SOVIETŲ PROPAGANDA DABAR

PROPAGANDINĖS ŽYMĖS

Postalininiais metais vakariečiai stebėtojai buvo ėmę skelbti, kad sovietų propaganda žymiai sušvelnėjo, pasidarė mažiau agresyvi ir daugiau informatyvinė. Pasikeitimų yra buvę, kaip ir iš vis sovietų gyvenime, tačiau tie pasikeitimai buvo taktiniai. Juos galima apibūdinti sekančiai: 1. nebėra tiek daug grynai politinės propagandos, 2. daugiau popieriaus ir žodžių pašvenčiama mokslo, kultūros ir meno diskusijom, 3. šiek tiek objektyvumo pasirodė žmogiškosios egzistencijos pačioje Sovietų Sąjungoje aprašymuose ir šiltesnio žmoniškumo toje informacijoje, 4. sovietų propagandistams partija leido tam tikros laisvės, diskutuojant tam tikrus filosofinius klausimus, aprašant sovietų gyvenimą arba vidaus politikos klausimus. Tai reiškia, kad propaganda nebėra tiek monotoni, bet galima išgirsti ir skaityti šiek tiek įvairesnių nuomonių. Užsienių politikoje tačiau propaganda, išskyrus kai kurį žodyną, pasiliko ta pati. Užsienių ir tarptautinio komunizmo politikoje ji yra pasilikusi ir uniforminė, neleidžianti jokių skirtumų, o taip pat ir nelabai sušvelnėjusi. Nors kartais ir išspausdinamas amerikiečius pagiriąs straipsnis, prie jo būna du amerikonus peikią. Vienoje srityje sovietų propaganda ne tik nepasikeitė, bet ir paaštrėjo — tai kovoje prieš Vakarų ideologiją.

 Sovietų propaganda užsieniuose, remiama įvairių kultūrinių ir kt. kontaktų su satelitais ir su laisvuoju pasauliu, yra taip pat žymiai sustiprėjusi ir suintensyvinta. Pagrindinė tos propagandos tema yra ši: kapitalizmas baigia bankrutuoti dvasiniai, ateitis priklauso komunizmui. Šitoji kova buvo suplanuota Sovietų Sąjungos komunistų partijos centrinio komiteto. Į užsienį sovietų radijo siuntos pareitais metais buvo sustiprintos 15%. Į užsienius sovietai dabar duoda 2,941 radijo valandą per savaitę, Amerika tik 609.

Kaip tas prancūzas kad sakė: juo labiau keičiasi, juo labiau tas pat.