Linksma, kad pavasaris, skaudu, kad karas...

Eglinskų šeimos tragedija (vietoje įžangos)

Ukmergės apskrityje Šamboliškių kaime gyvenusio eigulio Povilo Eglinsko ir Marijonos Šliužaitės-Eglinskienės šeimoje augo dešimt vaikų. Vyriausias Boleslovas, toliau- Antanas, Juozas, Antanina, Kamilė, Valė, Marytė, Pranas, Vladas ir Nijolė.

Boleslovas Eglinskas gimė 1926m., baigęs paruošiamuosius kursus Užugiryje, įstojo į A. Smetonos gimnaziją Ukmergėje. Per atostogas mėgo bendrauti su kaimo jaunimu, buvo įrengęs sporto aikštelę, kur žaisdavo krepšinį. Namie dirbo visus ūkio darbus, buvo stiprus, 1,70m ūgio, dailiai nuaugęs. Visų švenčių organizatorius šeimoje- irgi Boleslovas. Buvo priimta klausyti vyriausiojo brolio. Kaime turėjo autoritetą-be jo neišspręsdavo ginčų, neaptarinėdavo svarbių reikalų. Todėl, kai Boleslovas pasakė, neisiąs į vokiečių kariuomenę, visi Šambališkių, Stieprų, Užulėniu kaimų jaunuoliai irgi ėmė slapstytis.

Gimnaziją baigė pusiau slaptai, gavo atestatą.

Užėjus rusams, vėl šaukimas į kariuomenę. Boleslovas pradėjo slapstytis. Tėvas buvo net du kartus suimtas Vadoklių stribų viršininko Namikio, tardytas dėl sūnaus. Bedarydami kratas stribai pavogė tėvo dviratį ir radijo aparatą.

1944m. prasidėjus partizanų kovoms, Boleslovas tapo partizanu Vadoklių būryje, vadovaujamame Kecoriaus. Pirmasis kovos krikštas- Užulėnio miške. 1945m. vasarą Boleslovas Eglinskas buvo pirmą kartą sužeistas į koją (šlaunies raumenis). Žaizda užpūliavo, kurį laiką jis negalėjo vaikščioti kartu su būriu. 1946m. liepos mėnesį grupę partizanų rusai apsupo Taujėnų miške, žuvo būrio vadas Kecorius. Boleslovas, įsitvirtinęs eglynėlio kalvelėje, leido priartėti stribams ir tada susisprogdino granata.

Vyties apygardos partizanai stovi iš kairės: 2-as- Tumšė, 4-as Kecorius, 7-as- Boleslovas Eglinskas; sėdi: pirmas- Tumšė

Po dviejų dienų į mūšio vietą nuėjęs brolis Juozas rado tik nutrauktus du pirštus. Partizanai iš Lėno buvo nuvežti į Taujėnus, kur dvi dienas gulėjo pamesti už mokyklos. Kapo vieta nežinoma.

Visa gausi Eglinskų šeima buvo ištremta. 1948m. suėmė Ukmergės mokytojų seminarijos mokinį šešiolikmetį Juozą ir šeštos klasės gimnazistą aštuoniolikmetį Antaną. Abu buvo nuteisti po 8 metus kalėjimo. Pirmasis kalėjo Mordovijoje, antrasis Komijoje. Marytė Eglinskaitė mirė keturiolikos metų Sibire nuo prasto maisto ir smegenų uždegimo.

Eglinskų šeima- kupina gerumo ir meilės šviesos. jie mokėjo kentėti drauge, mokėjo aukotis vienas kitam ir Tėvynei.

Pagal Juozo Eglinsko pasakojimą parengė
Zuzana Stunžėnienė. 1990m.

Partizano BOLESLOVO EGLINKO - SAULIAUS

užrašai1

1944m.

Sausis

3d.Petras nuėmėkiškį. Sekėm šerną.

4d. Rytą išvažiavo Petras Tėvas Antanas ir aš Ukmergėn.

8d.Daug šviežio sniegą Griniaus miške matėm brakonierių.

Vasaris

2d.Su Petru medžiojom, sekėm lapę.

22d.Vežėm iš Dambrausko stirtų šieną.

Kovas

1d.Gavau Petro laišką, rašytą 25 vasario. Parašė, kad išvyksta karo mokyklon.

10d.Nušoviau lapę.

29d.Buvau su Stakėnu Ukmergėje.

30d.Nuėmiau”....2.

Paaiškinimai

1 Partizano BEglinsko-Sauliaus užrašai dienoraščio forma atlikti kalendoriaus '1944m kalendariumas" knygutėje.

2 Dalis teksto, tikriniai vietovardžiai pavardės ir vardai yra užšifruoti specialiu šifru. X žymimas ženklas, kurio negalima perduoti įprastinės abėcėlės ar skaitmenų ženklu.

Balandis

4d.Buvau šv. išpažinties ir komunijos. 5d. Su Stakėnu buvau Ukmergėje.

10d.Mačiau gandrą. Žydi šalpusnis.

11d.Pirmasis slankų traukimas. Šambališkių griovy nušoviau lydžiuką. 12d. Mūsų lauke mačiau 3 stirnas, 14d. Su Jonu buvau Ukmergėje.

15d.Žydi žibutės

16d.Buvau pas Ulį Užugojuose. Lydžių nerštas Lėno ežere.

17d.Nupirko kostiumą. Buvau ežere: lydžiai neršia. 3 nudūriau. Mačiau žibančių kirmėlyčių- šv. Jono X vaL

18d.Pirmasis žaibas. Gaudžiau žuvis ežere.

19d.Buvau paežerėje pas Stakėnus ir Savicką.

21d.Buvau Užugojuose pas Stakėnus.

23d.Jau antra diena lyja. Žydi plukės- baltažiedė ir geltonoji ir kt. Buvo atėję Jeronimas ir Jonas.

24d.Antanas buvo Raguvoje. Šaltas vakarų vėjas protarpiais su lietum. 25d. Pirmą kartą kukuoja gegutė 9 val. ryto. 26d. Medžiai vis dar nesprogsta.

27d.Buvo atėjusios Lionė ir Vanda.

29d.Juozas buvo pametęs mano pasą. Padėjau seniūnui medžius sodinti. 30d. Šiandien pasą rado pas Švidikevičius. Buvo atėjęs Jonas M. Sninga.

Gegužė

1d.Buvo atėjęs Jonas. 2d. Atvykau į Ukmergę. 3d. Rašau VII kl. programą.

4d.Išlipino atsišaukimą apie šaukimą, 1915- 1924m. vyrų karo mobilizaciją. 5d. Pasodinau našlaites prie Marijos statulos. Išsiunt. Petrui.

6d.Buvo atėjęs Henrikas 3šv. išpažinties. 7d. Smarkiai lijo ir griaudė. 9d. Buvau pas gydytoją.

13d.Atvyko Petras atostogų iš karo mokyklos. Iš Ukmergės abu nuvykom į Labanorus.

14d.Grįžau traukiniu iš Labanoru. Atsivežiau Petro knygas. 15d. išsiunčiau Petro knygas. 16d. Skirstosi LVR

17d.12 val. atvažiavau namo. Buvau pirtyje. 18d. Išbėgiop LVR. Aš vis Ukmergėje.

19d.Išsiunčiau Petrui laišką.

20d.Truputį sergu, turiu karščio.

21d.Guliu iki 10 valandos, nes dar man silpna. Jau buvau išklausyt mišių-sveikesnis.

22d.Buvo Albinas P. ir pranešė linksmą naujieną: Petras laimingai atvyko.

23d.Petras buvo atvykęs pas mane į Ukmergę.

24d.Nedidelė šalna. Albinas nuėjo pas mus į Ukmergę.

25d.Stiprus šaltis šiaurės vėjas. Buvo atvykęs Petras.

27d.Petras nupirko vok. /vokiečių- red/kalbos žodynėlį “Rytmečio žygiai".

28d.Buvau Vepriuose. Oras labai puikus.

29d.Šiandien vakare parvažiavau į Ukmergę.

31d.Petras ir aš buvome pas vok. k. /vokiečių kalbos- redy mokytoją.

Birželis

2d.Buvo atėjęs Ivanovas Petras.

4d.Šv. Trejybės atlaidai- Ukmergėje Bažnyčioje.

5d.Atvyko Ant /Antanas- red./ į Ukmergę.

8d.P.Ivanovas pradėp dėstyti pamokas. 2 val ryto pradėta anglų invazija. 7d. Nuo vakar dienos ryto tęsiasi anglų- amerikonų invazija.

8d.Dalyvis procesijoje.

9d.Atvyko Rimšelis. Iš Petro gavau "Don Kichotą". Gavau laišką. 11d. Atvykęs į Vilnių P. Adomonis. Lyja lietus protarpiais. 12d. Lyja lietus, protarpiais. Išsiunčiau Petrui laišką.

14d.Nusifotografavome.

15d.Lietus lyja. Buvom pasivažinėti.

16d.Buvau pas gydytoją Striblą.

17d.Buvau pas Petrą P. Lab.

21d.Už 70 kg vielos užkėlimą iš Petro per lažybasga vau “Sename d vare". 22d. Petras R. savo žodžio vis dar neišlaiko. 24d. Atvyko Vaciukas.

29d.Petro Rep. vardadienis. D. St Buvom su ? nuvažiavę į Zujus (6km. nuo 4km.).

30d.Buvau už amatų mokyklos maudytis Liūdnos žinios: atvažiavo iš Vilniaus Rimas Ad./Adomonis- red./ pranešė, kad ateis bolševikai. Gavau iš Rimo “Pavasario balsus".

Liepa

3d.Smarkiai bėga vokiečiai per Ukmergę.

4d.Vis dar bėga.

5d.Bėga taip, kaip ir vyko. Tiek jų daug.

6d.Buvau pas Petrą.

7d.Atvažiavom namo.

8d.Petras ir aš ir Antanas šienavom Sleptelių kalnelį (R/usai/ima Vilnių). 9d. Buvom pas Juzą vakaruškose. 11d. Šienaujam Dambramtškyje. 12d. Lietus “lyja".

14d.Atvažiavo dėdė Juozapas ir So.

15d.Vis dar šienaujam Dambramiškį..

16d.Slegianti nuotaika,japu radau kelias avietes.

17d.Atvyko Antanas ir Petras R.

18d.Slapstomės miške.

19d.Vokiečiai ima žmones ir gyvulius.

20d.Nakvojom- dvaro berniokai ir mergiotės.

21d.Truputį lijo.Šaudo artilerija Panevėžio link.

23d.Smarkiai šaudo artilerija. Baisu. Čia pat drimba ir sprogsta. Netoli dega namas.

24d.Štai ir pirmieji raudonarmiečiai.

25d.Išvyko Petras R. ir Antanas. Šiandien vakare rusai paėmė mūsų arklį.

27d.Šiandien su Namikiu priešakyje bolševikų kareiviai paėmė tėvą.

Pagrobė radiją, serviškas ir baltinius

28d.Grįžo tėvas ir vėl prasideda gyvenimas mirtyje.

29d.Baisūs laikai.

30d.Dėdė Juozas parsivežė savo daiktus

Rugpjūtis

1d.Pradėjom pjauti rugius. 2d. Baigėm pjauti rugius. 3d. Buvau talkoje pas Kazį. 4d. Buvau talkoje pas Miškininką.

5d.Ir auksinė gi vasara šįmet, tik toks juodas it naktis gyvenimas. 6d. Pas Dirsę nušovė 2 Pivoriūno vokiečius. Nušovė rusai, Sizovas. Baisi diena iš tikrųjų.

8d.Šiandien surašė Vadoklių vl. mobilizacijai.

9d.Lietuvių nuotaikos nestoti.

10d.Šiandien 8 val. ryto Vad(oklių) vl. vyrams stojimas Panevėžin. Atvyko XXXXX 11d. Jau antra diena lyja- taip seniai lauktas lietus. 12d. Kūrena (pirtį). Prasidėjo mėšlavežis. 13d. Prie ruso sprogdino berniokai sviedinį.

14d.Atvyko mūsų Antanas iš Ukmergės.

15d.Buvau pas Morkūną ir dar pas Jeronimą. Išvyko Petras R.

16d.Jau pradedame rasti apypilnių riešutų.

18d.Buvo Antanas Pirakis ir Jonas Abinokas Etn Rus.

21d.Taujėniškiai gavo mobilizacinius šaukimus.

23d.Taujėniškiams stojimas su pakvietimais Ukmergėje. Tačiau ir vėl kaipgi pirmąjį kartą- nevyko.

26d.Mačiau miške "žaliuosius". Atvyko Albinas, išvyko Albinas į Labanoras. 29d. Gyventojų surašinėjimas Vadoklių vl.

Rugsėjis

2d.Labai išgąsdino rusai, atvykę sunkvežimiais malkų, manėm, kad gaudyti. 204

3d.Atvyko P. R pasiuntinys. Juozas išvyko pas P. D.

8d.Tautos šventi. Atlaidai Šiluvoje. Atvyko Albinas. 9d. Taiso tetai dviratį. Vakare pabėgo Albina. Kumelė. 10d. Ieškojom jos (pas) Antanėlį, bet neradom. Buvau riešutauti. Albinas ir Juozas išvyko į Labanorus.

