BUVUSIO LTSR KGB ARCHYVO 18-ojo FONDO DOKUMENTŲ RINKINYS

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

Iš viso šiame fonde buvo 279 bylos, 191 byla sunaikinta, liko 88 bylos. Pirmieji dokumentai yra rašyti 1945m. birželio mėn, paskutiniai-1946m. balandžio mėn. Tai keturių opersektorlų: Vilniaus (Vilniaus, Trakų, Alytaus aps.), Kauno (Raseinių, Kėdainių, Kauno aps.), Marijampolės (Marijampolės, Lazdijų, Šakių, Vilkaviškio aps.) ir Utenos (Utenos, Ukmergės, Švenčionių, Zarasų aps.) įvairaus tipo ataskaitos, pranešimai ir nurodymai. (Be šių opersektorlų, dar buvo Šiaulių, Panevėžio, Memello-Tauragės (?) opersektoriai, tačiau jų dokumentų nėra). Daugiausia yra apskričių NKVD-NKGB skyrių ataskaitų ir spec. pranešimų opersektoriams, o šių- ataskaitos NKVD-NKGB vadovybei Vilniuje. Ataskaitos yra kelių pakopų- kasdieninės, penkiadienės ir mėnesinės. Kasdieninių ataskaitų liko tik keletoje bylų.

Visi dokumentai yra labai vertingi, tiriant pokario kovų istoriją. Parinkau keletą iš tūkstančių, kurie paaiškins kai kuriuos represinių struktūrų veiklos aspektus.

Štai kokias išvadas iš šių dokumentų padariau: 1.Mūsų nacionalinio pasipriešinimo, ypač ginkluoto, slopinimui vadovavo ir apie jį buvo detaliai informuoti patys aukščiausi Maskvos represinio aparato šulai, iki pačio Berijos: 2.Nežiūrint informuotumo, Maskvos bonzos nesuprato ir neįvertino lietuvių pasipriešinimo esmės ir mąstų. Kai kuriuose dokumentuose nurodoma, kad su pasipriešinimu reikia baigti per kelis mėnesius, kituose (Berijos nurodymas)- net per 2-3 savaites. Matyt laimėję karą prieš Vokietiją, sovietai pamiršo partizaninio karo specifiką. Ypač, kai šį karą remia tautos dauguma. 3.Norėdami greičiau užgniaužti partizaninį judėjimą, Maskvos vadai be pasigailėjimo spaudė Vilniaus, šie-opersektorių vadus, pastarieji apskričių. Tas spaudimas nebuvo vien žodinis. Pvz.: iš darbo buvo pašalintas Marijampolės opersektoriaus vadovas gen. Byčkovskls, keliems apskričių NKVD-NKGB vadams buvo grąsinama teismu.

Noras greičiau palaužti ginkluotą pasipriešinimą ir tam eikvotos didžiulės pastangos paneigia kai kurių mūsų tyrinėtojų nuomonę, kad patys sovietai eskalavo- šaukimais į kariuomenę, trėmimais ir kt- lietuvių pasipriešinimą, norint jų kiek galint daugiau sunaikinti. Manau, kad tarp sovietų vadų ir vadukų buvo įvairių nuomonių, buvo kuriami įvairūs planai. Vieni jų manė, kad būtų patikimiau, jei tokioje strategiškai svarbioje vietoje kaip Pabaltijys gyventų rusai arba bent jie sudarytų gyventojų daugumą, kiti- kad ne taip svarbu, kokia kalba gyventojai kalba ir kokiai tautybei jie save priskiria,- svarbiau, kad jie sovietiškai mąsto. Vėliau buvo elgiamasi ir taip, ir kitaip- ir rusinama, ir sovietinama. Latvijoje ir Estijoje buvo ryškesni rusinimo bruožai, Lietuvoje- sovietinimo.

Opersektorlal buvo įkurti Berijos nurodymu, norint priartinti vadovavimą arčiau kovos vietų. Vadovaujama buvo griežtai centralizuotai, tačiau taktiką leisdavo pasirinkti vietoje.

Šiuo laikotarpiu (nuo 1945m. vidurio iki 1946m. vidurio) saugumas dar nebuvo apraizgęs partizanų šnipų tinklą. Šnipinėjo tik vienetai. Dar tik buvo kuriamas didysis voratinklis, kaustęs daugelio mūsų tautiečių veiksmus ir mintis. Voratinklio “pynimą" saugumo vadai kiek galėdami skatino, net įdiegdami kitų sovietinių kraštų patirtį.

Šiame laikotarpyje partizanai keičia taktiką; atsisako didelių atvirų mūšių, didelius būrius išsklaido į mažesnius, pradeda geriau maskuotis ir kurti daug sunkiau randamas slėptuves- bunkerius. Kagėbistai į tokią taktiką greitai reagavo.

Be įprastų NKVD-NKGB struktūrų, tuo metu Lietuvoje siautėjo karinė kontržvalgyba “Smerš”, kuri po karo velkė tol, kol įsitvirtino NKVD-NKGB aparatas.

Kaip Suslovas buvo visos Lietuvos generalgubernatoriumi, taip NKVD-NKGB irgi skyrė savo įgaliotinį- saugumo komisarą generolą leitenantą Tkačenko, kuris faktiškai ir vadovavo visam represiniam aparatui Lietuvoje.

Patelkiamų dokumentų autentiškumas nekelia abejonių. Nors nėra pirmųjų asmenų parašų, tačiau yra dokumentus priėmusiųjų parašai. Dokumentai versti iš rusų kalbos. Palikti vartoti originaluose sutrumpinimai.

