B rinktinės (Plieno) partizanų sąrašas

DIDŽIOSIOS KOVOS APYGARDOS UKMERGĖS (I, B) RINKTINĖS (PLIENO, STIKLO, BERŽO, DAKTARO, ŽAIBO IR KT. BŪRIŲ) PARTIZANŲ SĄRAŠAS

Adamonis Vaclovas-Lokys, g.1920 m. Juodžiūnų k.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1946 05 08 Kadrėnų k., niekintas ir užkastas Vidiškiuose; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Ališauskas Ambraziejus-Kardas, Juozo, g.1915 m. Žemaitkiemio vls., Juknonių k.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1949 m. Juknonių k.; užkastas Pivonijos šile.

Ališauskas Vladas-Puškinas, Juozo, g.1914 m. Juknonių k., Žemaitkiemio vis; išėjo į mišką 1944 m.; partizanų leitenantas, B rinktinės vado pavaduotojas ir štabo viršininkas; ž.1949 12 31 Juknonių k.; užkastas Pivoni-jos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Ališauskas Kazys-Spartakas, Juozo, g.1909 m. Žemaitkiemio vls., Juknonių k.; išėjo į mišką 1944 m.; B rinktinės vado pavaduotojas rikiuotei, vėliau rinktinės vadas; ž.1949 03 28 Šešuolių vls. Užupėnų k. Balio Stundžio klojime buvusioje slėptuvėje kartu su Žalgiriu ir Kirka. Buvo užkastas Pi-vonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Alkūnas B.-Dobilas, iš Geliagalių k. Balninkų vls., ž.apie 1949 m.

Auglys Antanas-Klajūnas, Stiklo būrio partizanas nuo 1944 m., ž. 1947 m. Vidiškių apyl. prie Radiškių tilto.

Augustinas Stasys-Kėkštas, susisprogdino Oponiškio k.; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Aukštuolis Alfonsas-Erelis iš Martonių k.

Aukštuolis Juozas-Jurginas; ž.1947 08 09; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Aukštuolis Viktoras-Smauglys, g.1924 m.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1946 m. Berzgainiuose, užkastas Žemaitkiemyje; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Aukštuolis Vladas, Petro, g.1924 m. Dovydiškių k.; ž.1946 08 06 Raz-nėnų k.

Bačianskas Matas-Šernas, Marijonos, iš Juknonių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; suimtas.

Bagdonas Alfonsas-Aras iš Trakinių k.; padalinio vadas.

Bagdonas Jonas-Margiris, partizanas.

Baltuška Bronius, Butkūnų k., partizanavo 1944-1945 m.

Balžekas Julius, Kazio, ž. namuose 1946-1947 m.; motina ir sesuo dėlto ištremtos į Sibirą.

Balžekas Petras-Balandis, g.1927 m. Inkilų k., Pabaisko vls.; partizanų ryšininkas-slapukas; 1947 m. suimtas pasaloje; kalėjo Kuibyševe.

Baniulis Juozas, g.1927 m. Butkūnų k.; išėjo į mišką 1946 m.; ž. Virkščių miške.

Baniulis Juozas, g.1910 m. Butkūnų k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž. - nušautas 1944 10 01 Darapolio miške, netoli Lyduokių, palaidotas Lyduokių kapinėse.

Baniulis Petras.

Badaras Antanas-Pilėnas.

Barčys Jonas iš Aluntos vls. Šilinkos k.

Biliūnas Viktoras-Vanagas, Jono, g.1924 02 22 Deltuvos vls. Puteliškių

k.; Liepsnos būrys.

Bisturys Bronius-Girėnas, Alfonso, g.1929 m.Valų k.; nuo 1947 m. ryšininkas, nuo 1949 m. Daktaro būrio partizanas; ž.1950 03 17 Žemaitkiemio dvare; išniekintas Ukmergėje prie MGB būstinės; užkastas Pivonijos šile.

Brodulskaitė-Kilienė Kotrina-Birutė, Juodžiūnų k., ryšininkė, gyva.

Brodulskis Jonas, Jono, g.1930 m. Juodžiūnų k.; veikė vienas; ž.1949 m. Skačiūnų k. pas Šapuolą.

Brodulskis Nikodemas-Alksnis, Jono, g.1927 m. Juodžiūnų k.; išėjo į mišką 1946 m.; ž.1946-1947 m. prie Šešuolių.

Bukauskis Stasys, Jurgio, suimtas 1948 m. Vilniuje. Kalėjo Vorkutoje. Mirė 1970 m. grįžęs į Lietuvą.

Bulota Stasys-Rickus, Aro būrio partizanas.

Burbulis, Aro būrio partizanas.

Buričinskas, iš Berzgainių k.; suimtas 1950 m.

Butkus Stasys-Vaidila, Domino, g.1908 m.; buvęs Lyduokių šaulių būrio vadas, išėjo į mišką 1944 m.; ž.1945 m. Butkiškių k.; palaidotas Nuotekų kapinaitėse viename kape su Juliumi Gulgiu.

Butkus Valerijus, Antano, g.1918 m. Butkiškių k.; partizanavo nuo 1944 m.; ž. 1945 m. Pimpių k.; užkastas Lyduokių prie dvaro.