12d.Juozas grįžo iš Albino. Vokiečiai smarkiai bombardavo Panevėžį. 13d. Nedidukė šalna. Pradeda skristi gervės. Buvau pas Jeronimą.

15d.Pirmoji šalna. Sėja rugius. Buvau medžioti.

16d.Į Užugirį atvyko rusai ir pagavo 4 vyrukus Karolį M, Miškinį Joną, Žaldoką, Pakelaitį

17d.Nakvojome lagery. Kažkas peršovė ar patys persišovė du rusai tarp Griniaus ir Krivicko

18d.Atvyko rusai Lėnan vėl gaudyti.

20d.Buvo atvykęs Kazys Mik. Vakare su Jeronimu žuvavo Brinvalkyje.

22d.Kalba, kad Vadokliuose gaudo.

23d.Užulėny nušovė rusas Duciūną A. (eigulį)

24d.(...)

28d.Žmonės kalba, kad gaudo rusai naujokus apylinkėje 29d. Jau ketvirtą naktį nakvojom po atviru dangumi.

Spalis

1d.Atvyko Antanas Piraziokas. Rusai sugavo A Krikšt. ir Pranį Juozą (Užulėny). 2d. Visą dieną buvom miške. Išvyko rusai ir žvejai į Lėną.

3d.Atvyko NKVD gaudyti (naujokų).

4d.X mat(ėsi) su Vadokliškiais. 5d. Nakvojom Barmišky(...)

8d.(...)

9d.Gavau virtuvą. Šaut. und Užkurėlis. Reis bei Meškauskas 11d. Naktį X nušovė Kraujalį Buvom pirty.

15d.Rusai sugavo Sarapiną R ir Dirsę K. 16d. Susitaisiau bermaną (...)

17d.Aliarmas- nieko atvyko 30 v. Peč.

18d.Buvau Naujasody pas Bronioką ir Velikonį.

19d.Žvalgiau Lėną ir Užugirio dvarą, tačiau nieko nepastebėjau. 21d. Buvom Ligoninėj pas (...)

24d.(...)

28d.Vadokliuose rusai. Atvyko Vasiliauskas ir Tunikovas. Šiandien geroka šalna.

27d.Nakvojom namie.

28d.Atvykom į stovyklą naują, į Dambravą.

Lapkritis

1d.Rusai valo Lėno mišką.

2d.Pranas bei (...) Atvyko vokiečiai.

3d.Rytą rusai apšaudė Lėno mišką iš patrankų.

4d.jau antra diena gerokai lyja. Išvyko rusai.

5d.(...) Jarmulką sulaikėm. Atsar. nagano (...) ir čeverykas. 6d. (...) Atsinešėm kulkosvaidį ir patrankelę. Smarkiai gėrėm (pas Stakėną). 9d. Naujasodė Pas Narbutą. (...) 10d. Buvau namie, atvyko sandėlio apžiūrėti majoras. 12d. Gavau batus.

13d.Atvyko Ramigalienė X ir mūsų pabėgėliai 3 (...) 16d. Sudegė mūsų bunkeris. Atvyko Krištopaitis. 17d. Baigėm bunkerį (...)

20d.Mikėnai-(...) 2 revolveriai, 1 kulkosvaidis, granatos.

23d.X X X X

27d.išvykau į Labanorą.

29d.Labanoras X

30d.Atvykau atgal į Dambravą. Buvo “Juozas".

Gruodis

1d.Mačiau rusus kurie atvyko gaudyti banditų. Nušovė Atišką Antaną, Ambrazauskienę ir t.t. 2d. Išsiskirstome. 3d. Buvo rusai pas Medutį.

7d.Žvalgyba. Būrys Lėno miške. 9d. Darau naują bunkerį. Visi susirinkom.

10d.Buvom Matulevičiuos. 12d. Sutartis su valdžia.

13d.Atvykom į Lėno mišką. Nakvojom pas (...)

14d.Rusai gaudo Vadokliuose. Nakvopm (...)

15d.Bunkerio statyba. Pradėjo šalti.

16d.Suėmė Vežikauskus, nušovė Vladus (Vežikauską ir Augulį).

17d.Rytą matėm 2 (...). Išvyko į Raguvą. Rusai nušovė Balčlkonį.

18d.Rusai siaučia, kalba, kad Amerika įteikė notą dėl bolševikų daromų žiaurumų.

19d.Lėno miške mačiau 2 rusus. Įgriso iš (...). Atvyko Albinas. 20d. Rusai atvedė Apolutį (...)Ston. į namus tardymui. Frontas aptilo. Nuotaika nekokia.

21d.Reis Ramygala- miltai. išvyko (...) Buvau pas XXXXX. Rusai (Vadaktėliuose) buvo Užulėny.

22d.Šv. išpažintis ir Komunija. Sudegė Bž(Bažnyčios- red.)pirtis. Nuvežėm Bž. miltų šližikams.

23d.Žmonės kalba, kad rusai darys “manevrus" šitame miške. 24d. Į (...) Bž. Bendros Kūčios.

25d.Rusai važiavo per Lėno mišką, buvo Užulėny ir (...) Lesčių (...).

26d.Juozas namie.

27d.Grąžinau Alfonsui arklį.

23d.Miegojau atvirame lauke. Sulaikėm ? Naktį miegojau pas ?

31d.Atvykom atgal. Stovyklą radom tuščią, (neįskaitoma).

1945m.

Sausis

1d.Naujų Metų nelaukėm, tik 10 smogikų ir keli Pagiriečiai. Atvyko Juosponio grupė. Išsklaidyti mūsiškiai vis dar negrįžta.

2d.Atvyko išbaidytieji. Gavome iš Pak. žiūronus. B. Mes pas Smetonaitę. Gandai, kad rusai iki naujų metų išsikraustys iš Vadoklių išsipildė. Rusai sausio 1 išvyko.

3d.Buvome pirtyje pas Kad. Kelintą dieną didelis atodrėkis. Juoduoja dideli juodos žemės lopai. Juozapėlis atvyko pas Petrą į Labanor.

4d.Atvyko Kor47. Atvyko tėvai iš Ukmergės. Petras atsiuntė dovanų. Buvome pas PP.

5d.Pradėjo šalenti. Kažkas iš kulkosvaidžio šaudė Gružų ir Usurasio (link)- buvau su Augustu žvalgyboje.

6d.Trys Karaliai. Alg. prisiminimai. Sutvarkėm žvalgybą. Aš budėtojas. 7d. Buvo atvykęs jKr, sulaikėm Julę. Kalba, kad rusai valys Lėno ir Gružų miškus.

8d.Pasnigo šviežio sniego. Buvo girdėti Gružų miške šaudant iš kulkosvaidžio. Rusai išvyko iš Vaivadiškių. Vakare visų nuotaika gera- visi linksmai kalba, dainuoja.

9d.Sninga Rytą žvalgyboje. Vieškely Užugiris- Pagiriai didelis miškakirčių judėjimas- važiuoja dainuodami. Važiuoja dainuodami, šviežias rogių kelias Atvyko ramygaliečių viršininkas. Būryje- vienintelis aš bebarzdis jaunuolis. Dėl to mano bebarzdlškumo vyrai mėgsta pasijuokti.

10d.Būrio tragedija. Per kautynes prie bunkerio žuvo Juozapas. Po trumpų kautynių pasitraukimas. Traukiantis mūsų grupę labai dažnai apšaudė Todėl nuostolių didelių turėjome. Nejaučiau, kaip tiesiog trumpa diena. Žuvo 4 vyrai, išbėgę į laiką. Iš miško išvedžiau 4 vyrus- išgelbėjau nuo mirties. 11d. Nakvojom pas Railį. Oras gražus. Nepaprastai gaila kritusių- kažkaip nesinori tikėti, kad jų jau nėra. Tačiau savų nuostolių (žuvusių) dar nežinau.

12d.Užulėnio miške kova (...). Nakvojom pas "bajavą dėdę". Gaila, nepaprastai gaila jų. Taip, bet jie gal laimingesni už mus. Mes tik daugiau pavargsime, kol pagaliau ir mus toks likimas ištiks. 13d. Susitikom vakare su Pranu. Smarkus artilerijos šaudymas Kėdainių link. Rūkas. Truputį šąla.

14d.Nakvojom pas Sprogį. Susitikom su Petru. Drimba šlapias sniegas. 22d. Kelintą dieną sniguriuoja. Sniego gana daug. Vis dar tebevyksta tas didelis (siautimas)(...). Rado (...). Atvyko Šsoch ir Franz. Buvom pas (...). Vėliau rinkom maistą Naujasody.

23d.Gana stiprus šaltis, daug sniego ir šviesios naktys-nepalankiausios sąlygos partizaniniam gyvenimui. Visą dieną miške. Išvyko Koch Franc į didelę kelionę per frontą. Pas Alffonsą) susitikom.

24d.Žiemos tyluma, sniego baltumas ir tylios šaltos mėnesienos. Naktys su didelėmis ryškiomis žvaigždėmis-tai didžiausi mūsų priešai. Niekad niekad taip nelaukėm pavasario kaip dabar.

25d.Daug šalčio ir kada gi jis pasibaigs. Dabar stribitelnikų, lietuviškųjų išgamų dienos! Labai gaudo. Jų dienos.

26d.Šiandien -19 šalčio Pas (...). Dikas Surašinėjami ūkiai ir lietuvių turtas, jie išvaromi- vyksta bolševikinis teroras.

27d.Buvom pas Jono seserį. Liūdi jie jo (partizano Jono). Motinos gaili sūnų, lietuviai geriausių tautos gynėjų. Taip pirmuosius pavasario žiedus, geriausius žiedus šalnos nukanda!

28d.Šiandien sužinojom, kad vokiečiai išdavė partizanų miško paslaptis. Pas Kriv. vis (dėl to) nesutikom rusų.

29d.Buvau pas Uhrmester. Vėliau (vakare) pas Juod. (Alunė). Šaltis mažesnis. Pas zakristipnus (...).

30d.Tikras lietuviškas nuoširdumas mažytėse mažažemių trobelėse. Ir vėl sninga, rytą buvo apie -25 šalčio Nakvopm pas (...). 31d. Sklinda gandai, kad į Vadoklius atvyksta rusai. Bailys Jonas ir Garbauskas. Nuotaika bloga- daug sniego, šaltis ir labai gaudo stribitelninkai (išgamos). Vakare išsiskyrėm su PP ir dėde Julium. Bei Velikonis.

Vasaris

1d.Rytą vėl atvyko (...) Atsiskyrė ? Tėvas išvyko į Ukmergę Kietas ir sunkus gyvenimas miške Mes dieną kūrename ugnį, prie ugnies pasitiesiam pasilaužę šakų ir ant jų gulim. Sninga.

2d.Atodrėkis- lyja lietūs. Nuotaika geresnė- švystelėjo vilties spindulėlis. Miške bekūrenant ugnį pranešė, kad Lėno miške yra rusų- vaikštom po mišką, mat, šviesūs rusai kratė tarpumiesčio gyventojus: Aukštuoloj, Juodvirinėje ir kitur.

3d.Pas Mačk. Br. bei senas 4 mergas Susitikom Stasį ir Kazį. Nuotaika gera- didelis atodrėkis, lyja lietus, laukai marguoja, panašu į pavasarį. Tie patys rusai buvo apsupę: Paukščius, Gaigalus ir mišką.-siautė apie Pagirius. Sugavo Br. Kuliavą.

4d.Ir vėl šąla, pradėjo snigti. Rei ambraz Vol. Ūžia, dainuoja girti 28 metų naujokai. Buvau namie.

5d.Diena Skacmiškyje. Bei Ambraz. Naktį ar dieną pirtyje. 6d. Truputį šąla. Dieną prie ugnies Skacmiškyje. Suradau Petrą. Pikta man ant jo dėt to merginėjimosi, kas partizanui labai netiktų.

7d.Nacht bei ? Oras gražus. Nešaltas atodrėkis. Nuotaika gera. nes sniego žymiai sumažėjo. Atvyko Juozapėlis. Maudėmės pirtyje.

8d.Bei Miškininkas. Žmonės kalba kad, vokiečiai susitaikė su angloamerikonais. Sklinda gandai apie taiką. Bet gandai gandais palieka. 9d. Antanas su tėvu išvažiavo Ukmergėn. Antanui 28m. gimimo- stoti-vakare vėl atvyko sakė, partizanai puolė Ukmergės kalėjimą- nepavyko. Nacht bei Kapliukas.

10d.Lėno miške radom ir palaidojom Aleksą, žmonių visiškai nurengtą iki paskutinio siūlo- štai kokių niekšų yra, kurie žuvusį išniekina. 38 Jul (Ir aš) buvom Kirche. išvyko PP ir Jul į Laban. Atvykau namo. 11d. Labai keistai ūbauja apuokai. Visą dieną miegojom bunkery. Iki šiol tai pulkus vasaris-beveik visą laiką šiltas oras atodrėkis, ant laukų nedaug sniego, bet miške daug.

12d.Susirinkimas Aleliūno pirtyje. Buvo: K-dėdė, Gr. Skalikas, Sonečiukas, Žalga-Jonas. Kase, Stasys, Pranas ir aš, laisvas klausyt. degins Didelis atodrėkis. 13d. Skacmišky. Užgavėnės pas Bronioką. Pradėjo truputį šalti. Atvykom į Damr. bunkerį laukti Raudonarmiečių. Sulaukėm. Dieną ir naktį.