Patelkiame keletą Maskvos- Vilniaus saugumo vadovų ir keletą opersektorių vadų dokumentų. Norime, kad susidarytų vaizdas apie įvairių saugumo grandžių veiklą.

Dokumentus iš rusų kalbos vertė Regina Vencaitė.

Parengė Juozas Starkauskas.

Nr.l. Lietuvos TSR NKVD-NKGB Kauno operatyvinio sektoriaus VS pulkininko Nesiolovo 1946 06 06 raštas Kauno aps. KGB aparatui dėl "nacionalistinio" pogrindžio triuškinimo

Griežtai slaptai
Saugoti kaip šifrą.

Tik Liet SSR Kauno m. NKGB-NKVD skyrių viršininkam
Kauno, Kėdainių, Raseinių NKVD-NKGB apskričių skyrių viršininkam 
NKGB vandenų skyriaus ir NKGB Techninio skyriaus viršininkam
NKVD kariuomenės 298 pulko vadui

Užduotis

Gauta š.m. birželio mėn. 04d. Kauno NKVD-NKGB operatyvinių pasitarimo metu iš SSSR Valst Saugumo Liaudies komisaro pavad. draugo Kobulov ir iš SSSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisaro pavad. draugo Apolonov:

SSSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisarams, Generaliniams Valstybės saugumo Komisarams draugas Berija iškėlė uždavinį sutriuškinti Lietuvoje banditų būrius, išaiškinti ir likviduoti nacionalistinius vadovaujančius centrus ir išvalyti Lietuvą nuo antitarybinio nacionalistinio elemento per 2-3 savaites.

Šių užduočių įvykdymui NKVD-NKGB organams būtina atlikti šias priemones:

1, Operatyvinei apskaitai

a)    Peržiūrėti visas agentūrines bylas, bylas-formuliarus, apskaitos stebėjimo bylas ir pagalbinę apskaitą. Pagal jas paruošti konkrečias priemones, kurios padėtų įvykdyti operatyvinę likvidaciją iki š.m. lapkričio 20d.

Kiekvienai bylai atskirai paruošti trumpą, bet aiškią pažymą, atskleidžiančią tiriamojo kaltę įrodančius duomenis, paryškinti medžiagos esmę trumpomis, bet aiškiomis ištraukomis iš agentūrinių pranešimų, areštuotųjų ir liudytojų parodymų ir kitokių dokumentų, patvirtinančių priešišką tiriamųjų veiklą.

Informaciją pateikti man kiekvieną dieną.

b)    Dėl banditų formuočių ir grupių ruošti tokias priemones, kurios padėtų iki birželio 25d. operatyviai jas likviduoti.

Ypatingą dėmesį, planuojant operacijas prieš banditų formuotes, reikia skirti agentų verbavimui iš pačių gaujų narių.

Gerai ištirti areštuotus banditus ir jau turimą agentūrą galimam įdiegimui į gaujas. Numatyti ryšio pobūdį su agentu- jei reikia, panaudoti

ir giminaičius, “pašto dėžutes” ir slaptavietes. Ruošti priemones kiekvienai banditų formuotei atskirai ir pranešinėti man kiekvieną dieną.

Kad būtų aiškiau, surašyti trumpus paaiškinimus apie gaujas kiekviename valsčiuje atskirai, nurodant žmonių skaičių, vadus ir praktinę gaujos veiklą.

Terminas- 1945m. birželio 10d.

c)    birželio 10d. surašyti trumpus paaiškinimus apie vadovus ir nacionalistinio antitarybinio pogrindžio aktyvą bei parašiutininkus, nurodant, kaip jų bus ieškoma. Tam tikslui turi būti išskirtas patyręs darbuotojas.

Skiriu Liet. SSR NKGB operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotoją valstybės saugumo majorą draugą Čvanovą kontroliuoti paiešką ir telkti operatyvinę pagalbą.

d)    Birželio 18 dienai paruošti bylas ir sudaryti sąrašus pagal Liet SSR NKVD-NKGB direktyvas tokiam kontingentui:

1. Šeimoms, kurių galvos yra vadai arba aktyvūs veikiančių gaujų dalyviai, nuteistiems ir areštuotiems:

2.    Šeimoms- aktyvioms gaujų pagalbininkėms, kuriančioms joms materialinę bazę, duodančioms savo namus ir pagalbinius pastatus banditų ir ypatingai jų vadeivų slėpimuisi. Šių šeimų galvoms surašyti trumpas pažymas, nurodant konkrečią jų veiklą.

3.    Nelegalių piliečių šeimoms- nacionalistinio pogrindžio dalyviams ir kitų antitarybinių organizacijų vadovams ir aktyviems dalyviams, o taip pat parašiutininkams, nuteistiems ir areštuotiems.

4.    Šeimoms- Tėvynės išdavikams, aktyviems išdavikams ir bendrininkams, bėgusiems su vokiečiais, besislapstantiems nuo Sovietų valdžios organų ir represuotiems.

Apie šios užduoties vykdymą pranešinėti man kiekvieną dieną.

2. Apie agentūrą.

a) iki liepos ld. peržiūrėti visų agentų-informatorių tinklą, apsivalyti nuo netinkančių atlikti mūsų užduotis.

Išdavikams ir dviveidžiams sudaryti atskiras pažymas jų areštui.

Kasdieniniame darbe kreipti dėmesį į kvalifikuotos agentūros, sugebančios trumpiausiu laiku išaiškinti ir padėti operatyviai likviduoti nacionalistinio antitarybinio pogrindžio bei banditų formuočių centrus, verbavimą.

Apie vykdymą pranešinėti man kiekvieną dieną.

