ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Adomaitytė-Krienienė Vanda 126
Adujeva Valentina 198 
Aidas, žr. Stanaitis Vytautas 
Airikian Paruiz 86, 90 
Ajutis 206
Alijošius, žr. Kupčinskas Povilas
Ališauskas 74
Alytė, žr. Radauskas
Alesius 29-31, 59
Alksnis 118
Alkūnas Bronius, sl. Dobilas 182

Alkūnas Jonas 182 
Ambrazevičius Vincas., sl.Balandis 61, 166-167
Ambraziejūtė-Steponaitienė A. 216
Andriejaitis Vytautas 217 
Andriulionis Petras 112 
Andriuškevičiūtė Teklė 210 
Ančerevičius Bronius 189 
Ančerevičienė Ona 188-189, 197 
Ančerevičius Jonas, sl.Ūsas 188-189, 194
Andriulis Antanas 80, 104 Anskis 145, 148
Antanaitis, žr.Staniškis Sergijus Antonijus 47, 54, 58 
Apuokas, žr.Kairys Antanas 
Aras (ag. sl.), žr.Dabulevičius Jonas 
Astrachancevas 120 
Ašaka Pranas 182 
Augaitis Petras, sl.Tauras 52 
Aukštuolienė Laima 208 
Ąžuolas (ag. sl.) 139,148, 150 
Ąžuoliukas, žr. Sinkevičius Petras 126

Babarskas Stasys, sl. Garsas (ag. sl. Drąsuolis) 170-172 
Balandis, žr. Ambrazevičius V. 
Baliukevičius Kostas, sl.Tylius, Rainys 165-166
Baliukevičius Lionginas, sl.Dzūkas 114, 117,119
Baltūsis Antanas, sl.Žvejas 225-226
Bandoms M., sl.Tauras 204
Baravykas Jonas, sl.Vigandas 127
Barčys Jonas 82
Bareišienė 131
Barčys 184
Baronas 30-31
Baronienė Birutė 207-208
Barsukienė 130
Barzda, žr.Degutis Kazimieras
Bastytė Salomėja 160
Beriukov 200
Beržas 29-30
Bevardis, žr.Vasiliauskas Bronius
Bičiūnaitė-Pavilonienė Valerija 205 
Bičiūnas D. 80 
Bičiūnas Povilas 206 
Bičkauskas Jonas, sl. ilkas 117 
Bielskis 196
Bijūnas, žr.Vyšniauskas Juozas (Motiejus) 37-38 
Bimbiris Kazys 184 
Blauzdys Lionginas, sl. Dobilas 127, 129,148
Blėdis Vaclovas 188
Bloznelis Mindaugas 197 
Božė 29-31
Brazdžionis Bernardas 196
Breivė, žr.Gaidauskas Jonas 
Briaunys Stasys 129 
Briedis, žr.Stanaitis Albinas
Brusokas Jurgis 34
Brusokas Leonas, sl.Kėkštas 59 
Brusokas Stasys, sl.Putinas 60 
Budėnas Jonas, sl.Klebonas 117 
Budginas Bronius 211 
Bučianskas Marijonas, sl.Šernas 184-185
Bujanauskas Kostas, sl.Kalavijas 59
Bumbulis Alfonsas 96, 99

Cipliunavičius 120

Čekauskas Dominas (Dominykas),sl. Kirvis 128, 146
Čereška A., sl.Ąžuolaitis 184
Čereška Feliksas 182
Čereška Jonas 182
Čornovic Viačislav 91, 99

