SUŠAUDYTAS VILNIUJE

Bronius  Vaivada gimė 1900 m.  05 29  Žadeikių k. , Vabalninko vls. Biržų aps. Mokėsi Kupreliškio pradinėje mokykloje. 1921m. baigė  Biržų gimnazijos 6 klases.  Tų pačių metų  lapkritį  įstojo į  Karo mokyklą. Baigus mokyklą  suteiktas aviacijos  leitenanto laipsnis, paskirtas į  Karo aviaciją. Dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1927 08  01 pakeltas į   vyr. leitenantus ir perkeltas į  3 oro eskadrilę oro žvalgu. Tarnaudamas,  1927m.  baigė S. Daukanto mokytojų seminariją  Kaune, studijavo  LU Teologijos – filosofijos fakultete. 1930 11 23 pakeltas į kapitonus. Vadovėlio „Aeronautinė meterologija“   (1931) ,autorius. 1932 07 01 išvyko studijuoti į  Prancūziją. 1934 07 15 baigė Strasbūro  Geofizikos ir matematikos  institutą  įgydamas inžinieriaus geofiziko  kvalifikaciją. Grįžus į Lietuvą  1935 09 02 paskirtas Karo aviacijos meteorologijos tarnybos viršininku.1936 07 23 pakeltas į majorus. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą ir  likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Mokytojavo  Utenos vidurinėje mokykloje  1943 04 įstojo į  „Kęstučio“ pogrindinę organizaciją, paskirtas Utenos aps.  štabo viršininku, leido ir redagavo pogrindinius laikraščius „Prošvaistė“, „Laisvės kelias“.

Antrosios  sovietinės okupacijos pradžioje  vienas iš Tigro rinktinės kūrėjų. 1944 10 23  rinktinės vado Leono Vilučio-  Arūno  paskirtas  štabo  Organizacinio skyriaus viršininku slapyvardžiu „Vilkas“. Lapkričio mėnesį  jam pavesta parengti planą „Pantera“, numatantį kalinių išvadavimą iš kalėjimų Tigro rinktinės veikimo zonoje.

1945 06 20 suimtas, kalintas Utenoje, Vilniuje.1945 11 22   LSSR  NKVD   Karo tribunolo nuteistas  mirti.  1946 06 07  sušaudytas  Vilniuje, palaikai užkasti Tuskulėnų dvaro parke.

 Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),  garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1939), Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

                                      Aldona Vilutienė