Draugai Kobulov ir Apolonov ypatingai domėjosi NKGB-NKVD Kauno m.organų veikla išaiškinant organizuojančius antitarybinius centrus.

b) Sutvarkyti agentūrinį darbą tarp katalikų dvasiškių, per 3 dienų laikotarpį parengti konkrečius planus verbuojant naują agentūrą, pagrindinis dėmesys- kokybei.

Kauno m. NKGB organų vadams kiekvieną dieną pranešinėti apie atliktą darbą taip, kad būtų galima atsiskaityti prieš vadovybę.

3. Dėl legalizacijos

Per agentūrą stiprinti gaujų pakrikimą ir skatinti eilinius banditus, ypač tuos, kurie yra iš artimo mums socialinio sluoksnio, legalizuotis.

Tiems tikslams pagal 1945m. gegužės 24d. Liet SSR NKVD-NKGB nurodymus ir VKP(b) CK Biuro nutarimus panaudoti vietinius autoritetingus žmones ir partinį-tarybinį aktyvą.

Apie legalizacijos rezultatus pranešinėti man.

4. Dėl dezertyrų ir besislapstančių nuo šaukimo į armiją.

a)    Vadovaujantis Liet. TSR NKVD-NKGB nurodymais, sutvarkyti dezertyrų ir išsisukinėjančių nuo šaukimo į Armiją apskaitą, paiešką, sureguliuoti miestuose ir apskričių centruose režimą, kad būtų neleista prasiskverbti į miestus socialiai pavojingiems elementams.

b)    Sustiprinti nelegalų, dezertyrų, vengiančių šaukimo į Armiją ir antitarybinio elemento paiešką, areštus geležinkeliuose ir vandens transporte.

Operatyvinė atskaitomybė

a)    Apie visus gaujų likvidavimo, gaujų išpuolių. ir diversinių aktų (įvykusių ar ruošiamų), antitarybinių lapelių ir atsišaukimų, dauginimo aparatų, sandėlių su ginklais ir šaudmenimis suradimo, masinių neramumų ir išstojimų, tame tarpe ir religinių (antitarybinio pobūdžio) ir kitų aktyvių antitarybinių pasireiškimų, išaiškintų ir likviduotų antitarybinių nacionalistinių organizacijų ir grupių atvejus- pranešti man nedelsiant nurodant pasireiškimo pobūdį, vietą, laiką, aplinkybes, konkrečius kaltininkus ir priemones.

Kėdainių ir Raseinių apskričių NKVD-NKGB organai praneša šifruotai per NKVD kariuomenės 298 pulko 1 ir 2 batalijonų radio siųstuvus.

b)    Pranešimus apie agentūrinį-operatyvinį tyrimo darbą ir visus klausimus, numatytus šiose užduotyse, patelkti man kartą per 5 dienas- 4, 9,14,19, 24 ir 29 mėnesio dieną, 12-tai valandai dienos.

Visas darbas turi būti atliekamas prisilaikant griežto slaptumo. Apie visus darbuotojus, pastebėtus plepant, nedelsiant man pranešti.

Jei manęs nebus, spręsti visus klausimus, apie Kauno NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus darbą palieku vyresniems operatyviniams vadams:

Kauno mieste:

a)    NKGB organams- NKGB skyriaus viršininką valstybės saugumo papulkininkį draugą Voroncovą;

b)    NKVD organams- NKVD miesto skyriaus viršininką valstybės saugumo papulkininkį draugą Serebriakovą;

c)    Raseinių apskrities NKVD-NKGB organams- valstybės saugumo pulkininką draugą Siniciną; Kėdainių apskrities NKVD-NKGB organams-valstybės saugumo majorą draugą Todesą; kariniams reikalams- mano pavaduotoją- pulko vadą, papulkininkį draugą Gricajevą.

Vietinių kuopų čekistinių-karinių operacijų planus, likviduojant banditų gaujas tvirtina vyresnieji operatyviniai vadai ir batalljonų vadai, o planus likviduojant didesnes banditų formuotes tvirtinu aš ir pulko vadas.

Likviduojant banditų grupes ir banditų formuotes apskričių mastu, planai bus patelkiami SSSR NKVD-NKGB vadovybei tvirtinti.

Liet. SSR NKVD-NKGB Kauno operatyvinio sektoriaus viršininkas,

Valstybės saugumo pulkininkas Veslolov

1945m. birželio 6d.

Š: Buvęs LTSR VSK archyvas. F.18. Ap3. B.12.

Nr.2. Kobulovo raštas Nr.23, 1945 06 08 LTSR NKVD-NKGB aparato darbuotojams apie agentūrinio-operatyvinio darbo stiprinimą

Visiškai slaptai

Liet. SSR NKVD-NKGB operatyvinių sektorių viršininkams
Liet SSR NKVD-NKGB valsčių skyrių viršininkams 
NKVD Vidaus kariuomenės NKVD pulkų vadams 
NKVD pasienio būrių viršininkams, 
4-oslos NKVD vidaus armijos vadui 
tik drg. Rudyko.

Paskutinėmis dienomis eilėje valsčių pastebėti aktyvūs banditų veiksmai. Jie vykdo teroristinius aktus prieš žemesnįjį partinį aktyvą, neturtinguosius valstiečius, mūsų organų darbuotojus, užpuldinėja tarybines įstaigas ir įmones.

Vienok, banditų veiksmai dažniausiai lieka nenubausti. Po išpuolių banditai ir teroristai nepersekiojami, banditų pagalbininkai neareštuojami. NKVD daliniai, pašaukti kovoti su banditais, nerodo reikiamo aktyvumo. Toliau taip tęstis negali.