□Balninkų partizanai. Iš dešinės Kostas Puodžiūnas-Titnagas

 

J.Rokas-Stumbras, Kostas Puodžiūnas-Titnagas, P.Kiaušinis-Kiaunė

□J.Rokas-Stumbras, Kostas Puodžiūnas-Titnagas, P.Kiaušinis-Kiaunė

 

Plieno rinktinės partizanų susitikimas. 1949 m. vasara

□Plieno rinktinės partizanų susitikimas. 1949 m. vasara

 

Cikatavičius Petras,gyvena Antatilčių k. Ukmergės r.

Cikatavičiūtė Elena, g.1922 m.; ž.1950 m. Valtūnų k.kartu su Imbrasais ir Jonu Šereliu; užkasta Ukmergėje.

Cimbolą (Cimbalas) Petras, Igno, g.1921 m. Paškonių k.; išėjo į mišką 1946 m.; ž.1946 m. Juknonių k.; užkastas Žemaitkiemyje.

Čaikauskas Domininkas-Piršlys, Kirvis, partizanas.

Čepkauskas Jonas, Plieno būrio partizanas nuo 1944 m.

Čepkauskas Petras, Rapolo, Plieno būrio partizanas nuo 1944 m., suimtas, kalėjo Norilsko lageriuose.

Čereška Adomas, ž.prie Kurklių.

Čereška Jonas-Balsna.

Čereška Kazys-Mindaugas, iš Magylos vnk.

Čereška Simanas, g.1916 m., nuo Balninkų; Žaibo būrio partizanas; miręs.

Čereška Stasys-Girgždenis, ž.Šunakojų k.

Darulis Alfonsas-Leonardas, Antano, g.1920 m. Paželvio k.; ž.1949 m. Žirnikų k.; išniekintas Molėtuose.

Darulis Bronius-Tigras, Antano, g.1924 m. Paželvio k.; ž.1946 12 24 Kavarsko apyl. Skapiškiu k.; palaikai buvo išniekinti Kurklių mstl.; perlaidotas Kurklių kapinėse bendrame kape su kitais 38 ar 42 asmenų.

Darulis Viktoras-Šernas, Kazio, g.1921 m. Juožiūnų k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1948 02 16 Paškonių k.; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Darulys Viktoras-Libardas, Paželvos k.; partizanavo 1944-1945 m.

Dikčius Marijonas; žuvęs, užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Dūda Bronius-Narutis, Karolio, g.1912 m. Žemaitkiemio vls., Kiezių

k.; partizanas nuo 1944 m., būrio vadas; ž.1949 12 31; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Dūda Vytautas-Kardas, Kosto, g.1925 m. Nuotekų k.; partizanavo nuo 1944 m.; ž.1948 02; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Džiautas Albinas-Kęstutis, Vinco, g.1922 m. Žemaitkiemio mstl.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1945 06 29 Berzgainių k.; užkastas Žemaitkiemio mstl., perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Džiautas Jonas-Vanagas, Povilo, g.1927 m.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1946 05 Berzgainių k.; užkastas prie Žemaitkiemio mstl.

Vytautas Strazdas-Bebras

□Vytautas Strazdas-Bebras

Purkys-Ožiukas

□Purkys-Ožiukas

1 Pranas Grigas-Cenys, 2.Stašelis-Griausmas

□1 Pranas Grigas-Cenys, 2.Stašelis-Griausmas

Alkūnas-Dobilas

□Alkūnas-Dobilas

Džiovalas Jonas-Karosas, g.1919 m. Nuotekų k.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1947 m. Kadrėnų k.; užkastas Pivonijos šile.

Gaižutis Antanas, Rapolo-Purienas, g.1927 01 06 Šeimyniškių k.; išėjo į mišką 1948 m.; ž.1949 09 12 Lauzdenų k.; užkastas Šešuoliuose; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Gaižutis Karolis-Briedis, Igno, g.1919 09 28 Želvos vls. Paškonių k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1945 06 21 Jačiūnų k. Bradulskių kieme; keturias dienas gulėjo išniekintas ant akmenų krūvos Žemaitkiemyje ties Valų kryžkele; užkastas Žemaitkiemyje Judelio darže; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Gavėnas Juozas-Šturmas, g.1913 m. Jakutiškio k.; ž.1949 11 29 Rakaučiūnų? k.; spėjama, jog buvo užkastas Deltuvoje prie kirchės ir perlaidotas kaip nežinomas.

Gečiauskas Vytautas-Spyglys, partizanas.

Gelažanskas Antanas iš Balninkų vls. Gruodžių k., Žaibo būrio partizanas.

Gipas Vytautas-Liūtas, Igno, g.1924 m. Neprausėnų k.; ž.1949 05 08 Keručio dvare; buvo išniekintas saugumo arklidėje; spėjama, jog buvo užkastas Deltuvoje prie kirchės.

Gleiznys Valentinas-Šarūnas, Jono, g.1925 m. Valų k.; išėjo į mišką 1944 m.; būrio vado pavaduotojas, padalinio vadas; ž.1948 m. Nuotekų k., užkastas Ukmergėje.

Gražys Albinas-Pipiras, Antano, g.1915 m. Medinų k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1947 m. Butkiškių k.; užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Gribauskas Jonas, g. Stanislavuvkos k.

Gribėnas Jonas-Jaglinskas iš Aluntos vls. Gruodžių k., Žaibo būrio partizanas.

Grigalevičius Mykolas-Žilvytis, iš Berzgainių k. Žemaitkiemio vis.

