ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Agnieška, žr.Gylys L.
Aidas(sl.) 126, 127, 128 
Aidas, žr.Bražionis R 
Aitvaras, žr.Valančiūnas M. 
Aksamitauskas 89 
Aksainitauskas Antanas 89 
Algis, žr.Valys A.
Alijošiai 111
Alijošius 109,110 
Alijošytė 111 
Ališauskas Juozas 21 

 Andrikis Petras, sl.Bijūnas 103,104
Anupras, žr.Šiugždinis Jonas
Apacenka. sl.Viesuliukas 153, 167,177
Aras, žr.Merkelis V.
Areinia Leonas, sl. Tarzanas 56,59,67
Armoška Antanas, sl.Steponas 94,100
Arvydas, žr .Bakšys A. 
Arvydas, žr.Šereiva J.
Astra, žr.Valevičiūtė J.
Ailantas(sl.) 153 
Atstopas Feliksas 234 
Audenis, žr.Matelis A. 
Audrūnas, žr.Pilipavičius 
Augustinaitis Antanas, sl.Skirmantas 14
Aušrele, žr.Bunevičiūtė A.
Aušrelė, žr.Vyšniūnas V

Balionai 79
Bagdonas Adolfas, sl.Beržas 17,21
Bagdonas Romas 194, 200, 202,218 
Baika 43
Bakšys Antanas, sl.Arvydas, Klajūnas 100 
Balandis (sl.) 162 
Balandis(sl.) 126,127 
Balandis, žr.Simonavičius 
Balandis, žr. Vaitiekūnas 
Balčiūnaitė Felė 31 
Balčiūnai 111,112 
Balčiūnas 111 
Balčiūnas Vytas 111
Baliūnas Antanas 186, 187, 189, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203. 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230
Baliūnas Juozas 193,215
Balsys, žr .Žitkus A Baltakis Rapolas 147 
Baltramijūnas 55, 67 
Baltramijūnas 62 
Baltrušaitis Kazys 64 
Baltrušaitis Vincas 97 
Baltuška Antanas 192,209 
Baltuška Augustas 192,209 
Baltuška Jonas 192,209 
Baltuška Jurgis 192,209 
Banga, žr.Motiekaitis K 
Banilis Stasys, sl.Smidra (Smidras) 22,23,50,56.57,58,67 
Banys Steponas 194,221 
Baranauskienė-Babonaitė 79 
Barauskai 75 
Barkauskaitė Janina 47 
Barčai 99
Barčaitė-Malinauskienė Petrutė 99,100 
Barčaitė-Vaitkienė 100 
Baronaitė Zosė 195, 223 
Baronas Povilas, sl.Briedis 190,198
Baršauskas Petras 194,220
Bartašius Jonas, sl.Saulius, Laimutis 133, 136, 139, 140, 149,180
Bartkus Petras, sl.Mažrimas 34.109 
Bašinskas 128 
Bebas, žr.Pajarskas A 
Bekintis Albertas 193 
Bekintis Bronius 193,214 
Bekintis Vladas 193,214 
Belozerovas 110 
Berija 162
Bernotas Albertas, sl. Maiskis 49,67
Beržas, žr.Bagdonas A.
Beržas, žr.Lapienis J.
Berželis, žr.Šukys V
Beržinis, žr.Steponaitis 
Bialiak 171 
Bijūnas, žr.Andrikis R 
Bilinskienė 197 
Birkus Albinas 194,222 
Birkus Bronius 194, 222 
Birkus Juozas 195, 205,222 
Birkus Pranas 195,222 
Bogužas 41
Bombonešis, žr.Miknevičius
Božė 100
Braknė Aloyzas 195,225
Brazaitis J. 244 
Brazas, sl.Klebonas 50 
Brazauskaitė Jadvyga 55 
Brazauskaitė Onutė, sl.Vaikutis 31,55,57,59, 67 
Brazauskas Algirdas, CK sekretorius 55
Brazauskas Antanas, sl.Žaibas 45,55,58, 67
Brazauskas Vacys (Vaclovas), sl.Vairas 45,55,56, 67 
Bražionis Povilas, sl.Aidas 133 
Bražionis Vincas 148 
Bražionytė Aldona 148 
Bražionytė Jadvyga 148 
Bražiūnas Bronius 192, 208 
Briedis, žr. Laužikas K. 
Briedis, žr.Baronas P 
Brigmanas 234 
Budreika Aleksys 189,197 
Budreika Alfonsas 191, 205, 210
Budreika Antanas 191,205
Budreika Bronius 191, 205, 209
Budreika Jonas 191,205
Budreika Julijonas, sl.Tardytojas 195, 225
Budreika Juozas 195,202,224
Budreika Kazys 191,205,206 
Budreika Petras 191, 205 
Budreika Stasys 191,205,206 
Budreika Vincas 195,222 
Budriai 62
Budrys, žr.Čeponis J.
Budrys Stasys 62
Budrys Vytautas 45, 62 
Budrys Vladas 62 
Bugailiškis Vilius, sl.Drąsutis 195,225
Buivydas Leonas
Builvydas Vladislovas 193, 215
Buivys Liudvikas, sl.Karvelis 53, 67
Bukauskas Antanas 98
Bulvičius V. 244 
Bulzgys Jonas, sl.Klevas 55, 56,57,58,60, 67 
Bunevičiūtė Albina, sl.Aušrelė, Gražuolė 5,6,7,8 
Bunkeris, žr.Limba A.
Burnys Bronius, sl.Mauras 47, 50,51,67
Butkiai 73
Butkus Vincas 60, 67
Būga 20 
Būga Balys 204 
Būgienė 197