Siūlau:

Maksimaliai sustiprinti agentūrinį- operatyvinį darbą kovoje su banditizmu, aktyvinti NKVD dalinių ir naikinimo būrių, skirtų persekioti ir likviduoti banditus, kovinį aktyvumą.

Nė vieno banditų pasireiškimo nepalikti be atsako. Banditus, kurie atliko teroristini aktą arba su ginklu užpuolė tarybines įstaigas, įmones ir tarybinius piliečius, persekioti ir naikinti, o asmenis, kurie padeda banditams- areštuoti. Tyrimo metu turi būti išaiškinti banditų ryšiai, konspiraciniai butai ir slapstymosi vietos, būtina atlikti reikiamus verbavimus, agentūrines kombinacijas likviduojant būrius ir pogrindines nacionalistines organizacijas.

Operatyviniuose pranešimuose turi būti išdėstytas ne tik banditų veiksmų pobūdis, bet taip pat nurodyta, kokių konkrečiai priemonių imtasi likviduojant būrį, kas vadovauja operacijai, ir kiekvienos operacijos rezultatai.

Perspėju apie asmeninę operatyvinių sektorių vadovų, NKVD-NKGB valsčių skyrių viršininkų pulkų vadų, batalijonų vadų ir NKVD pasienio armijos būrių viršininkų atsakomybę už kiekvieną banditų išpuolį arba sužlugus persekiojimo operacijai.

Kobulov

Nr .23
1945m. birželio 8d.
Š: Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. A.3.B.12. L.6.

Nr.3. Generolo-majoro Golovko 1945 06 21 raštas operatyvinio sektoriaus viršininkui dėl aviacinės žvalgybos

Visiškai slaptai
Vilniaus operatyvinio sektoriaus viršininkui 
Ryšium su aviacinės žvalgybos vykdymu atliekamų operacijų palaikymu kulkosvaidžių ugnimi:

1. Į vyriausiosios vadovybės štabą laiku siųsti paraiškas dėl lėktuvų naudojimo Jūsų sektoriuje.

2.    Įrengti lygias be pašalinių objektų 800 ant 400 metrų nusileidimo aikšteles su atvirais priėjimais.

3.    Lėktuvui pasirodžius ištiesti audeklą ir išsiųsti patikimą apsaugą.

Generolas-majoras Golovko
Perdavė: operatyvinis budėtojas- majoras Nlkolajev 
Priėmė: LTSR NKGB atsakingojo budinčiojo padėjėjas valstybės
saugumo jaun. leit /Bobin/

1945 06 21

Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. A3.B.12. L.19.

Nr.4. SSSR Vidaus reikalų LK pavaduotojo gen. plk. Apolonovo raštas visiems NKVD-NKGB opersektorių viršininkams, NKVD kariuomenės dalinių vadams, NKVD-NKGB valsčių skyrių viršininkams dėl kovos prieš pogrindį suaktyvinimo

Draugui Rudyko
Visiškai slaptai

Iš Maskvos:

Visiems NKVD-NKGB operatyvinių sektorių viršininkams, Vidaus, pasienio ir užnugario apsaugos NKVD dalinių viršininkams. Valsčių skyrių NKVD-NKGB viršininkams, NKVD dalinių pulkų vadams NKVD-NKGB operatyviniai sektoriai ir NKVD daliniai, dislokuoti Lietuvoje, penktą birželio mėnesio penkiadienį ir ypatingai birželio mėn. 25-26 dienomis dirbo nepatenkinamai.

Per šias dvi dienas banditai išpuolių metu respublikoje nužudė, sužeidė ir išsivedė 31 žmogų, tuo tarpu banditų buvo užmušta tik 47.

Ypač blogai dirba Kauno, Panevėžio, Marijampolės ir Tauragės operatyviniai ir armijos generolo Avizovo bei pulkininko Romanovo sektoriai.

Per penkiadienį Kauno sektoriuje nužudyta 25 ir areštuota 11 banditų, Marijampolės atitinkamai- 9 ir 11, Tauragės- 9 ir (...).

Likviduojant nacionalistinį pogrindį šiuose sektoriuose per penkiadienį taip pat nieko nepadaryta.

Toks požiūris į Jums pavestą darbą toliau nebus toleruojamas. Perspėjame operatyvinių sektorių ir NKVD-NKGB valsčių skyrių viršininkus, NKVD dalinių viršininkus ir pulkų vadus apie jų asmeninę atsakomybę dėl neatsakingo ir nesavalaikio draugo Berijos užduočių vykdymo.

Siūlome nedelsiant sustiprinti darbą triuškinant būrius, likviduojant banditus, išaiškinant pogrindinius banditų centrus ir represuojant nacionalistinio pogrindžio dalyvius.

Darbą organizuokite taip, kad kiekvienas operatyvinis darbuotojas, kiekvienas armijos pogrupis kiekvieną dieną turėtų konkrečias užduotis, kurių vykdymą Jūs ir Jūsų pavaduotojai privalo asmeniškai kiekvieną dieną kontroliuoti.

Apie rezultatus pranešti kiekvieną dieną.

SSRS Valstybės Saugumo komiteto liaudies komisaro pavaduotojas
Saugumo tarnybos komisaras Kobulov
SSRS Vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojas 
Generolas-pulkininkas Apolonov

1945m. birželio 28d.

Š: Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. A3. B.12. L.45.

