LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 27 T. 2000 m. - Turinys, metrika

Albertas Pakenis-Jūreivis iš Andrioniškio vls., Ramaškonių k. Žuvo 1951 04 14 prie Niūronių k.

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 27

TURINYS

Atsiminimai, liudijimai

Rytų Lietuva

  Jonas Ožeraitis. Mano vargingas gyvenimas .............................. 5

Dokumentai, faktai komentarai

Rytų Lietuva

  Albinas Milčiukas-Tigras. Siekiant laisvės. Dienoraštis ............... 50

  Liudvika Kaminskaitė-Kelpšienė-Kuosa. Buvome pasiryžę mirti .......... 170

Ukmergės krašto partizanai (I)

  Stefa Jakubonytė-Jakubonienė. Stiklo būrys ........................... 177

  Elena Bisturytė-Budrienė. Žemaitkiemio apylinkės Valų kaimo partizanai 183

  Stasys Valaikis. Žuvo už Tėvynę ...................................... 187

  Kotrina Kilienė-Brodulskaitė. Partizanų ir rėmėjų šeima .............. 190

  Kunigas Jonas Burneika ............................................... 194

  Stasys Valaikis. Vytautas Strazdas-Bebras ............................ 196

  Antanas Jakutis. Apie Rapolą Jakutį .................................. 198

  Genovaitė Zurzaitė-Varkauskienė. Paskutinis susitikimas su tėveliu ... 202

  B rinktinės (Plieno) partizanų sąrašas ............................... 208

Referatai, straipsniai

  Petras Girdzijauskas. Juodgirio mūšis ................................ 227

1941 m. sukilimas

  Elena Kreivėnienė. Lašų sukilimas .................................... 233

Asmenvardžių rodyklė. Vietovardžių rodyklė ............................. 239

Kaunas, 2000

PDF:   fotografinė kopija: 

UDK 947.45/084/ La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS    _ 27

                                                                                                               

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis, Andrius Dručkus Antanas Lukša (pirmininkas)

Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė, Irma Džiugienė, Vilija Jakučiūnaitė, Bonifacas Ulevičius, Vitalija Vitkutė

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Lietuvos gyventojų genocido aukų rėmimo fondui

Viršelyje: Albertas Pakenis-Jūreivis iš Andrioniškio vls., Ramaškonių k. Žuvo 1951 04 14 prie Niūronių k.

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 27. □© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2000. □SL176. □Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □Spaudė: UAB "Detalė". Spl 98, Savanorių pr.287, LT-3009 Kaunas, tel. (27) 31 33 35; (219) 54212; (257) 61500; (258) 55254. □Užsakymo Nr.    □Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

a.    -    amžius

a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis

aps.    -    apskritis

B.    -    byla

Bb    -    Baudžiamos bylos

BDPS    -    Bendrasis DemokratinisPasipriešinimo Sąjūdis

d.    -    diena

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

eil.    -    eilutė

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

GULAG - Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas

j.    -    jaunesnysis

JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos

JK    -    Jungtinė Kęstučio (apygarda)

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

kap.    -    kapeikos

KGB    -    Komitet GusudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 

kpt.    -    kapitonas

L.    -    lapas

LAF    -    Lietuvių aktyvistų fondas

LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas

LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija

LKA    -    Laisvės kovų archyvas

LKP    -    Lietuvos komunistų partija

LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika

ltn.    -    leitenantas

m.    -    metai

mėn.    -    mėnuo

MGB    -    Ministerstvo Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija

mjr. - majoras mstl. - miestelis 

MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija

NKGB - Narodnij Komisariat Gosu-darstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 

Nr.    -    numeris

R, psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

plk.    -    pulkininkas

psk. - puskarininkis

pvz.    -    pavyzdžiai

r.    -    rajonas

red.    -    redakcija

rn.    -    rinktinė

rub.    -    rubliai

si.    -    slapyvardis

sr.    -    sritis

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

Š.    -    šaltinis

T., t.    -    tomas

TRMA - Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas 

V.    -    Vilnius

val. v -    valanda

VGPS - Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų štabas

VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

vls.    -    valsčius

vnk.    -    vienkiemis

vršl.    -    viršila

ž.    -    žuvęs