsavo 367);

II- je (Čikagos) apygardoje išrinkta 15 atstovų: dr. P. Kisielius, dr. K. Bobelis, J. Jasaitis, D. Tallat-Kelpšaitė, dr. L. Kraučeliūnas, dr. A. Razma, dr. S. Biežis, Br. Nainys, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Anysas, kun. J. Borevičius, T. Blinstrubas, V. Kasniūnas, kun. V. Zakarauskas, kun. K. Trimakas (balsavo 3773).;

III- je (Clevelando) apygardoje išrinkta 9 atstovai: J. Gailiušytė, V. Kamantas, dr. A. Klimas, J. Smetona dr. A. Butkus, A. Zaparackas, dr. V. Ramanauskas, dr. V. Majauskas, dr. K. Keblys (balsavo 2105);

IV- je (Eostono) apygardoje išrinkta 5 atstovai: dr. P. Vileišis, dr. B. Matulionis, kun. J. Jutt-Jutkevičius, J. Kapočius, V. Bražėnas (balsavo (1160);

V- je (New Yorko) apygardoje išrinkta 7 atstovai: dr. A. Budreckis, kun. L. Jankus, A. B. Mažeika, A. Barzdukas, R. Kezys, K. Miklas, kun. V. Dabušis (balsavo 1676).

Medicinos ir kitokių specialybių daktarai bei kunigai šiuose ir ankstyvesniuose LB rinkimuose neabejotinai labiausiai bus patraukę rinkikų dėmesį. Su laipsniais ar be laipsnių, su eilinėmis ar išskirtinėmis profesijomis naujosios Tarybos nariai, tačiau veik visus juos reikia skirti į tautiniai sąmoningų, visuomeniniai veiklių ir intelektualiai pajėgių lietuvių bendruomenės narių kategoriją. Klaidingai suprastos koegzistencijos su Lietuvos pavergėju advokatų ir vykdytojų JAV LB Tarybos sąstate nėra.

Lengvai pastebimas ir Tarybos atjaunėjimas, ir tas atjaunėjimas reiškiasi ne vien Tarybos narių metų skaičiumi, bet ir naujais veidais bei vardais. Tik vienas trečdalis narių perrinkta iš IV-sios Tarybos. Daugelis nebekandidatavo, kita dalis, nors ir kandidatavo, bet nebegavo išrinkimui reikalingo balsų skaičiaus.

Ar tai Bendruomenės reakcija į kiek perdaug rutinon pasinešusią IV Tarybos veiklą ir bendruomeninio atsakomybės jausmo stokojusi Tarybos narių individualų reiškimąsi? Jei taip, tai ne tik balsuotojų skaičiaus pakilimu, bet ir sveikom reakcijom Lietuvių Bendruomenė būtų paliudijusi savo gyvastingumą.

Nesuprantama, kodėl iš Tarybos pasitraukė anksčiau gan gausiai atstovauti lietuviai rašytojai. Jei Vakarų apygarda nebūtų davusi B. Brazdžionio, nė vieno rašytojo vyriausioje LB institucijoje nebebūtų likę. Atrodo, kad rašytojų dalyvavimas čia būtų daugiau negu pageidautinas.

Į naująją Tarybą įtraukta daugiau jaunesnių žmonių, tačiau, anaiptol, rinkikai nepasidavė "jaunimas dėl jaunumo” priešrinkiminiams gundymams. Žmogaus jaunystė nebuvo palaikyta kokia nors dorybe, ir ne už visus jaunuosius kandidatus buvo entuziastingai balsuota. Išrinktieji jaunesnieji Tarybos nariai (J. Gailiušytė D. Tallat-Kelpšaitė, A. Barzdukas, V. Kamantas, A. B. Mažeika, K. Miklas, Z. Zaparackas ir kt.) turi visas reikalingas kvalifikacijas ir ikišioline veikla jau yra įrodę savo tinkamumą ir pajėgumą, o kai kurie gal net būtinumą dalyvauti Tarybos sąstate.

Palyginus su 1961-jų metų balsavimais, balsuotojų skaičius veik padvigubėjo: anais metais balsavo 4639, o šiemet — 9133. Visur balsuotojų skaičius paaugo, išskyrus Vakarų (Los Angeles) apygardą, kur "Aidų” komentatoriaus žodžiais, "... balsuotojų skaičius .. . kone gėdingai nusmuko” (“Aidai”, 1967 m. Nr. 6). Palyginus su 1964 metais IV-sios Tarybos rinkimais, iš tikro, balsuotojų skaičius vakaruose šiemet apie 40 proc. krito, bet gėdos Kalifornijos bendruomenininkai dėl to daugiau už kitas apygardas jausti neturėtų. IV-sios Tarybos rinkimai Vakarų apygardoje, nors ir pravesti su didele energija, tačiau netvarkingai, neprisilaikant rinkiminių taisyklių, dirbtinai organizuojant balsuotojų blokus, tad ir balsuotojų skaičius buvo dirbtinu būdu išpūstas. Buvo atvejų, ir tai dokumentaliai įrodoma, kad didesnieji “bendruomenės entuziastai” balsavo po du kartus. Sprendžiant iš kai kurių duomenų, k.t., lituanistinių mokyklų, parapijų, didžiųjų parengimų, Čikagos apygarda turėtų turėti maždaug 10 kartų tautiniai gyvų lietuvių už Vakarų apygardą, tad ir 10:1 santykį LB rinkimuose reiktų laikyti normaliu. Toks santykis LB rinkimuose šįmet ir buvo išlaikytas.

Priešrinkiminė agitacija buvo gan gyva, bet išsilaikė džentelmeniško demokratiškumo ribose. Tai, reikia manyti, ir prisidėjo prie balsuotojų skaičiaus pakėlimo. Gal šiokią tokią išimtį sudarė perveržlus balsuotojų bloko organizavimas Clevelande, kur siekta ne tiek savuosius pravesti, kiek tariamus priešus įveikti. Tačiau ir šioje apygardoje rinkikai parodė sveiko nuosaikumo ir išrinko ir “bloko” atstovų ir tų, prieš kuriuos taip karštai buvo kovota. Išbalansavimą, atrodo, padarė Detroito apylinkės ir kitų mažesnių vietovių balsuotojai.

Aplamai V Tarybos rinkimais ir rinkimų rezultatais galima džiaugtis ir juos teigiamai vertinti. Tačiau tai nereiškia, kad rinkimų sistemoje ir pačioje Tarybos veikloje nebūtų taisytinų dalykų. Naujajai Tarybai linkėtina į tai atviromis akimis pažiūrėti.

J. Kojelis