Grigas Albinas; ž.1945 01 10

Grigas Pranas-Genys, Geniukas, Kazio, g.1922 m. Papieniškių k., gyv.Antakalnio k. Pabaisko vls.; partizanas nuo 1944 m., iki 1949 03 B rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas, po to 1-os rinktinės vadas; partizanų leitenantas; ž.1949 12 31 kartu su Plienu; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Antanas Badaras-Pilėnas

□Antanas Badaras-Pilėnas

Antanas Zaksauskas

□Antanas Zaksauskas

□Vytauto Strazdo-Bebro kuopos partizanai žygyje

 

Grigas Jonas-Pavasaris; ž.1948 m.

Grinius Stasys-Vanagas, Prano, būrio vadas, ž.1945 09 8.

Griškevičius Karolis-Putinas, iš Vengravos/Liunelių k.

Gudonis Alfonsas-Erelis, būrio vadas.

Gulgis (Gulgys) Julius, g.1911 m.; iš Butkiškių (kilęs iš Vilniaus krašto); išėjo į mišką 1944 m.; ž.1945 m.; palaidotas Nuotekų kapinaitėse.

Gumbaragis Mykolas-Žiburys, Kazio, g.1927 m. Ramoniškio k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1949 m.; užkastas Ukmergėje.

Gumbaragis Petras, ž.prie Staskūniškio.

Guogis Petras iš Ramoniškių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.

Imbrasas Antanas-Tėvas, Petro, g.1920 m.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; ž.1950 m. Valtūnų k.; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Imbrasas Jonas-Tarzanas, Igno, g.1922, apygardos vado pavaduotojas, ž.

Imbrasienė Vanda, g.l922m.; Antano Imbraso-Tėvo žmona; ž. 1950 m. Valtūnų k.; užkasta Pivonijos šile; perlaidota Dukstynos kapinėse.

Jakubėnas, ž.Juodpurių miške su J.Zurza.

Jakubonis Bronius-Stiklas, g.Taujėnų vls., Skabeikių k., būrio, B rinktinės 5-o bataliono vadas; ž.1949 10 09; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Jakubonis Vladas-Vermachtas iš Taujėnų apyl.; ž.1949 12 Traupio apyl. Laitelių k.

Jakutis-Nakutis Rapolas, g.1912 m. Butkūnų k., į mišką išėjo 1944 m., 10 01 Darapolio miške buvo nušautas ir palaidotas Lyduokių kapinėse.

Jakutis Alfonsas, g.1912 m. Butkūnų k., Rapolo brolis, mirė nuo ligos.

Jočiūnas Povilas-Žaibas, iš Juodkiškių k.

Jočys Karolis-Perkūnas, Povilo, Stasio brolis-dvynys, g.1916 m. Širvintų vls. Kriaunų k.; ž.1945 12 09; užkastas Želvos mstl. žvyrduobėse prie žydų kapų; pastatytas paminklas. /Ž.1945 12 02.

Jočys Stasys-Plaktukas, Povilo, g.1916 m. Širvintų vls. Kriaunų k.; ž.1946 02 Pusnės k. Želvos vls. Šeduikio sodyboje; buvo išniekintas Giedraičiuose prie varpinės; užkastas Giedraičių žvyryne kartu su 17 partizanų; pastatytas paminklas.

Jočys Vladas-Ugnis, Povilo, g.1921 08 26 Širvintų vls. Kriaunų k.; paimtas gyvas, kalėjo Norilsko lageriuose.

Juknys Anicetas-Krantas; partizanas, nuo 1949 m. būrio vadas.

Juknys Juozas, iš Inkilų k.

Jūras Jonas-Žilvinys, Igno, g.1917 m. iš Kurklių vls. Burios k., Didžiosios Kovos apygardos ir B rinktinės štabo narys, štabo viršininkas, ž.

Jūras Liudvikas iš Šeimyniškių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; gyvas.

Kadelskas Povilas-Pypkė.

Kadelskas Vladas-Raktas.

Karaliūnas Vilius-Viržis, Balninkų mstl.

Kaselis Feliksas, Mykolo, g.1925 m. Šešuolių vls. Ąžuolinės k.; ž.1949 12 ar 1950 01 Šešuolių miške; palaikai buvo išniekinti Šešuolių mstl. /Ž.1949 01.

Kaselis Jonas-Šauklys; ž.1945 m.

Katlioris Everistas, g.1927 m. Aukštuolių k.; ž.1951 m. Laitelių k.

Kazakevičius, ž.apie 1946 m. apie Pakalnius.

Kemeklis Boleslovas-Klajūnas, būrio vado pavaduotojas 1944-1947 m.

Ketvirtis Pranas, Prano, g.1927 10 27 Gelvonų vls. Pakalniškių k.; ž.1952 10 27.

Ketvirtis Povilas; ž.1949 11 29.

Kiaušinis P.-Kiaunė, ž.1950 m. vasarą su Titnagu.

Kinertas Bronius-Arminas iš Butkūnų k.; partizanavo 1944-145 m.

Kudelis Juozas-Dobilas, Broniaus, būrio vadas, suimtas 1950 05 12.

Kvakšys Petras, iš Žemaitkiemio vis.

Laska Feliksas, Felikso, g.1930 m. Valų k.; Daktaro būrio partizanas nuo 1951 10; ž.1952 m. Valų miške.

Lazukas Juozas, Kazio brolis, iš Balninkų vls. Dirvonų k. Žaibo grupės partizanas, ž.1949 03.

Lazukas Kazys-Diemedis iš Balninkų vls. Dirvonų k., vienas iš balninkiečių partizanų organizatorių nuo 1944 08, Žaibo grupės vadovybės narys, Ž.1944 12/1945 12.