Nr.5. Gen. mjr. Kapralovo 1945 06 26 direktyviniai nurodymai Ukmergės aps. NKVD skyriaus virš. Nikitinui ir mjr. Nikonovui verbuojant agentūrq

Ukmergės apskrities NKVD skyriaus Valstybės saugumo kapitonui-draugui Nikitinui Ukmergės apskrities NKVD skyriaus Valstybės saugumo majorui-draugui Nikonovui

Siunčiu SSRS Valstybės Saugumo Liaudies Komisaro pavad. draugo Kobulovo ir SSRS Vidaus reikalų Liaudies Komisaro pavad. draugo Apolonovo direktyvinius nurodymus, kuriais reikia vadovautis ir būtinai vykdyti.

Ypatingai pažymiu, kad labai blogai Jūs dirbate likviduojant banditų grupuotes ir ypač blogi reikalai išaiškinant nacionalistinį pogrindį. Čia Jūs visiškai nieko nepadarėte.

Gavęs šį raštą, sudarykite praktinių veiksmų planą drąsiau (asmeniškai pats) verbuokite agentus ir siųskite juos prie konkrečių asmenų, kurie įtariami pagal operatyvinę apskaitą ir esantys pirminiuose dokumentuose. Tikėtiną kad sekimo keliu bus galima išaiškinti pogrindį ir banditų būrius.

Apie rezultatus ir atliekamus veiksmus pranešti man kiekvieną dieną Prašau turėti mintyje, kad tai yra paskutinis perspėjimas. Saugumo Liaudies komisaro ir SSRS Vidaus reikalų komisaro pavaduotojų direktyvinių nurodymų nevykdymas turės atitinkamų pasekmių.

Valstybės Saugumo komisaras
Kapralov

1945m. birželio 28d.

Š: Buv. LTSR VSK archyvas. F.8. B.4/5.

Nr.6. Gen. mjr. Kapralovo raštas NKVD kariuomenės dalinių vadams apie kovos su ginkluotu pogrindžiu suaktyvinimą

NKVD kariuomenės dalių vadams

Jūsų darbo rezultatai per pirmąsias rugsėjo penkias dienas gėdingi, o kai kurių darbuotojų požiūris į savo pareigas tolygus nusikaltimui.

Nacionalistinis pogrindis ir gaujos suaktyvino savo veiklą, gaujų veiksmai lieka nenubausti, banditų nenaikinate, banditų pagalbininkų neareštuojate, nacionalistinio pogrindžio neišaiškinate.

Štai, pavyzdžiui, dislokuotas Švenčionių apskrities teritorijoje 137 NKVD batalijonas per penkias dienas nenužudė nė vieno bandito, tuo tarpu tarybinių piliečių toje apskrityje netekta 3-jų.

Utenos apskrities teritorijoje per penkias dienas kariuomenė užmušė 3 banditus, o netekta 4-rlų (tarybinių piliečių- red.)

Zarasų NKGB per penkias dienas nieko neareštavo. Užmušti tik 3 banditai. Per tą laiką mes netekome 8 tarybinių žmonių o antrasis penkiadienis dar daugiau nuostolių mums atneša.

Jūs ir Jums paklūstantis aparatas praradote bet kokį atsakomybės jausmą ir tikriausiai laikote, kad kalbos apie Jūsų atsakomybę liks tik kalbomis.

Siunčiu Jums SSRS NKVD-NKGB įgaliotinio generolo-leltenanto draugo Tkačenko nurodymus, paskutinį kartą reikalauju:

1. Po kiekvieno banditų išpuolio vykti į įvyklo vietą NKVD dalių ir dalinių vadams, apskričių NKVD arba NKGB skyrių vadams.

2.    Imtis visų priemonių surasti gaują, įvykdžiusią tuos ar kitus veiksmus, ir sunaikinti ją, išaiškinti gaujos rėmėjus ir juos areštuoti.

3.    Asmeniškai patiems dirbti su agentūra, parinkti vidaus agentūrą, išaiškinti gaujas.

4.    Kaip galint dažniau vykti į valsčių NKVD-NKGB, o dalių vadams į batalijomis, kuopas, komendantūras, užkardas. Vadovauti ir kontroliuoti jų darbą.

5.    Pulkų, batalijonų vadams asmeniškai kurti planus ir dalyvauti akcijose, likviduojant gaujas.

6.    Ateityje įpareigoju Jus pranešti apie gaujų išpuolius, būtinai nurodant apie išvykimo į įvykio vietą rezultatus, pranešti, ar gauja likviduota ar nustatyti ir areštuoti gaujos pagalbininkai.

Su šiais nurodymais supažindinkite kiekvieną operatyvinį darbuotoją.

Generolas-majoras Kapralov

Š: Buvęs LTSR VSK archyvas. F.8 B. 4/5.

Nr.7. SSSR NKVD-NKGB įgaliotinio Lietuvoje gen. mjr. Tkačenko raštas opersektorių, apskričių NKVD, vidaus ir pasienio kariuomenės dalių vadovams skatinant stiprinti karinę ir operatyvinę veiklą kovoje su pogrindžiu

Visiškai slaptai

Visiems operatyvinių sektorių viršininkams Visiems apskričių NKVD-NKGB skyrių viršininkams

Visiems kariuomenės viršininkams ir NKVD vidaus pasienio kariuomenės

pulkų vadams

Per paskutines penkias dienas respublikoje labai padaugėjo banditų išpuolių. Tuo tarpu mūsų operatyvinės-čekistinės veiklos rezultatai sumažėjo 5-6 kartus.

