JAUNIMAS BELDŽIASI Į “FREE EUROPE” DURIS

JAUNIMO PASTANGOS LIETUVOS LAISVINIMO DARBE

Amerikiečių korporacija ‘‘Free Europe, Inc.” (Laisvoji Europa), be komunistų pavergtųjų kraštų Europoje laisvinimo darbų ir žygių, perduoda reguliarias radijo programas keliomis kalbomis. Radijo programos nei lietuvių, nei latvių, nei estų kalbomis neperduodamos. Jaunimo atstovai, suvažiavę į New Yorką 1966 metų liepos mėn. 8 dienos demonstracijoms prie Jungtinių Tautų ir Sovietų Sąjungos atstovybės prie Jungtinių Tautų, pasibeldė ir į Laisvosios Europos organizacijos duris radijo programos lietuvių kalba reikalu. Jaunimo kongresui ruošti komiteto pirm. A. Zaparacko pastangomis buvo gauta audiencija pas minėtos organizacijos pirmininką John Richardson, Jr.

1966 metų liepos mėn. 8 d., lietuvių grupei mėginant demonstruoti prie Jungtinių Tautų ir Sovietų Sąjungos atstovybės būstinės New Yorke, Algis Zaparackas su maždaug 10 jaunimo atstovų aplankė Laisvosios Europos organizacijos pirmininką John Richardson, Jr. ir kalbėjosi su juo ilgiau kaip valandą.

Laisvosios Europos organizacijos (Free Europe, Inc.) pirm. John Richardson, Jr. buvo labai aiškiai paklaustas: “Kodėl neperduodama radijo programa į komunistų pavergtą Lietuvą?” Jo atsakymas buvo irgi labai aiškus: “Neturime pinigų. Jei pradėtumėm radijo programą lietuviškai, turėtumėm duoti taip pat latvių ir estų kalba. Vien tik tos programos pradėjimas tomis trimis kalbomis kainuotų apie 10 milijonų dolerių; tos programos išlaikymas kainuotų kasmet apie pusantro milijono dolerių”. Sumani Australijos lietuvių jaunimo atstovė Jūratė Reizgytė tuoj jam atšovė: "Mes tą sumą galėtumėm surinkti!” Ne vienas delegacijos atstovų vos neišvirto iš kėdžių po tokio Jūratės pareiškimo. Tada John Richardson, Jr. pasakė lietuviams puikų komplimentą: “Jūs, lietuviai, viską galite padaryti. Esu tikras, kad tą sumą jūs surinktumėt, bet to nedarykite. Mes esame privati organizacija, bet klausome JAV-bių Kongreso ir Prezidento sugestijų ir patarimų. Paspauskite mus per Kongresą, Prezidentą. Jei tik mes tą spaudimą pakankamai pajusime, pradėsime radijo programą ir lietuvių kalba, rasdami tam ir piniginių resursų ..

Mūsų laisvinimo veiksniams čia proga pasireikšti. Kodėl jiems nebandyti sukelti ant kojų visus lietuvius ir gerą dalį amerikiečių ir per juos tuo reikalu paspausti Kongresą ir krašto administraciją? Būtų didelis laimėjimas gauti radijo programą į Lietuvą per Laisvosios Europos radijo stotis.

Toji jaunimo delegacija pas John Richardson. Jr. tvarkėsi vėl “jauni-miškai”: (1) neįteikė jam net trumpo laiškučio tuo klausimu ta proga; (2) neįteikė jam net delegacijos dalyvių sąrašo; (3) kalbėtasi su John Ricjardson, Jr. be jokio plano, vadovas tai delegacijai nė nebandė vadovauti. Delegatams iš angliškai kalbančių kraštų (Anglijos ir Australijos) nebuvo vargo susikalbėti su John Richardson, Jr. Vargo buvo tiems, kurie angliškai nemokėjo (iš Vokietijos ir Pietų Amerikos kraštų). Mūsų studentai (ar jau baigusieji universitetus JAV-se, Anglijoje ar Australijoje) puikiai moka angliškai, bet nebesupranta lietuviškai. Bent pora jaunuolių, pasišovusių būti vertėjais, nepajėgė išversti John Richardson, Jr. klausimų į lietuvių kalbą ir jaunimo atstovų atsakymų į anglų kalbą.

Vis dėlto jaunimo delegacija Laisvosios Europos pirmininkui John Richardson, Jr. padarė gerą įspūdį. Tą pačią dieną jis telefonavo VLIK-o tuometiniam pirm. V. Sidzikauskui, pareikšdamas, kad tos jaunosios lietuvaitės ir tie jaunieji lietuviai jam tikrai patikę, daug ką iš jų sužinojęs.    (gi.)

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS

Kitas “Į Laisvę” žurnalo numeris išeis 1967 metų lapkričio mėnesį. Pirmas “Į Laisvę” žurnalo numeris 1968 metais išeis kovo mėnesį. Medžiaga kitam “Į Laisvę” numeriui (laiškai redaktoriui, pranešimai ir kit.) turi pasiekti redakciją iki 1967 metų rugsėjo mėn. 1 d.

Redakcija

DR. GIRNIAUS PATIKSLINIMAS

Dr. J. Girnius prašo paskelbti, kad “Į Laisvę” 1967 metų kovo numeryje, puslapyje 74, atpasakotos tariamai jo paskaitos mintys iš tikrųjų neturi nieko bendra su jo skaityta paskaita.

Redakcijos pastaba. Asmuo, rašęs apie studijų savaitę, atrodo, netiksliai perdavė dr. J. Girniaus mintis.