Dabulevičius Jonas, sl.Miškas (ag.Aras) 170-171 
Dailidė Urbantas, sl.Tauras 163,166 
Dagilis 29-31 
Dagys 33
Dalbokas A., sl. Imperatorius 194
Dalgelė 7
Dambrauskas Liudas 197
Daminauskas Vladas 79 
Daminauskienė Genovaitė 79 
Danilevičius 60 
Dargis Stasys 217 
Daugirdas, žr.Runas Pranas 
Daugys Jonas 88 
Dauguvietis 99
Daunoras Vincas, sl. Kelmas, Ungurys 168,171-172 
Degutis Kazimieras, sl.Raginis, Liekana, Barzda 58, 60
Didika Bronius, sl.Alksnis 117
Dievaitė, žr.Karkauskienė Polė 
Dievaitis, žr.Karkauskas Martynas 
Dirsė Pranas, sl.Kraštelis 126 
Diškevičius Juozas 49 
Dobilas, žr.Blauzdys Antanas 
Dračiūnai 142 
Dračiūnas Antanas 142-143 
Dračiūnaitė Aldona 143 
Dračiūnaitė Janina 142 
Dračiūnaitė Petrė 143 
Dragūnas 223
Dramblys, žr.Zenkevičius Petras 30,35
Dranginis Vincas, sl.Karalius 59
Dručkai 209 
Dručkus A. 63 
Dručkus Albinas 210 
Dručkutė Antanina 209 
Dručkus Juozas 210 
Drunga Zigmas, sl.Mykolas-Jonas 162,175
Dūdelė, žr.Kuročka Vladas
Dūlius 196
Dzegoraitis Feliksas 211
Dzūkas 114-115 
Džiugas, žr. Grybas Albinas

Efman 200
Eigelis R. 211

Gaidauskas Jonas, sl.Breivė 76-77
Gajauskas Balys 90, 198 
Galvonas Bronius 67 
Gardinas 113-114, 116 
Garliauskas Jonas 146 
Garmutė A. 61 
Garuckas Karolis 105
Gaškaitė-Žemaitienė N. 179
Gauranskis V. 222 
Gavėnas 196
Gečiauskas Kazys, sl.Garvežiukas 126, 128
Gelžinienė J. 179
Gečiauskas Vytautas, sl.Spyglys 146
Genys, žr.Petras Kazlauskas 29, 32
Germanas Hansas 186
Gervė, žr.Kielius Stasys 29-33, 44
Gicevičius 120
Giedraičiai 134
Gilutis 31
Girdzijauskas Petras 80
Girėnas, žr.Pauliukonis Vaclovas
Gylys Alfonsas 184
Gliosys Juozas 96
Godlauskaitės 130
Golbergė 45, 47
Grablikas 112
Gražulevičius V 223
Gražulis Jonas 120
Gražuolis 113-116
Grigaitis 132
Grigas J., sl.Ungurys 184
Grigas S., sl. Švyturys 185
Grigonis Vincas, sl.Leopardas 59
Grigonis, sl. Nykštukas 127
Grinietis Antanas, sl.Slapukas,Vidmantas 166
Grinius S., sl.Vanagas 186
Grybas Albinas, sl.Džiugas 77
Grušauskas, sl.Siaubas 112
Grušys Juozas, sl. Žilvinis 211-212,214-215, 217
Gudaitis V, sl.Rasas 194
Guzikas Jonas 72

Ignatavičius Juozas, sl.Švyturys 146
Ilingas Oskaras, sl.Oskaras 223 
Imperatorius, žr.Dalbokas A. 
Ivanauskas Aleksas 82 
Ivanauskas Vaclovas, sl. Gintautas 166
Ivaškevičius Jonas 75
Izidorius 196

Hove Henrikas 65

Jakutis Vincas, sl.Skaistgiris 221-222
Jankauskas Juozas, sl.Demonas 166 
Jankauskas V.80
Jankauskas Kostas, sl.Vikeris 223
Jaunutis 31
Jėčys Dominykas, sl.Ąžuolis 162, 175, 204
Juodžiukynas 44
Jurgis 46, 49-50, 52-54, 56 -58
Jasinevičius J., sl.Margis 194
Jusaitė Polė, žr.Karkauskienė Polė203
Juzokėnienė Adelė, sl.Liūtienė 126
Juzukėnas Antanas, sl.Liūtas 218 
Jūras J., sl.Žilvinys 185

