Juozas Baltrušaitis-Tigras

Prieš 70 metų

Juozas Baltrušaitis-Tigras (1926 07 21 – 1949 07 22) – Lietuvos partizanas. Gimė Mikalinės kaime, Prienų vls.gausioje vidutinio ūkininko šeimoje. Mokėsi Šilavote, Prienų gimnazijoje ir Kauno amatų mokykloje. 1945 m. vasario mėn. kartu su broliais Klemensu ir Antanu įstojo į Geležinio Vilko pulko Vinco Senavaičio – Žaliavelnio partizanų būrį. Kartu su broliais dalyvavo Šilavoto puolime,Degimų ir Būdninkų kautynėse su stambia Vetrovo 4 divizijos baudėjų grupuote. Klemensas – Kurtas žuvo 1947 12 26. Antanas – Erelis pateko į nelaisvę –nuteistas 25 metus katorgos. Juozas partizanas Tigras sunkų partizano kovų kelią pradėjo eiliniu kovotoju. Vadovybės pstebėti jo neeiliniai gabumai, greita orientacija,ryžtas ir drąsa. 1946 01 01 Juozas buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės Ryšių skyriaus viršininku. o nuo gegužės 5dienos ėjo Algirdo kuopos vado ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas. Gruodžio 2 d. apdovanotas juotelėmis ”Už uolumą” ir “Už narsumą” 1947 m. balandžio 10 buvo perkeltas į specialios paskirties Maironio kuopą, įkurtą prie Tauro apygardos štabo, liepos 30 d. paskirtas apygardos štabo Ryšių poskyrio, viršininku.1947 m. rugpjūčio mėn. baigus mokomąją kuopą jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. 1948 m. kovo 17 d. žuvus Geležinio Vilko rinktinės vadui Algirdui, Kazimierui Varkalai-Daumantui, J. Baltrušaitis grąžintas į šią rinktinę ir paskirtas jos vadu. 1949m. gegužės 5 d. suteiktas leitenanto laipsnis

Juozas Baltrušaitis - Tigras 1949 m. liepos 22 d.į 23-čią Kuprių kaime, Veiverių valsčiuje žuvo per susirėmimą su MGB Kazlų Rūdos poskyrio karine operatyvine grupe. 2000 m.J. Baltrušaičiui pripažintas kario savanorio statusas ir LR krašto apsaugos ministerijos įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties) –

Ši diena ir man atmintina: 1949m.liepos 22 dieną saulei tekant buvau Marijampolės KGB ltn. Braškio su septynių stribų grupe areštuota, o 23 naktį, man į saugumo rūsį įmetė merginą- Tigro ryšininkę ir įvykio šeimininkę Magdutę Latvaitytę. Prasidėjo ilgas kančios ir katorgos kelias. Bet čia jau kita tema.

Aldona Vilutienė