LAIŠKAI

Kai skaitytojai dėkoja, giria, bara, smerkia — vis tai naudinga redakcijai. Dar naudingiau, kai pastebi konkrečiai, kas gera ir kas taisytina. Šiuo tarpu susilaukėme ir šiokių ir tokių atsiliepimų.

. . . Nuoširdžiai dėkodamas už prisiųstus susipažinimui “Į Laisvę” numerius, šiuo kartu siunčiu 10 šilingų, nes noriu, kad jūsų puikus ir tvirto nugarkaulio žurnalas ir toliau. .. skelbtų atvirą tiesą.
S. P. Pusdešris, Australija

Robert Liepinš,Latvijos buvęs ministeris Kaune ir dabar Latvijos atstovas prie Vokietijos vyriausybės, rašo, kad Į Laisvę laikraštyje jam ypatingai buvo įdomus prof. Zenono Ivinskio straipsnis apie Laikinosios Vyriausybės veikimą 1941. Tokio visapusiško to meto sąlygų atvaizdavimo — rašo min. Liepinš — lig šiol nebuvau matęs.

*

. . . Mums patinka, kad pristatote naujus autorius trumpomis biografijomis . ..
J. Gimbutas,Boston, Mass.

*

Kol Lietuvių Frontas bus išstojęs iš ... Vliko,... tol jų rašytas žodis man nereikalingas . . .
J. Damijonaitis, Omaha, Neb.

*

. . . Džiaugiuosi gražiai bujojančiu “Į Laisvę”.
K. Kazlauskas, Chicago, Ill.

*

. . . Linkiu tapti mėnesiniu.
M. Matukas, Cleredon, Ill.

*

. . . Būtų labai gera, kad sugrįžtumėt į Vliką... Bus nepataisomas nuostolis, jei Vlikas iširs . ..
V. Juodeika, Portland, Ore.

*

.. . Sveikintinas yra gyvas “Į Laisvę” dėmesys dabarčiai.. . Stiprinant tremtiniuose dabarties pajautimą, būtų pageidautina, jog “Į L.” puslapiuose galėtų skaitytojai rasti daugiau straipsnių, gvildenančių šių dienų Lietuvą kuriuo nors atžvilgiu . . .
J. Medušauskas, Vokietija.

*

. . . Pageidaučiau, kad žurnale rastų vietos ir Lietuvos mokyklos, ypač studentų vargai ir kovos okupacijų metais...
Ig. Kazlauskas, Bayonne, N. J.

*

. .. norime pareikšti geriausius linkėjimus frontininkams ir toliau savo puikiais straipsniais išlaikyti gyvą lietuvišką kovos dvasią . ..
K. E. Pakuliai, Washington, D. C.

— “Į Laisvę" man labai imponuoja: kultūringas, integralus ir jau nenuneigiamai svaraus akademinio lygio.    Jurgis Petraškevičius,Montreal, Can.

*

. . . Dėkoju už “Į Laisvę”. Atrodo įdomus ir turiningas ...
Dr. Plechavičius,Yonkers, N. Y.

*

. . . linksmai nuteikė J. Gailėno straipsnis apie studentų Santarą. Nors ir nesutinku su kai kuriomis straipsnio mintimis, tačiau straipsnis įdomus.
J. A. Bilėnas,L.S. Santaros N. Y. skyriaus pirmininkas

*

. .. Paskutiniame “Į Laisvę” nr ... kai kas man nevisai patiko — tai Eisenhowerio pareiškimų iš įvairių vietų sugretinimas .. . Nematau blogos valios ar principų išsižadėjimų jo anuos žodžiuos ... Lietuviai, simpatizuoją respublikonams, palaikys tai priešrinkimine propaganda demokratų naudai... Ar ne perdaug apie neseną praeitį ir LF išstojimą iš Vliko ? ...    Č. G., Chicaga

*

. . . laikraštis teikia daug gražių vilčių . . . Linkiu, kad užsidegęs žiburys neišblėstų ...
A. Mantautas, Brockton, Mass.

*

... džiaugiuos ryžtumu ir tesėjimu ...
F. Prekeris, Stamford, Conn.

*

. .. perskaitęs Alės Rūtos “Trumpą dieną”, pagalvojau: kas nori Lietuvos kaimo gyvenimą pažinti ar jį iš naujo pergyventi, turi skaityti šį romaną. O kas nori turėti teisingą ir ryškų mūsų surizgusio gyvenimo vaizdą, objektyvų mūsų netolimos praeities gyvenimo įvykių įvertinimą, tas turi skaityti žurnalą “Į Laisvę”. Ir visa medžiaga pateikiama tokia patrauklia ir miela forma, kad žurnalą gavęs, jį perskaitai nuo pirmo iki paskutinio puslapio ...

S. R., California