VARDAI ĮVYKIUOSE

JAV ir Kanados LFB Centro Valdybos nariai su dr. J. Grinium. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: dr. Z. Brinkis, dr. K. Ambrozaitis (pirm.), dr. J. Grinius, Į Laisvę red. St. Daunys. Antroje eilėje: inž. St. Kungys, J. Baužys, inž. A. Pargauskas. Nuotraukoje nėra CV narių dr. V. Majausko ir J. Aušroto.

Nuotrauka V. Maželio.

Julius Kakarieka, istorijos profesorius Concepcion universitete, Čilėje, porą žiemos mėnesių praleido Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Čikagos Lietuvių Fronto Bičiuliai, jam besilankant Čikagoje, suruošė pasikalbėjimą — pobūvį.

Julius Kakarieka kilęs iš Vilniaus krašto, Dieveniškių miestelio. Baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, istoriją studijavo Vilniaus universitete, o istoriją ir filosofiją — Tuebin-geno universitete. Studijas gilino Čilės universitete. Čilėje jau 12 m. dėsto istoriją ir istorijos filosofiją. Profesoriavo Santiago katalikų universitete, Čilės valstybiniame universitete, kur buvo istorijos departamento direktorium.

Savo moksliniais darbais dalyvauja Pietų Amerikos moksliniuose žurnaluose. Neseniai paskelbė studiją apie demokratijos ir diktatūros problemą pas Machiavelį. Yra surinkęs medžiagą stambesniam veikalui apie istorinį objektyvumą. Šiais metais, Vakarų Vokietijos vyriausybės pakviestas, vyks į Europą specializuotis istorijos filosofijos srityje pas prof. K. Loewith, Heidelberge.

Prof. Julius Kakarieka įsijungė į Į Laisvę bendradarbių eiles.

Aloyzui Baronui paskirta pirmoji Laiškų Lietuviams konkurso premija.

Dr. Jonui Griniui paskirta 1962 m. Lietuvių Rašytojų Draugijos premija, kuri yra Lietuvos valstybinės premijos tęsinys. Premija paskirta už Gulbės Giesmės dramą apie Barborą Radvilaitę ir jos vyrą, karalių Žygimantą Augustą. Komisija premijai skirti buvo sudaryta iš Čikagoje gyvenančių rašytojų: P. Gaučio, St. Lauciaus, V. Ramono, S. Tamulaičio ir A. Valentino. Premija įteikta Los Angeles mieste per neprikklausomybės šventės minėjimą. Autorius savo žodį atsiuntė įrašytą į magnetofono juostelę. 500 dol. premiją sudėjo daugiausia Los Angeles lietuviai.

Gulbės giesmę išleido Lietuviškosios Knygos Klubas Čikagoje. Ši Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės drama susilaukė didelio pasisekimo. Knygos laida jau išparduota.

VDU Kaune dr. Jonas Grinius dėstė prancūzų kalbą, literatūrą ir estetiką. Buvo Židinio redaktorius, XX Amžiaus kolektyvo narys, bendradarbiavo ir bendradarbiauja spaudoje, aktualiai ir drąsiai pasisakydamas literatūros, meno ir aplamai mūsų kultūros ir visuomeninio gyvenimo klausimais.

Laureatas gyvena Miunchene. Praėjusią vasarą lankėsi JAV, Kanadoje, Kultūros Kongrese skaitė paskaitą.

Ernestas Galvanauskas, visuomenininkas ir politikas, 1962 lapkričio 20 sulaukė 80 m. amžiaus.

Vincas Mykolaitis-Putinas, vienas iškiliausių pomaironinės kartos mūsų poetų, romanistas, dramaturgas ir literatūros istorikas pavergtoje Lietuvoje sausio 6 d. sulaukė 70 metų. Geriausi jo kūriniai — eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų ir romanas Altorių šešėly.

Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje gražiai paminėjo Postilės autoriaus Mikalojaus Daukšos 350 m. mirties sukaktį. Programą atliko Instituto studentai. Minėjimas buvo vienas iš gražiausių Čikagoje.

Solistės Birutės Kemežaitės dainų ir operų arijų rečitalis įvyko 1963 kovo 23 Jaunimo Centre, Čikagoje. Rečitalio rengimui sudarytas specialus komitetas.

Jaunoji solistė dainavimo pamokas pradėjo pas VI. Ivanauską studijuodama lituanistiką Pabaltijo universitete Pinneberge. Pirmieji dainininkės solo pasirodymai — tremtinių stovyklose Vokietijoj, kelionėje per Atlantą, Clevelando bažnyčioje ir komercinėje radijo programoje. J. Vaz-nelio patarta, dainavimo mokytis pradėjo pas J. Būtėną. Vėliau mokėsi pas A. Dičiūtę-Trečiokienę ir Grace B. McKeller. 1958 pradėjo studijas konservatorijoj. Dainų ir arijų rečitaliui ruošėsi dirbdama su mokytoja E. Steen - Lamont. Rečitalyje dainavo V. K. Banaičio, VI. Jakubėno, J. Strolios ir kitų lietuvių kompozitorių kūrinius ir operų arijas.

Dail. T. Valius, vienas iš iškiliausių nepriklausomoje Lietuvoje augusių grafikų, šį pavasarį ilgesniam laikui išvyksta į Europą. Ilgiau apsistos Paryžiuje.