Kairys Antanas, sl.Apuokas 77
Kalanta Romas 213, 216 
Kalin Ira 99
Kapočius, Kelmelis, žr.Simonaitis Juozas 33 
Karablikovas 182 
Karalius Jonas 184 
Karalius, žr.Dranginis Vincas 
Karaliūtė Marytė 7 
Karašauskas Juozas, sl.Liepa 223 
Karbočius Bronius, sl.Bitė 225
Kardukas, Kardas, žr.Laukaitis Antanas 38 
Karkauskai 205 
Karkauskaitė Anelė 205 
Karkauskas Martynas, sl.Dievaitis 203-205
Karkauskienė Polė, sl.Dievaitė 203-205
Karnauskas Juozas, sl.Nemunėlis219-220
Karp Frank 199
Karpis, žr. Zurza J.
Karpis Julius, sl.Vieversys, Tigras 117
Karsokas Vincas 80, 91, 101, 106
Karvelis T. 80 
Kaselis Petras 142 
Kasijanas 195
Kasparas Kęstutis 63-64, 187
Kasperavičius Juozas, sl.Visvydas 77 
Katinukas, Katinas, žr.Petraška Pranas 40-41 
Kavoliukas Kostas 79 
Kazakevičius 34-35 
Kazanas Afanasijus 65 
Kazanas Mykolas, sl.Mutka 65 
Kazimieraitis, žr.Vitkus Juozas 
Kaziukas 53-54 
Kaziūnas Petras 144 
Kazlauskas Jurgis, sl. Voverė 62 
Kazlauskas Petras, sl.Genys 58 Kerin 145
Kėkštas, žr.Brusokas Leonas 30
Kiaušinis Albinas, sl.Pabaisa 184 
Kiaušinis Bronius, sl.Driežas 184 
Kiaušinis Juozas 184 
Kielius Stasys, sl.Gervė 59 
Kilbas, žr.Mitrulevičius Petras 29,31, 33-35
Kirlys 74 
Kirvis 120
Klebonas, žr.Budėnas Jonas
Klemas 30 
Klevas 111
Kliučinskas Kostas, sl.Kovas 59
Kraštelis, žr.Dirsė Pranas 
Krienienė, žr. Adomaitytė Vanda 
Krikščiūnas Jurgis, sl.Rimvydas 61 
Kriščiūnas 112
Krivickas Bronius, sl.Vilnius 221
Krivis 196
Končinskas Antanas 142
Korsunskaja Vladimirovna Irina 105,109
Kostas, Kalavijas, žr.Bujanauskas Kostas 40
Kovas, žr.Kliučinskas Kostas 44
Kozlov 200
Kriaučiūnas P. 218
Kruglovas 64
Krūmas 30-31
Kubilinskas Kostas 114
Kučinskas Jonas, sl.Spyruoklis,Tautmylis 61
Kudirka Vincas 7
Kupčinskas Povilas, sl. Alijošius 126
Kuročka Stasys 188-189 
Kuročka Vladas, sl. Dūdelė 188-197 
Kurtinytė Antanina, sl.Liepa 175, 179
Kuzma Vladas 64
Kuzmickas 32 
Kuzmickas J. 181 
Kvedaras Donatas 194

Lakickas Kęstutis, 77
Lakūnas, žr.Neifaltas Jonas
Lapas, žr.Radzevičius Algirdas
Lapicnis Vladas 83, 92-93
Lapinskas 51
Lapinskas Petras 215
Laukaitis Antanas, sl.Kardukas,Kardas 59
Lauraitis Stasys 98
Laurinskas Leonas 96, 99, 222
Lazdynas 184
Leninas 29-30
Leopardas, žr.Grigonis Vincas 40-41
Liekana, žr.Degutis Kazimieras
Liesys Antanas, sl.Tvanas 166 
Linkevičius Vytautas 207-208 
Liškauskas Alfonsas, sl.Rugys 184-185
Liškauskas N., sl.Beržas 182
Liškauskas Stasys, sl.Darius 184-185
Litas, žr.Staniškis Sergijus
Liūtas 30
Liūtys (ag. sl.) 139
Lokys 30
Lokys 115-116
Lukoševičius 32
Lukša Juozas, sl.Skirmantas, Skrajūnas 61, 167-169
Lukšys Povilas 195 
Lukšytė Antanina, sl.Milda 119

