LAISVĖS KOVŲ ARCHYVO T.1-20 BIBLIOGRAFINĖ RODYKLĖ

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

Bendrasis Pasipriešinimas

Bagušauskas J.Jaunimo organizacija "Laisvę Lietuvai" 13

Bagušauskas J.Lietuvos Jaunimo Vyčių sąjunga (straipsnis ir dokumentai) 11

Bagušauskas J.Partizanų antspaudai 13

Bukauskas V., Ajauskas C., Banys K, Lukoševičius A., Petkevičius J.Alma mater auklėtiniai kovos sąjūdyje (straipsnis ir dokumentai) 18

KGB ir centrinės vadovybės kūrimosi pradinis etapas (dokumentai ir apžvalga)/ parengė D.Kuodytė8

Kuodytė D.Bendras Demokratinio Pasipriešinimo sąjūdis 1946 m. pabaigoje-1948 m. pradžioje (įvadinis straipsnis ir dokumentai) 11

Lietuvos rezistencijos centralizacijos klausimu (dokumentai ir apžvalga)/parengė D. Kuodytė3-4, 5, 7

Lietuvos Laisvės Armijos dokumentų rinkinys/parengė D.Kuodytė14, 15

Literatūrinis puslapis (partizanų poezija)/parengė I.Žukaitė7

Vyčių sąjunga/parengė D.Kuodytė7

Pietų Lietuva

Dzūkų rinktinės archyvas/parengė A.Kašėta, H.Rimkus5

Dzūkų grupės štabo veiklos dienoraštis/parengė A.Kašėta, H.Rimkus9

Iš Dainavos apygardos partizano Ikso užrašų knygelės 6

Partizano Dzūko dienoraštis/parengė A.Kašėta6

Padėtis Dainavos apygardoje 6

Raganius. Panaros kautynes prisiminus. (1947 m. atsiminimai)/parengė A.Kašėta17

Tauro apygardos partizanų štabo dokumentai 1, 2, 3-4

Tauro apygardos spauda/parengė B.Ulevičius11

Vakarų Lietuva

Beirutas (Kazys Bagdonas).Laisvės kovos sąjūdžio pirmosios dienos. 1945-ųjų metų pavasaris 8

Jungtinės Kęstučio apygardos kūrimas (dokumentų rinkinys)/parengė D.Kuodytė12, 13

Kęstučio apygardos Žvainio būrio partizano Stepono Augusčio dienoraštis 7

Kovų prisiminimai (Iš 1949 m. "Prie Rymančio Rūpintojėlio")/komentarai V.Banienė, A.Malinauskaitė 3-4, 7, 8

Lietuvos Žalioji rinktinė (dokumentai ir apžvalga)/parengė D.Kuodytė8

Žaliosios rinktinės archyvo dokumentai/parengė K.Kasparas20

Žemaičių apygardos Kardo (Kardų) rinktinės apžvalga ir dokumentų rinkinys/ parengė D. Kuodytė7, 8

Žemaitijos partizano dienoraštis (Juozas Žagaras-Girdenis) 12, 13

Rytų Lietuva

Linksma, kad pavasaris, skaudu, kad karas.../parengė Z.Stunžėnienė. Partizano Boleslovo Eglinsko-Sauliaus užrašai 10

Vyties apygardos Briedžio rinktinės štabo dokumentų rinkinys 10

1941-1944 m. Pasipriešinimas

Ištakos. Kai kurie slapto ir viešo pasipriešinimo bruožai 1940-1942 m. dokumentuose//. Čepulis, K.Kasparas 11, 12, 15"Kęstučio" karinė organizacija 7

Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai/išvertė A.Surblys 9, 10

Mykolo Bandomo laiškai iš fronto 9

Memorandumas vokiečių generaliniam komisarui Kaune/parengė ir komentavo V.Aleksa 2,6

Savisaugos batalionų karių laiškai/parengė R.Zizas 14, 15

1941 m. sukilimui pažymėti 20

Žvejo Kazio Jurevičiaus dienoraštis 16

Biografijos

Gaškaitė N.Partizanų vadas Jonas Žemaitis (1909 03 15-1954 11 26) 13

Jėčys A.Kapitonas Domininkas Jėčys (1896-1947) 5

Kliunka A.Atmintis (Vytauto Svilo netekus) 7

Krikščiūnas V.Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas 17

Leitenantas Adolfas Eidimtas/Parengė Povilas Raila 18

Liudvikas Butkevičius/parengė B.Ulevičius 2

Lukoševičiūtė-Narutienė E.Partizano Vytauto Lukoševičiaus-Lizdeikos gyvenimas ir kova (Kęstučio apygarda) 18