14d.Sninga sniegas. Vieną dieną bunkeryje. Vizitas vokietėliams. Išvykstam į Raguvą. Buvom pas Spurgį: geros naujienos apie konferenciją, nakvojom pas Rūtynes.

15d.Biaurus oras: sninga, pusto. Visą dieną retūnės pirtyje. Vakare pas Slicką. Gandai apie taiką, apie nepriklausomybę, kad jau daugiau nebegaudys, vyrų nuotaika labai pakili, bet aš atvėsinu juos. kad tai gandai. Naktį- Ustronių km.(Bern.).

16d.Buvau Raguvos miške- bet partizanų neradom, nes jie išbėgę iš miško kitur, kadangi kalba, kad rusai kratys mišką. Atsisveikinom su ramygaliečiais ir vykstam namo. Pakeliui pas Spr. gavau diržą. Labai pavargę nakvojom Užubalių ? daržinėj-sušalom.

17d.Dieną Skacmiškyje prie ugnies. Po tų visokių gandų apie taiką, apie Nepriklausomybę Lietuvai, bolševizmo žlugimą, mes (partizanai) turime viltį, gyvenam ir tikime, kad mūsų nuveikti darbai ir dar kuriuos nuveiksime-nebus veltui! O veikti mes turime, nes kitokius niekas mus neras. 18d. Kunigai iš sakyklų labai puola išgamas- stribitelius. Pas Galinaičius buvo įtartinas žmogus.

19d.Žmonės už mus meldžiasi, užjaučia, sielojasi dėl mūsų vargo, senutės net su ašaromis akyse mūsų gaili, kunigai laimina mus ir mūsų darbus: mes kovojame ir vargą vargstame už Dievą ir Tėvynę, Dievas ir tauta su mumis-tal kas prieš mus?

Susirinkimas Ald Pirtyje: 10 asmenų- išvykstam iš Alandų miško 4. Janulis. 20d. Alančių miške. Jau kelintą dieną šąla. Sunku su vandeniu puodelyje. Sušildome sniegą ir geriame. Serga Pranas. Pas “drąsią moterį" nakvojom. 21d. Vis dar Alančių miške. Pranas vis dar tebeserga, bet šiandien dar smarkiau. Gavome katiliuką ir baklagę iš Budriaus. Pas Krištopaitį pasirinkau vaistų. Nakvojom pas Budrį.

22d.Alančių miške ieškodamas jų 3 buvau paklydęs, bet netrukus juos suradau. Vakarienė pas Matserionį (iš jo pasiskolinom taures). Janulis jas atvežė mums iki Kor. Gydau Praną. In nacht bei Grinius Jo.

23d.Šiandie. 6 be (...) Labai sergantį Praną paliekam pas J.? (Maldon), bet apie 11 val. vėl pasiimam į mišką, nes kažkas šaudo į pietų vakarus ir vakarus (Gerčių km.) Didelis atodrėkis ir šviežias sniegas. Nacht und 1 hiter bei seniūnas

24d.Šiandie 6(Fv. Alg. Šiaučiukas St. K2 ir aš) kūrename ugnį ir kepame mėsą ir duoną Šeštokinėj. Buvom pirtyje (maudėmės). (...). Atvykom pas Kapliuką. Sutartoj vietoj sutikom Praną. Gavau žinių kad Namikis teiravosi apie mane. Nakvojom pas Kapliuką.

25d.6-se 1km. Šąla, nuo vidurdienio bjaurus oras. Išsikepę bulvinės košės ir bulvių valgome. Naktį pas Našlėną.

Kovas

1d.G-ke prie ugnies. Grioviai pilni vandens, laukai juoduoja. Mačiau miške daug sniego. Pirmąkart išgirdom vyturėlį giedant- sako, kad bus blogas pavasaris. Paslėpiau kulkosvaidį. Laiškas iš Petro (...)

2d.Į Lėno mišką ieškoti savo kritusių. Radom Praną Pr. ir Joną njs. labai susijaudinom. Vakare pas Biž. Vėliau 3 nuvykom ieškoti grabdirbio. Radom (Pivar 8). Visą naktį važinėjom, kol pristatėm lentas. Labai bjaurus oras, sninga, pusto. Sako būsiant blogą vasarą. O pusę- gerą. Bei Macikė km. 3d. Girelėj miegopm prie ugnies. Šaltas šiaurės vėjas ir sniegas. Vakare 2 (Rd ir JS), aš vyko išklijuoti 2 atsišaukimų. Naktį bei 44 alder Gr. 4d. Anksti rytą 5 vykstam į Lėno mišką. Pakeli ui užsukam į namus (mano). Vėliau paimu arklį iš namų, paimam 2 karstus iš meistro ir nuvykstam Lėno miškan, sudedam į karstus- ir į kapus. Naktį pas (...) 5d. Šalčio -17. Kasdien vis naujas sniegas, o tai ir kovo mėnuo, tarytum sausis. Apie Kriv. slankioja 3 stribiteliai. Pasitraukėm į mišką, jie pėdais mus susekė- bėgome nuo jų. Vadovauju traukimuisi į Miškiškių mišką. Grįžtam vakare vėlai atgal ir išsiskirstom.

6d.Su Stasiu paėmę pastotę iš Madučioko(nhd-geras vyrukas) atvykstam į Alančių mišką. Naktį pas Striogą. Dieną prie ugnies. Vakare nuvykstam pas Krikštopaitį. Nakvojame. Rytoj atgal. 7d. Atvežė į Alančlų mišką- dieną prie ugnies. Vakare pas Janulį. Sužinojom, kad praeitą naktį, visai netoli kur nakvojom, siautė strebiteliai Nemeikšį ir Janulį. Šaltas oras -13. Sninga. Nakvojom pas Baltušniką. 8d. Šaltis vis dar didelis -16. Pasninga po truputį sniego. Tai labai apsunkina, nes nauji pėdsakai. Prie ugnies Alančlų miško eglutėse. Pas Mikalajūną gardžiai sugėrėm alaus ir degtinės. Susitikom šeimininką, čia ir nakvojom. Kupsta. Suimtas XXXXXX.

9d.Šiąnakt nepasnigo, tačiau šaltis didelis -20. Alančių miške kūrename metrus (supjautus medžius- red.) Barankaitė V (...) ir senis ir 2 kiti kaimiečiai. Vakare vėl išgėrėm pas tą patį. Nakvojom pm kiek minkšt.

10d.Vis tas nelabasis šaltis -25. Laukiame Šemenioko, ieškau po visą kvartalą. Žmonės mano esant žvalgą (girininko pad.). Pasiutusiai sninga! Nakvojom bei Matulionis.

11d.Šiandien didžiausias kovo mėnesio šaltis- apie -26. Kažkas išgąsdino- ir bailus gi Stasys. Visą naktį vykstam į Velykius. Didžiausias nuoširdumas mažažemių pirkutėse. Bajavas berniokas, širdingas ūkininkas. 12d. (...) nieko sau mergaitės. Vaikiškas berniokas, nematęs partizaninio vargo. Tai čia žmonės nepažįsta rusų nei stribitelių baimės. Čia pasakiškai ramu! Su Stasiu juokiamės, kad atvykom neutralion valstybėm - Švedijon-taip čia neįprastai ramu.

13d.Jau antrą dieną atodrėkis- tai puiku! Čia mes skaitome ir kortuojame lyg ramiais laikais. Dažnai pamanom, kad kiti draugai ar ramūs? ir man labai ilgu automato draugų, gal jie pavojuose gyvena. Į vakarą ir rytmečiais truputį pašąla.

14d.Tikras pavasario oras. Rytą pašalę, vėliau-pavasariškas rūkas, didelis atodrėkis grioviuose po tviskančiu sniegu. Mūsų nuotaika giedrėja su kiekvienu sniego nykimu, su kiekvienu juoduojančios žemės lopu. Vakare išvykom atsinešti automatų. Tas bežemis geraširdis. Pavežė Kamarauskas. 15d. Rytą grįžtam. Nuo Budrių šilo. Labai pavargom, nes ištežęs sniegas, vanduo ir purvas vargina ėjimą, tačiau širdys džiaugiasi, nes pavasaris artėja. Apie 16.30(Lietuvos laiku) mačiau du varnėnus prie inkilėlio. Oras giedrėja, saulė. 16d. Rytą vėl ūkanos, rūkas, drėgmė... Sniegas nyksta ir nyksta! Pagaliau ir nusibosta ta ramuma, pasiilgstu partizaninių veiksmų, nes sniego jau (ne) daug- daug vandens. Buvo atvykęs subatėnas partizanas- Leonas. Grupėj kortuojam vakare (nfn ir Bronius ?)

17d.Saulėtas pavasaris. Prieš saulutę čiulba, švilpauja sparneliais plasnodami džiaugiasi (paukšteliai); vakaruos pietuos, šiaurėj patrankų dundėjimas- kietas mūsų gyvenimas: linksma kad pavasaris, skaudu, kad karas.

18d.Saulėta, vėjas pavasarinis, pašalimas. Kortuojam, kalbamės. Vakare reikia pamiegoti- miegam- tikros atostogos. Atvyksta tas pat subatėnas Leonas. Pavakary atvyko 2 mergaitės (Julytė ir Marytė Kuodytės) Kuodžio ir šeimininkų duktė, gražiai padainavom. Vakare išvykstam. Pakeliui išgeriame. Sustojęs St.

19d.Šiauresnis vėjas, saulėta, šv. Juozapas. Todėl dienoja pavasariškas oras. Dieną miegame pas seniūno padėjėją. Vakare išvykstam Alančių miško link. Pakeliui nakvojom pas Gribėniokus.

20d.Kūrename ugnį su Stasiu Alančių miške. Susitinku Praną. Pietų vėjas, bet sninga, o vėliau pradeda lyti. Pas miškakirčius ir laivius. Kalba, kad Vadokliuose yra rusų enkavedistų Tai niekšai tie vokiečiai: suimtas 212 austras išdavė likusių vokiečių ir mūsų ginklų sandėliuką. Bailumas Stasio: sužinojęs, kad yra Vadaktėliuose rusų, tuojau išsinešdino. Nakvojom pas Juzį. 21d. Smarkiai lyja. Puiku, nes lietus naikina sniegą. Nors purva,s bet mes džiaugiamės, nes tai pavasario pradžia! Sužinojom nekokias žinias (apie bjaurų vokiečio išdavimą) iš čia atvažiavusių ūkininkų. Nakvojom pas Šablevičių.

22d.Dieną 10km. (prie Lageriuko) kūrename ugnį. Lyja. Vakare maudomės pirtyje. Su Pranu į susirinkimą pas Kazlauską. 7487. Pakely pilni patvinę grioviai. Lieptas iš kopėčių, palikta miškininkų. 23d. Visą naktį ir dieną pas Šablevičių. Oras sausesnis, truputį paskrebę. Susitikimas su Ivanausku- pabėgėlis str(ibas) Gailiušis. 24d. Kalba, kad į Vadoklius atvyks rusai. Kažkas šaudo apie Miškių pievas. Laukagaly tik skalija šunes/ Gal vėl rusai atvyko? Klajojam apie Balnka-liškius. Tai pirma tikrai pavasario diena! Diena be ugnies. Mačiau peteliškių. 25d. Susitikau Alančių miške Simoną ir Streib. Petrą. Tai puiki pavasario diena: saulė, čiulba pavasariniai paukščiai. Pirmą kartą sukaitau saulėj. Pastogėj. 26d. Alionių antroje pusėje 9,13kv. Kartu (rado mus) miške Juzis. Deginuosi saulėj pirmąkart. Užmušiau I-jį uodą. Susitikom Baltušnikioką ir Naujoką. Pas Balt. ir Nauj. vykstame Raguvos link.

27d.Rytą sulaikiau prie nakvynės vietos raguvius. Pas raguvius susitikau Juozą Dobrovolską. Žvalgyboj pamečiau granatą. Susitikau Dabravolskytes. Vakar sutratinę stribitelnikus ?šiandien atvyko Raguvėn. Dailydžiukas. Mačiau gyvyb(ingų) skruzdžių.

28d.Grįžom į Liaušių mišką. Pakeliui pas Gritę nuo Laukiškių paimam iš jų Stas(io) automatą ir šautuvą (...) M kalėjime. 29d. Alančių miške prie ugnies- bravorėlis. Pas aštuntoką Baltuš(niką). Nakvojom pas Maj.

30d.Alančių miške 14kv. prie ugnies. Ladavai lyja, pasistatom palapines iš eglės šakų. Užeinam pas ? ir išvykstam Vališklų link. Pas (...) nakvojom. 31d. Nakvojom 10kv. prie ugnies. Pagavom beneršiančių lydekų. Radau žibučių. Didžiojo šeštadienio puiki nuotaika. Buvom pirtyje. Pas mus nacht bei Kapliukas, jos nebuvo

Balandis

1d.Apie 2 (valandą) naktį atvyko Pagirėnų ryšininkas. Pas Stakėną Velykos. Vaitelis. Truputį nugėrėm pas ? M. Smarkiai lyja lietūs. Puiki Velykų nuotaika ir Velykos daržinėlėse. Vakare pas Valikonį baliavopm. Lietui lyjant 2d. Prie ugnies 10kv. prie lageriuko. Lyja lietus (...). Vakare bei XXXXX daug jaunimėlio. Užprašau nieko nekalt (...)