Leiga Serapinas, g.1927 m. Butkūnų k.; nušautas 1944 1001 Darapolio miške kartu su Rapolu Jakučiu-Nakučiu.

Lenkaitis-Žėrutis, Bagdono-Aro būrio skyriaus vadas.

Leščius Alfonsas-Šaltekšnis iš Skiemonių vls., Didžiosios Kovos ir B rinktinės štabo narys.

Liškauskaitė Viktorija-Snaigė, Juozo, suimta.

Liškauskas Nikodemas-Beržas, g.1915 m. Balninkų vls. Kibildžių k., puskarininkis, būrio vadas nuo 1944 m. Ž.1947 01 27 Žemaitkiemio vls. Rundžių k.; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Liukamas, Plieno būrio partizanas nuo 1944 m.

Ližūnas Juozas-Varna iš Šešuolių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.

Lukoševičius Edvardas, g.1915 m. Obelių k.; paimtas gyvas, teistas; žuvo autoavarijoje.

Lukoševičius Bronius-Dragūnas, Igno, g.1912 m.; ž.1946 m. /Ž.1947 m.

Lunys Albinas, Kazio iš Kunėnų k.; ž.1949 05 08 Keručio dvare.

Mackela Alfonsas-Katinas, Simono; ž.Alionių miške (susisprogdino, pasilikęs dengti atsitraukiančius draugus).

Mackela Jonas-Tūzas; ž. 1951 01 27.

Mackela Vytautas-Septintas; ž.1947 m.

Markauskas Pranas, iš Masiulių k. Plieno būrio partizanas, ž. 1945 m., palaidotas Kazio Morkūno klojime.

Masilionis Vladas-Vytenis.

Matelionis Steponas, ž. kartu su V.Rinkūnu-Vėtra ir Širvinsku-Šalmu. Palaidotas Gruodžių kapinėse.

Medelskas Albinas-Gaidys, Igno, g.1929 m. Nuotekų k., Pabaisko vls.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1947 m. Prauslių k.; užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse. /Ž.1946 m.

Medelskas Bronius-Krienas, Igno, g.1927 m. Nuotekų k., Pabaisko vls.; išėjo į mišką 1944 m.; būrio, kuopos vadas; ž.1949 12 31 Juodkiškių k. kartu su Plienu; užkastas Ukmergėje.

Meilus Ignas-Daktaras, Simono, g.1911 m. Valų k. Žemaitkiemio vls.; partizanas nuo 1948 m., būrio vadas, 1948 12 skiriamas Vyčio apyg. 3 tėvūnijos vadu, partizanų j.psk.; 1951 10 29 suimtas Valų miške; 1952 08 13 sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime.

Meilus Jonas, Simono, g.1919 m.; Sakalo būrio ryšininkas; 1947 m. suimtas; iki 1958 m. kalėjo Norilsko, Taišeto lageriuose; mirė 1977 m.

Meilus Viktoras-Šturmas, Simono, g.1915 m. Valų k.; partizanas nuo 1944 m., 1-os kuopos vadas; ž.1948 m. Berzgainių k. Žemaitkiemio vls., buvo numestas Želvos žvyrduobėje, o paskui ten užkastas.

Meilus Vincas-Myna, Simono, g.1926 m. Valų k.; partizanas nuo 1944

m.; suimtas 1947 m.; kalėjo Irkutsko lageryje, gyvena Kėdainiuose.

Mickevičius iś Batėnų, Žaibo būrio partizanas, suimtas.

Mikalajūnas Feliksas-Žalgiris, Stasio, g.1926 m. Lyduokių apyl. Griežionių k.; išėjo į mišką 1947 m.; ž.1949 03 26 Šešuolių apyl. Ažupėnų (Užupėnų) k. bunkeryje pas Skuodį kartu su Spartaku ir Kirka; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Mikoliūnas Povilas, Kazio, g.1918 m. Taujėnų apyl. Gaivenių k.; ž.1947 12 Valų k.; spėjama, jog užkastas Želvos žvyrduobėse.

Mimas Motiejus-Ąžuoliukas, g.1931 m. Valtūnų k.

Misiūnas Bronius-Ąžuolas iš Juodžiūnų k.; partizanavo 1944-1945 m.

Misiūnas Pranas-Vytenis, g.1931 m.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; ž. 1952 05 11 Šešuolių k. pas gyventoją Čečėtą; spėjama, jog užkastas Pivonijos šile.

Misiūnas Vytas-Lakutis, g.Antatilčių k.; ž.1945 m. Juknonyse, numestas prie Šešuolių, ten ir užkastas.

Miškinis Bronius-Kardas, g.1926 m. Kurklių vls. Koliškų k. Partizanavo 1944-1947 m. Žuvo 1947 01 27 Žemaitkiemio vls. Rundžių k.; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Miškinis Ignas; žuvęs.

Miškinis Vincas-Klevas, g.1920, ž.1950 m. prie Molėtų.

Mockela Alfonsas-Katinas, Slabadų k.; partizanavo 1944-1945 m.

Morkūnas Alfonsas-Plienas, Jono, g.1908 m. Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls. Puskarinininkis. LLA narys, partizanų organizatorius nuo 1944 m. pavasario, būrio, grupės, nuo 1945 m. vasaros B (Ukmergės) rinktinės, nuo 1948 m. Didžiosios Kovos apygardos vadas, partizanų kapitonas; ž.1949 12 31 Juodkiškių k.; užkastas Ukmergėje (dabar užstatyta mokykla).