Petkevičius B.Generolas leitenantas Motiejus Pečiulionis 14

Šiukščius A.Nenugalimas. Apybraiža apie partizaną Antaną Kraujelį 10

Šiukščius A.Paskutinis partizanas (Stasys Guiga) 16

Ulevičius B.Jos mylėjo Tėvynę 20

Venckevičius J.Paskutinysis Dzūkijos partizanų vadas (mjr.Sergijus Staniškis) 2

Vitkus V.Karo inžinieriaus pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus biografija 9

ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI

Bendrasis Pasipriešinimas

Kojelis J.Leitenantas Adolfas Eidimtas 14

Nepataisomasis. Trys kunigo Alfonso Svarinsko bylos/parengė D.Stancikas 16

Seliokas V.Ar galėjai likti abejingas? 11

Šertvytis A.Laisvės keliu. Taišetlago džiunglėse 18, 19

Veverskis P.Kazys Veverskis-Senis (1913-1944) (Keli faktai biografijai ir apmąstymams) 15

Zdebskis J.Tarp dviejų įstatymų... Teisė gyventi, kai draudžiama gimti... 3-4

Pietų Lietuva

Baranauskas V.Pradžia 9

Ylius A.Tauro apygarda 1

Jakavonis J.Žiupsnelis prisiminimų 6

Karčiauskas K.Negaliu nutylėti.../užrašė V.Kaziulionis 17

Katauskas S.Tik prisipažink... 9

Kruopienė M.Lietuvos partizanų veikla Pietų Dzūkijoje. X dalinio Merkio padalinys Rodūnėje ir Pelesoje, sėsliųjų partizanų pareigos (1947 metai) 17

Lakickas K.Spaudos platinimas 11

Petraška J.Kunigaikščio Vaidoto grupės kūrimosi pradžia 9

Popieraitė-Savičienė J.Giesmė motinai 3-4

Pušinskaitė-Vėlyvienė P.Žalieji namai 2

Savičius K.Tautos pašauktas 6

Suraučius-Tauras A.Žaliojoj rikiuotėj 5, 9, 17

Šiupaila-Žiogas P.Laisvės kovų verpetuose/užrašė K.Savičius 6

Vailionytės J. ir B.Vailionių šeimos likimas/užrašė O.Subačiūtė-Valevičienė 17

Marijauskas J.Kalniškės mūšis (1945 m. gegužės 16 d.) 17

Vakarų Lietuva

Dijokaitė-Kerėžienė J.Dvasios palaužti nepajėgs... 13

Dirmauskaitė-Latožienė B.Radau juodą kaspiną... 20

Gaidauskas-Breivė J.Batakių (Bijūno) valsčiaus OS vado prisiminimai 13

Gaurės užpuolimas/užrašė V.Almonaitis12

Grybauskas S.Buvome jauni/užrašė Z.Jaška14

Gurskis V.Kelmės pogrindininkai 19

Įsiveržimas į Batakius/užrašė V.Almonaitis13

Jokimaitė-Valantinienė S.Paskutinis kpt.Juozo Čeponio prieglobstis 20

Juknevičius B.Žaliosios gimimas ir žūtis 20

Kasperavičiūtė-Tereikienė V.Šviesus tėvelio paveikslas (Juozo Kasperavičiaus atminimui) 18

Každailienė O.Su Adolfo Kubiliaus parašiutininkais/užrašė Z.Jaska14

Kušeliauskas Z.Kybartų šeimos tragedija 18

Likau amžinai skolinga. Marijos Žiliūtės atminimui/užrašė J.Bartašiene19

LLA Žemaičių legionas. A.Kubiliaus grupė /užrašė Z.Jaška14

Malinauskaitė A.Vytauto Didžiojo rinktinė 8

Malinauskaitė-Bakutienė E.Ramybė baigėsi... 20

Malūkaitė-Petkevičienė J.Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai 7

Motuzas P.Kovojo ir spausdintas žodis 20

Merkys B.Iš pogrindžio metų Šiauliuose 19

Mocius J.Kelias į Tėvynę 13

Mockutė-Šimoliūnienė O.Dirbome Lietuvai 18

Molavėnų mūšis/užrašė V.Almonaitis20

Nausėdaitė-Rasa N.Ne vien duona gyvi... 12

OS ryšininkas Bronius Laurinavičius prisimena 20

Palangos gimnazijos 1945-1948 m. pogrindis ir pogrindininkų likimai/parengė V.J. Rimgaila19

Raseinių krašto partizanai ryšininkų prisiminimuose/parengė F.Tiškus20

Raudonis L.prisiminimai apie partizaną Adolfą Kubilių-Balį 14

Raudonis L.Žemaičių legiono štabas A.Kubiliaus grupė ir Markulio tinklai/užrašė Z.Jaška15