3d.Tas lietus lyja. Nakvojom pas Nai-iškius.

4d.Lyja lietūs. Prie ugnies 10kv. Dabar linksma pavasarį. Didžiausias paukštelių člulbėjimas. Net vakare, kai jau nutilsta čiulbesys, girdėti ausyse, Nach bei Kaplys.

5d.Trumpais protarpiais lyja. Kuriame ugnį. 10kv. prie lageriuko antroj griovio pusėj. Skaitome, kortuojame, kalbame. Tikrai broliškas sugyvenimas. (...)

6d.Lietus nustojo lijęs. Šaltas vėjas. išvykstam XX38XXX. Pakeliui (...) nesutarimas su Pranu, dėl (...) žygio. Pakeliui 6a Kredumenas. 7d. Rytą pas 6X4836, vėliau nedideliam miškely. Gaspadoriai RXX8IIC ir Paukšta brolis atvežė alaus bačką ir degtinės. Vyrai nusigėrė. Be jokio Prano planavimo girti gaudė Stasį (...) stribitelnikus. Stribitelnikai užgyveno (...). 8d. Anksti rytą nusnūdome (1 val.). 3 val ir vėliau į mišką prie Ursaičio visą dieną. Vakare vykstam pas M871. Čia radom grįžusį Praną iš CX. Čia jie vėl nusigėrė. Vėl nesutarimas su Brania, dėl neišgėrimo. (...) Aš nieko negaunu. 9d. Kūrename ugnį (...) Atvyksta 5 (Butrimon. s) Spalio grupė. Yra tokių partizanų, kurie, kai pavojų nėra-herojai, vadai, bet pavojaus metu... Yra ir tokių kurie daugiau žiūri geresnius, ištaigingesnius drabužius įsitaisyti, negu didesnį priešą likviduoti. Pas Bud (...).

10d.Kelintas rytas kai truputėlį pašąla. Ginčas su suvokletėjusiu Ivanu. Vakare sutikau Vanagienę ir Nen (...), kuriuos rytą buvau radęs pas Simoną (mat nakvojom mano klojime). Pas XrXX3X60X48. Tai išvepę partizanai. Taip pasiilgau savo geriausio draugo Petro.

11d.Saulė kaltina, tačiau rytas šaltas. Žvalgau einant per griovį, lieptas lūžo-gerokai išsimaudžiau. Vakare- Pastukių mergaitės. Nakvopm pas XXXX5XXX11XXX8. 12d. Rytą grįžo girti Pranas su Faustu. Su visokiais girtais koliojimais. Sninga sniegas tokiais dideliais kąsniais- stoviu sargyboje ir šypsaus, matydamas žūstantį, tik iškritusį sniegą- partizanų priešą Nr.1. Gavau vaistų pakeliui.

(XX4XXX8) (...) šitos spekuliantės.

13d.Šeštokinėj prie Aptekos. Ir vėl sniegas protarpiais. Nutirpsta ir vėl pasninga. ir vėl nutirpsta. Nakvopm pas Zigmą XXXXX08. Šūdžius tas Broniukas.

14d.Ir vėl prie Aptekos. Rytą snigta. Pėdsakai žymūs. Miegam prie ugnies, tačiau (...) sniegas. Dažnai prikeliu (...). Išklijuoti atsišaukimus (...).

15d.Prie lageriuko (pagriovy) 10kv. Nors rytais pašalę, oras jau šiek tiek geresnis- pas Kapliuką nakvojom. Ryšininkai pas Kazimierą. 16d. Prie ugnies miegame, nes oras šiltesnis, nebesninga. Ir vėl miškas pilnas paukštelių čiulbesio. Netoli ugniavietės pasirodžiusius su kirviu ir pjūklu žmones nevykusiai apšaudė- jiems bėgant vijom iki Juodalksnyno. Nakv(ojome)pas 8X6X08. Čia sužinojom, kad bėgo žmonės (...) Limanską sutikę. Aliarmas naktį...

17d.Štai ir seniai lauktasis pavasaris:saulė, kvepia oras džiūstančia žeme, miškas pilnas pavasario gėlyčių paukštelių čiulbesio ir besikalančių jaunų žolyčių daigelių ir į saulutę besišypsančių pumpurėlių. Nebėr sniego, nebėr pėdsakų-pavasaris- jaunas, gaivus, daug žadanti,s tačiau kažkodėl liūdna. 18d. Žygis visą naktį. Šveitėm strebitelnikus. Užžirgliojom Stebeikių link. Jarmulkus, Jolankai ir t.t. Rytą atvyko Petras P. iš toli (Laban.)

19d.Naktį nešam laikrodį taisyti ir atliekam žygį dėl šovinių, malimų. Grįžtam jau gerokai saulutei patekėjus, bet prie 4 ? kapo. 20d. Naktį šveitėm stribiteliam Dementonyse. Vėliau pas 75XXX sumainėm MPMD. Rytą ir visą dieną pas BX2rXXX7, nes visą dieną lyja. 21d. Naktį žygiuojam atgal. Saulė pakilusi (...) Grinių. Visą dieną pas Kapliuką, nes lietus lyp Pranas apie (...) 22d .(...)

23d.Visą dieną lyja. Pikta. Vėliau nuvykstam į daržinę prie miško. Daržinėje sumiegam, pamatom atvykstantį Joną ir Broniuką, jie atėjo pasakyti, kad mes dar nevyktumėm (mes ruošiamės vykti į Veprius). Bus Vadoklių puolimas Patiko mergaitės, rezultate- daug utėlių. Kūrenom pirtį, miegojom pirtyje.

24d.Visą dieną lyja. Pas Kaplį. Vyrai grįžę iš žygio nuo Jotainių ilsisi, miega ant grindų. Sergu, buvau namie, pasistačiau taures. Vakare išvykstam Užugojų link. Čia pakeliui pavalgę.

25d.Sergu. Rytą išvykstam prie ežero, į krūmus ir čia būnam visą dieną. Diena pavasariška. Vykdami į nakvynės vietą kalbam su J.

26d.Užugoj(uje). Dieną ant griovio prie kelio, visą dieną saulė. Praėjo mergait.ė Ruošiamės pavakarį nakties žygiui į Vadoklius (iškraustyti Namikį). Vakare išvykstam. Susitinkam bajorą Jak.

27d.Naktis: 9.20min. (26 dienos ketvirtadienio vakaras- red.) su vyrais nukarpau telefono laidus. Atvykę radom puolimui pasiruošusius skyrius. Tačiau žvalgyba iš miestelio dar negrįžo. Staiga atvažiuoja Šeškausk. (bajoras "dėdė")- sugrąžinam atgal. Atvykus iš žvalgybos Pranui, virtine vykstame į V8204 4XXXPa. Praeinu pro žvalgybą, Broniuką (...) skyriuje. Antrojo skyriaus bailys 98ra570VX. Petras laužia N. buto duris. Tylu prieš (...)poziciją priežiūroj- buv. valsčiaus pastate, strebitelnikų gūžtoj irgi tylu. Palikęs savo pavaduotoją,, vykstu pažiūrėti kraustymo. Čia gaunu bokaliuką medaus, kurį tuojau nunešu vyrams. Grįžę atgal prie N. buto išgeriu su Pranu valstybinės degtinės iškraut(os) iš N. Pagaliau ruošiamės išvykimui. Uždainuojam vykdami (...) kiti nuo išgerto šnapso Pakeliui (...) Skirstomės(...) Naminio(...). Miegam 10kv. (prie Lageriuko?) Diena šilta, saulėta, pilna gėlių. Nedidelis, sausas aitrokas vėjas.

28d.Nakvojau miške po egle, Sargis sargyboj, nes ypatingai eiti iki būrio stovėjimo vietos 10kv. prie lageriuko. Pranešė, kad T. yra rusų. Birutė paskyrė pasimat(ymą). Pranui miške. Vykstam prie Kapliuko namų, o ieškau kažkur įlinduslo miegoti Petro. Pietus atnešė miškan Kaplys. 29d. Nakvojom pas ŠmesXX8X30, čia radom vietos partizanų. Rytą vykstam į L. mišką. Čia rytą miegam po egle, pabudę nueinam pasižvalgyti ant kvartalinių linijų, nes kalba, kad rusai supa mišką. Visą dieną be ugnies, dieną išeita sargyba, tačiau pasiutęs vėjas gainioja išsklaidytus debesis. ? 30d. Vykstam visą naktį. Viliukų miško klrt(imas). Pavežė Staselis. Pakeliui spekuliantės. Rytą lyja lietus, prigulėm po egle Viliuku miške, vėliau vykstam būrio stovyklon saulėmis. Klausom muzikos ir radijo žinių. Visą dieną lyja.

Gegužė

1d.Naktį pas PP draugo seserį Pasiima kostiumą (...)XxXovX Rytą truputį pašalę. Ant liepukų sušalę ledukai. Diena saulėta, šilta (-X Mergos su automatais- partizanai su terbom- ubagai (...) juokiasi. Vil(iukų) miško stovyklos vyrai. Iš mergininko Petro ir C(0).

2d.Naktį žygis revolverių atėmimui. Tačiau negavome ir vis tik užsakėme. Žiovinėliai- (...) gėrėm degtinės. Gėrėm daug kiaušinių. Aldona mergaitė. Pas Astrauską. Padykusias mergiotės- gaila man jų. Jonas.

Rytą (...) Bilinkuščių stovykloje Julius. Vakare vykstame Veprių link. Pakeliui paimam revolveriuką. Ir tose vietose savo žinomą (...).

3d.Žmonės net nežino, kas yra partizanai- nematė- dabar jie čia dažni svečiai. Buvom užsukę pas Juliaus šeimą. Rytą atėjom į Laban. mišką ir čia miegojom, tik tas nelabasis lietus mus išjudina iš tų pušaičių Mes netoli “Adomo"apsistojam po didesnėmis žolėmis. Vakare pas Petrą, ateina ir Juozapėlis.

4d.Naktį buvom užsukę pas Monkų, Juliaus pusbrolį, ir pas viršilą, kurį vadinom įstoti į partizanų eiles, tačiau jis dar nevyko. Vėliau pas nuomario metamą moterį, pas senį “Kėkštą ”užgrasau, kad nesiplaktų prie dabartinės valdžios. Dieną pirtyje iki vidurdienio, nes lyja lietus, nes Antanas sulaikytas. Vėliau pasitraukėm iš pirties nes sužinojom, (kad)apylinkėse yra rusų, kurie ima arklius. Pasitraukiam į buvusių bolševikų su vokiečiais kovų arenos vietas. Šiurpus buvusių kautynių vaizdas: medžiai sukapoti, nukirsti perpus kulkų ir skeveldrų suvarstyti, žemė išvarpyta, daug apkasų (...). 5d. (Į) Erto namus. Čia jisai kartu su mumis vyksta. Planšetė. Atvykstam į Degimą, Julių randam jau atvykusį. Šalta šalna, kūrename atsargiai ugnį. Žvalgausi su žiūronais Luko link. Buvusi kovų arena, apkasai o juose daug tūtelių, žmogaus griaučiai, suvarpyta žemė liudija apie buvusias kovas. Vakare pas Rom. velionį.pas P.Drakoną nuotaika bei CC palapinė. Ertas miega- nepaprastas nuovargis.

6d.Rytą grįžtam į "Adomą"- pramlegam. Julius kūrena ugnį, staiga kažkas mane pakelia- netoli kalba. Pavojus! Dagilis vėl žvairuoja- Petras mandagus. Bronius praneša, kad apie N. rusai. Traukiamės pagojytėmis, aš pasimetu (...). Baisiai ilga diena, o dar pavojus, nes rusai mišką krečia ir gal laiko apsupę. Beveik iki vakaro būnu prie miško, pradeda lyti.

7d.Žvelgiant- tai Petras ir kt. Jie apsistoję apdegusiame šįryt bunkeryje. Šilta jame, aš įlendu ir greta Juliaus užmiegu, o PP su Dagiliu išvyko pas M-ką sužinoti, ko buvo rusai. Grįžęs PP ir Dag(ilis) pranešė kad šįryt iš šito bunkerio rusai paėmė vieną visą žiemą išsislapsčiusį vyruką. Iš taip gerai užmaskuoto bunkerio paėmė- tai tikrai išdavimas.

Naktį nuvykstam pas Juliaus šeimą. Sužinom, kad sekmadienį (vakar) rusai kratė Milašiūnų mišką, todėl mes dar į Vil(iukų) mišką nutarėme nevykti, nes tikime, kad jis gali būti kratomas. Pakely užeinam pas kelis ūkininkus maisto.

8d.Rytą atvykstam su jais į skynimą, tačiau Rym. ir Dag(ilis) dar negrįžta. Gulime po eglaitėmis skynime, diena saulėta, šilta, truputį palijo. Pavakary su Rym. vykstu žvalgyti Luko(o). Bevykdami sutinkam liūdną, savotiškai susikaupusį, karo prislėgtą -Žent- jaučiu širdy jam gailestį. Žvalgom- Luk(ą) vakare saulutei nusileidus grįžtu (...) randu visus namie, kurie mane pamatę baisiai nusigąsta, truputį nuraminau- bailus širdingumas. Gaunu gražiuoju ginklų (...)

