LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 13 T. 1995 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

  T u r i n y s

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
Dalia Kuodytė. Kęstučio apygardos kūrimasis (tęsinys) .................... 5
Kun.Robertas Grigas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (Paskaita,skaityta
1994m.
liepos1d.Vokietijoje,Drezdene,Technikos universitete,Katalikų dien.)26

Juozas Bagušauskas. Jaunimo organizacija "Laisvę Lietuvai" .............. 44
Juozas Bagušauskas. Partizanų antspaudai ................................ 53
 

ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
Jonas Žičkus-Širšė. Ir vėl prisiminimų nuotrupos......................... 61
Jonas Gaidauskas-Breivė. Batakių (Bijūno) valsčiaus OS vado prisiminimai  93
Įsiveržimas į Batakius (užrašė Vytenis Almonaitis) ..................... 124
Algirdas Mocius. Kelias į Tėvynę ....................................... 128
Joana Dijokaitė-Kerežienė. Dvasios palaužti nepajėgs ................... 143
 

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ
Nijolė Gaškaitė. Partizanų vadas Jonas Žemaitis ........................ 162
Nijolė Gaškaitė. Lietuvos okupacija: suėmimai ir tardymai .............. 192
Juozas Starkauskas. Agentas Kirvis-Balandis ............................ 213
 

ANTINACINĖ REZISTENCIJA
Algirdas Vokietaitis. Lietuviškoji rezistencija ........................ 231
 

LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Žemaitijos partizano dienoraštis (tęsinys) ............................. 259
PO TO, KAI RAŠĖME ...................................................... 281
SUMMARY ................................................................ 282

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS KOVŲ  ARCHYVAS

13

Kaunas, 1995

UDK 947.45/084/
La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS
Česlovas KIŠONAS 
Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Nijolė GAŠKAITĖ, Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Jolanta KASPARIENĖ, Algis KAŠĖTA, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Juozas STARKAUSKAS, Bonifacas ULEVIČIUS, Vitalija VITKUTĖ, Regimantas ŽILYS

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1994

Dėkojame rėmėjams:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS FONDO VALDYBAI KANBEROJE

(pirmininkas F. BORUMAS),

a.a. dr. J. GIRNIAUS vardu aukojusiems

Viršelyje: Kęstučio apygardos ir Jūros srities vadovybė: A.Liesys-ldenas, A.Milaševičius-Ruonis, A.Bakšys-Germantas, -, -, -, J.Seneckis-Siaubas, J.Orlingis-Ričardas. 1950m.

Reprodukcijos Regimanto Žilio

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 13

Eina šešis kartus per metus

SL 176.1995 01 16.18 sp.l. Tir. 5000 egz. Užsakymas Nr. 270 Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.

Spausdino Adomo Jakšto spaustuvė, Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys.