Studijų ir poilsio savaitė

Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių trečioji studijų ir poilsio savaitė rugpjūčio 9—16 dienomis vėl rengiama Dainavos stovykloje. Jai mestas šūkis „Važiuojam savaitei j Lietuvą — į Dainavą“. Studijų ir poilsio savaitę organizuoja Clevelando Lietuvių Fronto Bičiulių sambūris, vadovaujamas dr. K. Ambrozaičio.

Studijų ir poilsio savaitės pradėtos organizuoti Vokietijoje. Europos LF Bičiuliai jau surengė penkias studijų ir poilsio savaites. Europos LF Bičiulių mintis perkelta į Ameriką 1957 metais. Tų metų vasarą rugpiūčio mėn. pirmoji Amerikos ir Kanados LF Bičiulių studijų ir poilsio savaitė įvyko pas tėvus pranciškonus Kennebunk Port, Me. Dalyvavo 60—70 bičiulių. Savaitė buvo pašvęsta lietuvybės išlaikymo studijoms.

Antroji Amerikos ir Kanados LF Bičiulių studijų savaitė surengta 1958 m. rugpiūčio mėn. ALRKF Jaunimo Dainavos stovykloje. Dalyvavo 100—130 bičiulių ir svečių. Gvildentos lietuviškosios kultūros, laisvės kovų prasmės, lietuvės moters rezistencijoje vaidmens, Lietuvos medžiaginio kilimo ir lietuvio charakterio problemos. Studijų dienas organizavo Detroito LFB sambūris, vadovaujant dr. V. Majauskui, J. Buitkui ir talkininkaujant Chi-cagos LF Bičiuliams.

Trečioji Amerikos ir Kanados LFB studijų ir poilsio savaitė Dainavos stovykloje pradedama 1959 m. rugpiūčio 9 d., sekmadienį, baigiama rugpiūčio 16 d. Stovyklavimo vieta: ALRKF Jaunimo stovykla Dainava, 15100 Austin Rd., Manchester, Michigan. Dalyvauti kviečiami Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiuliai, jų šeimos ir kviesti svečiai. Sudarytos sąlygos atostogauti šeimoms su mažesniais vaikais. Vaikams organizuojama globa — vaikų darželis. Už maistą ir nakvynę suaugę moka 30 dol. savaitei, vaikai pusę kainos.

Šiųmetinėje studijų ir poilsio savaitėje nagrinėsime šiuos klausimus: iš stalinizmo į chruščiovizmą Lietuvoje, Demokratijų tipai, Modernizmas ir realizmas dailėje, Literatūros aktualijos. Paskaitos ribosis akademine valanda (45 min.). Po paskaitų diskusijos. Studijinę dalį tvarko St. Barzdukas. Vakarais bus koncertai, šokiai, skaitomas stovyklos dienraštis ir rengiami literatūros vakarai. Sporto ir pramogų vadovas V. Pikūnas, literatūros vakarų — rašytojas A. Baronas. Susikaupimo ir maldos valandą kritusiems Lietuvos partizanams pagerbti ir prisiminti organizuoja dr. V. Majauskas. Studijų savaitės moderatorium pakviestas dr. J. Girnius.

Stovyklautojų patogumui virtuvės ir ūkio darbams sudarytas samdomas personalas, tad stovyklautojai bus laisvi nuo pašalinių darbų.

Iki pasimatymo trečiojoj Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje prie gražaus Spyglio ežerėlio.