10d.Vakar girdėjome gandus, kaip Lėno mišką kratė daug kariuomenės, todėl nutarėm vykti įsitikinti. Diena saulėta, ilsimės prieš būsimą žygį. Susirenkam daiktus, atsisveikinam ir, ginklais apsikrovę, išvykstam. Kelyje netoliese kas (tai) patraukė iš kulkosvaidžio. Pas Astr(auską) valgant medų pranešė, kad šaudo Vil(iukų)girios link, manau, ar nebus paruošę milicija Jonui pasalą. Kalba, kad Sk. dauguma pas žmogų užėję-įsįtikinam (G. miške). bet nedaug, pakeliui pas žmogų valgome (gera šeimininkė prie G. miško). 11d. Rytą pasieksim Gr. mišką, išgąsdinom Sk. būrio žvalgybą. Skubam į stovyklą. Tai svetingi ir vaišingi bei nuoširdūs Sk. būrio vyrai. Diena šilta, tai gerai išsimiegoję apie 2 valandą vykstam į L(ėno) mišką, o S. būrio vyrai užeina pirtin pas. Miške apžiūrim buvusį bunkerį ir buvusias kovų vietas. Prie Jono ir žuvimo vietų. Noriu kuo skubiausiai parvykti namo, kad sužinočiau X suėmimo smulkmenas nes iš Sk. būrio vyrų sužinojau. kad suimtas mano (...). Nusėdus saulei, kada oras pilnas pavasariško gaivumo ir berželių išsprogusių kvapo, vykstu namo. Pakeliui pasislėptam nuo grįžtančių iš gegužinių pamaldų žmonių. Namie lūdnos žinios. Pas Kapliuką- baisesni gandai, kad į Vd. privažiavo daug rusų Vykstam į L. mišką. Pas stribus (...).

12d.Rytą atvykom prie iškirsto kvartalo. Pamiegam prie vieškelio miške. bet vėsuma mus prižadina ir mes vykstam į miško gilumą. Paėjus kvartalu, susipykom su Rym. dėl sustojimo vietos-atsiskirtam. Pamiegoję noriu rasti juos (Rym. ir Dag(ilį)). Manom, kad jie nuėjo į stovyklą, nuvykstu ten- jų nerandu. Pamiegojęs ir pa valgęs vykstu atgal su jų 2 vyrais, nes jie nori sužinoti, kas naujo VO., tačiau Juozapėlis neatvyko, jie sugrįžo. Pašaudžiau ir švilpiau, norėdamas, kad jie atvyktų- neatsiliepė. Nuvykau pas Sm.- jos nėra, vėliau pas Jeronimą, pas miškininką.

13d.Auštant miegu prie griovio krūmeliuose. Rytas šaltas, greit nušalęs vykstu aplinkui- miške arčiau namų. Būdamas krūmuose pasišaukiu seserį-atneša valgyt. Šilta saulėta diena, valau žiūronus o vėliau einu prie Karb. keliuko- pamatė mane Kr-ė (...) prie takelio. Jolė atnešė valgyti, tačiau namie jau mažoka maisto. Vakare pasikalbu su motina, broliu ir Jr-lų pasiunčiu su laišku pas XXX. Bet vakare sulaukiu PP, vykstame į L. pas Gen. Kalbamės iki ryto.

14d.L miške prie palaukės kvartale sumiegame, tačiau salvė iš kulkosvaidžio mus pažadina. Vykstame į miško vidurį. Ugnis išblėsta ir mes buvome pažadinti pasipylusio lietaus, gerai, kad trumpai lijo. Miegame iki vakaro. Vakare vykstam K8z. Pakeliui sutinkame Mr64. užgrosime. Iš K. išbaidėme 8 vietinius vyrus. Sužinojau. kad šiandien apie Šlb slankioja rusai. Pavalgę vykstame pas Br, iš čia pro Jd. į mišką, kadangi keli vyrai važiuojam- tai paėmėm ūkininką, kad jis mus pavėžėtų. 15d. Rytą važiuojame pas Kr. vėliau eidami pas Gen. čia jie mano mus esant šnipais Vėliau miške sutinkame Romelio būrio žvalgų. Lelija (...) pasako, kad jų vyrai skubotai pasitraukę iš šio miško stovyklos, nes mano, kad šitą mišką puls rusai. Jie su baime vyksta toliau, o mes liekam. Pavalgome. Bet netrukus pusautomačio 10 šūvių ir serija iš kulkosvaidžio mums davė pagrindą manyti, kad miškas buvo apsuptas ir, kad ne veltui (ta)grupė išvyko. 3 traukiamės į priešingą miško pusę. Pasukam į pievas ir krūmais vykstam tolyn. Aš siūlau maskuotis pievų raistelyje, bet Rym. sako, kad išeiti iš apsupimo. Vadovaup traukimuisi. Pagaliau brisdami vandeniu priėjom raistelį.

Laukiu ir čia (...) susėsti, o pats vaikštau pasižvalgyti į šią, mūsų nuomone, esančią palaukę, nes girdėjom netoli karves ganant. Čia pat palaukė žvalgausi- nieko ypatingo.

Čia ir pasiliekame peršlapę, išsitieslam ant kupsto ir pamiegam, vienas sargyboj, lietus lyja. Sušalę, peršlapę miegam iki nakčiai. Vėliau nuvykstam 218

pas 73848. Čia išgeriam kavos, apdžiovinam autus ir vykstam 73 nurodyti pas Fm. Čia jis įsitikinęs pašaukia 8X(X), įsikalbam. Tvarka, vykstam kartu. 16d. Atvykstam į mišką, prie laužo ? Lyjant miegam. Vakare vykstam pas X valgyti, nes jie (partizanai- red.) vakarais nevalgo (miške- red.). 18d. Kadangi vyrai turi išsikasę bunkerį ir todėl mes čia kasame bunkeriuką, bet atpratau nuo darbo. Kasti labai sunku, todėl darbo lieka net ir rytdiena.

19d.Baigiame bunkeriuką, bet jaučiuosi pavargęs. O lietus pradėjo lyti, o truputį palijus, oras aštriai šaltų. Vakare +38 karščio. Sergu. 20d. Sekminės. Guliu miške. Slėptuvėj, nes jau nuo vakar sergu, turbūt persišaldžiau. Išgėriau arbatos “ant prakaito ”, kurią išvirė M. miško mamytė. Bet mažoj slėptuvėj žemėje šalta, todėl rangausi ir manau kad jau netoli rytas. Pabundu-žiūriu pro plyšelį slėptuvėj spindi saulės spindulys-reiškia dar gerokai numigau. Dar guliu o mintys įkyrios it rudens musės lenda ir lenda į galvą apie suimtą 3X18, apie šeimą. Tik iš tų minčių pažadina M. mamytė ir sako, kad pareičiau pavalgyti. Šiaip taip išsirangau iš slėptuvės- lauke pavasario skaisti jau gerokai pakilusi saulutė, tačiau oras iš ryto dar vėsokas, miške ir pievoje ant žolės rasos karoliukai. Man gal nuo oro slėptuvės silpna, sukasi galva, bet ryto vėsa ir kylantis jaunų lapų kvapas mane gaivina. Besitvarkant man apie slėptuvę- ateinanti Pask. Ji vakar mane slėptuvėje užmaskavo, rytą žadėjo pakelti. Nuvykstam valgyti, nusiprausiu pavalgau ir su Pr. išvykstam miškan. Miške mes tik dviese, visi kiti svečiuojasi. Kaitinamės saulėje, kurią retkarčiais užstoja dangumi riedą balti debesėliai. Karšta. Jauni beržiukų lapeliai blizga saule džiaugdamiesi. Pamiegoję vykstam valgyti pas XX, nes neradome prie ugniavietės keptuvės, nors lašinių ir duonos turėpm. Vakare vykstam pas Cm, čia gauname labai puikios bei stiprios degtinės. Išgėrę po kelis stikliukus ir pasikalbęję apie padėtį, dar pasidalinę išvadomis apie gandus, gandelius, nes tikrų žinių nežinome, grįžtam atgal, o kadangi naktis taip šalta, tai sulendame į pirtį ir čia miegame.

21d.Rytą išlendame iš pirties į mišką, saulė aukštai, todėl miške šilčiau negu pirty. Nuvykę prie ugniakuro randame jau atvykusius Dag(ilį), ?, o kiti dar negrįžę, tubūt dar kelias dienas švęs. Tai blogas dalykas-nėra partizaninės drausmės, kur kas nori, ten eina, kol nori, tol būna.

Diena šilta, todėl pasirinkę aikštelę miegame, vėliau kortuojame, kalbamės apie partizanų ateitį, ar bus įvertinti partizanų nuopelnai, ir kas vertins. XX mano gal per daug pesimistiškai, nes kaip aš manau, tai nepakęsčiau, jei nevertas asmuo (lindėps saugykloj), mus vertintų nors vis dėl to XX mano, iš dalies ir teisingai, kai nebus pavojų atsiras daug herojų ir didvyrių kurie kitų nuopelnais girsis.

Apie vidurdienį atvyksta XX- tai jau bailus ir linksmutis XX. Dabar šildomės saulėje ir juokaupme visi, o saulė mums labai miela, nes tokios dabar savotiškai (rudeniškai) saulėtos dienos. Su Dr. nueinu bulvių pasikepti. Ant keptuvės suspirginę lašinių, papjaustę bulvių ir kepame. Baigiant kepti iš aikštės atvyksta prie ugniakuro XXX ir XX. Todėl šitas bulves visi suvalgome.

Šiandien nutariau eiti susirasti savo būrį. Gaunu iš XX parolį. Vakare pavalgome vakarienę ir išvykstame XXX link. Vakaras visuomet aštrokai šaltas, raudoni saulėlydžiai subraukyti keliais debesų brūkšniais, o mėnulis su vienu mažesniu žandu žiūri žemyn, tarytum gėdydamasis, kad nors ir nedrąsiai, tačiau jo šviesos apšviesti debesiukai drįso jam per veidą brūkštelėti.

Pakeliui užeinam pas Dg (Val.), jos mane pažįsta, žino jau mano net pavardę, nors žinoma, kai užeidavo jis, klausdavo: “Ale iš kurgi ponaitis?" Aš sužinojau, (...)jau joms atsakydavau kad nuo Ukmergės ir pan. Jos labai vaišingos pasiūlo ir net atneša degtinės. Tačiau aš ir Dar. labai mažai geriame. Tai tikrai lietuvės moterys. Užeinam pas Vl. Čia gerai pavalgom, pasiimam maisto dienai ir lendam į brūzgynus prie kelio, bet prieš lįsdamas dar buvau užėjęs pas MXX, kad pasakytų “maželiui" ateiti pas mus. Palei kelią brūzgynuose, vienoj duobėj ir užmiegame. 22d. Ryto vėsa mus prižadina tik tik prieš saulėtekį: dangus gilus, mėlynas tik toli toli pakraščiais it kokie norį užsimaskuoti žvalgai debesėliai. Ilgokai buvęs sidabrinis dangaus pakraštys pražysta raudonai, ir netrukus saulė it nekantri mergaitė ar už gero ir turtingo vyro ištekėjusi jaunamartė lyg (-) sveriasi per miško kraštą. Rytas tylus su aštriais šalto vėjo pūstelėjimais, bet tokiais žiemiškai šaltais.

-    Turi parūkyt?- klausia manęs Algis.

Aš nieko nesakydamas suieškau kišenėje nepjaustyto tabako kelis lapus, paduodu jam. Jis sutrina juos, drebėdamas nuo šalčio, ir dar užsirūkom.

-    Taigi ir šaltas šįmet pavasaris nors ir ankstyvas daug lapų jaunų, tik išsprogusių, tik prasiskleidusių jau sušalę, rudi- lyg man, lyg pats sau kalba Algis

Atėjo “maželis”, kurį išsikviečiau per Muru-e. Pakalbam ir pasakau, kad pakviestų r. min Br. Atvykus Br. kalbame apie ryšį su Bm., tačiau ji sakosi dar nežinanti, bet pasistengsianti rasti.

Vykstu ieškoti Augl. kaipo civilis pasiėmęs tik pistoletą, granatas ir žiūronus išgąsdinau AXX, bet jis mane pažinęs pašaukia į krūmus kur gulėjo, sakydamas, kad aš jį gerokai išgąsdinęs, nes jis manęs kad rusai. Pamačiau čia pat keliuku einančią mergaitę, tiksliau sakant bevaikštančią. Klausiu, kurių galų ji pamiškėm vaikštanti. Ji man išdėsto apie save, kas

ji tokia esanti, kaip ir iš kur: mano abejonės kad ji galinti būti šnipė išsisklaido. Žiūriu pro žiūronus - ji kažkaip juoda, žydiško tipo, kažko teškanti ar svajojanti apie kažkokius paslaptingus susitikimus ar pigiosios meilės ieškanti miestietė.

