ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abarius L. 237
Adiklienė 141 
Adomas 14
Aitvaras, žr.Valančiūnas M.
Ajauskas C. 229
Akelaitienė Angelė 175 
Akelaitytė Julė 175, 178 
Akelaitis Vytautas 175, 178 
Akelaitis Vitas 178 
Alaburda J. 209 
Alekna Viktoras 215 
Aleksa Osvaldas 19, 20 

 Aleksa V. 232 
Algis(sl.) 25 , 36, 37, 58 
Algis, žr.Valys
Antanas Almonaitis V. 235 
Alūzas Bronius, sl.Bedalis 221 
Andriekutė Danutė 129 
Antanas 14
Antanas, žr.Lisauskas Stanislovas
Anušauskas A. 238 
Apynys, žr.P.Kučinskas 
Apšega Juozas, sl.Štrausas 48 
Aras, žr.Darguža Mečislovas 
Arba-Arbačiauskas E. 236 
Armonas Antanas, sl.Gedeminas 222 
Astra, žr.Valevičiūtė Janina 
Ašmenskas V. 237 
Atstopas F. 236 
Audenis, žr.Matelis
Aleksas Audra, žr. Grumbinas Stepas 
Augulis Juozas 91 
Augustis Steponas 232 
Aušrelė, žr.Irtmonaitė Stasė
Aušrelė, žr.Vyšniūnas V.
Ąžuolas, žr.Palskys Kazys
Ąžuolas, žr.Paškonis Juozas

Bačiulis Petras 24, 45
Bagočiūnas Augutis 96 
Bagočiūnas Dominykas, sl.Briedis 96, 100
Bagušauskas J. 229
Bakutytė-Giedraitienė Antanina 229, 230
Balandis, žr.Gimbutis Rapolas Balašovas 122, 127
Balčiūnas Kęstutis 214, 217, 218, 219, 222, 223
Baliūnas Antanas 10,11,12, 18,23, 27, 45
Baltramijūnas 117
Baltrūnas Vytautas 25
Baltuška Antanas 67
Baltuška Augustas (Augustinas) 8, 10, 67
Baltuška Jonas 10, 67
Baltuška Jurgis 11, 67 
Bagdonas Romas 12, 13, 14, 16 
Bagdonas Kazys, sl.Beirutas 229 
Bagdonavičius Albinas 214, 215 
Bagdonavičius Aleksas 214, 215 
Bagdonavičius Feliksas 214, 215 
Bagdonavičius Vytautas 214, 215 
Bagušauskas J. 237 
Baltrūnas Vytautas 83 
Bandoms Mykolas 232 
Banienė V. 232
Banilis Stasys, sl.Smidra 118
Banys K. 229 
Baranauskas V. 234 
Bartašienė J. 235 
Bedalis, žr.Alūzas Bronius 
Beirutas, žr.Bagdonas Kazys 
Beržinytė-Baranauskienė Zofija 216 
Baronas Povilas, sl.Briedis 11, 28, 29, 95
Barsukas, žr.Niaura Feliksas
Baršauskas Petras 27, 45 
Barščiauskaitė Marytė 227 
Bartkus Kazimieras 139 
Baukienė Adelė 65 
Baukys Kazys 11 
Baukys P. 66 
Bebas, žr.Pajarskas A.
Bedalė, žr.Lauciūtė Genė
Beleckas Juozas 111 
Bendinskylė I. 132
Benelis Pranas, sl.Maželis 141,142,143
Benetis 145
Beriozovas 84
Beriozovas Vladimiras 51
Beržinienė Genovaitė 216
Beržinienė Ona 215
Beržinis Antanas, sl.Dobilas 215, 216
Beržinis Juozas 215, 216
Beržinis Kazimieras 215, 216
Beržinis Petras 215, 216
Beržinis Povilas 215, 216
Beržinis Stasys 216
Beržinytė-Jučkienė Ona 217
Beržinytė Teodora 216, 217
Bičkūnas J. 137
Bijūnas, žr.Kazlauskas Balys
Birkus Albinas 18
Birkus Bronius 26, 38
Birkus Juozas 18
Birontas 159
Bogomolovaitė I. 237
Borisevičius Vincentas 237
Borukas 174
Boruta Kazys 236
Braknės Antanas, Pranas 11
Brazas, sl.Klebonas 117
Brazauskas Antanas, sl.Žaibas 117
Brazauskienė Onutė, sl.Vaikutis 117
Breivė, žr.Gaidauskas J.
Bridžius Petras 177
Briedis, žr.Bagočiūnas Dominykas
Briedis, žr.Baronas Povilas
Briedis, žr.Mazurevičius Jonas
Briedis, žr.Oškutis Jonas
Bruškytė A. 221
Bubnys A. 239
Budginas K. 237
Budreika 28
Budreika 58
Budreika Antanas 81
Budreika Bronius 10
Budreika Juozas 12, 13, 14, 16
Budreika Petras 10
Bugailiškis Vilius, sl.Drąsutis 27, 36
Buitvydas Beuonas 61, 71
Buivis Liudvikas, sl.Karvelis 117
Bulzgys Jonas, sl.Klevas 116, 117, 118, 209
Bukauskas V. 229
Bunkeris, žr.Limba Antanas 
Butkevičius Liudvikas 232 
Butkus 143
Butkuvienė-Laucytė Kazimiera 117
Būda J. 236 
Būga 15

Caras, žr.Meškauskas Jonas
Chirurgas(sl.) 25, 36 
Cikana Vidas 213 
Cipras, žr.Niaura Feliksas

