LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 34 T. 2003 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 34

TURINYS

Arvydas Anušauskas. Pratarmė ............................................. 7
Česlovas Kavaliauskas. Norilsko sukilėlių himnas ........................ 10
NORILSKE ŠVIETĖ LIETUVOS LAISVĖS PAŠVAISTĖ
Bronius Zlatkus. Norilsko Vyčiai ........................................ 11
   Lietuviai Norilsko lageriuose ........................................ 13
   Įvykių eiga 1-ajame Gorlago skyriuje - Medvežkoje .................... 16
   ČK užmačios .......................................................... 22
   Sukilimas Medvežkoje ................................................. 24
   Paliekame Norilską ................................................... 29
   Sukilimo pasekmės .................................................... 31
Kazimieras Vezbergas. Šiaurės vėtrose ................................... 33
   Karagandoje .......................................................... 33
   Norilske. Sukilimas .................................................. 35
   Kelias atgal, į vakarus .............................................. 42
Vytautas Kaziulionis. Kruvina kelionė pragare ........................... 45
Irena Martinkutė-Smetonienė. Pasipriešinimas GULAG’e .................... 53
Pasakoja sukilimo dalyviai .............................................. 64
   Filomena Karaliūtė-Mikelionienė ...................................... 64
   Kazimieras Šalkauskas ................................................ 66
   Vaclovas Vodzinskas .................................................. 68
   Bronius Skardžius .................................................... 69
   Vytautas Mosteika .................................................... 70
   Vincas Vilkelis ...................................................... 72
   Vytautas Juodvalkis .................................................. 74
   Jonas Davulis ........................................................ 76
   Julius Savickas ...................................................... 77
   Mindaugas Sudnikas ................................................... 79
   Antanas Kurpalis ..................................................... 79
Ala Makarova. Norilsko sukilimas ........................................ 81
   Kodėl 1953-iųjų metų vasaros įvykius Norilske mes vadiname „sukilimu“? 81
   1953-iųjų metų Norilsko sukilimo prielaidos .......................... 82
   Pradžia. Agitatoriai ir provokatoriai. Etapas iš Karagandos .......... 87
   Kalinių reikalavimai. Komitetai ...................................... 99
   Norilsko sukilimo kronika ........................................... 111
   Susidorojimas. Rezultatai. Išvados .................................. 126
PASIPRIEŠINIMAS VORKUTOS IR KITUOSE LAGERIUOSE
Edvardas Burokas. Išsilaisvinimo kovų pėdsakais ........................ 143
Edvardas Svilainis. 1955 m. streikas Vorkutos 40-ojoje šachtoje ........ 182
Juozas Butrimas. Rečlagas. 1953 m. streikas Ajač Jagoje ................ 186
T. Romankova. 1953-iųjų kruvinasis rugpjūtis ........................... 202
Bronius Zlatkus. Kengiro sukilimas ..................................... 206
Pasakoja sukilimo dalyviai ............................................. 208
   Jonas Žilaitis ...................................................... 208
   Antanas Petrikonis .................................................. 209
   Augustinas Švenčionis ............................................... 210
Vytautas Kaziulionis. Kaip mes buvome šaudomi .......................... 211
Eugenyus Ignatavičius. Pogrindis spygliuotų vielų užtvarose ............ 226
Vincas Gurskis. Laisvės šūksniai prie Balchašo ......................... 230
KŪRYBINIAI PUSLAPIAI
Eduardas Vodzinskas. Norilsko Vyčiams .................................. 233
Aleksandras Mikutavičius. Angliakasio dūma ............................. 234
Bronius Zlatkus. Mes nedelsėme ......................................... 236
Bronius Zlatkus. Pirmiau buvo Norilskas, bokštas buvo paskui ........... 239
Bronius Zlatkus. Pirmoji pergalė ....................................... 242
Bronius Šapka. Supink .................................................. 244
Aleksas Navickas. Kalinio vertė ........................................ 246
Žodynėlis .............................................................. 247
Asmenvardžių rodyklė ................................................... 249

 

Kaunas, 2003

PDF:   fotografinė kopija: 

UDK 947.45/084/ La-148

ISTORIJOS ŽURNALAS    34

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis, Andrius Dručkus Antanas Lukša (pirmininkas) Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Irma Džiugienė, Violeta Jakučiūnaitė, Vaiva Krikvaitė,

Šio numerio medžiagą ir maketą pateikė 
Bronius Zlatkus

Viršelyje:

Norilskas. Kolargono kalėjimo, vadinamo mirties duobe (jama smerti), kamera. 1989 m. rugsėjis. Buvęs Norilsko politinis kalinys Bronius Zlatkus

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 34. □© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2003. □SL176. □Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko, Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. □Užsakymas 3-251. □Tiražas 2000 egz. 16 sp.l.

PASIPRIEŠINIMAS TREMTIES IR KALINIMO VIETOSE

Kelias į laisvę

SUKILIMAI NORILSKO, VORKUTOS,
KENGIRO LAGERIUOSE

Sudarė
Bronius Zlatkus

Redagavo
Vytautas Rakauskas

LEIDINIO RĖMĖJAI:

Krašto apsaugos ministerija

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas

Lietuvos Laisvės kovų sąjūdis

Uždaroji akcinė bendrovė „Daila“

Vitalius Matulaitis

Vytautas Mosteika

Kazimieras Šalkauskas

© Įvadinis straipsnis, Arvydas Anušauskas, 2003
© Sudarymas, Bronius Zlatkus, 2003