Morkūnas Alfonsas-Diemedis, Adomo, g.1930 m. Birželių k. Žemaitkiemio vls.; ž.1950 01 12 Berzgainių k. su broliu Kaziu-Gluosniu (kitais duomenimis ž.1949 m.)

Morkūnas Bronius-Kirka, Adomo, g.1925 m. Birželių vnk. (Juknonių k.) Žemaitkiemio vls.; apygardos štabo būrio partizanas; ž.1949 03 28 Užupėnų k. kartu su Spartaku ir Žalgiriu, užkastas Ukmergėje. Kitomis žiniomis 1945 m. sužeistas ir mirė 1947 m., palaidotas Nuotekose.

Morkūnas Jonas, Rapolo, g.1927 m. Slabadėlės k.; ž.Paškonių k.

Morkūnas Juozas, iš Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls.

Morkūnas Juozas-Klajūnas, Adomo, g.1918 m. Birželių k. Žemaitkiemio vls. ; nuo 1945 m. partizanas, Plieno adjutantas, apygardos štabo raštininkas-iždininkas; suimtas 1951 m. valų miške; sušaudytas 1952 08 13 Butyrkų kalėjime.

Morkūnas Karolis-Klevas, Jono, g.1920 m. Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls. ; Alfonso-Plieno brolis; išėjo į mišką 1944 m.; I bataliono ginkluotės viršininkas; ž.1948 02 10 Juodžiūnų k. su J.Šmočiuku-Čerka.

Morkūnas Kazys-Gluosnis, Adomo, g.1923 m. Birželių k.Žemaitkiemio vls. ; partizanas nuo 1945 m.; ž.1950 01 12 Berzgainių k. kartu su broliu Alfonsu-Diemedžiu.

Morkūnas Kostas-Beržas, g.1927 m. Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls.; išėjo į mišką 1947 m.; ž.1948 m.

Morkūnas Kostas-Perkūnas; ž.1952 m.

Morkūnas Rapolas-Karklas iš Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls.; partizanas nuo 1945 m.; rudenį suimtas, kalintas Vorkutoje; 1946 07 grįžo iš lagerio; 1947 06 antrą kartą suimtas.

Morkūnas Stanislovas-Tarzanas, g. 1912 m. Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls. , Alfonso-Plieno brolis, paskutinis Didžiosios Kovos apygardos ir vienas iš paskutiniųjų Lietuvos partizanų, nuo 1955 m. su ginklu slapstėsi vienas; 1965 m. buvo susektas ir suimtas, 15 m. kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1980 m., mirė 1994 m., palaidotas Ukmergėje.

Morkūnas Stasys-Vanagas, Jono, g.1925 m. Valų k.; išėjo į mišką 1947 m.; padalinio vadas; ž.1949 05 11 Valų miške.

Morkūnas Vaclovas-Žentas, Jono, g.1922 m. Valų k.; išėjo į mišką 1947m.; apygardos štabo technikinio skyriaus viršininkas; ž.1950 10 25 prie Kurklių (kitais duomenimis ž.1948 m.); išniekintas ir užkastas Kavarske; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Narušis Simonas iš Balninkų vls. Zapaškų k., ž. Untamokių ežero saloje.

Narušis Stasys-Skiltuvas iš Balninkų vis.

Navikas Stasys, Stepono, g.Minykių k.

Palevičius-Liepsna; Liepsnos būrio vadas; A rinktinė.

Pamokas Stasys-Plechavičius, Igno, g.1923 10 Pabaisko vls. Bakšionių k.; ž.1948 12 07 Ukmergėje Daržų? g.; spėjama, jog užkastas už technikumo, prie "Vienybės" gamyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse kaip nežinomas.

Papas Vaclovas-Piršlys, Jurgio, g.1915 m. Valkūnų k.; išėjo įmišką 1944 m.; ž.1952 m. Medinų miške.

Paškevičiūtė Pranutė-Dilginėlė, Antano, g.1924 m. Avižienių k.; ž.1949 05 11 Valų miške kartu su S.Morkūnu-Vanagu ir Pavasariu.

Pauliukonis Petras-Ūdra, Petro, g.1914 m. Vaitkuškio vnk.; ž.1946 09 24 Pamūšio k.; buvo užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Pažusys Jonas-Uosis iš Šešuolių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.

Petraška Juozas-Kietis, Jono, g.1912 m.; ž.1947; užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstinos kapinėse.

Petrauskas iš Padeksnio, mokytojas, ž.

Petrauskas iš Padeksnio, brolis, ž.

Petronis Juozas-Mokytojas, Audra iš Valkūnų k., partizanavo 1944-1945 m.; ž.1946 12.

Piliponis Jonas, g. 1928 m. Daugėliškiu k.; ž.1947 m. apie Gelvonus; iš kulkosvaidžio nukirstos abi kojos, susisprogdino granata.

Pukys Vladas-Vilkas iš Paškonių k., partizanavo 1944-1945 m., gyvas.

Pūras Alfonsas-Bosas, g.1925 m. Skrepetiškių k. Želvos vls., partizanas nuo 1944 m., B rinktinės spaudos dalies viršininkas.

Purlys-Pasaulis, iš Berzgainių k. Žemaitkiemio vis.

Purlys-Tauras, iš Berzgainių k. Žemaitkiemio vls., Pasaulio brolis.

Purlys Alfonsas-Ožys, Ožiukas, iš Želvos; ž., užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Purlys Rapolas-Slapūnas, Stasio, g.1917 m., būrio vado pavaduotojas.