Caras, žt.Meškauskas J.
Chamantauskas, provokatorius 54

Čečys Feliksas 195, 222
Čečys Juozas 195,222 
Čečys Juozas 195, 222 
Čelutka Leonas, sl.Nemunėlis 50,55,56,57,58,61,62, 63, 67
Čemberlenas, žr.Rudžionis J.
Čepaitė 95 
Čepienė 23 
Čepytė Ona 23 
Čeponis (Ščepavičius, Ščeponis) Juozas, sl.Tauragis, Budrys 73, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 86,90, 97,101,102,103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 130
Čepukonis Vaclovas, sl.Tigras, MGB agentas-smogikas 195, 204. 225,226
Čepulis Kazys, sl.Plienas 67
Čerčilis(sl.) 32 
Čerčilis Vinstonas 244 
Černius Petras, sl.Tigras 195, 225
Česnakavičius Vytautas, sl. Valas, Daujotas 16,20,34, 38
Čirvinskas 62
Čižas 62

Dabašinskas Vincas 104,113
Dabašinskas Jonas 104 
Dabašinskas Juozas 105 
Dagilėlis, žr.Šliaužys A. 
Dagilis, žr.Jurgaitis V.
Dagys, žr.Tarbūnas V
Dagys(sl) 34 
Dana (Danutė)(sl.) 38, 56 
Danauskas 62 
Dambrauskaitė Bronė 116 
Daminauskas, sl.Kęstutis 33, 51
Damušis Adolfas 231, 233
Danilevičius Henrikas, sl .Vidmantas 195, 226 
Dapkevičius (Dobkevičius) 102
Darius, žr.Gulbinas P
Darius, žr.Lapienis J. 
Daujotas, žr.Česnakavičius V. 
Devėnas 41 
Digrys Petras 87 
Dilys Petras, sl.Eimutis, Tarzanas 196, 227
Dirmauskaitė-Latožienė Bronė (Bronelė), sl.Nastė 73,88, 96, 101, 103, 105. 106, 111, 116,121
Dirmauskas Jonas 106
Dirmauskas Viktoras 106 
Dobilas, žr.Jonaitis V 
Dobilas, žr.Medvaras P 
Dobilas, žr.Pirevičius 133 
Domeika 234 
Dragūnas, žr.Misius 
Drąsutis, žr.Bugailiškis V 
Druteika, žr.Samuolis A. 
Dukauskas Leonas 87 
Dulkė, žr.Šemėžys 
Dumčiūtė Ada 173 
Dumšė Jurgis 41 
Dudutis, sl.Lapienis G.
Dūda 202
Dūda, sl.Labutis 43,50, 67
Dūmas(sl.) 144 
Dveilis Vaclovas 54

Eidimtas Adolfas, sl.Papunis, Žybartas 14, 20
Eimutis, žr.Dilys R
Elsbergas 92 
Eskimas, žr.Gudas T.

Ferensai, 49
Filimonovas 62 
Fricas(sl.) 19, 29

Gabenis Aleksas, sl.Puodukas 50, 68
Gabenis Algis, sl.Puodas 50, 68
Gabidulinas 121
Gaidelis, žr.Varnas A. 
Gališankienė 178 
Galvydis Pranas, sl.Valteris 194,199,219 
Garbenius, žr.Rulys V 
Garnys, žr.Rymaitis J. 
Gaspadorius, žr.Rimkūs J. 
Gaščiunas Kazimieras 43 
Gaščiūnas Petras 43 
Gaškaitė Nijolė 54 
Gečionaitė-Dirmauskienė Elena 106
Gečiūnaitė Jane 192, 211
Gečiūnaitė Marvtė 192, 201, 207,211
Gečiūnas Bronius 209
Gegeckaitė Emilija 56 
Gegutė, žr.Valentaitė-Lasavickienė R
Gegužė, žr.Tylaitė Z.
Gegužis, žr.Girdžiūnas S.
Gegužis, žr. Morkūnas 
Gelažius, sl.Svajūnas 75, 78, 86,103,104
Genys (sl.) 162 
Genys-Patrimpas(sl.) 15 
Gikys Jonas 195, 222 
Gikys Juozas 195,222 
Gikys Kazys 222 
Gimbutis Feliksas 193, 213 
Gimbutis Gasparas 186, 189, 197, 199, 202, 203, 212. 214, 215,228
Gimbutis Stasys, sl.Rūkas 193, 215
Gimbutis Stasys, sl.Tarzanas 192,202,203, 212,213 
Gimbutytė Valė 212 
Gintaras(sl.) 36
Gintvydis(sl.) 151,152
Girdzijauskas 84 
Girdžiūnas Stasys, sl.Gegužis 13,16,17
Girėnas, žr.Guobužas J.
Giria, žr.Masilaitis P 
Girnius Juozas 186 
Girnius K. K. 244 
Girniūtė Zosė 139,140 
Gyliai 65
Gylys Leonas, sl.Agnieška, Žagrė 18,20,33,34,35,36,53, 64,65, 68
Godeliai, 46,67, 68
Golis de 235 
Gončar 173
Granitas, žr.Kemeklis J.
Granitas, žr.Vitkanskas P 
Gražina, žr.Mingėlaitė M. 
Gražina, žrTylaitė E. 
Gražuolė, žr.Bunevičiūtė A 
Grigaitė Genė 173,176,178 
Grigaliūnas 62 
Grigienė 158 
Grigucevičius 102 
Grinius 112
Gritėnas, žr.Venslauskas J.
Grižaitė Paulina 209 
Grižas Feliksas 189,196 
Grižas Juozas 191,206 
Grižas Jurgis 209 
Grižas Vladas 189,196 
Grubliauskas Stasys 89 
Gruodis, žr.Šliurpa A. 
Gruzinskas (Gružinskas, Grudzinskas) Jonas 102,121 
Gruzinskas (Gružinskas, Grudzinskas) Stasys 101,102, 103, 113, 114, 115, 121, 122, 123,130
Gudas Teofilis, sl.Eskimas 196,227
Gudžiunaitė Marytė 111
Gudžiūnas 89
Gudžiūnas Klemensas 10
Gudžiūnukai 73
Guiga Stasys, sl.Tarzanas 241
Gulbinas Pranas, sl.Darius 45, 68
Guobužas, sl.Šamas 140
Guobužas, sl.Šaulys 140 
Guobužas, sl.Ūsas 133
Guobužas Jonas, sl.Girėnas 133,140
Guobužas Vytautas, sl.Viesulas 133, 135, 136, 137, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159,162,176,177,178,180 
Guzas Jurgis 196, 201, 203, 213, 227

