Aukos, metrika

“Į LAISVĘ” AUKOJO:

Dr. P. Kisielius — $25.—; V. Ramonas — $10.—; G. Stirbytė, L. Padlec-kas, dr. J. Kižys po $7.—; Kun. dr. A. Juška $6.—; dr. Alb. Šmulkštys $3.—; S. Laniauskas, Marija B., K. Dabulevičius, V. Barisas, K. Motiejus, K. Činčius ir F. Fabijonas po 2 dol. J. Skardis, V. Šilėnas po $1.

Mieliems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę leidėjai

“Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Britanijoje: J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, York’s.

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Avė., Chicago 29, Ill., telef.: RE 7-6621; K. Gaižutis, 953 Maud Ave., Cleveland 3, Ohio; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 325 Titan St., Philadelphia, Pa., telef.: HO 7-4176; A. Vaitkus, 85 Arnold Str., Waterbury, Conn.; A. Sabalis, 251 Alpronse St., Rochester, N. Y.

Kanadoje: VI. Girčys, 31 Concord Avė., Toronto, Ont., telef. OL 2156; J. Pleinys, 113 Cannon St. E. Hamilton, Ont., telef.: 2-2698; J. Urbonas, 1421 Pelissie St., Windsor, Ont., telef.: CL 6-3049.

Vokietijoje: J. Medušauskas, Sckellstr. 12/3r., Muenchen.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

“Į LAISVĘ” Metinė Prenumerata: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) —-$3.00: Australijoje ir D. Britanijoje — L. 10: Italijoje — L. 900; Prancūzijoje — Fr. 750; Švedijoje — Kr. 8; Šveicarijoje — Fr. 8; V. Vokietijoje — DM. 6.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $1.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L. 3; Italijoje — L. 300: Prancūzijoje — Fr. 250; Švedijoje —Kr. 3; Šveicarijoje — Fr. 3: V. Vokietijoje -— DM. 2.

Norintieji žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.

Į LAISVĘ — Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas. Redaguoja REDAKCINE KOLEGIJA. Redakcijos adresas — Į LAISVĘ/ 3122 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Administratorius — Viktoras Naudžius.

Administracijos adresas — Į LAISVĘ, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Telef.: OLympic 2-3596.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Edited by EDITORIAL BOARD. Address: 3122 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Business manager: V. Naudžius, 1936 S. 49 Ave., Cicero, Illinois. Phone: OLympic 2-3596.