Čečys Juozas 18
Čelutka Aleksas 116
Čelutka Leonas, sl.Nemunėlis 116
Čekaitis Alfonsas 227
Čemberlenas, žr.Rudžionis Juozas
Čepas Julius 111
Čepas Juozas 111
Čepaitis 115
Čeponienė Irena 227
Čeponis Juozas 227, 235
Čepukonis Vaclovas, sl.Tigras 27, 35, 45, 46
Čepulis J. 232
Čepulytė D. 137 
Černiauskas 178
Černius Petras, .sl.Špokas 48, 49, 50
Černius Petras, sl.Tigras 26, 31, 88 
Černyševskis 40 
Čižius Jurgis, sl.Tigras 83 
Čukai 34
Čukas, žr.Paluckas Petras

Dačiulaitė Milė 102
Dagys 14
Dagys, žr.Tarbūnas Vincas
Dainius, žr.Jarusevičius Placidas 
Dambrauskienė Pranė 194
Daminauskas Vladas 9
Dana 117, 118
Danilevičius Henrikas 25, 58
Danutė, žr.Gečiūnaitė Jane 
Darginavičius 154, 155 
Dargužas Mečislovas, sl.Aras 216 
Darius, žr.Lapienis J.
Darius Vytautas 24, 45
Daugirda Adomas, sl.Gailius 218 
Daugirda Jonas, sl.Kovas 218 
Daukantas, žr.Tūrsa Vladas 
Daukšaitė-Aleksonienė Rūta 123, 129, 132, 136,137, 138, 139 
Daumantas (Lukša) Juozas 96 
Dautartas 151
Degasparis, žr.Gimbutis Gasparas
Dėdė, žr.Urbonavičius Pranas 
Dėdė, Dėdė Jonas, žr.Kimštas Jonas 
Deksnys J. 238
Demikis Jonas, sl.Eumas-Almas 209, 211
Dįjokaitė-Kerėžienė J. 235
Dilys Petras, sl.Eimutis 26, 30, 88 
Dinėšaiva Aisiė 195 
Direktorius, žr.Juospaitis B. 
Dirmauskaitė-Latožienė B. 235 
Dobilas(sl.) 100 
Dobilas, žr.Beržinis Antanas 
Don Kichotas, žr.Mockus Jonas 
Don Kichotas, žr.Paškonis Matas 
Dovydaitis P. 120 
Dramblys, žr.Skaržinskas Juozas 
Drąsutis, žr.Bugailiškis Vilius 
Drąsutis, žr.Indrašius Stasys 
Drebulė, žr.Pudžemytė Jadvyga 
Driuteika, žr.Šimuolis Antanas
Dručkus Andrius 9, 229, 230
Dručkus Juzė 229 
Dručkus Petras 229, 230 
Dručkutė Antanina 229, 230 
Dručkutė-Dudėnienė Antanina 229, 230
Dručkutė-Siniauskienė A. 236
Dubinskas Leonas 83 
Dumčius Liucijonas 212 
Dumčius Petras 212 
Dumčiuvienė J. 212 
Dumčiūtė Elena 212 
Dumčiūtė-Pociūnienė Liucija 212 
Drunga Karolis 236 
Dusevičiūtė Anelė 219 
Dzindzilietaitė Julija 135

Eglinskas Boleslovas, sl.Saulius 232
Eidimtas Adolfas 232, 233 
Eimutis, žr.Dilys Petras 
Eimutis, žr.Sirutis Julius 
Eismuntas E., KGB gen. 48 
Erelis, žr.Markulis Juozas 
Erelis, žr.Prajera Juozas 
Erškėtis, žr.Urbonas Juozas 
Eskimas, žr.Gudas Teofilis 
Eumas, žr.Demikis Jonas

Gadeikis Vladas 139
Galvydis Pranas, sl.Valteris 20, 23, 26, 45
Garmutė A. 20
Gaspadorius, žr.Rimkus Juozas
Gaškaitė N. 232, 236, 238 
Gaubas Julius 116 
Gabenis Aleksas, sl.Puodelis 117
Gabenis Algis, sl.Puodas 117
Gaidauskas J., sl.Breivė 235 
Gailius, žr.Daugirda Adomas 
Galdikas Marcelinas 134, 135 
Gaškaitė N. 237, 239 
Gaubtys Fricas, sl.Vytautas 223 
Gecevičius Alfonsas, sl.Klonis 218 
Gečiūnaitė Janina, sl.Danutė 27, 36 
Gečiūnaitė Marytė 16 
Gečiūnai Bronius, Genė 67 
Gečiūnas Juozas 63 
Gedas 122
Gedeminas, žr.Armonas Antanas
Gegetskaitė Emilija 117, 118 
Gegužis, žr.Girdžiūnas Stepas 
Gelčienė 208
Geležinis, žr.Matuliauskas Juozas
Gelumbauskas Vladas 114 
Genys 141
Genys, žr.Irtmonas Aleksandras
Genutė, žr.Mirklaitė Onutė 
Geštautienė-Dargužaitė Palmyra 216 
Girdžiūnas Jonas 228 
Girdžiūnas Stepas, sl. Gegužis 227, 228 
Gimbutis Gasparas, sl.Degasparis 18, 20, 24, 26, 27, 59, 62, 88, 91 
Gimbutis Rapolas, sl.Balandis 59, 60, 61,63,88,91, 92
Gimbutis Stasys, Mykolo, sl.Rūkas 22, 25, 26,31,59, 61, 62, 67, 73, 77,83, 88, 91
Gimbutis Stasys, sl.Tarzanas 19, 20, 23, 25, 29,36, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 63, 73, 83, 85, 87, 95
Gimbutytė Liuda 60
Gimbutytė Valė, sl.Piligrimas 51,52,53, 85, 86, 87
Gimbutytė-Paškonienė Stefanija 51,53, 85
Ginkaitės 185
Girdenis, žr.Žagaras Juozas
Girdzijauskas P. 236 
Giria, žr.Masiulaitis Petras 
Girnius K. 137
Gražina, žr.Mingėlaitė Monika
Gražulienė M. 238 
Grybas 141 
Gorkis(sl.) 111 
Grabytė Petronėlė 139, 145 
Grabys Apolinaras, sl.Vaidila 138, 139, 141, 142, 143 
Grabys Vytautas 139, 143 
Gražulevičienė, jos dukros Onutė, Leokadija 131 
Gregoraitis V. 238 
Gričelis Kazys 129 
Grigaliūnienė V. 94 
Grigas R. 237
Grigonis Leonas, sl.Žvainys 116
Grižas Feliksas 62 
Grybauskas S. 235 
Grumbinas Stepas, sl. Audra 229 
Grunskis E. 238 
Gudai 35
Gudaitė Elytė 145
Gudaitis I. 134 
Gudaitis J. 134 
Gudas Jurgis 83
Gudas Teofilis, sl.Eskimas 27, 35
Gudeika 226 
Gudonis Jonas 14 
Guiga Stasys 233
Gurskis V. 235
Guobužas Mykolas, sl.Šaulys 94
Gumauskas 178 
Guzas Jurgis 5, 6, 7, 8, 9, 14 
Guzevičius Juozas 174