Vakare nuvykstu prie sandėlio miškely, nes į namus bijau eiti, nes sako, kad mane daboja. Čia pakeičiau Aur. šautuvą, privalgom sriubos ir brendam į brūzgynus miegoti, nes nuėjęs Dud. jau neradau, o žmona jo palapinės nežino. Todėl lendam vėl į brūzgynus miegoti ir čia ant žemės miegam. 23d. Rytą užėjęs MXX. Užsakau, kad į čia pat esančius brūzgynus atneštų valgyti- katiliuką sriubos, bet rytą ilgai nesulaukėm. Maželį ir dėdę pagaliau pamačiau einant. Mat dėdė buvo atvažiavęs malkų malūnui. Kalbame apie naujienas. Sako, kad pas juos taip pat buvęs pavasarinis valymas, tačiau partizanams sekėsi, ir kad rusai vis kalba, kad anglai juos apgavę.

Diena šalta ir vėjas dangumi ritasi kamuoliniai debesys ir tik retkarčiais švysteli saulė, o šiaurys vėjas nuolat ūžčioja grasydamas ievų žiedams ir jaunlems lapeliams.

Vakare pas Audr. nu vykstam ir miegoti nueinam į jo slėptuvę ant vandens. Čia šiaip taip trise susirangę užmiegam.

24d.Gerokai užmigom, pabudom saulutei pasikėlus. Rytas pavasariškas: dideli rasos lašai kabo ant medžių, žolės palinkusios nuo nakties miego ir tingiai iš gilaus miego merkiasi žiedai, blizga rasoti lapai, retkarčiais numesdami vieną kitą lašą žemyn, tarytum ašaras skųsdamiesi saulutei, kad šiandien jiems buvo sunku- buvo šalna. Ežero vėsa ir įvairūs nendryno gyventojų (ančių, lingių, narų) balsai ir kyląs virš ežero nendryno rūkas migdo mus, nes šeimininkas išeina, o aš su Alg(iu) įsitaisom patogiau, užsiklojam čia nuolat esančia Alg(io) antklode ir užmiegam. Pabudę vykstam į sausumą, nes jau šilta, saulutė maloniai šildo. Į vakarą vėl pamatom vėl bevaikštančią čia pat per miškelį išsitiesusiu keliuku tą staigmenų ieškančią ar šiaip svajojančią mergaitę miestietę. Su Alg(iu) ją sulaikom, įsikalbam. Drąsi mergaitė

Vakare pasiimam milines ir kitus reikmenis ir vykstam Augl. link. Čia paliekam jam pasaugoti savo milines, o patys vykstam atsinešti maisto. Buvo Alg(is) užėjęs pas XX18X8, bet negavę lašinių vykstam pas Kapliuką pasiimti “valdiškų ", grįžę vėl į tuos brūzgynus radom palapinę iš šakų čia ir užmiegam.

25d.Šaltokas rytas. Nuvytę juodi nuo šalčio uosių ir ąžuolų lapai. Vėl susitinkam tą mergaitę, pasimokiusi (buvusi gimnazijoj) bet gana drąsi ir gal kiek laisvo elgesio, tik kad aš su Alg(iu), mūsų žodžiais tariant, šalti suomiai,- kitokie galėtų patenkinti donžuaniškus įgeidžius. Kepam lašinius

ir taukuose duoną, partizaniškais pietumis pa vaišiname ir ją. Dar ilgokai su ja kalbamės, kortuojame. Ji į mūsų kietą ir grubų partizaninį gyvenimą įnešė moteriško švelnumo, nuotaikos. Vakare miegojom- nuėjom į palapinę iš šakų. Seniai naktimis miegodavom, tačiau dabar trumpos atostogos prieš žygį.

26d.Gerokai pamiegoję išlendame iš palapinės į mišką ir čia šildomės saulėje, valome ginklus ir vėl miegame. Vakare vykstame pas XX į M mišką. Pakeliui užeiname pas M80-kus išgeriame truputį alaus. Priėję prie M miško, einame kvartaline. Staiga išgirdome kad kažkas bėga, bėga keli žmonės. Ir kvailumas gi jų- naktį bėgti, vietoje to, kad eitų truputį pasisukę nuo kvartalinės ir mes jų būtume tikrai nematę. Jie manė, kad mes rusai. Nuvykę pas XX paklausėm, kas naujesnio, bet kadangi nieko naujo, tai nuvykom miegoti į mišką prie pirties; į rytą atvyko ir P Rym. ir Šarūnas-puikus sutapimas.

27d.Rytą išgąsdinam XX ir jo vyrus. Diena šilta, todėl nusirengę aikštelėje kaitinamės saulėje. Buvo atėjęs Zenas VX-aus su kuriuo kartu mokėmės. Priėję prie vienų namų baladojom- niekas neatsiliepia, kas gi galėtų būti? Radęs kamaros langelį, Šarūnas įlindo į vidų ir atkišo duris. Tada suėjome, prikėlėme moterį, kuri buvo taip įmigus. Vakare išvykstam 78MX8XX6 link. Paskui užeiname pavalgyti pas žmogų, pas kurį buvom užėję rudenį, geriame pieną, visi tik iš vienos stiklinės, nes žmogus sako, kad kažkas rudenį išsinešė stiklines. Užeinam pas M8c-kus išgeriame alaus ir vėliau lendame į brūzgynus į tą AXX šakų palapinę ir čia sumiegame. 28d. Išsimiegoję vykstam prie AšXX40X. Čia nusiprausiame ir skaitome knygas. Vėliau pakviečiame ir BXXX37 ir kartu lošiam kortomis, juokaujame.

Vakare nuvykstam pas Kapliuką, paskui pas XXXX3X ir paskui į dvarą. Rūmuose grajiname patefonu, akordeonu, šokame, bet auštant vykstame į L. mišką.

29d.Atėjė atsigulėm, bet pasiutusiai atakuoja uodai, todėl užsimetę milines ant galvų miegame.

Diena buvo labai graži ir šilta, nors iš ryto truputį palijo. Šilčiausia diena už visas anksčiau buvusias. Tie patys kvartaliniai, tie patys medžiai. Vakare nuvykom pas XXXX3X, sužinojom, kad bus susirinkimas ir kad į 18204X atvyko rusų ir pagal ežerą ieško XXų grupės. Nuvykstam dar pas Kapliuką maisto ir vėl į L. mišką.

30d.Pamiegoję, pavalgę skaitome knygas. Kadangi diena labai šilta ir graži, tai į pavakarį su Jonu vykstame maudytis. Maudomės, vanduo šiltas. Sutinku AXX, prisako, kad reikėtų iškraustyti nors kiek dvaro grūdų, nes juos gali rusai išsivežti. Pasakiau, kad vyktų į mišką ir pasitarsim, nes mes dar užeisim pas XX valgyti. Pavalgę vykstam. Sutinku AXXXX. su ja pakalbam ir ją trupučiuką palydžiu. Sutarėm vykti kiek nors grūdų iškraustyti.

Visą naktį kraustome juos.

31d.Rytą 18kv. kampe laukiu "mažojo". Pamačiau paleidžiantį "padvadą" AXX, pasišaukiu jį ir nuvykstam į stovyklą. Miegame. Vakare nuvykom pas Xp80X pavalgome, bet šiandien šventė, todėl vykstam į Dl. Čia pašokame pavakarojam.

Birželis

1d.Pamiegoję vykstam pagauti senį 08 m. Aur. ir 68p rytą pas PXz kaipo pabėgėliai ir čia juos klausinėjo apie jį. Jo nėra. Tada aš su 68p. tik su pistoletais vykstam prie p "chalupos”, jo ir čia nėra. Pakely buvome sutikę M84. Lyja lietus, ant lapų didelė rasa, gerokai šlapia. Su Aur. vykstu į susirinkimą, o PyX ir 68p. vyksta į D(1), nes jie ten matė įtartiną senį.

Pakeliui užeinam pas X8X, pavalgome, atvyksta ir KXX. Susirinkimo vietoje randame kelis savo vyrus. Vėliau atvyko ir XX. Vykstam saugoti 08m. Po lietui didelė rasa- dideli pėdsakai.

2d.Laukiame visiškai prie miestelio. Šaltoka, apsiniaukę. Pravažiuoja ir netrukus vėl grįžta lengva mašina (taksiukas seno modelio). Nutarėm vykti, nes mūsų laukimas veltui. Dieną, visai netoli miestelio traukiam Ramygalos miško link. Nuotaika gera Pas Nykšt. Pavaikščioję po R. krūmus, grįžtam vakare atgal į susirinkimo vietą prie ežero 18pD(l). Čia iki rytui juokaujame ir juokiamės iš beflirtuojančių su mergaite XXX.

3d.Čia pat netoli lpDr. kūrename ugnį, bet pradėjus lietui lyti, vykstame į XX daržinėlę Čia mergaitės atneša sriubos. Valgome ir kūrename ugnį daržinėlėje, o lietus lyja. 3-se vykstame atsinešti apsiaustų, kuriuos vakar palikome pas Kapliuką. Buvom užėję pas 7384-t. ir nuvykome pas Kapl(iuką). Buvau nuvykęs pas Kapl(iuką). Sutikau XXX. Jis gerokai girtas. Sugavom triukšmadarius, kurie ginkluoti vardan partizanų! Reikalavo degtinės, kėlė triukšmą ir šaudė, paskui pasivarė pastotes ir nuvažiavo pas mergas. Vieną jų(G)Šliomą sugavom 08XX10. Kartą Dr(...). Čia pristatėm tuos triukšmadarius būrio vadovybei. Juos paleidom gerokai įkirtę ir nacionalizavę ginklus. Šarūnas ir Aur, rusiškai geriausiai kalbą žmonės, apsirengę rusiškai (vienas leitenantas o antras eilinis) nuvyko patardyti įtariamo asmens, kurį patardę pripažino nekaltu esant.

Petr. (Ry) išvyko į Vl(Viliukų) mišką, nes šiąnakt sužinojom, kad Vl. miško vadas Jonas, tai Petrui yra šansų užimti jo vietą (o jis to labai geidžia).

Pranešė JX žmona, kad į netoliese esančius krūmus sulindo rusai. Staiga nepertoliausiai vienas šūvis ir mes vykstame iš tariamojo apsupimo, bet netrukus sužinojome, kad tai kalbama apie mūsų tariamuosius rusus (Šarūną ir Aur.) o šūvis- tai Juozas nušovė stirną.

Keturiese vykstam nusimaudyti į ežerą, o kiti AXXX link, kur nusimaudę, pakeliui dar išgėrę, nuvykom (...).

13d.Kautynės. (...) arklio žymės tinka- reiškia jie! Pro žiūronus matau-jie! Pasakau. Antanas patvirtina. Akys priauga prie taikiklio Štai jau kelios sekundės. Jie taikinyje, (...) laukiam, kad pirmas kaip buvo sutarta pradės kulkosvaidis. (...) kulkosvaidis, šaudomės ant tavo mano “vokietis”-automatas ir matau kaip mano "vokiečio" kulkos padegamos, šviečiamos raižo vežimą. Kairiojo sparno kulkosvaidis neveikia. Kad Namikis čia važiuoja, tai mes tikrai žinojom- jie ("valdžia") virsta iš ratų, arklys bėga vieškeliu su tuščiu vežimu. Dar šaudome ir netrukus pašoksta iš griovio žmogus- ir į mūsų pusę: prašo, kad p nenušautume. Įsakom jam eit į mūsų pusę pakeltomis rankomis ir jis vyksta, nes tarp jo ir mūsų (...) klausiame, šaukiam jam, kas dar yra gyvas griovy. Jis pašnibždom sako, kad Namikis jau negyvas, tačiau kiti 2 gal dar gyvi.

- Vyrai, griovys jau tuščias pirmyn!- šaukia Antanas

Slenkame pirmyn, tačiau matome, kad kairysis sparnas atsilieka. Paraginęs juos išgirstu, kad jau ir kairiojo sparno kulkosvaidis veikiat (...). i 14d. Žuvimas. Ilsimės M miške ir džiaugiamės laimėjimais. Čia pat netoliese, ratuose guli atvežtas mūsų laimėjimo kautynėse (žuvęs) mūsų draugas Broniukas. Taip mes draugaujam laimėję, o jam jau vis tiek, jis jau negyvas. Prieinu prie vežimo, kuriame jis guli pridengtas palapinės skiaute. Pradengiu ir žiūriu- veidas melsvai baltas, truputį praviros lūpos tarp jų blizga dantų eilė. Bronius... Tas pats: kartu vargom žiemą, nelietė jo rusų kulkos žiemos kautynėse L miške, o dabar jis jau šaltas, bejausmis lavonas. Lavonas... Tačiau aš žiūriu į jį- jokio šiurpesnio jausmo, kokį jausdavau prieš metus, žiūrėdamas į lavoną. Rodos, žiūriu į jį tartum čia tik miegantį. Taip kažkaip jis artimas, savas ir tartum gyvas. Nepučiu jokio nuo lavono sklindančio šalčio, kokį jausdavau anksčiau. Gal kad vaizduotė mano jau taip pripratusi prie tokių vaizdų, tiek išvarginta ir pavargusi, kad jau nereaguoja į tokius vaizdus, o gal kitas kas- bet jis toks paprastai artimas tarytum ne lavonas, o gyvas. Vakar krito anie draugai, šiandien jis, o gal ryt aš... toks pu mūsų gyvenimas toks likimas.