Purlytė Vlada-Arūnė, Daktaro būrio partizanė, suimta.

Puodžiūnas Kazimieras-Titnagas, Adomo, iš Vėdarų k., Želvos vls., po Plieno žūties, II (B) rinktinės vadas, ž.1950 vasarą.

Purlys Rapolas-Slapūnas, Stasio, g. 1917, Daktaro būrio vado pavaduotojas.

Purlytė Vlada-Arūnė, Rapolo, suimta.

Pusvaškis Alfonsas-Robinzonas, Petro, g.1921 m. Kadrėnų/Butkiškių k.; ž.1948 08 24 Pijonų k.; išniekintas ir užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Pusvaškis Stasys, Augusto, g.1917 m. Balninkų vls.; 1948 09 buvo suimtas; kalėjo Vorkutoje; mirė 1984 m.

Rakutis Izidorius, Igno, g.1923 m. Kurmelių k.; ž.1946 08 06 Rainių? k.; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Raugalas Stasys-Kmynas, Stasio, g.1925 m. Viliaudžių k.; išėjo į mišką 1947 m.; ž.1948 04 11 Butkiškių k.; užkastas Vidiškiuose; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Raugalas Vladas-Žilvitis, Vlado, g.1927 m. Balninkų vls. Martinonių k.; partizanavo nuo 1944 m.; ž.1947 01 27; užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Rinktinas Vladas-Vėtra, Alfonso, g.1926 m. Daubariškių k. Želvos vls.; tarnavo Vietinėje rinktinėje; partizanas nuo 1944 08, B rinktinės 2 bataliono vado pavaduotojas ir adjutantas; ž.1949 04 23, palaidotas Gruodžių kapinėse.

Rokas Vytautas-Vėtra, Rapolo, iš Želvos vls., Paželvės k., būrio vadas; ž.1947 04 14.

Rudokas Jonas-Šaulys, partizanas.

Rukša Algirdas-Zubrys, Jono, g.1927 m.; būrio vadas, ž.1948 05 17 Krikštėnų apyl.; spėjama, jog užkastas Pašilėje.

Ruskonis Vincas-Tankas, g.1926 m. Valų k.; partizanas nuo 1945 m.; 1947 m. suimtas; kalėjo Sibiro lageriuose; mirė 1999 m.

Sabaliauskas Steponas-Šarkis, Jokūbo, g.1920 m. Žygeliškių k. Molėtų r., partizanas nuo 1944 10, nuo 1946 rudens B rinktinės būrio, nuo 1949 m. vasaros rajono vadas, 1951 09 su padirbtais dokumentais pasislėpė Šiauliuose, kur buvo suimtas 1952 03; nuteistas sušaudyti.

Sarulis Ignas; ž.Kertušio miške, užmuštas kirviu; užkastas Šešuolių miške.

Sarulis Mykolas-Kopūstas, Igno, g.1909 m. Butkūnų k.; išėjo į mišką 1944 m.; sušaudytas 1944 10 01 Darapolio miške prie Lyduokių. Palaidotas Lyduokių kapinėse. Jo brolis Ignas Sarulis žuvo Kertušio miške prie Šešuolių, užmuštas kirviu, ten ir užkastas.

Satkevičius Stasys-Gintvytis, mokytojas, Didžiosios Kovos apygardos, vėliau Vytauto apygardos ir Šiaurės Rytų Lietuvos srities štabo narys; ž.1951 03 19 prie Kiauneliškio.

Saugūnas Alfonsas-Žaibas, g.apie 1916 m. Balninkų vls. Dirvonų k., psk., vienas rinktinės organizatorių, grupės vadas, ž.1946 m. pavasarį.

Savickas Henrikas-Genys, Skrajūnas, partizanas.

Sejünas Bronius-Pavasaris, Juozo, g.1928 m. Valų k.; partizanas nuo 1948 m.; ž.1949 05 11 Valų miške.

Sejünas Jonas-Kerštas, Juozo, g.1929 m. Valų k.; nuo 1949 m. Daktaro būrio partizanas; ž.1950 10 25 Rudžių k.; užkastas Kavarske; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Sikatavičiūtė Elena, g.1922 m.; ž.; užkasta Ukmergėje.

Simbolas Petras iš Paškonių k., partizanavo 1944-1945.

Skapas Napoleonas-Aidas, Sebastijono, g.1918 m., informacinio skyriaus viršininko ir "Tėvynė šaukia" redaktoriaus pavaduotojas, suimtas.

Skebas Juozas-Vaitkus, g.1918 m. Aluntos vls. Jaurų vnk. Žaibo grupės partizanas nuo 1944 08.

Skebas Stasys, g.1926 m. Želvos vls. Leliakalnių dv., Valdemaro būrio partizanas, ž.Pusnės k. prie Giedraičių.

Skobla-Vėtra iš Vidiškių vls. Muilinės k.

Skominas Aleksas-Vienuolis, iš Skominėlių k.

Skominas Zigmas, iš Skominėlių k., Alekso brolis.

Stalnionis Albinas iš Šmotiškių k., Žaibo grupės partizanas.

Stankūnas Antanas-Vaiduoklis, Karolio, g.1932 m. Griežionių k.; išėjo į mišką 1951 m.; ž.1952 06 16 Valų k.; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Stašelis Kazys-Griausmas, iš III Antakalnio k.

Staškevičienė-Jogelaitė Genė-Žibutė, Beržo būrio ryšininkė.

