HUMORISTINĖS PARTIZANŲ DAINOS IR EILĖRAŠČIAI

Iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus (Kaunas) archyvo

Enkavediste, ko taip dažnai
Tu mano tėvišką lankai?
Ar ašarota aš tau graži,
Kam mano turtą grobi, veži?

Sesučių margas skryneles
Ir austas baltas drobeles,
Mano pačios verptų linų
Veži Katiušai dovanų.

Trakų r.

* * *

Kūčių naktis
Kartą mes prie tvarto durų
Naktį prišliaužėm tyliai 
Ir girdėjom, ką kalbėjo 
Kūčių naktį gyvuliai.

Muša dvyliką. Kalėdos...
Gera dūšioj ir širdy,
O ant laktos atsidūsęs
Pirmas prašneka gaidys:

“Gerbiamieji tvarto ponai
Ar jūs žinote, ar ne 
Ką planuotojai raudoni 
Paišo penkmečio plane?

Užplanuota ir ištirta
Taip nuo partijos girdėt,
Kad į parą puskevirto
Kiaušinėlio reikės dėt.

Pasistenkite, vištelės!
Pamėginsiu ir aš pats,
Nes valdžia įmesti gali
Mus į verdančias kruopas”.

Čia ir žąsys sugageno:
“Jergutėliau, kaip baisu -
Užplanavo Kremliaus seniai 
Toną plunksnų ir pūkų!”

Kol kalbėjo kiemo paukščiai,
Kad nuplėš visus nuogai,
Marga karvė šieną šlamštė
Pamaišydama ragais.

O kai pabaigė prakalbo
Prasižergusi plačiau:
“Planas pieno pakabintas
Jau ir aš seniai skaičiau.

Kiek ten sviesto - tiek nei molio
Žemėj nėra - net baugu!
Ir ką paisto tie mongolai
Aš nuplėšiau su ragu!”

Bet už tai negavo šieno
Ir kolchozo pamiškėj 
Kojas užvertė Žaloji.
Štai tau pienas ir varškė!

“Ką jūs čia visi kaip vienas
O mane -
Nei su vilna, nei su pienu
Niekas nepiešė plane!

O už jus ir mano vyras
Amžinatilsį Ožys 
Jis stribiteliu ir mirė.
Jį turėjote pažint.

Panevėžio r. Skaisgiriai

* * *

Dvi švilpynės

Dvi švilpynės vienas tonas
Čia- Berlynas, ten - Maskva.
Kas negroja, kaip jo ponas
Tam nusirita galva.

Koks čia draugas, toks ten ponas
Toks ir būdas, kaip spalva-
Viens raudonas, kaip šėtonas,
Kitas rudas, kaip šuva.

Nuo šunies tai buvo lazdos,
Nuo šėtono nėr rodos.
Taip ir naikina mūs kraštą -
Žudo brolius Lietuvos.

Panevėžio r. Skaisgiriai

* * *

Kas iš kaimo vogė sūrius,
Kas išardė vežimus -
Tas milicijon išėjęs
Jau auklėt pradėjo mus.

Kur Kudirka, kur Maironis,
Kur tie mūsų pranašai?
Kam tą rusišką beždžionę
Mums po nosia pakišai?

Neša ant smaigų iškėlę
Tas prakeiktas beždžiones.
Markso kudlos susivėlę
Vien tik gąsdiną minias.    

Kauno saugumo 16 kamera

* * *

Ant pečių - šautuvas,
Rankoje - naganas,
O stribai nežino,
Kad čia partizanas.

Mes enkavedistų
Kepures nešiojam.
Kartais į miestelį
Dienomis atjojam.

Džiun tralia tralia
Kartais į miestelį 
Dienomis nujojam.

Yr miškely uogų,
Yr visokių grybų.
Tai - skaniausias maistas
Prie valdžios tarybų.

Džiun tralia tralia
Tai- skaniausias maistas
Prie valdžios tarybų.

Kauno saugumo 16 kamera

 

* **

Draugas Stalinas pasiūlė
Prie atvėsusios kavos 
Savo saulę ir mėnulį 
Tamsiai liaudžiai Lietuvos.

Ir Paleckis, susidėjęs
Sau į švarko kišenes,
Nešė Stalino idėjas
Atsargiau kaip kiaušinius.

Laisvę matėm, laisvę skaitėm
Vien plakatuos pakelėm: 
Žydų pieštos lietuvaitės 
Saliutuoja su gėlėm.

Visus maliorius surinko
Piešti galvas rabinų.
Nusilupo sinų tinkas
Nuo ūsuotų Stalinų

Pikta rusui pagalvojus
Kokia liaudis čia akla-
Mes jiems sakome, kad rojus, 
O jie gina: čia- pekla...

K.Naumiestis

*  *  *

Pokštai kolchoze

Buvo toks kolchozas vienas
Už kilometrų kelių.
Ten suėdė žąsys šieną
Ir neliko dėl arklių.

Dairosi arkliai po kraigą,
Niekur šieno nematyt
Ir paskelbę bado streiką 
Jie nugaišo kitą ryt.

-    Gal geriau tada su kiaulėm? -
Klausia Stalinas žvaliai.
-    Jūsų mylista, tos smarvės 
aip padarė ir arkliai.

Visas sienas jos sugriaužė,
Mėšlą suvertė kalnais.
Ir į laisvę prasilaužę
Nukriuksėjo su šernais.

Samūniškių k.