Maciukevičienė Dalia 225
Mackevičius A. 82 
Macko 34 
Maironis 85
Maldauskas Ildelfonsas 63
Marcinkevičius 36 
Marcukas Jonas 206, 218
Margaitis V. 80
Martinkėnienė Danutė 208 
Matiukas Jonas 199 
Matulevičus Vincas, sl. Stipinas 62 
Matulionis Jonas 59 
Matulis Juozas 34 
Mažintas Antanas 79 
Merkys 116, 118-120, 122-124 
Meškinas 37
Milaševičius Aleksandras, sl.Ronis, Vairas 164,166 
Milda, žr.Lukšytė Antanina 
Misonis Petras 150 
Misonis Romas, sl.Gediminas, Žalvyris 127, 142-144, 148 
Miškinis Stasys 182, 186 
Mitrikevičius Juozas 3 
Mitrulevičius Petras, sl. Kilbas 59 
Mockėla Jonas, sl.Tūzas 127 
Molienė O. 198 
Morkūnai 132-139 
Morkūnaitė Eivyda 130-131 
Morkūnas Algimantas 126, 136 
Morkūnas Kostas, sl.Nemunas, Dobilas 127, 129, 143, 148, 150 
Morkūnas Petras 126, 128,138 
Mulevičius Jeronimas, sl.Verpetas 126, 128 
Mustafan 200
Mutka, žr.Kazanas Mykolas
Muzikantas 33

Naikintuvas 112
Narcizas 118 
Narimantas 220
Naubaraitis Pranas, sl. Tarzanas 163
Naudžiūnas 59 
Naujokaitis 112
Naujokaitis Mykolas 211
Naujokas 196 
Navickas J., sl.Liūtas 223 
Navikas Adomas 184 
Nedzinskas Albinas, sl.Jovaras 62, 170
Neifaltas Jonas, sl.Lakūnas 55
Nemunas 118-119, 122 
Nemunas, žr.Morkūnas Kostas 
Nemunėlis 112 
Novikas Juozas 120 
Novikienė 120

Olė 193 Ožys 30

Pabarčius Vladas 194
Palevičius 120 
Palevičiūtė 120 
Palionis 58, 62
Paliūnas Juozas, sl. Rytas 193-195, 224
Papartis 31
Pašinskas Juozas 120 
Patrimpas 32-34, 45, 47, 52-54, 56 
Paukštis, žr.Paulauskas Juozas 41-42, 44
Paulaitis Algis 108
Paulaitis Petras 76-78, 80, 82-83 
Paulaitytė-Gliosienė Danutė, 108 96 
Paulauskas Juozas, sl.Paukštis, Paukštė, Paukštelis 60 
Paulauskas, sl.Šarūnas 204 
Pauliukonienė 142 
Pauliukonis Vaclovas, sl.Girėnas 127, 129, 145-146 
Pauliukonis Vilius, sl. Alksnis 142 
Pauliukonytė Ona 142
Pavilonis Jonas 205
Pavilonis Pranas (Pranciškus) 205-208, 218
Pavilonis Vytautas 207
Pečiokaitė-Adomėnienė B. 179 
Pelė, žr.Staniškis Sergijus Pempė 196
Pentukas Edvardas 144
Pentukė, žr.Teidaras Stasys 
Petkevičius Bronius, sl.Pipiras 219 
Perkūnas 29-30, 37 
Perkūnas 196
Peslikas Vincas, sl.Griausmas 220
Petniūnas Albinas 186 
Petniūnas Kazys 182 
Petniūnas Rapolas 182 
Petraška Juozas, sl.Patrimpas, Lapaitis 58, 60-62 
Petraška Pranas, sl.Katinukas, Katinas 59 
Petreškienė 35 
Petreškis 35 
Petrikas Vaclovas 142 
Petronis Povilas 88, 91, 96,104 
Pijanzin 150 
Pileckas Petras 182 
Poderys Jonas 188 
Poderys Vytautas 188 
Poderytė Vanda 216 
Policajus 35
Pragaravičius Karolis 180
Prokapai 34 
Prokapas Vincas 120 
Puidokienė, žr.Karaliūtė Marytė 
Pumputis 148 
Puntukas 47 
Pupeikis Balys 65 
Puslius Juozas 63
Pušelė 55
Putinas, žr.Brusokas Stasys 47, 54
Pužas Antanas, sl. Gintaras 166

