LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 12 T. 1994 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T u r i n y s

DOKUMENTAI. FAKTAI, KOMENTARAI

Dalia Kuodytė. Jungtinės Kęstučio apygardos kūrimas

        (dokumentų rinkinys) .............................. 5

Kęstutis Kasparas. Laisvės kovų pradžia antrosios rusų

        okupacijos metu - 3 /istorinės apžvalgos metmenys/ 65

Algis Kašėta, Dalia Kuodytė. Partizanų periodinė spauda .. 75

V.Rudienė. Tų rūmų lenkiamės ............................. 99

ATSIMINIMAI, SVARSTYMAI, KOMENTARAI

J.Žičkus-Širšė. Istorija, žmonės, likimai ............... 105

Gaurės užpuolimas /užrašė V.Almonaitis/ ................. 143

N.Nausėdaitė-Rasa. Ne vien duona gyvi ................... 147

ANTINACINĖ REZISTENCIJA

Ištakos. Kai kurie slapto ir viešo Pasipriešinimo bruožai

        1940-42m. dokumentuose - 2 ...................... 164

Nepalaužtas. Kazimiero Palčiausko atsiminimai

        iš vokiečių okupacijos laikų .................... 210

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

Agentų smogikų grupių veiklos bruožai (dokumentų

        rinkinys, parengė J.Starkauskas) ................ 237

Nijolė Gaškaitė. MGB agentūra pokario Lietuvoje ......... 248

LITERATŪRINIS PUSLAPIS

Žemaitijos partizano dienoraštis ........................ 264

PO TO, KAI RAŠĖME ....................................... 287

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS KOVŲ

ARCHYVAS

12

Kaunas, 1994

UDK 947.45/084/ La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS,
Česlovas KIŠONAS, 
Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENE, Inga BOGOMOLOVAITĖ, Rasa ČERNEVIČIŪTĖ, Nijolė GAŠKAITĖ, Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Jolanta KASPARIENĖ, Algis KAŠĖTA, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Birutė OKSAITĖ, Dalius STANCIKAS, Juozas STARKAUSKAS, Bonifacas ULEVIČIUS, Regimantas ŽILYS

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. 1994

Viršelyje: Žuvęs Tauro apygardos partizanas Jurgis Račyla-Šarvas, žuvęs 1948m.

Reprodukcijos Regimanto Žilio
LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 12

Eina šešis kartus per metus

SL 176. 1994 11 01. 18 sp.l. Tir. 5000 egz. Užsakymas Nr. 91 Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Laisvės alėja 39. 3000 Kaunas.

Spausdino Adomo Jakšto spaustuvė, Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys