AMŽINYBĖN IŠKELIAVĘS JUOZAS ĄŽUOLAITIS

Prieš vienerius metus — 1966 metų rugpiūčio 9 — Los Angeles mieste po sunkios ir ilgos ligos, aprūpintas šv. sakramentais, mirė muzikas Juozas Ąžuolaitis, ilgametis “Į Laisvę” žurnalo Kalifornijoje atstovas.

Juozas Ąžuolaitis, miręs 1966 metais, su žmona ir sūnumi. Nuotrauka padaryta 1965 metais. Juozas Ąžuolaitis buvo vienas iš LFB Los Angeles vieneto organizatorių ir buvęs pirmininkas.

Ligos metu artimieji ir tolimieji bičiuliai šoko Juozo gelbėti, gausiai aukodami jam taip reikalingą kraują, bet viskas veltui: ligonio gyvybė palengva geso, ir užgeso.

Juozas Ąžuolaitis buvo gimęs 1916 m. sausio mėn. 16 d. tremtyje, tolimoje Rusijoje, kur jo tėvai buvo nustumti Pirmojo pasaulinio karo veiksmų. Kai tik susidarė proga grįžti į tėvynę, Ąžuolaičiai paliko nesvetingą tremtį Rusijoje ir grįžo į dar vokiečių okupuotą Lietuvą. Apsigyveno savo tėviškėje Kovarske, Ukmergės apskrityje.

Pasibaigė pasaulinis karas, pasibaigė rusų bei vokiečių okupacijos. Ką tėvų tėvai svajojo ir dėl ko kovojo, Juozo vaikystėje įvyko: Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma.

Juozas mokėsi Kovarsko pradžios mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. Kurį laiką mokytojavo Veprių žemės ūkio mokykloje. Persikėlęs į Kau ną, mokytojavo V-joje gimnazijoje ir tuo pat metu baigė muzikos studijas Kauno konservatorijoje (vargonų klasę).

Vengdamas naujos rusų okupacijos, Juozas Ąžuolaitis kartu su tūkstančiais kitų lietuvių pasitraukė į vakarų Vokietiją. Pradžioje prisiglaudė Fuldoje, o vėliau įsikūrė Kasselyje. Tremtinių stovyklose Juozas mokytojavo, vargoninkavo, vedė chorus, dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Į JAV-bes Juozas Ąžuolaitis su žmona (Apolonija Gobyte) atvyko 1948. Mat, buvo pakviestas vargonin-kauti į Los Angeles ŠV. Kazimiero lietuvių parapiją. Šiose pareigose ilgiau nepasiliko. Perėjo dirbti į fabriką, o vakarais gilino muzikos studijas vienoje Los Angeles kolegijoje.

Gimęs tremtyje, užaugęs, subrendęs ir mokslus išėjęs laisvoje Lietuvoje, Juozas nepaprastai mylėjo Lietuvą ir brangino kiekvieną lietuvį. Nuo darbo ir šeimos pareigų atliekamą laiką skirdavo lietuviškiems reikalams. Veikliai reiškėsi organizuotoje Lietuvių Bendruomenėje. Jam pirmininkaujant, Lietuvių Bendruomenės Los Angeles apylinkė pradėjo ruošti ‘‘Kalifornijos lietuvių dieną”, suorganizavo Kalifornijos LB centrą, įsigijo Lietuvių namus, atkreipė rimtą dėmesį į jaunimo rėmimą. Juozas aktyviai dalyvavo Tapkime Lietuvos laisvės knygnešiais ir Rezoliucijoms Remti Komiteto veikloje. Ilgus metus išbuvo ateitininkiško jaunimo globėjas, kurį laiką vadovavo ateitininkų sendraugių skyriui. 1957 m. su kitais bičiuliais suorganizavo LFB Los Angeles sambūrį ir dvejus metus jam vadovavo. Buvo nuolatinis vaikų ir jaunimo švenčių, vaidinimų, stovyklų, vasaros aikštelių organizatorius ar talkininkas. Prenumeravo daug laikraščių, buvo didelis lietuviškos knygos mėgėjas.

Įamžindami Juozo Ąžuolaičio prisiminimą, jam mirus, losangeliečiai suaukojo per 300 dolerių Lietuvių Fondui.

J. Kojelis a. a. Ąžuolaičiui skirtam nekrologe rašė:

“Mirtis, peranksti sustabdžiusi Juozo širdies plakimą (mirė, išgyvenęs tik 50 metų), kartu nutraukė ir šios gyvastingos širdies svajones ir viltis. Nebespėjo išvesti į gyvenimą sūnaus, nebeišvydo laisvos Lietuvos. Turėjo palikti ir žmoną, kuri jį ilgos ir sunkios ligos metu su nepralenkiamu pasišventimu globojo. Gyvųjų pareiga Juozo svajones ir viltis pratęsti į realybę”. (Draugas, 1966.VIII.27).

J. Smilga