Radauskas Alesius, sl.Alytė 58
Radauskas Alfonsas, sl.Šturmas 62 
Radvila Jonušas 160 
Radzevičius Algirdas, sl.Lapas 111, 117
Raginis, žr.Degutis Kazimieras 29-30, 32, 34-35, 59
Rakauskas Juozas, sl.Vėtra 62 
Rakauskas Kazys, sl.Drugelis 185 
Ramanauskas Adolfas., sl.Vanagas 117,119,162-163,166-167,170,175, 178-179, 204 
Rasas, žr.Gudaitis V.
Reimsas 32
Remenčius Juozas 33
Rimas Bronius 182
Rimas Kazys, sl. Dragūnas 181,184
Rimkus Henrikas 62
Rimvydas, žr.Krikščiūnas Jurgis 38,47
Ryklys 112
Rytas, žr.Paliūnas Juozas
Romaška Edvardas 142 
Rozda 31
Rudokas Jonas 146
Rugys 182
Runaitė-Šidlauskienė Birutė 7
Runas Pranas, sl. Daugirdas 7, 16 
Ruseckai 175, 177 
Ruseckas Petras 215 
Ruseckienė Anelė 179 
Rutkauskas Algimantas, sl.Miškinis 3

Sadūnai 83,105
Sadūnaitė Marija 90 
Sadūnaitė Nijolė 79 
Saksinskas 33 
Sarančiukas Petras 94, 101 
Sasnauskas P.J. 106 
Saugūnai180
Saugūnas Alfonsas, sl.Žaibas 180-186
Saugūnas Algirdas 186-187
Saugūnas Antanas 180 
Saugūnienė Uršulė 183,186-187 
Savickas 120 
Sazonovas131 
Seilius 58
Simonaitis Juozas, sl.Kelmelis, Kapočius 59 
Simutis Liudas 83 
Sinkevičius Jonas, sl. Šermukšnis 126 
Sinkevičius Petras, sl. Ąžuoliukas 126,128
Skirmantas, žr.Lukša Juozas
Slavko Č. 97 
Smolskienė 35 
Smolskis 35
Spyruoklis, žr.Kučinskas Jonas 45
Stačiokas Klemensas, sl.Klemensas 171-172
Stadalinienė Petrutė 171
Stalinas 55, 114, 125, 187, 213, 215 
Stalnionis Bronius 182 
Stalnionis Feliksas, sl.Kalnavertis 182,186
Stalnionis Kazys 184-185
Stalnionis Pranas 182,186 
Stalnionis Stasys, sl.Ugnis 182 
Stanaitis Albinas, sl.Briedis, Dramblys (ag. sl. Teisutis) 171-173
Stanaitis Jurgis, sl.Trimitas 170-171
Stanaitis Klemensas (ag. sl.Bailys, Panaktinis) 171-172 
Stanaitis Vytautas, sl. Aidas 170-171 
Staniškis Sergijus, sl.Pelė, Antanaitis, Litas, Viltis 160-179, 221 
Stasiulionis 74 
Stašaitis Česlovas 97-98,110 
Statauskaitė Uršulė 181 
Statauskas Kazys, sl.Uosis 181-182 
Statauskas Stasys 182 
Steponavičius Vytas, sl. Žaltys 184 
Stimburys Antanas 184 
Stipinas, žr.Matulevičius Vincas 33 
Strazdas Kazys 180 
Streikus Antanas 65 
Strelčiūnas 144 
Stromskis 30-31, 33 
Stonkienė Irena 220 
Stuzas 99 
Sudniai 131-132 
Susnys A. 80
Svajūnas (ag. sl.), žr.Nedzinskas Albinas
Svarinskas A. 222-223, 225
Svinkūnas J., sl. Šamas 223