Steponavičius Albinas, iš Berzgainių k. Žemaitkiemio vls. Vlado, Vyto ir Antano brolis.

Steponavičius Antanas-Viksva, iš Berzgainių k., Žemaitkiemio vls.

Steponavičius Vytautas-Žaltys, iš Berzgainių k., Žemaitkiemio vls.

Steponavičius Vladas-Lazdynas, iš Berzgainių k. Žemaitkiemio vls.

Strazdas Viktoras-Finas, Stasio, g.1924 08 04 Rokiškio aps. Obelių mstl.; išėjo į mišką 1945 m.; ž. 1945 08 24 Žemaitkiemyje (išdavė stribas Jonas Vijūnas iš Rundžių, dabar gyvenantis Vilniuje); spėjama, kad užkastas Žemaitkiemyje.

Strazdas Vytautas-Bebras, g.1928 09 08 Giedraičiuose; mokytojas; Plieno būrio partizanas nuo 1945 m., kuopos vadas; ž.1949 11 28 Jogvilų k.; užkastas Ukmergės saugumo kieme; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Strazdas Vytautas-Lapelis, Klausutis, iš Mažeikiškių k.; buvęs Ukmergėspolicininkas; partizanas, Pabaisko būrio vadas.

Stimburys Julius, Igno, g.1926 m. Dovydiškių k.; ž. Rožiūnų k.

Svenciskaitė Pranė-Dilginėlė, g.1927 m. Birželių k. Žemaitkiemio vls.; nuo 1948 m. partizanė; ž.1949 05 11 Valų miške.

Svistūnas Juozas iš Pagrendos k., Žaibo grupės partizanas, ž.prie Kurklių.

Šatkauskas Vladas-Lazdynas, g.1922 m. Veprių apyl. Knizlaukių k.; ž.1952 m. /Šalkauskas?

Šerelienė-Garnienė Marytė-Šermukšnėlė, g.1916 m. Valų k.; partizanė nuo 1947 m.; suimta 1949 m. Valų miške; kalėjo iki 1955 m. Vorkutos lageryje; mirė 1997 m.

Šerelis Adolfas-Žydrūnas, g.1927 (1921) m. Romaniškių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; ž.1950 10 25; užkastas Kavarske; perlaidotas Duks-tynos kapinėse.

Šerelis Albertas-Žygūnas, g.1929 m. Juknonių k.; partizanas nuo 1947 m.; suimtas 1949 05 11 Valų miške; kalėjo Sibiro lageriuose; miręs.

Šerelis Alfonsas, Boliaus, g.1928 m. Juknonių k.

Šerelis Jonas-Narūnas, Juozo, g.1919 m. Romaniškių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; ž.1950 m. prie Valtūnų k. kartu su Elena Cikatavičiūte ir Imbrasais.

Šerelis Karolis-Aviatorius, Prano, g.1910 m. Juknonių k., gyvenęs Valų k.; karininkas; išėjo į mišką 1944 m.; 1-o bataliono 1-os kuopos būrio vadas; ž.1950 03 17 Žemaitkiemio dvare pas Stasę Saldžiūnienę bunkeryje; išniekintas prie Ukmergės MGB būstinės; užkastas Pivonijos šile; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Šerelis Mykolas, Juozo, g.1924 m. Romaniškių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m. Ž.

Šibaila Juozas-Diedukas, Merainis, Juozo, Balninkų mokyklos direktorius; partizanų organizatorius nuo 1944 m.; B rinktinės, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas, vėliau LLKS visuomeninės dalies viršininkas. Ž.

Šinkūnas Bronius-Daugirdas; žuvęs.

Šinkūnas Jurgis-Žalvaris, iš Bastūnų k.; žuvęs.

Šinkūnas Stasys-Kęstutis, g. Alionių k.

Širvinskas-Šalmas, ž.1949 04 23 su V.Rinkūnu-Vėtra ir S.Matelioniu.

Palaidotas Gruodžių kapinėse.

Šlaitas Laurynas, Jono, g.1914 m. Žemaitkiemyje.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1945 02 13 Balninkų vls. Kapustinų vnk.; po ilgų kautynių ir apsupties Morkūno sodyboje; brolis Petras palaidojo Žemaitkiemio kapinėse.

Šmačiukas Povilas, Juozo, g.1919 06 09 Želvos vls. Paškonių k.; partizanauti išėjo 1944 m., suimtas 1944 11; kalėjo Mordovijoje; gyvena K.Nau-miestyje.

Šmačiukas Juozas-Čerka, Juozo, g.1921 m. Paškonių k., Želvos vls.; išėjo į mišką 1946 m.; ž.1948 02 10 Juodžiūnų k. kartu su K.Morkūnu-Klevu; užkastas Vidiškiuose; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Šniras Feliksas-Tirūnas, Karolio, g.1915 m. Antatilčių k.; išėjo į mišką 1945 m.; apygardos štabo adjutantas; ž.1952 m. prie Plaštakėlės upės netoli Antatilčių-Valų kaimų; palaidotas Žemaitkiemio kapinėse.

Tariela, partizanų rėmėjas ir slėptuvės šeimininkas. Žuvo su J.Zurza Juodpurių miške.

Telksnys iš Runenių k., ž.

Triberžis Bronislovas-Kurmis, iš III Antakalnio k.

Tumėnas, kpt., ž.apie Pakalnius.