Ignatavičiūtė-Jokimienė Rozalija 73, 74,118
Ilgūnas, žr.Kudaba J. 
Indrašiai 212 
Indrašius Juozas 196,227 
Indrašius Stasys 189,196,203, 212, 228,229, 230

Jagminai 114
Jagminaitė Stasė 114,116 
Jakimavičius Zenonas, sl.Putinas 54
Jakštas Stasys, sl.Katinas 17
Jakštonis, sl.Trockis 133 
Jakštonis, sl.Vytenis 133,139, 140
Jakulis 191,207
Jakutavičiai 113 
Jakutavičius Bronius 113 
Jakutavičius Julius 112 
Jančeris Kazys, sl.Narūnas 126,127,130
Jančius Juozas 201 
Jančys 87, 89
Jančys, sl.Tėvukas 192,212
Jančys Antanas, sl.Žaibas 196, 227
Jančys Jonas 191, 207
Jančys Juozas 191, 207 
Jančys Juozas, sl.Lakštingala 191,207
Jančytė Regina 192,212
Jankauskas Juozas 72 
Jankauskienė 116 
Jaraminai 63 
Jaramirtas 63
Jaraminas Klemas, sl.Špokas 49,68
Jarašiūnaitės Jasinevičius Jonas 20 
Jasiulis Vytas 99 
Jasiūnaitė Akvilė 173 
Jaunius, žr.Marma A.
Jaunius, žr.Mileris B.
Jaunutis, žr.Kriaučiūnas S. 
Jaunutis, žr. Morkūnas A. 
Jaunutis, žr.Skačkauskas Jonas
Jazokas Vladas, sl.Petraitis 13, 16,17
Jefirovas 62 Jocius 98 
Jociūtė Elytė 113 
Jokeris, žr.Lapienis Jonas 
Jokimai 102,103 
Jokimaitė Aldona 73, 78, 83 
Jokimaitė-Valantinienė Stefanija 73, 74 
Jokimas Antanas 73 
Jokimas Kazys 73, 78, 83, 85 
Jokimas Vytautas 73,84 
Jokimas Zenonas 73, 78, 84, 85,104
Jonaitis Jonas, sl.Paukštė 45, 68
Jonaitis Vincas, sl.Dobilas 18, 52,59,62, 68 
Jonylai 109 Jucius (Jocius) 114 
Judickas Juozas 97 
Juknevičius Balys 13, 40 
Juodelė, sl.Žiogas 104 
Juodzevičiai 143 
Jurgaitis Vytautas 51 
Jurgaitis Vladas, sl.Dagilis 18, 45,47,49, 50,51, 52, 53,59, 61,68
Jurginas(sl.), 38, 39
Juška 62

Kadagys, žr.Paluckas Pranas
Kairaitis Juozas 102,105 
Kairys 41
Kaladėlė, žr.Vosyliūtė J.
Kalanta Romas 240 
Kalytis Bronius, sl.Siaubas, MGB agentas-provokatorius 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 162, 174, 177, 178, 179, 180, 181,182 
Kalytis Ričardas 181 
Kapitonas, žr.Tyla B.
Kardas, žr.Valatka J.
Karosas Klemensas 202
Karosas Vladas, sl.Vilkas 190, 202, 213
Karpis, žr.Samsonas A. Karvelis, žr.Buivys L.
Karvelis Aloyzas 194, 220
Karvelis Juozas 194, 220 
Karvelytė Bronė, sl.Snaigė, Morta 196, 227 
Kasparas Kęstutis 20, 235 
Kasperavičius 109 
Kašinskas 114 
Katinas, žr.Jakštas S.
Kazickas Bronius, sl.Saulius (Sauliukas), Krivaitis 136 137,141,142 
Kazlauskas Pranas 6 
Kauneckas, sl.Kirvis 69 
Kazlauskas Vladas, sl.Šlėga 16 
Kemeklis Juozas, sl.Rokas, Rimtutis, Granitas 202, 196, 227, 228,230 
Keparutis Izidorius 87, 89 
Keparutis Jonas 87, 89 
Keparutis Povilas 87,89, 93 
Keparutis Stasys 89 
Kerpė, žr.Masilaitis V. 
Kerpiškytė Elena 150, 153, 156, 159,
Kerpiškytė Vanda 150, 153, 156, 159,160, 161,164,165 
Keršulytė Emilija 194,220 
Kęstutis, žr.Mingėla A. 
Kęstutis, žr.Žilys Albertas 
Kęstutis-Liepa (sl.), 33 
Kėrinas Mykolas 93,97 
Kiaunė, žr.Puodžiūnas A. 
Kinderis Kostas 195,223 
Kirdeikis Vytautas, sl.Papartis 190,202
Kirvis, žr.Kauneckas
Kirvis, žr. Laucius V 
Kizevičiai 46
Kižauskaitė Janina (Janutė), sl.Nijolė 18, 53,54,59, 68 
Kižauskas Antanas, sl.Kom-internas 53, 68
Kižauskas Bronius, sl.Kotas 52,68
Klajūnas(sl.), 167
Klajūnas, žr.Bakšys A 
Klebonas, žr.Brazas 
Klevas, žr.Bulzgys J.
Klevas, žr.Motiekaitis Adolis
Klevas, žr.Pakarklis 
Klikūnai, partizanų rėmėjų šeima 17 
Kliorė 21
Kokšta Feliksas, sl.Rustemas 72
Kokštienė Zofija, sl.Lietutis 72
Kominternas, žr.Kižauskas A. Korosas 40
Korsakaitė Ona 102,105
Korsakas Algis 64 
Kotas, žr.Kižauskas B.
Kovas, žr.Šilas A.
Kovas, žr.Tamašauskas K.
Kraujalis Antanas, sl.Siaubūnas 178, 241
Kriaučiūnas Stasys, sl.Jaunutis, Liutauras 196, 208, 227
Kriskus 92
Krivaitis, žr.Kazickas B.
Krivis, žr.Liesys B.
Kudaba Juozas, sl.Ilgūnas 50, 68
Kulikauskas Stasys 193, 215
Kulys Stasys, sl.Visvaldas 13, 45
Kunotas, žr.Mozūra B.
Kuodytė Dalia 102 
Kupsčiai 77
Kupstys Genius 77,82, 83
Kurlianskas Ignas, sl.Mėnulis 52,59, 68 
Kuročka Vladas 20 
Kurtinaitis 103 
Kuzeris 97, 98 
Kvitnickas Jonas 98