Šalčius Jonas, sl. Šermukšnis (ag. sl. Tikutis) 171-173 
Šerys 184
Šermukšnis A., sl.Žilvinas 179
Šermukšnis, žr.Sinkevičius Jonas 
Šibaila J., sl.Diedukas 181,185 
Šilanskas Juozas, sl.Šilutis 117 
Šilutis, žr. Šilanskas Juozas 
Širvys Klemensas, sl. Sakalas 82,167 
Šiukščius A. 185 
Šliumpa Pranciškus 220
Šmėkla, žr.Valiukevičius Gediminas 29-30, 33-34
Šmigelskas Jonas 184,186
Šmigelskas (Lazukas) Juozas, sl. Smidras, 184
Šmigelskas Kazys (Lazukas), sl.  Diemedis 184
Šmigelskas Linas 180
Šmit Gerbest 200
Šnekutis 30-31
Špykis 33
Špokas 30
Špūras Jaroslavas 68
Šturmas, žr.Radauskas Alfonsas 40,42
Šturmas 118, 120
Šuteikai 132
Šutrikas Juozas 136
Švedas Juozas 207
Švedas Pranas 206-207
Švežikas Vaclovas, sl.Šaulys 146
Švežikienė 130-131
Švilpa 195
Švilpikas 196

Tamulis Alfonsas 184
Tamulis Augustas 184 
Tamvelins A. 199-200 
Tankas 47, 53-54, 62 
Tarvydienė 98 
Tarzanas 196
Tauras, žr.Augaitis Petras 32, 52
Tautmylis, žr.Kučinskas Jonas 
Teidaras Stasys, sl.Vijūnas, Pentukė 60
Terleckas Antanas 106
Tėvas 193, 196 
Tigras 30
Tigras 113-116, 118
Totoraitis Juozas, sl.Čigonas 163 
Trumpys Benediktas, sl.Rytis 167, 169
Tvarijonavičius Leonas 194

Uleckas Klemensas, sl.Vakaras 219
Ulevičius Bonifacas 3-4,37,58,62, 160
Unta 64 Užgiriai 132

Ūsonis Vytautas, sl.Aidas 127, 146

Vaidila 44
Vaičėnai 210 
Vaičėnaitė Emilija 210 
Vainalavičiūtė-Saugūnienė Apalonija 180
Vaisieta Vincas, sl.Šaulys 117
Vaišvila Antanas 215 
Vaitaitytė (ag. sl.) 139 
Vaitkus 132 
Vaivada 104
Valiukevičius Gediminas, sl.Šmėkla 62
Vanagas 31
Vanagas Mečislovas 146
Vasiliauskas Bronius, sl.Bevardis 37, 58
Vasiliauskas Julius, sl. Balandis 224
Vasilis St. 97
Vaičėnas Balys 65
Valenta Adolfas, sl.Ožys 3
Veverskis Kazys 188
Vėtra, žr.Rakauskas Juozas 32-34,43

Vėžys 31
Videžis 35
Viltis, žr.Staniškis Sergijus
Vienuolių Vienuolis 42 
Vieversys, žr. Karpis Julius 
Vijūnas, žr.Teidaras Stasys 40, 44, 52-54
Vilkas 30-31
Vilutienė A. 223
Visvydas, žr.Kasperavičius Juozas
Vitkauskas Viktoras, sl.Saidokas, Karijotas 163,165-166 
Vitkus Juozas, sl. Kazimieraitis 162, 175, 204 
Vygantas 142
Vyšniauskas Motiejus (Juozas), sl. Bijūnas 58 
Vološin 200
Voverė, žr.Kazlauskas Jurgis 38-39, 41-46

Zaikauskas Vitas 79-80
Zarianas P. 103 
Zavadskas 185
Zenkevičius Petras, sl.Dramblys 58
Zinkevičius Bronius, sl.Kalvis, Artojas 219
Zurza J., sl.Karpis 184-185

Žaibas 30
Žaibas, žr.Saugūnas Alfonas
Žalkauskai 129-131 
Žalkauskas Petras, sl.Viesulas 127, 129,143,148
Žalvyris, žr. Misonis Romas
Žąsinas 196
Žemaitis Jonas, sl.Vytautas 163, 166,170
Žemaitis Kęstutis 217
Žibutė (ag. sl.) 139, 141, 145
Žičkai 77
Žičkus Jonas 76-78, 103, 108
Žičkus Juozas 76 
Žičkuvienė 76 
Žilvitis 224
Žindžius Feliksas, sl.Tigras 166
Žiprė A. 78
Žukauskai 131
Žukauskas 130
Žukauskas Antanas 225
Žvejas 61
Žvirblis Stasys 212