LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 21 T. 1997 m. - Turinys, metrika

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 21

     T U R I N Y S

Atsiminimai, liudijimai, svarstymai

Rytų Lietuva

  Svėdasų partizanai (2) / sudarė ir parengė Vytautas Valunta . 5

  Indrašius S. Nematomais takais ............................. 68

  Lauciūtė G. Per auką tėvynė laisva tepaliks ................ 93

Vakarų Lietuva

  Litinskas A. Negalėjom likti nuošaly ...................... 108

  Čelutka-Nemunėlis L. Mano jaunystės vargai ................ 116

  Palangos gimnazijos 1945-1948 m. pogrindis ir pogrindininkų

  likimai (2)/sudarė V.Rimgaila ............................. 119

  Daukšaitė-Aleksonienė R. Žvilgsnis į praeitį .............. 138

  Jurevičiūtė M. Apie Palangos kuopą ........................ 141

Vietinė rinktinė

  Paškonis A. Marijampolės karo mokyklos kariūno likimas .... 146

Tremties keliais

  Prajeraitė-Stankevičienė E. Turėjome gyventi .............. 173

Paminklai

  Pociūnas R. Paminklas tremties ir laisvės kovų aukoms ..... 212

Laisvės kovų enciklopedijos puslapius verčiant .............. 214

Laiškai, kronika ............................................ 226

Laisvės kovų archyvo T. 1-20 bibliografinė rodyklė .......... 232

Asmenvardžių rodyklė ........................................ 240

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 1997

 

UDK 947.45/084/ La-148

ISSN 1392-0421

 

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS  21

 

Redakcinė leidybinė kolegija

Balys Gajauskas
Antanas Lukša

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė, Vilija Jakučiūnaitė,
Audronė Kaminskienė, Bonifacas Ulevičius, 
Vitalija Vitkutė 
Tomą padėjo parengti 
Judita Keršytė ir Artūras Vaitiekaitis

 

IŠLEISTAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS


Dėkojame už paramą

Viršelyje: Albertas Nakutis-Viesulas. Fotografavo Stasys Indrašius Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 21. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1997. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 223508. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tei. 22 75 26. □ Spaudė: SPAB "Aušra', Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. □ Užsakymo Nr. 2654    □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

a.    -    amžius

aps.    -    apskritis

aut.    -    autoriaus

B.    -    byla

Bb    -    Baudžiamos bylos

d.    -    diena

dipl.    -    diplomuotas

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

inž.    -    inžinierius

j.    -    jaunesnysis

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

KGB    -    Komitet Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 

kpt.    -    kapitonas

L.    -    lapas

l. e.    -    laikinai einąs [pareigas]

LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas

LKA    -    Laisvės kovų archyvas

LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija

LLKS    -    Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis

LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinė respublika

ltn.    -    leitenantas

m.    -    metai

mėn.    -    mėnuo

MGB    -    Ministerstvo Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija

mjr.    -    majoras

MVD    -    Ministerstvo    Vnutrenich

Del - Vidaus reikalų ministerija

NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas

Nr.    -    numeris

OS    -    Organizacinis    sektorius

P., psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

plk.    -    pulkininkas

psk.    -    puskarininkis

r.    -    rajonas

red.    -    redakcijos

sl.    -    slapyvardis

sr.    -    sritis

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

sud.    -    sudarytojo

T.    -    tomas

TRMA - Tremties ir rezistencijos muziejaus archyvas 

V.    -    Vilnius

vls.    -    valsčius

vnk.    -    vienkiemis

vnsd.    -    viensėdis

vršl.    -    viršila