Labeikis Steponas 194, 220
Labutis, žr.Dūda Laimutis(sl ), 49 
Laimutis, žr.Bartašius J. 
Laisvė, žr.Mikšys A. 
Lakštingala, žr.Jančys J. 
Lakstutis, žr.Urbonas J. 
Lampeo, žr.Rukuiža 
Lapas, žr.Mečionis R 
Lapienis Antanas, sl.Pempė 137, 139, 140, 141, 143, 149, 153,154    
Lapienis Balys 189,192, 194, 211,217
Lapienis Jonas 190,203
Lapienis Jonas, sl.Jokeris 228 
Lapienis Juozas, sl.Darius, Beržas 194,198,203,217 
Lapienis Gasparas, sl.Dudutis 228
Lapienis Kazys 194,218
Lapienis Vytautas 190, 203 
Lapienis Vladas 194,218 
Lapienis Vladas 194, 220 
Lašas, žr.Motiekaitis Aleksas 
Laucius Vincas, sl.Kirvis 133, 134
Lauciutė-Butkuvienė Kazytė 51,61
Lauciūtės 136
Lauraitis Povilas 93 
Laurelis Jurgis 193,216 
Laurinaitis 62 
Laurinavičiai 110 
Laurinavičius Bronius 101, 102,10
Laurinavičiūtė-Dabašinskienė Angelė, sl.Rūta 101, 104, 105, 110,116 
Laužikas Kazys, sl.Briedis 45, 69
Lazdauskas 98
Leščinskienė Monika 120 
Liaudis K. 124 
Liepa, žr.Urbonas M. 
Liepsna(sl.) 151 
Liesys Bronius, sl.Krivis 34 
Lietutis, žr.Kokštienė Z. 
Limba Antanas, sl.Bunkeris 133,134
Limba Teofilis, sl.Sakalas 133, 136, 137, 140, 142, 145, 149, 153,154 
Liukminas 104 
Liutauras, žr.Kriaučiūnas S. 
Liutauras, žr.Urbonas J. 
Liūtas, žr.Riškulys H.
Lybai 99
Loginovas 22, 23 
Lukoševičius Ignas 87 
Lukša Antanas 231