Hansas 169

Ida, žr.Šniuolytė Birutė
Ievaišytė Onutė 194 
Ilgūnas, žr.Kudokas Juozas 
Ilskis 121, 123
Indrašienė-Urbanavičiūtė Pranė 52, 68, 69
Indrašius Juozas 26, 45, 46
Indrašius Pranas 68, 69 
Indrašius Stasys, sl.Drąsutis 21, 22, 25, 29, 31,41, 42, 51, 52, 67, 68, 69, 74, 77, 83, 84, 85, 89, 90, 95 
Indrašius V. 237 
Indrašiūtė Eugenija 45 
Irtmonaitė Stasė, sl.Aušrelė 217, 218, 221, 222
Irtmonas Aleksandras, sl.Genys 217, 221, 222
Irtmonas Mečislovas, sl.Žiogas 217, 221
Ivanauskas V. 231

Yla Stasys 156
Ylius A. 234

Jakimavičius Zenonas, sl.Putinas 117
Jakštonis 94
Jakubauskas Jonas, sl.Rugys 218
Jakavonis J. 234
Jakučiūnaitė V. 239
Jančys (Jančiukas) 16
Jančys, sl.Tėvukas 26
Jančys Antanas, sl.Žaibas 23, 26, 43, 44
Jančytė Regina 26
Jankauskas Bronius 219
Jankauskas Jonas 112, 113, 115
Janušaitė Aldona-Domicelė 227
Jaruševičius Placidas, sl.Dainius 218
Jasponis Jurgis 43
Jaška Z. 235, 236
Jaunutis, žr.Kriaučiūnas Stasys
Jesinskai 145
Jėčys A. 232
Jėčys Domininkas 232
Jokeris, žr.Lapienis Jonas
Jokimaitė-Valantinienė S. 235
Jovaiša Juozas, sl.Lokys 36
Jukna Bronius, sl.Žėrutis 88, 91
Juknevičius B. 235
Jurevičius Albertas, sl.Sakalas 142
Jurevičius Kazys 232
Jurevičius V. 134, 135, 138, 142
Jurevičiūtė Marytė 122, 137, 141
Justas Emilis 232
Juospaitis B., sl.Direktorius 236