Šilalės krašto partizanai 1947-1948 m./užrašė V.Almonaitis19

Vyšniūnas-Aušrelė V.Atsakinga užduotis 8

Z.Jaškos pastabos apie LLA Žemaičių legiono štabo (Kubiliaus grupė) veiklų 15

Žičkus-Širšė J.Istorija, žmonės likimai. Prisiminimų nuotrupos 12, 13

Rytų Lietuva

Dručkutė-Siniauskienė A.Brolių keliais 16

Kemeklis D.Nesipriešinti prievartai negalėjom 10

Paulavičius A.Iš mirties ateinu... (B.Juospaitis-Direktorius) 10

Svėdasų partizanai/parengė V.Valunta 20

Štarolytė M.Kautynės 19

Tylaitė-Sakalauskieriė D.Ilgas ir sunkus kelias į laisvę 20

Vanagaitė-Lapinskienė O.Mūsų jaunystės dienos 19

1941-1944 m. Pasipriešinimas

Arba-Arbačiauskas E.Rezistentas - Kęstutėnų štabo viršininkas 9

Atstopas F.Apie 1941 metų birželio sukilimą Papilės valsčiaus Klaišių apylinkėje 20

Ištrauka iš Karolio Drungos-J.J.Valiulio 1944-45 m. atsiminimų 18

Kojelis J.Lietuvos laisvės armija. Tarp kitų antinacinės rezistencijos prisiminimų 18

Nepalaužtas. Kazimiero Palčiausko atsiminimai iš vokiečių okupacijos laikų 12

Pajaujis J.Vietinė rinktinė 15

Pokalbis su pulk.Kaziu Škirpa 11

Rupšienė. A.Štuthofo įkaitai 6

Telksnys V.16 lietuvių, pasmerktų lėtai mirčiai. Kas jie? 8

Telksnys V.Vienos Kauno rezistencinės spaudos grupės veikla sovietų ir vokiečių okupacijos metais 8

Vokietaitis A.Lietuviškoji rezistencija 13, 14

Vonmavičius J.Konsulas apie žuvusį brolį (Viktoras Lapas) 6

Tremties keliais

Dūda J.Kaliniai Rytprūsiuose 19

Girdzijauskas P.Dialogai su profesoriais ir NKVD 19

Rankraščiai nedega (Kazio Borutos laiškai)/parengė N.Gaškaitė 17

Studijos, referatui, straipsniai

Abarius L.Lietuvos partizanų Šiaurės Rytų srities 3-oji Vytauto apygarda (1945-1952 m.) 16

Ašmenskas V.Lietuvos Tautinė Taryba ir jos veikėjai 7

Bagušauskas J.Jaunimo antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1960 metais 17

Gaškaitė N.Partizanų mirties nuosprendžiai: prasimanymai ir tikrovė 18

Gaškaitė N.Jaunimo pasipriešinimas ir jo slopinimas šeštajame-septintajame dešimtmetyje 19

Gaškaitė N.Ką sako partizaninio karo statistika 17

Grigas R.Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 13

Budginas K., Karalius S.Rezistencija Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte 7

Indrašius VPasipriešinimas sovietiniams okupantams Zarasų krašte 1944-1945 m. 14

Kasparas K.Į Tėvynę - iš dangaus. Lietuviai desantininkai 1944-45 m. 18

Kasparas K.Laisvės kovų pradžia antrosios rusų okupacijos metu (istorinės apžvalgos metmenys) 10, 11, 12

Kasparas K.Teorinė pasipriešinimo samprata ir klasifikacija 20

Kašėta A.Antisovietinio ginkluoto pasipriešinimo ištakos Dzūkijoje (Lietuvos laisvės armija) 15

Kašėta K.Dainavos apygarda. Ginkluoto pasipriešinimo pradžia 17

Kašėta A.Antisovietinio pasipriešinimo mastai Lietuvoje 1944-1953 m. 14

Kašėta A.Dvasininkijos auka pokario metais 11

Kašėta A.Kiek buvo suimtų ir įkalintų antisovietinio pasipriešinimo dalyvių Lietuvoje pokario metais 15

Kašėta A., Kuodytė D.Partizanų periodinė spauda 12

Kuodytė D.Lietuvos laisvės armija ir jos reikšmė pokario pasipriešinimui 14

Matusevičius J.Antrosios sovietinės okupacijos pradžia: kadrų klausimu 1944-1945 m. 15, 16

Matusevičius J.Lietuvos kolonizacija 1940-1941 metais 19

Matusevičius J.Jurbarko partizanai ir Jungtinė Kęstučio apygarda 18

Stancikas D., Bogomolovaitė I.Vyskupo Vincento Borisevičiaus tardymas ir žūtis 11