Maceinienė Julija 104,105
Mačys 126,127 
Magdutė 121
Maiskis, žr.Bernotas A.
Makvica Mykolas 202 
Malinauskai 88 
Malinauskaitė-Bakutienė Elzbieta 87, 88,109 
Malinauskaitės 89 
Malinauskas Aloyzas 194,217 
Malinauskas Izidorius 90, 92 
Malinauskas Jonas 89, 90,91, 92,93, 95, 96, 97, 98, 99 
Malinauskas Juozas 87,88,89 
Malinauskienė 194,217 
Malkus 72 
Mankienė 100 
Mankus 100
Manšauskas Juozas, sl.Vals-tietis 35,45,53,69
Marijošius, žr.Vaitiekūnas V. 
Marytė, žr.Šliurpa A. 
Markulis-Erelis J., provokatorius 181,242
Marma Alfonsas, sl.Jaunius 104
Marsas(sl.) 38, 39
Marselis 82
Masilaitis Petras, sl.Virpša, Giria 16,18,31,33,34,36.38, 55,58,59, 69
Masilaitis Vladas,sl .Kerpė 46, 49,69
Maslauskas Kazys 195,224
Mašanauskai Juozapas, Ona, Verutė, Danutė, Algimanta 209
Mašanauskas Jonas 192, 209
Mašanauskas Petras 192,209 
Mašanauskas Vytautas 192, 209
Mataitis 54
Mateikis Povilas 189 
Matelis Aleksys, sl.Audenis 195, 224
Matelis Vincas 203
Matickienė 111 
Matulevičius Boguslovas 191, 206
Matulevičius Juozas 41
Matuliauskai 200 
Matuliauskas Antanas 190,200
Matuliauskas Kazys 191,206
Matuliauskas Vytautas 191, 206
Matulionis Romas 192,210
Matulis Jonas 190, 200, 202 
Matuzaitė Albina 120 
Matuzaitė Kotryna 119, 120, 123
Matuzas Juozas 120
Matuzas Pranas 73, 101, 102, 103,113,119,120 
Matuzienė Rozalija 123 
Mauras, žr.Burnys 
Mauzeris, žr. Šukys S. 
Maželis, žr.Merkelis V 
Mažiulis A. 244 
Mažrimas, žr.Bartkus R 
Mečionis Petras, sl.Lapas 18, 37.52-55,61,62,69
Merkelis Vytautas, sl.Maželis, Aras 15, 46, 72 
Meškauskas Jonas, sl.Caras 194,219
Meškauskienė 158
Mėginis Albinas 192,209,210 
Mėginytė Teofilė 209 
Mėginytė Bronė 209, 210 
Mėginytė-Nemajūnienė Bronė 210
Mėnulis, žr.Kurlianskas I.
Michnevičius Genadijus, sl.Nemura 14 
Mickus, sl. Riešutas 45, 69 
Mickus Petras, sl.Zubrys 45, 47,50, 69
Miedvaras Povilas, sl.Dobilas 43,69
Mierkys Anicetas 189,197
Mikėnaitė-Rutkauskienė Aldona 198,199 
Mikėnas Algirdas 191,206 
Mikėnas Ferdinandas 192, 211
Miklius 98
Miknevičiai B. ir S. 64
Miknevičius, sl.Bombonešis 40
Mikniūtė-Grigaliūnienė Teresė 63
Mikniūtė Julija-Petrėnienė63
Mikšys Alfonsas, sl.Laisvė 54 
Mikutavičiai 112 
Mikutavičiūtė Danutė 112 
Mikutavičiūtė Eugenija 112
Milčiukas Jonas 190,198
Mileris Antanas 75,76,78,79, 82,130
Mileris Benadas (Benediktas), sl.Alius, MGB agentas Jaunius 125, 126, 127, 128, 129
Minelgos 53
Mingėla A., sl.Kęstutis 45, 69
Mingėla Juozas, sl. Vilkas 50 
Mingėlaitė Monika, sl.Gražina 53, 69
Misius A., sl.Dragūnas 46, 69
Miškinienė 164,165 
Miškinis Petras, sl.Šarūnas 193,214
Miškūnas Antanas, sl.Žirnis 57,69
Mykolaitytė 45
Mockytė-Bartušienė Antanina 79
Mockus Jonas, sl.Vėjas 196, 228
Mockus Stepas 62
Montvila Juozas 55, 69 
Montvila Stasys 63 
Montvilai 63
Montvilas Dominykas, sl.Pilėnas 46,47, 72
Morkus Teodoras, sl Sakalas 53
Morkūnai, 45, 69
Morkūnas, sl.Gegužis 57 
Morkūnas Antanas, sl.Jaunutis 135,152, 159,177
Morkūnas Bronius 192, 210 
Morkūnas Bronius-Diemedis 152,159,176,177
Morkūnas Jonas 192, 210 
Morkūnas Jonas, sl.Šiaurys 133
Morkūnas Stasys 192, 211
Morta. žr.Karvelytė B. 
Motiekaitis Adolis, sl.Klevas 43,50, 70
Motiekaitis Aleksas, sl.Lašas 50.70
Motiekaitis Kazimieras, sl.Banga 37, 43,50,70 
Motiekaitis Leonas 50, 70 
Motiekaitis Vytautas, sl.Papartis 43,50,51, 69
Motiekaitytė-Steponavičienė Vanda (Vandutė) 51,61 
Mozūra Bronius, sl.Kunotas 140,152,159,176,177
Mozūra Jonas 195, 225 
Musteikis Vytautas 195,223

Nakutis Albertas, sl.Viesulas 188, 192, 202,205, 213,214 
Nakutis Alfonsas 195, 223 
Nakutis Pranas 195, 223 
Nakutis Stasys 192, 201, 203, 213
Nakutytės Bronė, Irena, Vlada 213
Narbutai 96 
Narbutas Antanas 96 
Narbutas Jonas 96 
Narbutas Petras 89 
Narbutas Stasys 96, 97 
Narutis Pilypas 231, 232 
Narūnas, žr.Jančeris K.
Nastė, žr.Dirmauskaitė-Latožienė B.
Našlė(sl.) 38
Naujokaitis Mykolas 231,233
Nauronis Adolis 56, 70 
Navagrudskas 48, 53 
Nečajai 73
Nemejunas Mykolas, sl.Rimantas 196,229
Nemunas(sl.), 154 
Nemunėlis, žr.Čelutka L. 
Nernura, žr.Michnevičius G. 
Nenėnaitė Anelė 167 
Niaura Alfonsas 189,197 
Niaura Feliksas 189,197 
Niauraitė-Kniežienė Janina 197
Nida. žr.Valevičiūtė-Uoksienė E.
Nijolė, žr Kižauskaitė J. Novosiolovas 211