Kadagys, žr.Paluckas Pranas
Kačiušis 226
Kalavijas, žr.Leikauskas Petras
Kalytis 94
Kalytis Bronius, sl.Siaubas, išdavikas, MGB smogikas 96 
Kalvaitytė 37
Kalvaitytė-Šerepkienė Bronė 119, 120,
Kalvelytė Bronė, sl.Morta, Snaigė 27
Kamičaitis J. 179 
Karalius S. 237 
Karčiauskas K. 234 
Kaributas-Kelmas Juozas 48, 49, 50 
Karosaitė 52
Karosas Vladas, sl.Vilkas 25, 42,63,73, 77, 83
Karpis, žr.Simansonas Alfonsas
Karvelis Aloyzas 27, 45 
Karvelis, žr.Buivis Liudvikas 
Karvelis Juozas 27, 45 
Karžygys, žr.Kaziulionis Leonas 
Kalvis Andrius 145 
Kalvis Jurgis 145
Kasparas Kęstutis 9, 232, 237, 239
Kasperavičius Juozas 235 
Kasperavičiūtė-Tereikienė V. 235 
Kašauskienė V. 238 
Kašėta A. 229, 237, 238 
Katauskas S. 234 
Katka Juozas 143 
Katka Mikas 143
Kaulinis Vincas, sl.Miškinis 35, 46, 94, 95,96, 97, 98, 99, 103, 105, 106 
Kavaliauskas Petras 176 
Kavaliūnaitė Ievutė 194 
Kazakevičius Antanas 83 
Kaziulionis Juozas, sl.Klevas 218 
Kaziulionis Leonas, sl.Karžygys 218 
Kaziulionis Vytautas 219, 234 
Kazlauskas Balys, sl.Bijūnas 83 
Každailienė O. 235 
Kelmaitė Natalija 50 
Kelmas Anicetas 50
Kelmas Kazys 49, 50
Kemeklis B. 236
Kemeklis Juozas, sl.Rokas, Rimtutis 22, 23, 25, 26, 31, 63, 83, 88, 89,90, 91, 92, 95
Kemeklis Pranas, sl.Tėvas 25, 83
Kentra Jonas 219 
Kęstutis, žr.Žilys Albertas 
Kėblys Bronius, sl.Ūsas 94 
Kiauleikytė Zinaida 124, 129 
Kiauleikytė-Laugenienė Sofija 119 
Kilda Bronius 113, 114, 115 
Kimštas Jonas, sl.Dėdė, Dėdė Jonas, Žalgiris 28, 46, 96 
Kiškis Kazimieras 145 
Kirdeikis Vytautas, sl.Papartis 26 
Kirvis, žr.Laucius Vincas 
Klajūnas, žr.Paulikas Zenonas 
Klebonas, žr.Brazas 
Klevas, žr.Bulzgys Jonas 
Klevas, žr.Kaziulionis Juozas 
Klibas Ignas, sl.Tėvukas 83 
Klimanskis 226, 227 
Klimanskytė Marytė 227 
Klinauskas Petras 180 
Klinauskas Jonas 180 
Kliunka A. 232
Klonis, žr.Gecevičius Alfonsas
Knystautas Alfonsas, sl.Ragūnas 122, 140, 141, 142, 143 
Kojelis Juozas 120, 233, 236 
Kolia 96
Kontrimavičiūtė Stasė, sl.Žibutė 35
Kontrimas Kazimieras, sl.Montė 143 
Kostanauskas 145 
Kovas, žr.Daugirda Jonas
Kovas, žr.Skersys Steponas
Kozlov Vasil Vasiljevičius 206 
Kraujelis Antanas 233 
Kriaučiūnas Stasys, sl.Jaunutis, Liutauras 19, 25, 36, 42, 46, 63 
Krisiulevičius Bronius 218 
Kriščiūnas Jurgis, sl.Rimvydas 232 
Kriščiūnas V. 232 
Kromelis Simas, sl.Perkūnas 217 
Kruopienė M. 234 
Kubilius A. 235
Kučys Vytautas, MGB agentas 19
Kubilius Adolfas 235 
Kubilius Albinas, sl.Rūgštymas 35, 58 
Kucai 198
Kučinskas Kostantas, sl.Vampyras 209, 211
Kučinskas Pranas, sl.Apynys, Ainis 209, 210
Kučys Vytautas, MGB agentas-pro-vokatorius 41
Kudokas Juozas, sl.Ilgūnas 117
Kugaudaitė Onutė 194, 195, 197 
Kuodytė D. 229, 232, 237 
Kuršytė Birutė 139 
Kupčiūnas Juozas 214, 215 
Kusienė 142 
Kušeliauskas Z. 235 
Kutka Kazys 94 
Kuveikis Juozas 9
Kvietkauskaitė Marytė 194, 195, 197

Labeikis Steponas 27, 45
Labutis, žr.Šaltys Stanislovas 
Laibutis, žr.Šaltis Stasys 
Laimė, žr.Lauciūtė Eleonora
Laisvė, žr.Mikšys Alfonsas
Lakickas K. 234
Lakštingala, žr.Paršiūnas Pranas
Lakštingala, žr.Sireikis Jonas 
Lapas, žr.Mečionis Petras 
Lapėnienė 194 
Lapienienė Ona 53 
Lapienis Antanas, sl.Šermukšnis 27, 36 
Lapienis Balys 25 , 53, 54, 5 
Lapienis Jonas, sl.Jokeris 23,29,40,46, 76,95
Lapienis Juozas, sl.Darius 14, 22, 24, 25, 28, 36, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58 
Lapienis Kazys 53, 54, 55, 57, 58 
Lapienis Tautvydas 57, 58 
Lapienis Vytautas, sl.Uosis 48 
Lapienis Vladas 53, 54, 57, 58 
Lapinskas Adomas Lašas Balys 10, 11 
Laučiai Salomėja, Karolis 98 
Laucius Antanas 98 
Laucius Vincas, sl.Kirvis 94 
Lauciūtė Eleonora, sl.Laimė 94, 97, 102
Lauciūtė Genė, sl.Bedalė, Svajonė 93, 94, 102, 105,106 
Laurinavičius Bronius 235 
Leikauskas Petras, sl.Kalavijas 218 
Lelešiūtė Julė 194 
Lembernas Pranas 213 
Leonavičius 148 
Letukas Algis 224 
Letukas Antanas 224 
Letukas Tadas 224 
Liekienė Bronislava 223 
Liesienė Adelė 194, 195, 197
Liekytė Birutė 223
Liekytė Gražina 223 
Liekytė Zofija 223
Limba Antanas, sl.Bunkeris 94, 99,100
Limba Teofilis, sl.Sakalas 100
Limbienė V. 100
Lingys Juozas 122
Lipniūnas Alfonsas 156
Lisauskas Stanislovas, sl.Antanas 122, 140, 142, 143
Litinskas Alfonsas 108, 112, 115
Liutauras, žr.Kriaučiūnas Stasys
Livenšten Regina 202
Lizdeika, žr.Lukoševičius Vytautas
Loginovas 113
Lokys, žr.Jovaiša Juozas
Lopata 17
Lukaševičius A. 229
Lukoševičius Vytautas, sl.Lizdeika 233
Lukoševičiūtė-Narutienė E. 233