Draugai Kobulov ir Apolonov mano, kad toks blogas mūsų organų ir kariuomenės darbas paskutiniu laiku buvo todėl kad operatyvinių sektorių ir apskričių NKVD-NKGB skyrių viršininkai, kariuomenės vadai ir pulkų vadai po šiokio tokio nedidelio smūgio banditams ir pogrindžiui apsiramino, pradėjo mažiau dirbti, liovėsi tiesiogiai vadovauti operatyvininkams ir armijai, vėl susilpnino agentūrinį darbą, reikiamai nereaguoja į banditų išpuolius, nepersekioja ir nenalklna banditų būrių.

Tokios padėties toliau pakęsti negalima. Jūs turite nedelsiant kartu su sričių ir valsčių NKVD-NKGB organų viršininkais suplanuoti konkrečius veiksmus kaip likviduoti banditų būrius, per artimiausias dvi-tris dienas griežtai sustiprinti operatyvinę ir karinę veiklą, operatyvinius organus ir armiją laikyti pastovioje įtampoje.

Iki rugpjūčio 23d. atvažiuokite į Vilnių su ataskaita apie darbą, kurią išklausys draugai Kobulov ir Apolonov. Kartu dalyvausite CK plenume, kuris šaukiamas siekiant aktyvinti darbą kovoje su banditais ir antitarybiniu pogrindžiu.

SSRS NKVD-NKGB įgaliotinis Lietuvoje
generolas-leitenantas 
Tkačenko

1945m. rugpjūčio 17d.

Šj Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. B.4/5. L.68.

Nr.8. SSSR KGB-NKVD įgaliotinio Lietuvoje gen. ltn. Tkačenko 1945 09 08 raštas NKVD-NKGB aparatui, kariuomenės dalių vadams, skatinantis dar aktyviau kovoti su partizanais

Asmeniškai
Visiškai slaptai 
draugui Romanovui 
NKVD valdybų ir armijos divizijų Lietuvoje vadams 
Generolams Liubovui, Bičkovskiui, Vetrovui, Krilovui 
Pulkininkams Romanovui, Maloi, Skorodumovui, Golovkinui. 
“Smeršo” viršininkams ir NKVD valdybų ir 
armijos divizijų kariniams prokurorams 
NKVD-NKGB operatyvinių sektorių ir apskričių skyrių viršininkams

Tokių gėdingų mūsų armijos ir organų darbo rezultatų, kaip per pirmas penkias rugsėjo mėn. dienas, dar nebuvo nuo pat respublikos išvadavimo nuo vokiečių.

Dvidešimt pulkų per penkias dienas užmušė tik 56 ir areštavo 158 banditus. iš viso paėmė 187 ginklus. Kai kariuomenė tokia neveikli, banditai suaktyvino priešišką veiklą. Tik per 4 rugsėjo dienas jie nužudė ir išsivedė 27 tarybinius aktyvistus.

Tokio gėdingo mūsų armijos darbo priežastys išdėstytos Saugumo Liaudies komisaro pavaduotojo draugo Kobulovo šių metų rugsėjo ld. įsakyme.

Galų gale, Jūs turite suprasti, kad negalima toliau kęsti įsišaknijusio neatsakingumo kariuomenėje ir organuose, kai po armijos nosimi banditai ramiausiai gyvena namuose ir nebaudžiami vykdo teroristinius išpuolius.

Vadovaujantis draugo Kobulovo įsakymu būtina;

Armijos viršininkams. jų pavaduotojams ir pulkų vadams asmeniškai važiuoti į visas Įvykių vietas ir negrįžti tol, kol nusikaltėliai, įvykdę nusikaltimą, nebus sunaikinti arba areštuoti.

“Smeršo” viršininkams ir armijos valdybų bei divizijų kariniams prokurorams reikia vykti į kiekvieno išpuolio vietą, atlikti tyrimus ir pagal draugo Kobulovo įsakymo 6 punktą, nekreipiant dėmesio į užimamą padėtį patraukti atsakomybėn už dykaduoniavimą ir nesiėmimą jokių priemonių likviduojant banditus, poskyrių vadus. Tuo atveju. jei armijos viršininkas atsisako duoti sankciją atsakomybei už užduočių nevykdymą, sankciją išduosiu aš.

Operatyvinių sektorių ir Liet SSR NKVD “Smeršo” viršininkams, draugui Gusevui, už neveiklumą ir jokių priemonių nesiėmimą likviduojant banditus, patraukti atsakomybėn operatyvinius viršininkus ir operatyvinius NKVD-NKGB darbuotojus su Liet SSR NKVD-NKGB Liaudies Komisarų sankcija.

Armijos viršininkai privalo su draugo Kobulovo įsakymu ir šiuo nurodymu supažindinti kiekvieną kareivį ir karininką, o operatyvinių sektorių vadovai- kiekvieną operatyvinį darbuotoją. Būtina imtis nedelsiamų priemonių pagerinti susidariusią padėtį.

Kontroliuoti įsakymo vykdymą SSRS NKVD-NKGB vadovybė pavedė man ir generolui-majorui draugui Golovko.

Tkačenko

SSRS NKVD-NKGB Įgaliotinis Lietuvoje generolas-leitenantas 1945m. rugsėjo mėn. 8d.

Š; Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. B.4/5. L.98.

Nr.9. SSRS NKVD-NKGB įgaliotinio Lietuvoje gen. itn. Tkačenkos 1945 09 22 įsakymas dalinių, kovojančių su partizanais Lietuvos teritorijoje, vadams dėl drausmės ir atsakomybės neįvykdžius užduočių.

Visiškai slaptai
Vilnius

Įsakymas

Daliniams kovojantiems su banditizmu Lietuvos TSR teritorijoje.

1945m rugsėjo mėn. 22d. Nr. 004. Vilnius.