Orvelas 242

Pajarskaitė-Kriaučiūnienė Verutė 189, 208 
Pajarskas Albinas, sl.Bebas 191. 207
Pajarskas Jonas, sl.Rugelis 190,202
Pajarskas Steponas 207
Pajeda Bronius 194, 219 
Pajeda Petras 190,203 
Pajeda Pranas 194, 219 
Pajedienė 194, 220 
Pakarklis 100 
Pakarklis, sl.Klevas 100 
Pakštaitė Aldona 196, 229 
Pakštas 205
Pakštas Bronius 190,198
Pakštas Juozas 190,199 
Pakštas Juozas 195,223 
Pakštas Kazys 190,199 
Pakštas Pranas 195,223 
Pakštas Vladas 190,199 
Paliūnas Juozas, sl.Rytas 20, 50
Paleckis, žr.Vaitiekūnas Vladas
Paleckis Justas 124
Palionis Juozas, sl.Šturmas 133
Palskys Balys, sl.Gintas 194, 221
Palskys Benotas 189,196
Palskys Jonas 194,221 
Palskys Kazys, sl.Ąžuolas 194, 221
Paluckas Petras, sl.Žukas 55, 70
Paluckas Pranas, sl.Kadagys 50,70
Papartis, žr.Kirdeikis V.
Papartis, žr.Motiekaitis V. 
Papunis, žr.Eidimtas A. 
Paršiukas Feliksas 194,219 
Pašvaistė, žr.Valenlaitė-Lasavickienė R
Patapavičius Česlovas 96,98, 99
Patrimpas(sl.) 34
Paukštė, žr.Jonaitis J. 
Paukštys Stasys 189,197 
Pelionis Juozas 195,225 
Pempė, žr.Lapienis A. 
Perkūnas(sl.) 162 
Perkūnas, žr.Rušplaukis 
Petraitis, žr.Jazokas V 
Petraitis Petras Petraitis 62
Petrauskaitė Onutė 116
Petrauskaitės 115,116
Petronaitytės M. ir A. 63
Petronienė 140,145 
Petronis Bronius 140, 143, 145
Petronytė Angelė 139
Petronytė Bronė 180 
Pilėnas, žr.Montvilas D. 
Pilipavičius, sl.Audrūnas 14 
Pilkauskas Albinas 191,206 
Pilkauskas Algirdas 191,206 
Pilkauskas Jonas 191, 206 
Pilkauskas Juozas 193 
Pirevičius, sl.Dobilas 133 
Pivoriūnas Feliksas 189,197 
Plechavičius Povilas 90, 106, 196
Pleckavičius 45, 70
Plienas, žr.Čepulis K. 
Plienius, žr .Zabulionis 
Plungė, kolaborantas 52 
Plungė Justinas, sl.Vanagas? 15
Plungės 65
Povilenskas Adolis 72
Povilionis Liudas 213 
Povilionis Mataušas 193, 213 
Poviliukas, žr.Vaičiulienė A. 
Pratkelis Leopoldas 62 
Princas, žr Žukauskas Balys 
Prūsaitės 206 
Pucevičienė Stasė 64 
Pucevičius Izidorius, sl.Radvila 13, 14, 15, 16, 20, 43,45, 47, 64, 70
Pucevičiūtė Aldona 61, 64
Pukytė Julija. sl.Širšė 50, 51, 60, 70
Puodas, žr.Gabenis Algis
Puodukas, žr.Gabenis Aleksas 
Puodžiūnas Alfonsas, sl.Kiaunė 48,49, 70
Puodžiūnas Jonas 46, 48, 70
Puodžiūnas Vladas 46,48, 70 
Pusvaškis 62
Pušaitė, žr Vaičiulienė A.
Puškinas, žr.Šulskis J. 
Pulinas(sl) 151 
Putinas, žr Jakimavičius Z.

Račkauskas 41
Radvila, žr.Pucevičius I. 
Ralickas Povilas 192,200,211
Ramanauskaitė Kotryna, sl.Snaigė 17
Ramunėlė(sl), 31,35,52
Rapolas(sl.), 19 
Rasčius Albertas 195, 223 
Rasimas Albinas 201, 202 
Rašinskai 74 
Rašinskas Jonas 74 
Raštikis Stasys 17 
Razgaitis, sl.Sauleka 45, 50, 60,70
Rekštys Antanas 99
Repšys Pranas 190, 200,201 
Repšys Stasys 190, 200, 201, 202
Repšytė Aldona 190,201,207, 211
Repšytė-Kalpokienė Bronė 189, 201, 202,207 
Ridika 202 
Riešutas, žr.Mickus Rimantas, žr.Nemejūnas M. 
Rimkus Bronius 195,224 
Rimkus Cipras 195, 202,224 
Rimkus Juozas 194,220 
Rimkus Juozas 195,224 
Rimkus Juozas, sl.Gaspadorius, Žvalgas 189,192,198, 212
Rimtutis, žr.Kemeklis J.
Riškulys Henrikas, sl.Liūtas 151,153,167, 177,178 
Rymaitis Jonas, sl.Garnys 45,60,70
Rymaitis Steponas, sl.Strazdas 33,38,45,54, 70 
Rytas, žr.Paliūnas J.
Rytas, žr.Trečiokas J.
Rytis(sL), 34 
Rokas, žr.Kemeklis J.
Rožytė, žr.Trečiokaitė R.
Rubliauskaitė Elena 165,166 
Rudžioniai 65
Rudžionis, sl.Čemberlenas, provokatorius 53, 54, 55, 58, 60.65, 70, 72 
Rugelis, žr.Pajarskas J. 
Rukuiža, sl.Lampeo 17 
Rulys 43, 70
Rulys Vladas, sl.Garbenius 43,71
Rustemas, žr.Kokšta F.
Rušplaukis, sl.Perkūnas 15, 45,70
Rutkauskaitė Stasė 97
Rūkas, žr.Gimbūtis S.
Rūta, žr.Laurinavičiūtė-Dabašinskienė A.

Sabalys Albinas 189,198
Sabeckis Bolesas,sl.Uosis43, 49,56, 71
Sabonaitis Pranas 104
Sakalas(sl), 16 
Sakalas, žr.Limba T 
Sakalas, žr.Morkus T Sakalas-Rūta(sL), 33 
Sakalauskas Sigitas 132 
Sakalauskas Pranas 194,221 
Saladžius Pranas 176 Samas(sl.), 133 
Samsonas Alfonsas, sl.Karpis 56
Samuolis Antanas, sl.Druteika 55, 56
Saukas Petras 89 
Sauleka, žr.Razgaitis 50 
Saulė (sl.) 10 
Saulius, žr.Bartačius J. 
Saulius (Sauliukas), žr.Kazickas B.
Savickas 41
Savickas Rimas 49 
Savičius 43, 71 
Sharpas Gene 237, 238,245 
Siaubas, žr.Kalytis B. 
Siaubūnas, žr.Kraujalis A. 
Silvestravičiai 111 
Simonavičius, sl.Balandis 46, 71
Simonavičius, sl.Varnas 43,71
Simonavičius Gasparas 193, 217
Simonavičius Jonas 192, 202, 211
Sinycin J. 124,125
Sinkleris U. 119 
Skačkauskaitė-Rudzevičienė Aleksytė 61
Skačkauskas Adolis 40,49,71
Skačkauskas Jonas, sl.Jaunutis 45,52, 71
Skačkauskas Juozas, sl.Strausas 19, 20, 22, 23, 24, 28, 45, 48,49, 71
Skardžius Bronius 189, 200 201,211,212 
Skardžius Jonas 195,225 
Skirmantas, žr.Augustinaitis A
Slučka Antanas, sl.Šarūnas 17
Smetona Antanas 154,240 
Smidra, žr.Banilis S. 
Snabas(sl) 28 
Snaigė, žr.Karvelytė B. 
Snaigė, žr.Ramanauskaitė K. 
Soblys Jonas 93 
Sriubai 140 
Stalinas 84,173 
Stankus, sl.Šlėga 16, 49, 71 
Stankus, sl.Tigras 56 
Stankutė Emilija 56 
Starkus Antanas, sl.Montė 196,229
Stasiliūnaitės R ir A. 51
Stašaitienė Ona 145 
Stašaitis Jonas 142 
Staškevičius 128,129 
Steponaitis, sl.Beržinis 49, 71 
Steponas, žr.Armoška Antanas
Stonys Vytautas 90
Stonytė 110 
Stoškus 56
Strausas, žr.Skačkauskas Juozas
Strazdaitė Bronė 145
Strazdas, žr.Rymaitis Steponas
Striukaitė-Umbrasienė Stasė 189
Stukas Balys 190, 201, 203, 213
Stukas Jonas 191, 207, 208
Stukas Juozas 195,223 
Survila 89 
Svajūnas (sl.) 36 
Svajūnas, žr.Gelažius