Vakare įdedam jį į paprastą neobliuotų lentų nedažytą karstą, įkeliam į ratus ir lydime į kapus.

Dangus pradėjęs nuo prievakario niaukstytis, pagaliau juodai apsiniaukia, ir štai vienas kitas trečias... krinta lietaus lašai it ašaros; apie pusiaukelę į kapus pradeda lietaus lašai kristi nesuskaitoma daugybe. Dangus juodas, o mes ilga eile lydim kritusį, atrodom it šmėklos, sekančios vežimą, traukiamą nedidelio, pavargusio arkliuko. Sunkiai traukiančio arkliuko pažliugusiu molėtu keliu, o lietus it gausybė ašarų krinta ir krinta, lyg atrodo dangus atverkta užmuš, ilga eilė lt šmėklų besekančlų paskui vežimą, nes nors mūsų širdys skausmu plyšta, tačiau akys parodyt negali.

Laidotuvės. Štai pagaliau kapinės. Kapinėse partizanų kapai. Tuoj (pastatytas) baltas kryžius iš apvalaus netašyto beržo, paskendęs sesučių pintuose vainikuose. Kryžiaus vidury-gėlės prieš jį. Dvi eilės (...) apgaubėme (...) ilgi kapai, eilės kapų.

Tamsoj boluoja netašyto apvalaus su žieve beržo kryžius, o prieš jį bendras partizanų kapas Partizanų kryžius ir bendras kapas slepia draugus. Tų, su kuriais mintimis dalydavomės, kurių idealai buvo mano idealai, mano siekimai- jų siekimai. Juos jau slepia šitas kapas, o saugo baltatošlo beržo kryžius, sesučių lietuvaičių pintais vainikais apdabintas.

Liepa

1d.Rytą. kaip paprastai, mus prižadino šaltis. Drebėdami užsikuriam ugnelę X8MX miške prie XXXX4 (XXXX3), nes naktį buvom pas XXXX3. Čia mes tik dviese: aš ir28X70X7, o Bp ir XX išvyko į Naujasodį pas “uošvius". Dar pamiegoję prie ugnelės, kol ta visiškai išblės apie 10 val. vykstam papusryčiaut pas mus. Pavalgę užeinam pas 48X75XžXXu, iš jo į ganyklas ir čia miegam, kol pagaliau mus pažadina baugus lietus ir mes skubiai bėgam pas Kapliuką, kad lietus mūsų nesulytų. Čia sužinom, kad Pr ir XXX pas 48XX, todėl čia nusiprausę, vykstam pas 48XX. Čia išgeriam alaus, paragaujam medaus ir vykstam pamiegoti į "bajoro" kalnelį. Čia ateina "Ąžuolinis", pakalbam ir vykstam vakare pas Kapliuką. Čia besėdint atvyko ir M su savo keliais vyrais. Jie nuvyksta į Naujasodį šnapso atnešti, o aš su Vilium pas XXX svogūnų atnešti. Truputį išgeriame. Čia besikalbant iškyla visokių klausimų: senųjų žiemos partizanų laisvinimasis, kad jie negerbia vado autoriteto ir kad vadai turi su jais skaitytis ir pan. Blogybės. Kai rytą XXgrupė išvyksta, mes keturiese (...) šeimininkas vykstam į jo ganyklas. Jis čia parodo savo slėptuves, į kurias mums pasiūlo gulti, tačiau mes atsigulame atvirame lauke po eglaitėmis ir užmiegam. 2d. Rytą prabudom tik apie 10 val, saulutė jau kaitina, nors mus iš ryto jau ima drebulys, bet saulės atokaitoj vėl užmiegam. Pamiegoję, po vidurdienio vykstam pusryčių valgyti pas Kapliuką. Nusiprausiam. Bet kadangi čia mano namai netoli, todėl sumaniau truputį parvykti į namus kokiai valandai. Pastebėjau pamiškėj beimant bičių spiečių, susimetusį į medį-tai 48XXo bitės. Čia pat susėmime spiečiaus dalyvaup Gr ir mano tėvas.

Kol aš valgau, mama sulopo kulkų apdraskytą mano švarkelį. Ateina ir B Antosė: kalbamės. Paskui vykstam kartu, nes mums pakeliui. Ji man pasako, kad atvyktumėm pas N. d. medaus pavalgyti, nes jis šiandien bites kopinės. Pakalbu su vyrais ir vykstam medaus paragauti, nes mums šiandien, atvykstant į susirinkimą, pakeliui. Pavalgę medaus pakeliui dar užeinam pas Xlno8X-XX-is truputį išgeriam ir vykstam XXX2X8X3-ės link. Dar dieną atvykstam pas “Kitaicą ". XXXX XX išvyksta pas XXXX-mergiotes, o aš su vyrais lieku čia. Kalbamės apie stojusius, nes šiomis dienomis Vd miestelyje labai daug kas registravosi, beveik visi nestojusieji (?) iš kaimo- net po 20 punuolių nes jų valia susvyravo. Sako, kad Vd registravosi iš viso 120 jaunuolių, bet skaudžiausia, kad yra stoję 2 partizanai iš mūsų būrio.

Sutemo, pradėjo lyti, todėl vyrus palieku kambary, kad be reikalo visų lietus nesulytų. Pats su "Kitaicu" vykstu į krūmus- susirinkimo vietą. Susirinkimo vietoje radom Joną M. Čia trise laukiam. Truputį lynoja, sklinda pūvančio lavono kvapas. Jonas sako, kad čia pat netoli yra labai negiliai užkastas lavonas, šunys jį atkasę, kad iš žemės matyti išlindusi viena ranka, kuri dar sveika.- štai nuo jo sklindanti tokia smarvė.

Liepos naktys. Lynoja... Netoli prunkščia arkliai, kelios lyjamos šieno kaugės, lengvas rūkas, aš užmiegu.

Pabudau nuo drėgmės nors neperlijo manęs, nes aš užsidengęs palapine ("maskirofkė"), bet nuo žemės sklindanti drėgmė ir smulkus lietutis mane šaldo ir aš drebu. Pasivadinu Joną ir “Kitalcą" ir nutariam nueiti į trobą truputį sušilti, bet pakeliui sutinkame "Brangų žmogų" ir Petrą XX. todėl grįžtam atgal ir laukiam kitų atvykstant. Taip laukėm iki ryto ir kai visi susirinko, nuvykom į toliau esantį miškelį "X858nirę".

3d.Atvykę susikurtam ugnį ir pavalgę užmiegam. Pradėjus lyti lietui, vykstam į arčiau XXX20X (0XM60-) esantį eglynėlį. Su GaX nueinu pas OXM. užsakyti pietų. Papietavę keptų kiaušinių su lašiniais kalbamės apie 2 iš mūsų kurie registravosi 1824... Nutariam juos suimti ir už tokį nusižengimą sušaudyti. Pasiėmėm 3 vyrus (Rntį, Strielčių), vykstu Ramygalos link. Lyja lietus. Pakeliui užeinam į D8oXXoX kaimą pas 6X630-48,- čia pa valgome vakarienės ir lietui lyjant per rasotus krūmus parugėmis vykstame 9XpX2XXX link, pakeliui paimam pistoletus iš žmonių kuriems jie nereikalingi (paimam 082808) ir teatrinius žiūronėlius iš Vaitelio. Prieš sustodami pailsėti, dar užsukam pas Antaną 28X- tačiau jo neradę nuvykstam į krūmus ir čia lietaus perlyti, sušlapę ir sušalę užmiegam po ąžuolu- jau aušta

4d.Pabudom išaušus, pasiutusiai sušalę, lietus jau nebelyja. Skubiai einame pas pakrūmės gyventoją šiek tiek apšilti, nes taip sušalom peršlapę, kad danties nenulalkom (ant) danties- taip jie tarška. Čia užmiegam ant lovų, ant suolo, be jokio pavopus- apie rusus negirdėti. Numigę gavom pavalgyti šiltos sriubos. Šiek tiek apdžiūvę ir pavaišinti braškėmis, vykstam į krūmus, nes buvom pasakę, kad Antanas atvyktų į krūmus. Čia šildomės 226 saulės atokaitoje. Netrukus atvyksta irAnt(anas). Čia pasikalbėję vykstame pas jį. Čia dar pabuvę vykstam sekti “Moteries’’ ir “XXX".

Vakare ieškome kulkosvaidžio kurį “Moteris"paslėpė: jo ("Moteries") suimti nepavyko. Po ilgesnių diskusijų su Antanu (nes jis man atrodo bailokas ir be orientacijos) nutariu veikti savo iniciatyva. Įsakau vykti su manim savo vyrams ir iš klėties suimu, tiksliau sakant, pavagiu, nes nežino ir niekas nematė iš jo (XXX) namiškių- XXX. Skubiai vykstam 180 miško link, nes pu netoli rytas-pusė pirmos valandos. Pakeliui, po ąžuolu radom gulinčią beprotę mergaitę. Dar prieš saulėtekį pasiekiam XX mišką. 5d. 81 miške susikuriame ugnį, pasistatę sargybinius užmiegame. Jie (būrys) į šitą mišką dar neatvyko, nes vakar buvo susirinkimas Dambr. miške. Šiandien jie turėjo čia atvykti, bet turbūt kur nors krūmuose pakeliui apsistojo.

Į prievakarį pranešė, kad atvažiavę parašų rinkėjai iš Vd miestelio, komjaunimo sekretorius ir buvęs seniūnas Česnelis. Aš su “Antim “pasiėmę tik pistoletus, vykstam į kaimą ir čia užėję pas vieną gyventoją laukiam jų, kai jie ateis prašyti parašų, tai mes jiems duotumėm savo parašus. Tačiau užėję į kitą trobą sužinojom, kad jie, negavę nė vieno parašo Stalinui padėkai už išvadavimą, grįžo miestelin. Tada mes nieko nepešę, nutarėm nors maisto parinkti. Žmonės mus pamatę palaikė parašų rinkėjais, todėl užėję trobon, rasdavome tik kokį senį, kuris sakydavosi “negramatnas”, o kiti šeimos nariai išsislapstę, bet vėliau išsiaiškindavom, kas esą, pasakydavo: “Ot mislijom, kad parašų rinkėjai-kas jiems pasirašys?- lemiamu mostu numodavo. Tikrai gražus lietuviškas užsispyrimas! Vakare atvykę svečiuose pas mus radom kelis raguvtečius, kurie netrukus vėl išvyko į R. mišką, o mes čia nakčiai, nors sutemus pasidarom šiokias tokias palapines ir lietui lyjant užmiegam.

6d.Rytą, pamiegoję ant greitųjų sulipdytose palapinėse aš su zXXX-em išsitempėm “maskirofkę", atvykom į gretimame kvartale nuolatinę stovyklos vietą, radom būrio vyrus bemiegančius. Jie tik šiąnakt čia atvyko. Vakare padarom ofenzyvą pas MX7XX3X, vykom labai atsargiai, nes Vd yra 3 mašinos rusų. Čia pas (M7X) paėmėm baltinius kostiumą, nes jie mums būtinai buvo reikalingi, kadangi keli būrio vyrai visai suplyšę. 7d. Apie vidurdienį persikėlėm arčiau vieškelio, kad greičiau būtų galima pastebėti judėjimus. Be to, jau mes senokai prastoj sustojmo vietoj-galėjo kas pastebėti, todėl ir pakeitėm. Išgąsdino 2 pravažiuojančios mašinos su kareiviais 8X808X82Xorša Vakare keli išvyksta išklijuoti atsišaukimų o mes vykstam “Švedijos" link, bet vakare nutarėm paimti 8X218Xo mums reikalingos aprangos, todėl su keliais vyrais paimam ir 9 (valandą) rytą-Švedijon.

8d.Kitus vyrus jau atvykusius, radom bemiegančius prie ugnies, todėl ir mes užmigom. Atsikėlę išgeriam iš 8X2r atsineštąjį šnapsą ir vėl miegam, bet kadangi pradėjo lietus lyti, tai vykstam į Xer. daržinę Čia vyrai meldžiasi. nes mišių laikas- šiandien sekmadienis. Ilgai miegam, nes lyja lietus. Pamiegojęs iki vidurdienio, nueinu į trobą, čia “Fiureris” lošia kortomis. Aš jokio noro lošti kortomis neturiu, todėl vykstu į daržinę ir skaitau savo pamėgtąją: “Išpirktasis kraštas". Paskaitęs vėl miegu- tiesiog sergu nuoboduliu- pasiilgstu žygių ir vėl tas pats nuobodus gyvenimas daržinėje-be jokių žygių. Lietus lyja. Tik šiandien buvo smarki perkūnija. Kadangi tarp vyrų kildavo nesusipratimų dėl sargybos, tai šiandien jau tvarka, nes visi patenkinti- stovi pagal mano sudarytąjį numerinį sąrašą.