Macelskienė Bronė 227
Maironis 108 
Mačiuika A. 231 
Majauskas Juozas 112 
Maleckienė Bronė 227 
Malinauskaitė A. 232, 235 
Malinauskaitė-Bakutienė E. 235 
Malūkaitė-Petkevičienė J. 235 
Mančiauskas Jonas, sl.Valstietis 117 
Marcinauskas Juozas 215 
Marijauskas J. 235 
Markelytė S. 136 
Markulis Jonas, sl.Vaiduoklis 215 
Markulis Juozas, sl.Erelis, MGB agen-tas-provokatorius 46, 47, 96
Martinaitis Juozas, sl.Meškerė 227
Masiulaitis Petras, sl.Virpša, Giria 109, 110, 116, 117
Masiulaitis Vladas 110
Mašauskas Algimantas 67
Mašauskai Jonas, Petras, Vytautas 67
Mateikienė Birutė 11
Mateikis Juozas 10
Mateikis Petras 10
Mateikis Povilas 10, 11
Matelis 43
Matelis Aleksas, sl.Audenis 24, 30, 37
Matelis Vincas 33, 34 
Matiukas Antanas 70 
Matuliauskas Antanas 62 
Matuliauskas Juozas, sl.Geležinis 91 
Matulionis Domas 35 
Matulionytė Bronė 35 
Malulionytė Onutė 35 
Matulionytė Vlada 35 
Matulis Jonas 12, 13, 14, 16 
Matusevičius J. 237 
Matuzas P. 235 
Mažeika Antanas 188 
Mažeikienė Magdelena 188 
Maželis 141
Mazurevičius Jonas, sl.Briedis 26
Mečionis Petras, sl.Lapas 117, 118 
Merkys Anicetas, sl.Žaibas 46 
Merkys Bronius 46, 235 
Meškauskas Jonas, sl.Caras 26, 31, 88 
Meškerė, žr.Martinaitis Juozas 
Meteoras, žr. Prajeras Vincas 
Mėginis Albinas 10 
Mickus Petras, sl.Zubrys 117 
Mierkis Teodoras, sl.Sakalas 117
Mieldažiai 209
Mikšys Alfonsas, sl.Laisvė 117
Mindaugas 227
Mingėlaitė Monika, sl.Gražina 117
Minkevičius Jurgis 24, 45 
Minkevičius Vytautas 24, 45 
Mirklaitė Onutė, sl.Genutė 91 
Misiūnas Jonas, sl.Žaliasis Velnias 214 
Miškinis, žr.Kaulinis Vincas 
Miškinis Petras, sl.Šarūnas 18, 25 , 27, 31,77, 83, 88 
Miškinytė Marytė 194 
Miškinytė Onutė 193, 194 
Mocius J. 235 
Mockai 226
Mockus Jonas, sl.Vėjas, Don Kichotas 88, 90
Mockutė-Šimoliūnienė O. 235
Mokytojas, žr.Nemejūnas
Mykolas Montė, žr.Kontrimas Kazimieras 
Montė, žr.Starkus A.
Montvilas Juozas 117
Montvilas Vincas 209 
Montvydas Vladas, sl.Žemaitis 221 
Morkūnas Stasys 113 
Morta, žr.Kalvelytė Bronė 
Mudrauskas Pranas 64 
Muraškaitė Marytė 194

Nakutis Albertas, sl.Viesulas 5, 6, 8, 22,23, 25 , 26, 31, 63, 73, 77, 81, 83, 87, 88
Nakutis Stasys 5, 6, 8, 14
Naras, žr.Poškus Bolius
Narutis P. 156
Nausėdaitė N., sl.Rasa 235
Neringa, žr.Petkutė Irena
Nemajūnienė Bronė 11
Nemejūnas Mykolas, sl.Rimantas, Mokytojas 22, 27, 35 
Nemunėlis(sL) 33 
Nemunėlis, žr.Čelutka Leonas 
Niaura Alfonsas 26, 42 
Niaura Feliksas, sl.Barsukas, Cipras 22, 25, 36, 63, 214
Nida, žr.Valevičiūtė-Uoksienė E.

Obenekovas 123, 124, 130
Oškutis Stasys, sl.Briedis 218 
Ožeraitis 135

Pabikauskas V. 238
Padrieza 145
Pajarskaitė Verutė 29, 45
Pajarskas Albinas, sl.Bebas 20, 21, 24, 29, 30,31, 37,52, 67, 84, 85,87
Pajarskas Jonas, sl.Rugelis 73, 83, 91
Pajarskas Petras 10
Pajarskas Pranas 10
Pajarskas Steponas 23, 30, 91
Pajaujis J. 236
Pajedai Antanas, Petras, Vladas 5, 6, 8
Pakalnis Vladas 73 
Pakštas Juozas 26, 38 
Pakštas Vytautas 8 
Palčiauskas Kazimieras 236 
Palskys Kazys, sl.Ąžuolas 27, 31, 88 
Paltinas 17
Paluckas Petras, sl.Čukas 117
Paluckas Pranas, sl.Kadagys 117 
Panomariova 115 
Papartis, žr.Kirdeikis Vytautas 
Parkamčiuk 198
Paršeliūnaitė Onutė 194
Paršiūnas Pranas, sl.Lakštingala 91 
Paškonis Augustinas 146, 147 
Paškonis Feliksas 51 
Paškonis Jonukas 51 
Paškonis Juozas, sl.Ąžuolas 83 
Paškonis Matas, sl.Don Kichotas 83 
Paškonis Motiejus 148 
Paškonytė Reginutė 51 
Paškonytė-Stanikienė Audronė 41, 51 
Pavlenko 115 
Paulavičius A. 236 
Paulikas Zenonas, sl.Klajūnas 223 
Paulius 146
Pečiulionis Motiejus 233
Pempė, žr.Vanagaitė-Lapinskienė Ona
Perkūnas(sl-) 50
Perkūnas, žr.Kromelis Simas
Pesliakas A. 5
Peteckas Vytautas 113
Petkevičius B. 233
Petkevičius J. 229
Petkus Albinas 220
Petkus Adomas 220
Petkus Kazimieras 221
Petkus Pranas 220
Petkus Vincas 220
Petkutė Irena, sl.Neringa 219, 220, 221
Petraitienė S. 137
Petraška J. 234
Petrauskas Bronius 61, 71
Petrauskas Juozas 61, 71
Petrulis Balys 195
Petraitis J. 109
Pėstininkas Juozas 180
Piligrimas, žr.Gimbutytė Valė
Plechavičius Povilas 63, 146, 149, 159
Plikis Albinas 177 
Pocius Jaunius 48, 49 
Pociūnas Robertas 213 
Popieraitienė-Savičienė J. 234 
Poškaitė Elena 102 
Poškus Bolius, sl.Naras 218 
Prajeraitė-Stankevičienė Elzė 173, 174, 179, 187,194, 195, 205
Prajera Juozas, sl.Erelis 173, 175, 176, 180, 208, 209,210,211
Prajera Petras, sl.Berželis 173,175,176, 178, 207, 208, 209,210,211 
Prajera Pranas 173, 175, 194, 195 
Prajera Vincas, sl.Meteoras 173, 176, 180,208,209, 210,211 
Prajerienė Magdalena 173, 177, 194, 195
Pratkonytė Onutė 194
Prikockas Juozas 111 
Princas, žr.Šukys Steponas 
Princas, žr.Žukauskas Balys 36 
Preibytė-Valiūnienė 137 
Preidys A. 136
Pucevičius Izidorius, sl.Radvila 228
Pudžemytė Jadvyga, sl.Drebulė 219 
Puodas, žr.Gabenis Algis 
Puodelis, žr.Gabenis Aleksas 
Puskunigis, žr.Slučka Antanas 
Pušaitė, žr.Vaičiulienė Apolonija 
Pušinskaitė-Vėlyvienė P. 234 
Putinas, žrJakimavičius Zenonas

