LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Liepos 4—5 dienomis Chicagoje įvyko Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavimas. Dvi karštas dienas susirinkę Tarybos nariai skyrė lietuviškųjų reikalų svarstymui. Jau šis faktas rodo, jog Tarybos nariai yra gilaus pasiaukojimo žmonės, laisvas poilsio dienas paskyrę darbui ir pareigai. Suvažiavimo metu išklausyta eilė pranešimų, referatų, padiskutuota, priimtos rezoliucijos ir sveikinimai. Suvažiavime išryškėjo, jog bendruomeninė idėja pirmoje eilėje gyva ir reali tuose, kurie ant savo pečių tempia nelengvą darbo naštą, kaip centro valdybos žmonės ir apygardų pirmininkai. Tarybos suvažiavimo darbus sekė ir sveikinimo žodžius tarė Lietuvos konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. Matulionis. Dienraštis „Draugas“ skyrė daug vietos suvažiavimo aprašymui ir įvertinimui.