L Generolo-pulkininko draugo Kobulovo rugsėjo ld. (sakyme Nr. 003 pažymėti pagrindiniai armijos darbo trūkumai, kovojant su banditizmu ir duoti nurodymai, kaip organizuoti tarnybinę veiklą, kad artimiausiu laiku būtų sumušti banditų grupių likučiai ir Liet. SSR teritorijoje įvesta tvarka. Tuo pačiu būtų įvykdyti Sovietų Sąjungos Maršalo draugo Berijos nurodymai.

2.    Per 20 rugsėjo dienų kai kurie NKVD kariuomenės pulkai pastebimai ištaisė klaidas ir sustiprino kovą su banditizmu savo tarnybinės veiklos teritorijoje. Bet ne visos dalys visiškai įvykdė draugo Kobulovo (sakymo reikalavimus. Blogai kovoja su banditizmu 266 šaulių pulkas, 134,132,217 šaulių pulkai ir Lietuvos apygardos pasienio kariuomenė.

Ypatingai blogai dirba 31 pulkas. Kėdainių ir Raseinių apskričių teritorijoje, kur šis pulkas dislokuotas, per 20 rugsėjo dienų nukauti 5 ir sužeisti 4 banditai, tuo tarpu banditai per tą patį laikotarpį nukovė 15, sužeidė 13 ir išsivedė į mišką 2 tarybinio-partinio aktyvo ir valstiečių naujakurių žmones. Š.m. rugsėjo 16d. per 5 kilometrus nuo 31 pasieniečių pulko štabo ir per 6 kilometrus nuo 12 užkardos garnizono banditai užpuolė tarybinį ūkį ir iš granatsvaidžių ir automatų nukovė 8 ir sužeidė 12 žmonių- neturtingų jaunuolių ir tarybinio ūkio darbuotojų, grįžo nenubausti ir iki šiol nesurasti.

Toks gėdingas atvejis su pulku galėjo atsitikti tik praradus budrumą ir neprincipingai žiūrint į karininko tarnybą- ypatingai į karininko-žvalgybininko tarnybą.

3.    Tikrinant dalinius nustatyta:

a)    Su draugo Kobulovo įsakymu blogai supažindinti vykdytojai- kuopų vadai, užkardų viršininkai.

b)    Dalinių vadai mažai rodo gudrumo ir čekistinio sumanumo banditų paieškose. Organizuodami tarnybą daugiausiai naudoja betikslius apieškojimus, mažai organizuoja pasalų galimose banditų veiklos vietose.

c)    Karininkai-žvalgybininkai dirba blogai, neverbuoja agentūros ir daugiausiai užsiima tik žinių rinkimu iš vietinių NKVD organų, o patys su agentūra ir informatoriais nedirba.

d) Dalis karininkų aplaidžiai žiūri į tarnybines pareigas, girtuokliauja

Įsakau:

1. Kariuomenės vadams, junginių vadams geriau ir dažniau kontroliuoti tarnybinę dalių veiklą, betarpiškai užkardose ir kuopose, o ne pulkų ir batalijonų štabuose, kaip dabar. Ypač kontroliuoti žvalgybininkų darbą. Išaiškinti jų tarpe tinginius, dykinėtojus ir griežtai nubausti, ir net atiduoti karinio tribunolo teismui.

2.    Dalių vadams konkrečiai daliniuose organizuoti draugo Kobulovo įsakymo vykdymą, nukreipti visus į konkrečių banditų grupių ir pavienių banditų paieškas. Pareikalauti iš dalinių vadų konkrečių praktinių priemonių išgaudant pavienius banditus ir nelegalius asmenis.

3.    Žvalgybos organų dalims daugiau ir geriau dirbti su agentūra ir informatoriais, pasiekti, kad per juos armija būtų perspėjama apie banditų pasirodymą ir ruošiamus banditų išpuolius.

4. 31-ojo pasienio pulko vadui draugui Kotovui už blogą pulko darbą kovoje su banditais reiškiu papeikimą ir perspėju, kad jeigu artimiausiu laiku pulkas nepagerins tarnybinės-kovinės veiklos, jis bus atleistas iš pareigų ir patrauktas atsakomybėn.

5. Perspėju visus dalių vadus, kad už blogą dalies darbų atlikimą griežtai bausiu, o karininkus, aplaidžiai atliekančius tarnybines pareigas, perduosiu karinio tribunolo teismui.

SSRS NKVD-NKGB Įgaliotinis Lietuvoje
generolas-leitenantas Tkačenko 

Pabaltijo apygardos Vidaus armijos vadas 
generolas-majoras Golovko 

Š: Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. B.4/5. L.76.

Nr.10. Gen, itn, Tkačenko: ir LTSR VRLK gen. mjr, Bartašiūno raštas Operatyvinių NKVD-NKGB sektorių vadams ir apskričių skyrių vadams dėl agentūrinio-operatyvinio darbo suaktyvinimo

Visiškai slaptai

Operatyvinių NKVD-NKGB sektorių vadams
Apskričių NKVD-NKGB skyrių vadams 

Siunčiame betarpiškam vykdymui ir vadovavlmuisi darbe SSRS Vidaus reikalų Liaudies komisaro draugo L.P.Berijos 1945m. spalio 12d. direktyvinius nurodymus Nr.497 

LletSSR NKVD-NKGB

draugams Tkačenko, Bartašiūnui, Efimovui Likę laisvėje antitarybinio pogrindžio dalyviai ir gaujos tęsia aktyvią priešišką veiklą. Kad būtų visiškai likviduotas antitarybinis pogrindis ir ginkluotų gaujų likučiai, veikiantys Lietuvoje, siūloma:

1. imtis būtiniausių priemonių agentūrinio darbo sustiprinimui ir agentų-informatorių tinklo išplėtimui apskrityse ir valsčiuose, kur yra banditų. Užtikrinti, kad kiekvieną dieną NKVD-NKGB ir NKVD kariuomenė bendradarbiautų. Ypatingai svarbu, kad būtų sugauti arba likviduoti veikiančių gaujų vadeivos ir diversinių-teroristinių “LLA” grupių dalyviai.