Račkauskas Juozas 185
Radvila, žr.Pucevičius Izidorius 
Ragūnas, žr.Knystautas Alfonsas
Rakšinas 191, 192
Raila Povilas 232 
Railaitė-Slučkienė Joana 36 
Ralickas Povilas 13, 15, 16 
Ramanauskas Adolfas, sl.Vanagas 238 
Ramunė, žr.Šniuolytė B.
Rapolas 238
Rapšlauka Jonas 224 
Rasa, žr. Nausėdaitė N.
Rašimas Albinas 14, 15
Raudonis L. 235
Razgaitis, sl.Saulėka 117
Regina, Renė 54, 56
Repšienė 14, 17
Repšys Pranas 7, 12, 14, 15
Repšys Stasys 12, 13, 14, 15, 16
Repšytė Aldona (Aldutė) 15, 16
Repšytė-Kalpokienė Bronė 12, 13, 16, 17, 20, 67
Ridikaitė-Pranskūnienė Verutė 91
Rimaitis Steponas, sl.Strazdas 117 
Rimantas, žr.Nemejūnas Mykolas 
Rimgaila Vytautas 119, 136, 137, 235 
Rimkevičienė Nijolė 132 
Rimkus Cipras 8, 12, 13, 14, 16 
Rimkus H. 229, 239 
Rimkus Juozas, sl.Gaspadorius 26, 46 
Rimtutis, žr.Kemeklis Juozas 
Rimvydas, žr.Kriščiūnas Jurgis 
Rytas, žr.Trečiokas Jurgis 
Rocevičienė 221 
Rokas, žr.Kemeklis Juozas 
Rožytė, žr.Trečiokaitė
Rozalija Rudminas Kazimieras 217 
Rudienė V. 239 
Rudminas Stasys 217
Rudmainytė Marytė 217
Rudžionis Juozas, sl.Čeniberlenas 116 
Rugelis, žr.Pajarskas Jonas 
Rugys, žr.Jakubauskas Jonas 
Rupšaitis, sl.Trimitas 217 
Rupšaitis, sl .Žiliu s 226 
Rupšienė A. 236 
Rupšytė-Ūksienė Teresė 221 
Rūgštymas, žr.Kubilius Albinas 
Rūkas, žr.Gimbutis Stasys

Sabaliauskai 49
Sabeckas Bolesas, sl.Uosis 118
Sakalas, žr.Limba Teofilis
Sakalas, žr.Mierkis Teodoras
Sakalas, žr.Šaltys Bronius
Sakalauskas Matas 179, 180
Sakalauskienė 180
Samolenka 185
Sarkisjanas 115
Saulėka, žr. Razgaitis
Saulius, žr.Eglinskas Boleslovas
Savičius K. 234
Sedelskis Alfonsas 14
Seliokas V. 233
Siaubas, žr.Kalytis Bronius
Siaurusevičienė Magdelena 181
Sidorenka D. 239
Silinis 9
Simanavičius 12, 14, 16
Simansonas Alfonsas, sl.Karpis 112, 113,118
Simonaitytė Kastutė 194
Simonaitytė Konstancija 194 
Siniauskas Zigmas 195 
Sinkevičius Valentą, sl.Vaidilutis 218
Sireikis Jonas, sl.Lakštingala 130
Sirutis Julius, sl.Eimutis 83 
Skardžius Bronius 32, 33, 53, 54, 57, 67
Skardžius Feliksas 91
Skardžius Jonas 65
Skaržinskas Juozas, sl.Dramblys 209, 211
Skersienė 142
Skersys Antanas, sl.Genys 142
Skersys Steponas, sl.Kovas 138, 139, 140, 141,142, 143, 145 
Skipitis Jonas 5
Skripkauskai Juozas, Celestinas 134, 135
Skripkauskas Stasys 133 Skirmantas 238
Slučka Antanas, sl.Šarūnas, Puskunigis 20, 35, 36, 41, 46, 96 
Smidra, žr.Banilis Stasys 
Smilga, žr.Šaltys Jonas 
Snaigė, žr.Kalvelytė Bronė 
Stalinas 37,107,122,125,131,145,183, 190,191, 194, 195 
Stanaitis Klemensas 238 
Stancikas D. 233, 237, 238 
Staniškis Sergijus 233, 238 
Stankus, sl.Tigras 117 
Stankutė-Žilienė Konstancija 225 
Starkauskas J. 237, 238, 239 
Starkus Antanas, sl.Montė 20, 22, 24, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 
Stasiukaitis Bronius 163 
Statkevičius A. 237 
Strazdas, žr.Rimaitis
Steponas Striužas V. 237
Striūkaitė-Umbrasienė S. 25
Striukas Albinas 39 
Stukai 30 
Stukas 14
Stukas Balys 5, 6, 7, 14
Stunžienė Z. 232 
Subačiūtė-Valevičienė O. 234 
Suraučius A., sl.Tauras 234 
Surblys A. 232 
Surdoka Vincas 173 
Survila 54, 80 
Survilavičius 215 
Svajonė, žr.Lauciūtė Genė 
Svarinskas Alfonsas 233 
Svilas Vytautas 232

