MUMS RAŠO

Skyrius “Į pilnutinę demokratiją” mane paskatino kitaip ieškoti atsakymo į tokius bendrus klausimus kaip: kuris sąjūdis yra demokratinis, krikščioniškas, tautinis ir t.t. Būtent, žiūrėti ne tiek į bendrą dekliaravimą, kiek į atskirų klausimų sprendimą ir jau tada pačiam darytis išvadas. Tuo metodu pamatai lengviau, ar dekliaracija sutampa su praktinių klausimų sprendimu, ar nueina visai kitais keliais. Įtikinamas to pavyzdys čia Europoje yra kova dėl konfesinių ir valstybinių mokyklų. Vak. Vokietijos liberalai ir socialistai pripažįsta pasaulėžiūros laisvę valstybėje. Bet kai susiduria su konkrečiu mokyklų klausimu, seimeliuose ir Bonnos parlamente pasisako prieš laisvę konfesinėms mokykloms. Baden-Wuerttembergo valstybėje, kur daugumas tėvų pasisako už konfesines mokyklas, liberalų ir socialistų koalicijos dėka jau buvo einama prie to, kad visoje valstybėje būtų įvedamos tik valstybinės mokyklos, nors tėvų pageidavimas kitoks. Tik praeitų metų parlamento rinkimai sukliudė tą planą. Tuo tarpu Niedersachen pasinaudojant seimelio persvara paliktos tik valstybės mokyklos, šiuo konkrečiu atveju matyt, kaip ir demokratinė grupė, daugumos valią primesdama mažumai pasaulėžiūros dalykuose, elgiasi nedemokratiškai. To fakto akivaizdoje man dėmesio vertas yra “Į Laisvę” pasisakymas, kad mokyklų srity “valstybė atsižvelgia į tėvų pageidavimą” (Į Laisvę Nr. 2-39) kaip nuoseklus demokratijos principo vykdymas.
M. Musteikis, Vokietija

*

Labai vertinu LFB Visuomeninių Studijų Biuro ateities demokratinės Lietuvos sąrangos svarstymus atskirais kertiniais klausimais. Mane labiau domino žemės ūkio klausimas, o tuo pačiu neatjungiamai ir ūkininko reikalai. Teisingai studijoje "žmogus ir ūkis" tautos pajamų pagrindiniu šaltiniu pripažintas žemės ūkis. Šis gyvybinis krašto pajamų garantavimas turi kaiptik prasidėti gamintojui pajamų užtikrinimu, ūkininko ir ž. ūkio darb. gyvenimo lygio pakėlimu. Jei iš praeities galima būtų mokytis, tai reiktų ateity labai budėti, kad nesuirtų socialinė pusiausvyra tarp atskirų gamintojų klasių. O taip buvo nutikę pastaruoju laiku Lietuvoje. Ar ne keista, kad žemės ūkis buvo padaręs labai gražios pažangos; žemės ūkis buvo didysis valstybės pajamų šaltinis, bet patys ūkininkai ir žemės ūkio darbininkai turėjo daug sunkesnes gyvenimo sąlygas palyginti su kitų sričių darbininkais bei tarnautojais. Šitas socialinės pusiausvyros sutrikimas buvo sukėlęs daug kartumo, kuriam ateity išvengti reiktų pramatyti būdus.

Dr. A. Valiuškis,Ottumwa

*

Parašiau straipsnelį į vietinį laikraštį “Elizabeth Observer”; jis turi skyrelį “It happened to me”, kuriame turi būti aprašytas asmeniškai išgyventas nuotykis. Savo straipsneliu norėjau priminti Lietuvą, komunistų vergiją kenčiančią, o taip pat laimėti nors ir mažą piniginę paramą lietuvių rezistencijos organui “Į Laisvę” paremti. Laimėtą iš laikraščio premiją $10.00 siunčiu jums perlaida.
A. Pocius, Bayonne, N. J.

*

. . . Mažiau rašykite apie Vliką ir Lozoraitį. Tas “erzelis” tarp jų įgriso iki gyvo kaulo . . .
Z. Gerulaitis, Chicago, Ill.

*

Jau senokai tokio žurnalo reikėjo... kuris duotų faktus, nušviestų visuomenei tikrus šefų darbus... Aš esu maža žemės dulkė, bet tuo dalyku labai domiuosi.

A. Puida, Canada

*

... 3 dol. priklauso už prenumeratą, o 2 dolerėliai parama iš studentiškos kišenės “Į Laisvę” reikalams ... žurnalas . . . visuomet išlaiko “šaltą nuotaiką”. . .
V. Kazlauskas, Chicago, Ill.

*

... dideliai ačiū už ‘‘Į Laisvę” Nr. 3. Jo laukiau ...
P. Mickevičius, Milwaukee, Wis,

*

Ligi gyvakaulio įkyrėjo valdinė “informacija”... "Į Laisvę” buvo malonus “atsišviežinimas”... daug sužinojau įdomių ir man nežinomų dalykų ... Reikia pagailėti, kad žurnalas retokai rodysis.
ST. J., Vokietija

Į LAISVĘ RĖMĖJAI

Į LAISVĘ reikalams aukojo:

A. Pocius $10.00, V. Rygertas $10.00, Dr. St. V. 7.00, St. Barzdukas $5.00, St. R. $3.00, V. Brizgys $2.00, Dr. A. Valiuškis $2.00, J. P-kis $2.00,

V. Kazlauskas $2.00, V. šilėnas $2.00, M. Gyvas $1.00.

Aukotojams - rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

Į Laisvę administracija