LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 19 T. 1996 m. - Turinys, metrika

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T u r i n y s

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
N. Gaškaitė. Jaunimo pasipriešinimas ir
jo slopinimas šeštajame-septintajame dešimtmetyje ............... 5

D. Varnaitė. Šiandien - žinybų susirašinėjimas,
ateityje - archyviniai dokumentai .............................. 53

 

REPRESINĖS STRUKTŪROS
J.Starkauskas. Pokario Lietuva čekistų dokumentuose ............ 66
E. Grunskis. Sovietinių "liaudies gynėjų" (stribų)
Lietuvoje istoriografija ....................................... 53

J.Matusevičius. Lietuvos kolonizacija 1940-1941 metais ......... 94

 

ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
V.J.Rimgaila. Palangos gimnazijos 1945-1948m. pogrindis
ir pogrindininkų likimai ...................................... 113

B.Merkys. Iš pogrindžio metų Šiauliuose ....................... 167
V.Gurskis. Kelmės pogrindininkai .............................. 174
Šilalės krašto partizanai 1947-1948m. /Parengė V.Almonaitis/ .. 185
J.Žičkus. Kankinių kapinaitės Skaudvilėje ..................... 213
Likau amžinai skolinga /Užrašė Jadvyga Bartašienė/............. 220
J. Būda. Kaliniai Rytprūsiuose ................................ 231
O.Vanagaitė-Lapinskienė. Mūsų jaunystės dienos ................ 235
A.Šertvytis. Taišetlago džiunglėse ............................ 260
P. Girdzijauskas. Dialogai su profesoriais ir NKVD ............ 268

LAIŠKAI ....................................................... 299
ENGLISH SUMMARY ............................................... 304
PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ ............................. 310

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

19

Kaunas, 1996

UDK 947.45/084/
La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS Antanas LUKŠA

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Ona BALČYTIENĖ, Inga BOGOMOLOV AITE, Nijolė GAŠKAITĖ, Vilija JAKUČIŪNAITĖ, Kęstutis KASPARAS, Algis KAŠĖTA, Juozas STARKAUSKAS, Bonifacas ULEVIČIUS,

Artūras VAITEKAITIS, Vitalija VITKUTĖ

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996

Dėkojame rėmėjams:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI,

NEW YORKO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ ŽUVAUTOJŲ KLUBUI "ARAS" (pirmininkas Vytautas ALKSNINIS)

KAUNO MIESTO VALDYBAI

Viršelyje: Žemaičių apygardos partizanai. Priekyje - apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 19 Redaktorė Dalia Kuodytė

SL 176. 1997 01 30. 20,75 sp. 1. Užsakymas 1766. Tiražas 2000 egz. Leido Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas Iš leidėjo pateiktų teksto pozityvų spausdino SPAB „Aušra“, Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas Sutartinė kaina