Šalaka Romas, sl.Vasinta 5, 6, 7, 8, 14, 17
Šalkauskis Stasys 120
Šakienė Petronėlė 221 
Šaltis Stasys, sl.Laibutis 217 
Šakys Antanas, sl.Šiaučiūnas 221, 222 
Šaltys Bronius, sl.Sakalas 221 
Šakys Jonas, sl.Smilga 221 
Šaltys Stanislovas, sl.Labutis 221 
Šaltys Vincas 221 
Šarūnas, žr.Miškinis P.
Šarūnas, žr.Slučka Antanas
Šaulys, žr.Guobužas Mykolas 
Ščepavičiūtė Elena 227 
Šeibelytė 145
Šermukšnis, žr.Lapienis Antanas
Šertvytis A. 233 
Šiaučiūnas Juozas 214 
Šiaučiūnas, žr.Šaltys Antanas 
Šilauskaitė Jadvyga 130
Šilinaitė Pranė 65
Šilinas Justinas 65 
Šilinienė Teresė 65 
Šilinis Antanas 18 
Šilinis Dovydas 65 
Šilinis Juozas 65
Šilinytė-Šilinienė Danutė 10, 11,13,20, 26, 38, 41, 47, 63, 65, 66, 67 
Šimėnas Antanas 24, 45, 50 
Šimkus, provokatorius 39 
Šimkutės Šimkūnas 107
Šimuolis Antanas, sl.Driuteika 117,118
Širšė, žr.Žičkus J.
Šiukščius A. 233
Šiupaila P, sl.Žiogas 234
Škirpa Kazys 236
Šlymas Jonas, sl.Petras 145
Šniauska Vladas 217
Šniuolis Vytautas, sl.Vytenis 116
Šniuolytė Birutė, sl.Ida, Ramunė 24,29, 30,31,37, 38
Špokas, žr.Černius Petras
Štarolytė M. 236
Štrausas, žr.Apšega Juozas
Šukys Steponas, sl.Princas 26, 38, 44, 45, 46
Šukys Vytautas 91
Šukytė-Lapienienė Janina 57 
Šulinskaitė-Petkienė Felicija 220 
Šulskytė A. 221, 226 
Šumskiai 118

*

Tamošiūnas 148, 209
Tamulevičius Jonas 239 
Tamulevičiūtė G. 239
Tarbūnas Aleksas 114
Tarbūnas Juozas 111 
Tarbūnas Jurgis 113, 114 
Tarbūnas Vincas, sl.Dagys 112, 118 
Tardytojas(sl.) 24, 37 
Tarzanas, žr.Gimbutis Stasys 
Tauras, žr.Suraučius A.
Telksnys V. 236
Tėvas, žr.Kemeklis Pranas 
Tėvukas, žr.Jančys 
Tėvukas, žr.Klibas Ignas 
Tigras, žr.Čepukonis Vaclovas 27 
Tigras, žr.Černius Petras 
Tigras, žr.Čižius Jurgis 
Tigras, žr.Stankus 
Tijūnėlis 95
Tiškus Feliksas 227, 235
Tylaitė-Sakalauskienė B. 236 
Topolis, žr.Vytautas 
Trečiokaitė Rozalija, sl.Rožytė 26, 38, 43, 44
Trečiokaitė-Matelienė Stefanija 43
Trečiokas Jurgis, sl.Rytas 18, 22, 23,24, 26, 27, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Trenksmas, žr.Valickas Stasys
Tribulai 118
Trijonas Pranas 223
Trimakienė 208
Trimitas, žr. Rupšlaitis
Tursa Vladas, sl.Daukantas 91
Tveraga Česlovas, sl.Vilkas 214
Tveraga Mykolas 215

Ulanovas 124
Ulevičius Bonifacas 210, 211, 229, 232, 233, 238
Uodas, žr.Vaišvila Steponas
Uosis, žr.Lapienis Vytautas 
Uosis, žr.Sabeckas Bolesas 
Urbanavičienė 52 
Urbonas A. 135,
Urbonas Juozas, sl.Erškėtis 227
Urbonas Kazys, sl.Klevas 207, 209, 211 
Urbonas Petras 209 
Urbonaitė-Vasiliauskienė Albina 209 
Urbonienė 209 
Urbonavičius Balys 70 
Urbonavičius Stasys 227 
Urbonavičius Pranas, sl.Dėdė 83 
Untulytė Elena 139 
Untulytė Genutė 129