9d.Jau šiandien saulėta su menkais debesėliais. Ilgokai pamiegoję be jokio darbo, iš daržinės vykstam miškan ir daromės palapines. Labai pašlapę- pylimu-kvartaline bloga vaikščioti, nes daug purvo. 10d. Saulėta, vėjuota, kaip paprastai po ilgų lietų būna o saulė tokiais atvejais maloni. Vakare išvykstam maisto tikslais: paimti telyčią ir lašinių maistui X8X482 Vakare, pakeliui užėję pas 18X, pavalgome vakarienę, o aš su Antanu buvau parėjęs į namus. Netrukus grįžtame į susitikimo vietą pas 8XXXOR, tačiau XXX XX ir “Tėvukas" dar neatvykę, todėl laukiam jų. Jiems grįžus, nuvykom pas 18X-8MXX: čia truputėlį išgeriam-ir į mišką. Tik aušta: rūko plotai ant pievų, tyli, didelė rasa ir ilgi pradalgiai ir nedidukės lietaus suplaktos kupetos šieno. Tylus rytas ir bežiūrėdamas į tuos pradalgius pripjauto šieno, užsisvajoju ir prisimenu šienapjūtę prieš metus. Pernai dar šienavau bet šįmet... ir aš matau tarytum žolėta, rasota pieva prašo, kad mes šienautumėm, taip aš užsisvajoju ir man automatas toks sunkus ant peties nes pievos šaukia...

Ak, kaip pasiilgom talkaus gyvenimo, darbo: su kokiu noru ir pasigėrėjimu dabar galingais smūgiais dalgius. Anądien Alfonsas, tas mūsų milžinas, einant pro medum kvepiančius dobilus, nuskynęs kelis juos, sako lyg pats sau tarytum man, lyg visiems “Ak. koks malonus darbas kaip gera būtų šienauti dobilus, rodos dalgio rankose nejausčiau." Jis nebaigia, jam stinga žodžių, ir atsigręžęs matau p lėtą žvilgsnį, besigėrintį, liūdną, slystant raudonu, medum alsuojančių dobilų plotu.

Taip ir dabar- einam anksti lyg rūpestingi šienpjoviai, tik kiek gal per anksti negu šienpjoviai... Rodos gamta tokia pat kaip seniau šienapjūtėse-lengvu rūku apsiklosčiusi rasota žolė, nuo rasos palinkusios smilgos ir lašanti rasa nuo medžių. Taip gamta ta pati- tik laikas kitoks-Tėvynė pareikalavo dalgius pakeisti ginklais ir mes pakeitėm, nes Dievas ir Tėvynė to panorėjo ir mes klausom.

Pagaliau sulendam į mišką ir čia paskirtu sargybą ir miegam.

11d.Rytą pabudom jau saulei gerokai pakilus. Nors gulėti buvo truputį šaltoka, bet susiglaudę su "Antim" nugaromis gerokai numigom, pabudęs jo jau neradau- jis sargyboj. Graži diena, saulėta. Buvo atėjusi1802,pranešė, kad atvažiavusi pas juos Šp80X sesuo, todėl jis nuvyko pas juos. Į prievakarį vykstam 46X4 link. Perėję per 6X63(ar4X)pievose pamatę rusų kareivį slapuką, turėjom pasitraukti, nes jų krūmuose gal daugiau buvo. Bolševikai deda visokiausias pastangas kad tik mus sugaudytų, daro pasalas, saugo naktimis, taigi, kaip žiemą manėm, kad vasarą bus tik atostogos, tačiau dar vasarą, atsitraukę nuo vokiečių fronto, rusai siaučia Lietuvoj.

Vakare pasitenkinom "nuplavinę telyčią" iš AXr7. grįžom naktį į "Švediją."

12d.Miegojom iki gero pusiaudienio. Vakare vykstam Į Lėną maisto ir druskos. Labai lyja lietus. Su BX(XX) buvom pas XXX. Nors naktį lijo, tačiau diena saulėta. Pavalgę šviežienos, miegam. Mėgina vyrai jėgas ant čia taisyto turniko. Dalis vyrų išvyko atostogų, nes čia pavojinga. Kalba, kad bus valymas.

14d.Diena saulėta. Su Bartuku gavome pavalgyti medaus. Vakare 7 grįždavom. X7020 grupė ir Išvyksta į 4xXX?XutlzXX surasti stribitelio motiną ir atimti iš jos turtą, kurį atvežė prigrobtą iš žmonių. Prisidedam ir mes su Br(Bartuku). Pakeliui buvom užėję pas501X1X7387. Tos moteries neradę, susiradom kelis užsiregistravusius ir nusavinom iš kelių batus. Grįžom auštant. 15d. Gerokai pamiegoję vakare 3-se (aš, Kitaicas ir Jonas Jar.) buvom nuvykę alaus gerti. Truputį pagėrę grįžom pas X8XXoX (buv.7-XXOH8) grįžom į stovyklą ir gerokai užmigom.

16d.Strebitelninkai, padedami rusų, nesiskaitydami su priemonėmis terorizuoja lietuvius, partizanų šeimas ir partizanus ir prijaučiančius. Štai jie sudegino Balelių būrio partizanų kelis namus gerame stovyje. Sunaikindami namus, jie sunaikina ir valstybę (jos turtą). Išvada: Jie nesitiki likti čia. Rusai (kareiviai) šienauja kai kurias tarpumiškių ar partizanų šeimų pievas. Atrodo, kad jie gal tik vaidina šeimininkautojus, nes negaudami pakankamo skaičiaus šnipų iš lietuvių tarpo, jie čia seka partizanų judėjimą ar kitokiais špionažo tikslais

17d.Diena kaip ir kitos- protarpiais lietus. Paskui saulėta, o saulė tokia atrodo tokia skaisti ir maloni. Neturėdami ypatingo užsiėmimo, paskaitęs romaną "Mėlynoji ranka" "Baudžiauninkai, "vykstu su Kitaicu į svečius pas (...) būrį, čia randam "Perkūną" ir "Danylą". Pasisvečiavę grįžtame. Vakare išvykstam su Kitaicu namo, nes aš turiu pasigydyti-ant rankos atsirado keli niežams charakteringi spuogeliai.

Pakeliui pas 2XX(X8X) tai tokios lietuvės- myli partizanus, pas jas lyg pas gimines. Truputį nugėrę pas jas, vykstam pas 18X(?) čia pabuvę, nuvykstam į eglynėlį prie bunkeriuko. Čia miegam.

18d.Saulės atokaitoj pasišildęs, išsitepęs vaistais pamiegu Pavartęs paskaitęs kelias iš namų atsineštas knygas, pavalgę, pagaliau vykstam pas XXZpX3. Pas ją pabuvę kelias valandas ir pasakę, kad ryt vakare norime susitikti su Vd dėl rašomosios mašinėlės, rašomosios medžiagos, nes mūsų XX čia negalėjo atvykti, nes jam kojas skauda, nes išsikėlė šunvotės, su saule dar išvyksta XXX2X823 link. Pakeliui pievos sužinojom, kad XXXp pagal YXX7XO buvo rusai ir suėmė 482X78 tėvą. Dar su saule atvykę į XXX2p3. 19d. Rytą išgąsdino senis atėjęs šienauti. Nuvykom pas 7XXp24- čia truputį išgėrėm, piemenukas ir armonikėlė. Gaudom šnipą, vaiką. PasXXXX3X, iš čia į mišką. Įdomus pokalbis su gimnazistu, kuris visą žiemą išsislapstė, o dabar registravęsis. Sulaikiau šieną bevežant ir paklausiau, ar jis stojęs, gavęs atsakymą- taip, pasakiau, kad jis svyruojančios valios, įdomus jo atsakymas:-Gražu už tėvynę mirti, bet gražiau už ją gyventi. Taigi savo partizaniniame gyvenime aš jį ilgai atsiminsiu. Aš jam išaiškinau, kad pagal jo posakį(...) būtume darę, tai mes ir daugelis naminių slapukų jau būtų tapę patrankų mėsa, daug aš jam tuomet pasakiau, kad jis pagaliau sako: "O vis dėlto jūs tiesą sakot." Įrodžiau jam, jis nesitikėjo tokio sutikti, ne veltui mane gimnazijoj filosofu vadindavo.

Čia jis mums papasakojo žinias iš miesto. Iš tikrųjų liūdni ten vaizdai: lietuvaitės flirtuoja su rusais, ponios su enkavedistais, nuolatiniai šokiai, o apie partizanus tarp kitko prisimena, kad esama kur ten apie Vadoklius ir po truputį kitur, tačiau jų nedaug. Ir, girdi, ką jie ten padarys prieš tokią galybę, et, girdi, tik kvailiukai- jie mano prieš rusus atsilaikyti.

Taip kalba miesto ponai ir “daug išmanančios" ponios. Taigi, tie ponai, kurie, mums laimėjus mūsų pelnus sau skirs, pirmieji girsis, o tuo tarpu tikrasis partizanas kuklus ir tylus, gal užmirštas bus. Na, jeigu man ir kitiems draugams teks gyventi, tai mes pavartyslm tuos “ant bačkų" besigiriančius Jonus nesipuoš jie mūsų ir mūsų kritusių draugų nuopelnais (...) duok, Dieve, mums laimėti, gyviems likti.

Vakare pas XXpXX susitikę Vaitelio ryšininkus pakalbėjo su jais spaudos reikalais, išsiskyrėm ir naktį nuvykom į 8 kv. už Kapliuko prie griovio ir pasikloję kelias lapuotas šakeles, uodų geliami po dienos nuovargio, nakties vėsos gaubiami, užmigom.

Rugpjūtis

1d.(...) tuojau išsikeliam iš stovyklos per pylimą. Žiūrėjm-nieko. Vakare sužinojom, kad rusai apšaudė Bartuką, nes koks ten vietinis strebitelninkas buvo užvedęs rusus, tačiau Br(Bartukas) pabėgo. 230

3d.Beveik visą dieną lyja. Pavalgom virtų grybų, nes dabar jų daug yra. Vakare bendrai meldžiamės, aš skaitau iš maldaknygės, o kiti klauso:" Jėzaus širdie, tavim pasikliaujančiųjų išganyme, pasigailėk mūsų"-plaukia litanijos žodžiai. Taip, mes meldžiamės ir tikime, kad Aukščiausiasis mūsų išklausys. Toks vargingas ir sunkus be jokių prošvaisčių ateičiai-gyvenimas, tačiau mes nenusimename, nes mes tikime, kad jis mūsų išklausys nes mūsų viltys Dievuje.

4d.Į mūsų stovyklą buvo atvykęs Vt(Vaitelis), nes jis vizitavo Perkūną ir kitus šio miško būrius. Vakare mes 8 išvykom į valsčių, nes ryt atlaidai. Pakeliui pas Šliomą išgeriam alaus, dar buvom užėję pas 18X, paskui MXXX.X klojimą, aš paėmiau iš Jolk-no šovinėlius, nes “Brangusis Žmogus" buvo visai pritrūkęs. Y13 klojime radom mergaites X ir "Jadalecka ", Čia pabuvę nuvykom pas Xrp. Čia pa valgę pusryčius į J8X miško kalnelį. Radau sesutes begrybaujančias, jos pranešė kad yra atvykęs Petras ir 2 jo draugai. Pasakiau kad atvestų jį čia. Susitikom su juo. Tada miškais krūmais vykstam XXX link. Sutemus užėjom pas "? poną ", paskui į 736. Paėmiau registravusiojo Jono automatą. Pas 483XX išgėrę alaus, išvykom pas XXXX-ę. Čia pabuvę iki ryto, nuvykom į XXXX daržinėlę ir gerokai pramigom.

8d.Gerokai pamiegoję, nuvykom prie krūmų. Linksmas senis pavaišino mus medum. Nors ir diena tačiau krūmais dengdamiesi vykstam(...) link. Radę daug grybų paprašom pamiškės gyventojos kad ji mums išvirtų-puikiai pavalgėm. Vakare po 21prol7XX-2 paimam maisto ir prie miestelio gyventojų 18p74 paskui apčistinom už santykiavimą su bolševikais 48p3 ir J8513 grįžtantį į M. mišką. Visą laiką smarkiai lijo, todėl grįžo labai sušlapę. 7d. Nuvargę ir peršlapę šiek tiek susišildom prie ugnies ir sulendam į palapines miegoti. Vakare atvyko Vt, mat pamanė kad atsinešėm iš atlaidų šnapso, tačiau mes negavome(...). Petras, su kuriuo aš atsisveikinau, nes jis šiandien išvyksta, tad pakeliui užsukdamas kartu su MK likt pagert. O aš vykstu atimti iš registravusiojo automatą. Paėmiau automatą.

X mėnuo

28d.(pirmadienis) Šešiese prie ugnies Girelėj, Skacmiškyje prie Griniaus. Vakare nuvykom pas jį. Aš su Stasiu nuvykom pas Pižoną ir Velikonį. Susirinkimas pas(...). Jaujoj radom 3 (Joną ilgąjį, Viktorą, ir Kazį). Dabar atvykom pas Krivicką, nakvojo 9 vyrai.

27d.(...) prie ugnies Girelėje. Buvo Pranas, bet vakare atsiskyrė nakvojom pas Galinaičius.

28d.52 kv. prie ugnies. Didelis atodrėkis, lyja lietus. Nuvykom vyrai atsinešti kulkosvaidžių. Pas Mač. rašau Petrui laišką, buvau namie. Su kiekvienu smūgiu mažėja mūsų nuotaika.