Šaka, žr Ščepavičius D.
Šalaka Romas, sl.Vasinta 189, 193, 201,203, 213,216 
Šalna, žr.Vaitiekūnas V 
Šaltenis Kazys 149 
Šaltenytė Vanda 157 
Šamas, žr.Guobužas
Šarūnas, žr.Miškinis P
Šarūnas, žr.Slučka A. 
Šarūnas, žr .Zabulionis B. 
Šaulys, žr.Guobužas 
Ščepavičius Domas, sl.
Šaka 93,94,100,109,110 
Ščepavičius Pranas 93,94,107 
Ščepavičiūtė Petrutė 93, 94 
Ščepavičiūtė-Dabašinskienė Jadzė 104, 108, 118 
Ščepavičiūtė-Mažintienė Bronė 108
Ščeponis, žr.Čeponis J.
Šemėžys, sl.Dulkė 43,49, 71 
Šereiva Juozas, sl.Arvydas 14, 72
Šiaurys, žr.Morkūnas J.
Šilas Anlanas, sl. Kovas 13
Šilinaitė Kastutė 209, 210 
Šilinis Antanas 193, 214 
Šilinis Pranas 193,214 
Šilinytė-Šilinienė Danutė 186, 189, 196, 201, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 219, 225
Šilva Antanas 90
Šimėnas Antanas 21 
Šimkus 89 
Šimkūnas 102,103 
Šinkūnas Jurgis 193, 214 
Širšė, žr.Pukytė J.
Šiugždinis Jonas, sl. Anupras 6
Škadauskas 95 
Šlajus J. 232
Šlėga, žr.Kazlauskas V. arba Stankus
Šliageris (Šliachteris) 115
Šliandaris 53
Šliaužys Antanas, sl.Dagilėlis 12
Šliburys Jurgis 90
Šliurpa Aleksandras, sl.Marytė, Gruodis 18 
Šneideris 174 
Šneider Klara 174 
Šniuolytė Birutė, sl.Ida, Ramunė 196,229 
Špokas, žr. Jaraminas K. 
Štaras 41
Šturmas, žr.Palionis J.
Šukiai 60
Šukys Steponas, sl.Mauzeris 190,199
Šukys Vaclovas (Vacys), sl.Berželis 60, 71 
Šulskis Juozas, sl.Puškinas 71 
Švilpa 15 
Švilpaitė 56, 71

Tamašauskas Kazimieras, sl.Kovas 49
Tamašauskas Leonardas 49
Tamelytė Janina 172 
Tamošiūnas Antanas 190,204 
Tamošiūnas Augustas 190, 204
Tamošiūnas Vladas 204
Tamošiūnienė Emilija 191, 204,205
Tamulevičiūtė 162
Tarbūnas Vincas, sl.Dagys 18, 49,56, 72
tardytojas, žr.Budreika Julijonas
Tarulis Juozas 174
Tarzanas, žr.Areima L. 
Tarzanas, žr.Dilys P 
Tarzanas, žr.Gimbūtis S. 
Tarzanas, žr.Guiga S. 
Tauragis, žr.Čeponis J. 
Tauras(sl.) 154 
Tėvas (sl.) 159 
Tėvukas, žr.Jančys 
Tigras, žr.Čepukonis V. 
Tigras, žr.Černius J.
Tigras, žr.Stankus Tiltinis(sl-) 38 Tipikai 63
Tiškus Feliksas 73,130
Tyla Bronislovas, sl.Kapitonas 134,143,145
Tyla Jonas, sl.Vaišvilas (Vaišvila) 135,136,149 Tylai 136
Tylaitė Angelė 137,142, 143, 144, 145, 150, 153, 154, 158, 176
Tylaitė Elytė, sl.Gražina 136, 139, 140,180
Tylaitė Monika 136,137,141, 161,179
Tylaitė Zosė, sl.Gegužė 136
Tylaitė-Sakalauskienė Birutė 131,132,172,175
Tylienė Elena 134
Trečiokaitė Rozalija, sl.Rožytė 191,208
Trečiokas Jurgis, sl.Rytas 187, 189, 207, 212, 216, 219, 226, 227
Tribulai, 57
Trinkos, 57 
Trockis, žr.Jakštonis Tulpė(sl ), 35

Ukrainietis(sl.), 126,127,128
Ulevičius Bonifacas 5,132 
Umbrasas Valerijonas 50 
Uodas, žr.Vaišvila S.
Uogintas Juozas 53
Uosis, žr.Sabeckis 
Urbaitytė Barbora 53 
Urbonaitė Zosė 165 
Urbonas 126,127 
Urbonas Jurgis, sl.Lakštutis, Liutauras 149,150,154 
Urbonas Mykolas, sl.Liepa 180
Urbutis Bronius 88,90,93,97
Ūsas, žr.Guobužas Ūselis Vytautas 49, 72