2.    Kartu su agentūriniais-operatyviniais veiksmais, naikinimo batalijonų jėgomis plačiau praktikuoti pasalų išstatymą. išsiųsti kariuomenės žvalgybines grupes į gaujų buvimo rajonus ir jų judėjimo kelius.

3.    Čekistines-karines operacijas likviduojant lietuvių nacionalistinį pogrindį ir jų ginkluotas gaujas vykdyti tik pagal konkrečius agentūrinius duomenis apie gaujų buvimo vietas, skaitlingumą, vadovus,apsiginklavimą.

Prieš vykdant čekistines-karines operacijas, iš anksto pasidarbavus agentūrinei žvalgybai ir gerai organizavus pačias operacijas, esamos NKVD kariuomenės pakanka įvykdyti iškeltiems uždaviniams.

Apie šios direktyvos vykdymą atsiskaityti Jūsų pateikiamose suvestinėse.

L.Berija

Šiuos draugo Berijos nurodymus vykdyti ir kiekvieną dieną vadovautis darbe.

Būtina imtis visų priemonių artimiausiu laiku vykdyti agentūrinius nurodymus ir pastabas dėl nacionalistinio pogrindžio ir gaujų. Ruošti ryšių būdus su vidaus agentūra ir pagal jų pranešimus nedelsiant imtis priemonių sugauti arba likviduoti banditus ir pogrindžio dalyvius.

Vidaus agentūra ir patikimi informatoriai turi išaiškinti legalizavusiuosius nelegalius banditus, nes pagal turimus duomenis nemaža jų dalis gyvendami legaliai- yra banditų gaujose, veda antitarybinę, teroristinę veiklą. Pagal anksčiau Jums duotus nurodymus turite atimti iš legalizavusiųjų ginklus.

Paskutiniu laiku pastebima gaujų koncentracija prie apskričių ribų. Ryšium su tuo, Jums būtina kurti tarp apskričių bendras operatyvines grupes, kurios būtų dislokuotos prie apskričių ribų. Šios grupės turi būti atsakingos už žvalgybą ir gaujų likvidavimą. Jūs turite vadovauti ir kontroliuoti šių grupių darbą.

Apie draugo Berijos direktyvų vykdymą atsiskaitykite penkiadieniuose pranešimuose.

SSRS NKVD-NKGB įgaliotinis Lietuvoje
generolas-leitenantas Tkačenko 

Liet SSR Vidaus reikalų liaudies komisaras 
generolas-majoras Bartašiūnas 

Einantis Liet SSR Saugumo Liaudies komisaro pareigas
generolas-majoras Efimov

Nr.60 1945m. spalio 15d.

Š: Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. B.4/5. L.90.

Nr.ll. NKVD-NKGB Kauno operatyvinio sektoriaus viršininko plk. Vesiolov 1945 11 03 raštas Kauno aps. skyriaus vadui mjr. Kerinui dėl agentūrinio darbotvarkos

Visiškai slaptai

LSSR NKVD Kaimo apskrities skyriaus vadui majorui draugui Kerinu

LSSR NKGB Kauno apskrities skyriaus vadui majorui draugui Aleksejevu

Tuo pačiu siunčiu besąlygiškam vykdymui karinei daliai Nr.310 generolo-leitenanto draugo Tkačenko 1945m. spalio 25d. raštą apie agentūrinio darbo sustiprinimą. išaiškinant antitarybines formuotes ir gaujų likvidavimą.

Siūlau:

1. Per trumpiausią laikotarpį perorganizuoti visą operatyvinio-čekistinio aparato darbą, remiantis SSRS Vidaus reikalų Liaudies Komisaro draugo Berijos direktyvomis ir generolo-leitenanto draugo Tkačenko nurodymais. Darbą visiškai nukreipti nacionalistinio pogrindžio ir banditų formuočių išaiškinimui ir likvidavimui

2.    Pareikalaukite iš NKVD ir NKGB karinių skyrių darbuotojų asmeniškos atsakomybės už banditizmo likvidavimą valsčiuose.

3.    Įparelgoklte karinių NKVD skyrių vadovus ir NKGB darbuotojus valsčiuose apgalvotai planuoti nacionalistinio pogrindžio ir banditų grupuočių likvidavimą.

Planus tvirtinkite asmeniškai ir kontroliuokite jų vykdymą.

4.    Ne vėliau kaip 1945m. lapkričio 10d. išsiųskite man pažymą apie kiekvieną banditų grupę atskirai, nurodykite jos skaitlingumą, apsiginklavimą, personalinę vadų sudėtį ir galimus judėjimo kelius arba bazavimosi vietą, taip pat apie veikiančią agentūrą.

Kartu su pažymomis išsiųskite konkretų planą apie numatytus Jūsų renginius likviduojant šias banditų grupes, nurodant faktus ir konkrečius vykdytojus.

Apie agentūrinio-operatyvinio tardymo ir čekistinio-karinio darbo rezultatus atsiskaitykite penkiadienėse ataskaitose.

NKVD-NKGB Kaimo operatyvinio sektoriaus viršininkas
pulkininkas Vesiolov

1945m. lapkričio 3d.

Š: Buv. LTSR VSK archyvas. F.18. A3.12. L.159.