PAVERGTŲJŲ BALSAS IR ATGARSIAI

Dešimtoji Pavergtųjų Europos Tautų seimo sesija

Rugsėjo 17, kai į Jungtines Tautas susirinkusių 111 valstybių pradėjo 18-ją pilnaties sesiją, Pavergtųjų Europos Tautų seimas, antroj gatvės pusėj priešais Jungtinių Tautų rūmus iškėlęs savo 9 narių — valstybių vėliavas iki pusės stiebo priėmė deklaraciją, kurioje sakoma:

“Po II Pasaulinio karo Albanijai, Bulgarijai, Čekoslovakijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Rumunijai ir Vengrijai yra brutaliai atimtos teisės savo pačių likimui spręsti. Sovietų Sąjunga sutrypė JT Chartą, kurį nustatė "plėsti draugiškus valstybių santykius, paremtus pagarba teisių lygybės principui ir tautų apsisprendimui. Estijai, Latvijai ir Lietuvai yra brutaliai atimtas valstybinis suverenumas, valstybinė laisvė ir nepriklausomybė. Sovietų Sąjunga jas užpuolė, okupavo ir po to jų teritorijas inkorporavo prieš jų tautos valią, taigi pažeisdama savo tarptautinius įsipareigojimus ir pagrindinius tarptautinės teisės principus. Sovietų Sąjunga yra ciniškai uzurpavusi teisę reprezentuoti šias valstybes Jungtinėse Tautose. Pavergtųjų seimas pabrėžtinai pareiškia, kad Sov. Sąjunga neturi jokio įgaliojimo Estijai, Latvijai ir Lietuvai atstovauti Jungtinėse Tautose, ir ta pačia proga reiškia savo pasitenkinimą, kad daugelis laisvų valstybių, tarp jų ir JAV vyriausybė, nesuteikia šiam neteisėtam Sov. Sąjungos veiksmui savo pripažinimo.

Pavergtųjų seimas todėl apeliuoja į Jungtinių Tautų narius — laisvąsias valstybes — atmesti sovietų kontroliuojamų Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos delegacijų kredencialus Jungtinių Tautų 18-jai sesijai... Pavergtųjų seimas taip pat apeliuoja į Jungtinių Tautų daugumą sudarančias laisvąsias valstybes paneigti Sovietų Sąjungos delegacijai teisę kalbėti Estijos, Latvijos ir Lietuvos vardu.”

Seimas telegrama kreipėsi į Amerikos prezidentą Kennedy, kad jis savo kalboj Jungtinėm Tautom iškeltų sovietų pavergtųjų Europos tautų apsisprendimo klausimą. Prezidentas atsargiais žodžiais tautų apsisprendimo teisę palietė, paminėjo religijos ir dvasiškių persekiojimus, bet vardais sovietų pavergtųjų kraštų nepaminėjo.

Seimas kita telegrama pasveikino Jungtinių Tautų pilnaties pirmininką venecueliet5 Carlos Sosa - Rodriguez ir priėmė atsišaukimą į Jungtinių Tautų narius — laisvąsias valstybes dėl apsisprendimo teisės sovietų pavergtai Europai.

Didžioji spauda pavergtųjų kraštų šauksmą nutylėjo.