Vaičiulienė Apolonija, sl.Pušaitė, Poviliukas 54,55
Vaičius Aloyzas 193,214 
Vaičiūnas Gintaras 181, 202, 212,221,226,227 
Vaičiūnienė 170 
Vaidila(a.sL), MGB agentas 124,125 
Vaidilutė(sL) 31 
Vaikutis, žr.Brazauskaitė O. 
Vairas, žr.Brazauskas V. 
Vaišvila Petras 41 
Vaišvila Stepas, sl.Uodas 50,55,56,62,71
Vaišvilas, žr.Tyla J. 
Vaitiekūnas, stribas 62 
Vaitiekūnas, sl.Balandis 57,72 
Vaitiekūnas Vytautas, sl.Šalna, Marijošius 15,16,20, 43 
Vaitiekūnas Vladas, sl.Paleckis 57, 72 Vaitkus 99 
Vaitkus Izidorius 89 
Vaitkus Stasys 90
Vaivada 126,127
Valančiūnas Mykolas, sl.Aitvaras 133, 134 
Valantinas Liudvikas 84 
Valas, žr.Česnakavičius V. 
Valatka Jonas, sl.Kardas 6, 8, 10
Valentaitė-Lasavickienė Petronė (Petronėlė), sl.Gegutė, Pašvaistė 11,12 
Valevičius Alfonsas 204 
Valevičius Antanas 20 
Valevičius Donatas 204 
Valevičius Jonas 204 
Valevičius Jurgis 203 
Valevičius Kazimieras 204 
Valevičius Vytautas 203,204 
Valevičiūtė Bronė 204 
Valevičiūtė Janina, sl.Astra 190,203,204,211 
Valevičiutė-Uoksienė Elena, sl.Nida 187, 189, 190, 197, 198,203,204,211,225 
Valys Antanas, sl. Algis 54 
Valstietis, žr.Manšauskas J. 
Valterienė-Jakutavičienė Natalija 112
Valteris, žr.Galvydis P
Valterytė-Pukštienė Onutė 112,113,115 
Valuckaitė Onutė 116 
Valunta Vytautas 186, 189, 197, 200,201,219, 221 
Vanagas, žr.Plungė J. 
Vanagas Kostas, sl.Sakalas 196,229
Vanagėlis(sl.) 49
Varnas, žr.Simonavičius 
Varnas Algirdas, sl.Gaidelis 150,152,153,159,177
Vasinta, žr.Šalaka R. Vaškelienė 166 
Venslauskas Benediktas 94 
Venslauskas, Jonas, sl.Gritėnas 93, 94,96, 97, 99. 100 
Venslovas Kazys 55, 71 
Venslovai 56,58 
Venslovaitė Liuda 58, 72 
Venslovos Onutė ir Vincas 62 
Vėbra Vytautas 189,214,219, 220, 221
Vėjas, žr.Moekus J.
Verbliugevičius Aleksas, sl.Žilvytis 45,53, 71 
Veršila Kazys 204,205 
Vidmantas, žr.Danilevičius H. 
Viesulas, žr.Guobužas V 
Viesulas, žr.Nakutis A. 
Viesuliukas, žr.Apacenka 
Vigėlytė Stasė, sl.Živilė 194, 198,218
Vigelytė-Kemeklienė Vanda 189, 200,207 
Vijūnas(sl) 38 
Vilkas, žr.Karosas V.
Vilkas, žr.Mingėla J.
Vilučiai 209
Vilutis Apolinaras 193,215
Vilutis Vytautas 192,209,210 
Vilutis Vladas 221 
Vilutytė Stasė 209 
Virpša, žr.Masilaitis R 
Visvaldas, žr.Kulys S. 
Vitkauskas 128 
Vitkauskas Pranas, sl.Granitas 29,30. 31
Vizbarienė Vlada Albina 193, 216
Vyšniūnas Vladas, sl. Aušrelė 49
Vytenis(sl.) 37
Vytenis, žr.Jakštonis 
Volkovas 83
Vosyliūtė Janina, sl.Kaladėlė 149,150,151

Zabulionis, sl.Plienius 133, 140
Zabulionis Balys, sl.Šarunas 133,139,140 
Zandersonas 234 
Zimnakas Juozas 102, 103. 121,123
Zlatkus Antanas 189,198
Zobarskas Aleksys 191,207 
Zovė Antanas 209 
Zubrys, žr.Mickus P

Žagrė, žr.Gylys L
Žaibas, žr.Brazauskas A. 
Žaibas, žr.Jančys A 
Žaibas, žr.Žukauskas B 
Žališkevičienė Teresė 12 
Žalgiris(sl) 196,230
Žalnieriunas Antanas 194, 218
Žaliauskas Pranas 110, 116
Žaltauskas Stasys 98
Žemaitis Jonas 103,105,109
Židonis 14
Žilienė 128
Žilius 128,129
Žilys Albertas, sl.Kęstutis 190,198.199
Žilys Aloyzas, sl.Žirnis 190,198.199
Žilys Juozas 191,207
Žilys Rapolas 190,199 
Žilvytis, žr.Verbliugevičius 
Žiogas, žr .Juodelė 
Žirnis, žr.Miškūnas A.
Žirnis, žr.
Žilys Aloyzas
Žitkus Algirdas, sl.Balsys 15 
Živilė, žr.Vigėlytė S.
Žižas 45
Žybartas, žr.Eidimtas A.
Žukas, žr.Painokas Petras 
Žukauskas Balys, sl.Princas, Žaibas 196,203,230 
Župikov 128 
Žvalgas, žr.Rimkus J. 
Žvygaitis Adolis 54, 72 
Žvygaitytė Genutė 256