Ūsas, žr.Kėblys Bronius

Vaičekauskas V. 47, 48, 50
Vaičėnaitė Emilija 229, 230 
Vičėnas Balys 229
Vaičiulienė Apolonija, sl.Pušaitė 117
Vaičiulis 86
Vaičius Julijonas (Ulijonas, Ulius) 10, 11
Vaičiūnas V. 238
Vaidila, žr.Graibys Apolinaras 
Vaidilutis, žr.Sinkevičius
Valenta Vaiduoklis, žr.Markulis Jonas 
Vaigauskas H., KGB gen. 48 
Vaikutis, žr. Brazauskienė Onutė 
Vailionytės J. ir B. 234 
Vaišvila Steponas, sl.Uodas 117, 118 
Vaitekaitis A. 238 
Valančiūnas M., sl.Aitvaras 100 
Valančiūtė Liucija 130
Valenčiūnas 15
Valevičius Alfonsas 33 
Valevičius Donatas 33, 37 
Valevičius Jurgis 33, 37 
Valevičius Vytautas 33, 37 
Valevičiūtė Bronė 33, 34, 37 
Valevičiūtė Janina, sl.Astra 22, 27, 35, 36, 37, 41, 49, 60,103 
Valevičiūtė-Uoksienė Eilena, sl.Nida 20, 22,24,25, 27, 31, 33, 38, 41,42, 49, 58, 63, 103
Valickas Stasys, sl.Trenksmas 218
Valienė-Beržinytė Juzefa 217 
Valiulis J. 236 
Valys Antanas, sl.Algis 117 
Valontis Izidorius 227 
Valstietis, žr.Mančiauskas Jonas 
Valteris, žr.Galvydis Pranas 
Valukevičius 208 
Valunta Aloyzas 64 
Valunta Juozas 63
Valunta Vytautas 5, 10, 24, 57, 67, 69, 236
Vampyras, žr.Kučinskas
Vanagaitė-Lapinskienė Ona, sl.Pempė 91,236
Vanagas Jonas 73
Vanagas, žr.Ramanauskas Adolfas 
Varnaitė D. 239 
Varvuolis Jonas 114, 115 
Vasauskas Leonas 114, 115, 
Vasiliauskaitė Gražina 209 
Vasiliauskas Algis 209 
Vasiliauskas Bronius 209 
Vasiliauskas Petras 209 
Vasiljevas Jurgis, sl.Viesulas 96, 100
Vasinta, žr.Šalaka R.
Vaštokas R. 238
Večerskytė-Daukšienė Stefa 128, 132, 137
Velėniškis Vytautas 83
Venckevičius J. 233 
Venclovai 118 
Venclovas 117
Venskutė-Balčiūnienė Zofija Danutė, sl.Žibutė 222, 223 
Venslovaitis Vidas 213 
Vesiolovas 84
Veverskis Kazys, sl.Senis 234
Veverskis P. 234 
Vėjas, žr.Mockus Jonas 
Viesulas, žr.Nakutis A.
Viesulas, žr.Vasiljevas Jurgis
Vigelis Vladas 28
Vigėlytė Stasė, sl.Živilė 22, 24, 28, 29, 30,31,37
Vigėlytė-Kemeklienė Vanda 19, 28, 67
Vilkas, žr.Karosas Vladas 
Vilkas, žr.Tveraga Česlovas 
Vilutienė Natalija 71 
Vilutis Apolinaras 61, 71, 72 
Vilutis Vladas 63, 64, 65 
Virenas 123
Virpša, žr.Masiulaitis Petras Vitkus J. 233 
Vitkus V. 233
Vizbarienė Albina Vlada 24, 26, 38
Vyšniūnas V., sl.Aušrelė 235 
Vytautas, žr.Gaubtys Fricas 
Vytautas, sl.Topolis 214 
Vokietaitis A. 236 
Voronavičius J. 236

Zaleckaitė Nijolė 139
Zdebskis J. 234 
Zizas R. 232 
Zlatkus 70 
Zoluba Albinas 10 
Zovė Antanas 10, 11 
Zovė Bronius, stribas 11, 13 
Zovytė Elzbieta 11 
Zovė Feliksas 11 
Zubrys, žr.Mickus Petras

Žaibas, žr.Brazauskas Antanas
Žaibas, žr.Jančys Antanas 
Žaibas, žr.Merkys Anicetas 
Žaibas, žr.Žukauskas Balys 
Žagaras Juozas, sl.Girdenis 232 
Žalgiris(sL) 14 
Žalgiris, žr.Kimštas Jonas 
Žaliaduonis 96
Žaliasis Velnias, žr.Misiūnas Jonas
Žemaitis A. 18 
Žemaitis Jonas 232 
Žemaitis, žr.Montvydas Vladas 
Žėrutis, žr.Jukna Bronius 
Žibinskaitė-Padavičienė Jadvyga 124, 126
Žibutė, žr.Kontrimavičiūtė Stasė
Žibutė, žr.Venskutė-Balčiūnienė Zofija Danutė
Žičkus Danius 228
Žičkus J., sl.Širšė 236, 239
Žičkus Steponas 223 
Židčkus Povilas 231 
Žičkutė-Grebliauskienė Genė 228, 231 
Žilius, žr.Rupšaitis 
Žiliūtė Marija 235
Žilys Albertas, sl.Kęstutis 21,23,26,28, 38, 44, 223
Žilys Aloyzas, sl.Žirnis 25, 28, 29, 36, 37, 38, 58
Žilys Antanas 223, 225
Žilys Vaclovas 223, 224, 225 
Žilytė Janina 225 
Žilytė Stasė 223 
Žilvitis 141
Žiogas, žr.Irmonas Mečislovas
Žiogas, žr.Šiupaila P.
Žirnis, žr.Žilys Aloyzas
Živelis Juozas 180 
Živilė, žr.Vigėlytė Stasė 
Žukaitė I. 229
Žukauskas Balys, sl.Princas 36, 37
Žukauskas Balys, sl.Žaibas 83, 88, 89, 90, 92
Žukauskas Jonas 226, 227
Žukauskas Steponas 227 
Žulputė G. 137 
Žvainys, žr.Grigonis Leonas Žvirblinskas 145 
Žvigaitis Adolis 117