Tušas Alfonsas-Papuošalas, Prano, g.1923 m. Kadrėnų k. Deltuvos vls.; B rinktinės 5 bataliono 2 kuopos vadas; ž.1947 m. Kurkliuotiškiuose (susisprogdino bunkeryje pas Januškevičių). Su Tušais kartu žuvo Ripka nuo Raguvos.

Tušas Kazimieras-Nemunas, Prano, g.1918 m. Kadrėnų k. Deltuvos vls.; B rinktinės 5 bataliono 1 kuopos vadas; ž.1947 m. Kurkliuotiškiuose; užkastas Vidiškiuose.

Uosis Kazys-Liepa iš Šaukuvos k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.

Uosis Petras iš Šaukuvos k.; partizanavo 1944-1945 m.

Vaičiūnas Antanas-Skirmantas, Karolio, g.1919 m. Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1950 m. Paškonių k.; buvo išniekintas ir užkastas Želvoje.

Vaičiūnas Antanas-Rugelis; ž.1950 m.

Vaičiūnas Bronius-Lubinas, Petro, g.1923 m. Panoterių vls. Kančiškių? k.; 1946 10 16 kautynėse paimtas gyvas, mirė 1946 10 30; palaidotas Panoterių kapinėse. /Ž.1946 10 15.

Vaičiūnas Vincas-Dagilis (Dagiliukas), Karolio, g.1924 m. Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vls.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1946 m. Butkūnų (Ramo-niškių) k.; buvo išniekintas ir užkastas Želvoje.

Vaičiūnas Vladas-Žilvitis; ž.1950 m.

Vaičiūnienė-Miškinytė Emilija-Audronė, Beržo būrio ryšininkė.

Vaišutis Petras, Domino, g. Želvos vls. Rasališkių k.; ž.195012 25; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Valušis Alfonsas-Jokeris, Rapolo, g.1921 m. Nuotekų k.; ž.1947 m., užkastas Pivonijos šile; palaidotas Lyduokių kapinėse.

Valušis Jonas, Andriaus, g.1918 m. Nuotekų k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1945 m. Butkiškių k.; perlaidotas Lyduokių kapinėse.

Valušis Bronius, Karolio, g.1929 m. Nuotekų k.; ž.1950 m. Nuotekų k.; užkastas Pivonijos šile.

Varnas Vaclovas-Jokeris, g.1920 m. Varneikių k.; ž.1948 m. prie Vin-grio?

Vingrys Antanas, g.1917 m. Nuotekų k.; išėjo į mišką 1944 m.; ž.1945 m. Nuotekų k.; palaidotas Lyduokių kapinėse.

Vingrys Edvardas-Kuoka iš Nuotekų k.; partizanavo 1944-1945 m.; ž.1949 07 31.

Zabarauskas Bronius-Lapas, Stasio, g.1923 m. Vyžuonų k..; ž.1945 06 29 Veprių apyl; buvo išniekintas Veprių valsčiaus kieme; spėjama, jog užkastas prie Šventosios upės, netoli Veprių. /Liepa?

Zaksauskas Antanas.

Zaksauskas Mykolas.

Zalagėnas Stepas-Ripka iš Nuotekų k.; partizanavo 1944-1945 m.; ž.194802 26.

Zelionka Ignas-Ramūnas, Igno, g.1925 m. Šalnų k.; ž.1946 09 24 Pamūšio k. Dalinkevičių ūkyje; užkastas Vidiškiuose prie mokyklos; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Zurza Juozas-Karpis, Stanislovo, g.1902 m. Zizdros vnk., Žemaitkiemio vls. ; 1919 m. savanoris; pasienio policininkas; nuo 1944 m. partizanas, B rinktinės 2-os kuopos vadas, partizanų leitenantas; ž.1947 11 01 Balninkų vls.  Juodpurių miške.

Žiupka Jonas-Šarūnas, Jono, g.1905 m. Antakalnio k. Pabaisko vls., buvęs Ukmergės kriminalinės policijos inspektorius.; partizanas nuo 1944 m., Didžiosios kovos apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas, ž. 194811 1 Nuotekų k. Jono Valušio sodyboje.

Žiupka Kostas-Kovas, Jono, g.1928 m.; ž.1950 m.

Žygelis-Ilgūnas.

Žukauskas Mykolas-Meška, Rapolo, g. 1922 m. Kurklių vls. Sargūnų k. Išėjo į mišką 1944 m. Žuvo apie 1953 m. Žemaitkiemio vls.

Žukauskas Zigmas-Plaktukas, g.1924 m. Kurklių vls. Sargūnų k.; partizanas nuo 1944 m.; ž.1947 01 27 Žemaitkiemio vls. Rundžių k.; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Žvirblis Juozas-Šlevas iš Kunigiškių k.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; ž.1947 m.

Žvirblis Pranas-Šlevas; ž.1946 m.

Sąrašas sudarytas pagal Tremties ir Rezistencijos muziejaus (Kauno) abėcėlinę kartoteką, LYA medžiagą, papildytas Petro Balžeko, Žemaitkiemio seniūnės Ritos Mikutienės, Juozo Skebo bei spausdinamų prisiminimų autorių.

Pastaba. Skelbiamas partizanų sąrašas nėra išsamus visos Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės kovotojų vardynas. Į jį pateko daugiausia Plieno, Žaibo, Stiklo grupių, t.y. to branduolio, aplink kurį ir kūrėsi rinktinė, partizanai iš Šešuolių, Žemaitkiemio, Balninkų apylinkių. Papildymai bus pateikti antroje "Ukmergės partizanų" dalyje kartu su naujais prisiminimais bei istorine apžvalga.