Starkauskas J.Lietuvos partizanų požiūris į sovietinius rinkinius 18

Statkevičius A.Okupantų ir kolaborantų valdomoje Lietuvoje 5

Striužas V.Labanoro girios (Kiauneliškio) kautynės 14

Ulevičius B.Tauro apygardos istorijos apžvalga 3-4

Vaičiūnas VVyties apygardos istorinė apžvalga 10

Vaitekaltis A.Valstybės vizija pasipriešinimo dokumentuose ir spaudoje (1940-1952 m.) 16

Vaštokas R.Žvilgsnis į genocidą iš visuotinės perspektyvos

Okupacinio režimo ir jo nusikaltimų dosjė

Adolfo Ramanausko-Vanago sekimo ir arešto detalės/parengė N.Gaškaitė, A.Kašėta9

Agentas Kirvis-Balandis/parengė J.Starkauskas13

Agentų smogikų grupių veiklos bruožai/parengė J.Starkauskas12

Ag.Petrausko-J.Deksnio veikla septintajame dešimtmetyje 18

Anušauskas A.Genocidas. MVD-MGB tardymo metodai 7

Buvusio LTSR VSK Archyvo 18-ojo fondo dokumentų rinkinys/parengė J.Starkauskas11

Čekistų žvalgybininkų pažyma apie Lukiškių kalėjimą/parengė J.Starkauskas14

Dainavos štabo išdavystė (pagal KGB dokumentus)/parengė N.Gaškaitė9

Gaškaitė N.Peslys (agentas Juozas Markulis) 11

Gaškaitė N.Keli štrichai Jono Deksnio portretui 15

Gaškaitė N.Lietuvos okupacija: suėmimai ir tardymai 13

Gaškaitė N.MGB agentūra pokario Lietuvoje 12

Gaškaitė N.Žmonės be Dievo. NKVD agentai smogikai 11

Grunskis E.Sovietinių "liaudies gynėjų" (stribų) Lietuvoje istoriografija 19

Iš 4-osios Vetrovo divizijos veiklos 1950 metais/parengė J.Starkauskas14, 15

Iš sovietinių archyvų (VRM archyvo dokumentai) 5

Iš sovietinių archyvų (VRM Informacinio centro archyvo dokumentai)/parengė V.Gregoraitis7

Kašėta A.Lietuvos gyventojų genocido vykdytojai 10

KGB pastangos 1989-aisiais/parengė D.Stancikas16

KGB veiklos metodai pokario metais/parengė N.Gaškaitė8

Lietuvių laisvės kovos okupantų dokumentuose/parengė V.Kašauskienė6

NKVD kovos prieš Bažnyčią metodai 1940-1941 m./parengė D. Stancikas16

Pabikauskas V.Raudonoji šmėkla (Grinkiškio stribų vadas Rapolas) 8

Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio žūtis (pokalbis su buvusiu KGB agentu Klemensu Stanaičiu)/užrašė M.Gražulienė6

Skirmanto žūtis/parengė D.Kuodytė11

"Specpriemonės" KGB praktikoje/parengė N.Gaškaitė 9

Starkauskas J.Pokario Lietuva čekistij dokumentuose 19

Starkauskas J.Stribai 17

Paminklai

Rudienė V.Tų rūmų lenkiamės 12

Leipalingio partizanų palaikų perlaidojimas 1991 m./parengė H.Rimkus 17

Okupantai bijojo jų net mirusių/parengė D.Varnaitė 15

Varnaitė D.Ar tikrai nereikia ieškoti kaltų dėl pastato Gedimino pr.40, Vilniuje, suniokojimo? 18

Varnaitė D.Šiandien - žinybų susirašinėjimas, ateityje - archyviniai dokumentai 19

Žičkus J.Kankinių kapinaitės Skaudvilėje 19

Įvairūs

Bubnys A."Ginkluotos Kovos Sąjungos” ("Związek walki zbrojnej") Kauno apygardėlės sukūrimas ir veikla 1940-1941 8

Gaškaitė N.Lietuvos pasiuntinybė Maskvoje 1926-40 metais 6

Istorijos kurjeris (įvairūs faktai) 2, 3-4

Tamsūs laikai. Kroatijos politiniai kaliniai 1918-1991 m. 15

Okupantų teroro įtaka partizanų kovai (Jugoslavijos pavyzdys)/parengė K.Kasparas 16

Sidorenka D.Kovos rytas. Paskutinė Kovos diena 18

Tamulevičiūtė G.Gyvenimo kelias. Mano senelis Jonas Tamulevičius pasakoja 18

Sudarė V.Jakučiūnaitė, K.Kasparas