Aukos, pranešimai, atstovybės

Į Laisvę aukojo:

Dr. K. Ambrozaitis 50, V. Maželis 28,75, dr. J. Kižys 11, inž. A. Par-gauskas 9, V. Ramonas 7, M. Jurgaitis 5, dr. B. Radzivanas 5, dr. J. Reinys 4, M. Sodonis 4, K. Barzdukas, D. Bielskus, V. Bulota, A. Masaitis, Dr. J. Plikaitis ir dr. Regina Saldaitis po 3, Vyt. Barisas, I. Eitmanienė, K. Grina, K. Kazlauskas, J. Kojelis, Vl. Palubinskas, M. Palūnas, V. Palonas, J. Pažemėnas, V. Ročiūnas, A. Skrupskelienė ir V. Vaitiekūnas po 2 , B. Masiokas 1,50, G. Bučmys ir kun. K. Žvirblis O. P. po 1.

Australijos lietuviai A. Mauragis 5,70, A. Vaitiekūnas, K. Varnas ir J. Vaskas po 2,70, J. Vebrys 2.

LFB Chicagos Sambūris 1961 m. kadencijoj 16,15, 1962 m. 527,88 dol.

Mieliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę administracija

Pranešimas

Pradedant Naujus Metus, skaitytojų patogumui siunčiam voką ir pranešimą. Maloniai prašome į tai atkreipti dėmesį ir voką su čekiu bei laišku grąžinti administracijai

10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill.

Už Jūsų malonų lietuvišką dėmesį iš anksto dėkojam.

Į Laisvę administracija

KLAIDOS ATITAISYMAS

Į Laisvę nr. 29, 1962 liepos mėn., aprašant LB Tarybos sesiją, yra įsibrovusi klaida. Ten 46 p. rašoma apie "pasirodysiantį šeštam skyriui A. Šerkšno - Tyruolio vadovėlį Ten, kur Nemunas banguoja”. Turėjo būti parašyta ir dabar atitaisome: Ten, kur Nemunas banguoja vadovėlį parašė A. Šešplaukis - Tyruolis. Vadovėlis pasirodė 1962 rugpiūčio mėn. Už įsibrovusią klaidą atsiprašome.

Į Laisvę Redakcija

- Į laisvę: atstovybės -

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11,

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, South, Victoria 

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma 

JAV: LFB Sambūrių Valdybos

Kanadoje: V. Aušrotas, 180 Glenholme Avė., Toronto 10, Ont.

Švedijoje: P. Dūda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Z. Kungys, Hechtsheim-Mainz 6501, Bahnweg 1,

Į Laisvę Administracija: 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill.