Chicagos Lietuvių Fronto Bičiulių iškyla

Kiekvieną pavasarį, kai tik meiliau pradeda šypsotis saulė ir lietaus lašai nebekrinta į žemę, Chicagos apylinkėse esančiame dideliame ir gražiame Jonynų sode pasigirsta skambios dainos, muzika, kupletai, suliepsnoja laužas. Tai Chicagos Lietuvių Fronto Bičiulių ir jų svečių tradicinė pavasarinė iškyla į gamtą, paįvairinta paskaitomis, menine dalimi, linksmybėmis ir jaučio kepimu. Iškylos sumanytojas ir pradininkas dr. J. Kižys. Per eilę metų iškyla pavirto gražia tradicija ir susilaukia vis didesnio pasisekimo jaunimo ir vyresniųjų tarpe. Atvyksta bičiulių iš Detroito ir Clevelando. Rimtos paskaitos iškyloje pasidaro tarsi įvadu į busimąją LFB studijų ir poilsio savaitę. Ligi šiol iškylose paskaitas skaitė kun. dr. A. Baltinis, prof. M. Mackevičius, dr. J. Meškauskas, dr. V. Vardys ir kiti.

Šiųmetinė Chicagos LFB tradicinė pavasarine iškyla sutapo su lietuviškosios tremties 15 metų sukaktimi. Atidarydamas iškylą dr. J. Kižys pabrėžė iškylos tradicijas, jos pobūdį ir jautriu žodžiu prisiminė atmintinus baisiuosius birželio mėn. pradėtus Lietuvos žmonių trėmimus. Mažutėliai, jau gimę Amerikos žemėje, Jūratė ir Algis Jasaičiai atnešė Lietuvos vėliavą ir padeklamavo patrijotinius eilėraščius. Iš Lietuvos atvežtoji trispalvė turi savo istoriją — ji plevėsavo Lietuvoje 1941 m. lietuvių tautos sukilimo metu. Lietuvos himną giedant vėliavą pakėlė inž. P. Narutis, vienas iš aktyviausių 1941 m. sukilimo vadų. Sekė dr. J. Meškausko ir dr. V. Vardžio paskaitos.

Vakare, jau temstant, suliepsnojo laužas. Meninėje dalyje su deklamacijomis pasirodė M. Sadonis ir studentės Indrė Paliokaitė ir Vida Krištolaitytė. Nijolė Jankutė - Užubalienė nuotaikingai paskaitė iškylai parašytos eiliuotos humoristikos. Vladas Užubalis rašytojo Aloyzo Barono sukurtom linksmom dainom pritaikė meliodijas, kurias padainavo kartu su V. Naudžium ir M. Sadoniu. Sekė dainos, muzika, šokiai, jaučio kepimas ir vaišės.

Rytojaus dieną iškylos dalyviai susitelkė maldai Beverly Shores bažnytėlėj.

Iškylos metu Jonynų sodas buvo gražiai apšviestas, įrengti garsiakalbiai. Techniškuosius įrengimus gražiai sutvarkė bičiulis inž. L. Padleckas, talkinamas stud. Stuko, B. Brazdžionio ir kitų bičiulių.