Redakcija klausia

Vienas iš KGB metodų, kovojant prieš ginkluotą rezistenciją — perverbuotų partizanų panaudojimas. Jie būdavo perrengiami partizanų uniformomis, be to mokėjo elgtis tarp jų kaip savi. Jie buvo vadinami smogikų būriais. Atsakingas už jų paruošimą buvo Sokolovas.

Viena iš tokių būrių ruošimo bazių buvo N. Vilnioje. Čia jie linksmai gyveno, buvo apmokomi, iš čia buvo siunčiami į operacijas. Žinoma, kad šią centras dar veikė 1952—53 m. 1-oje nuotraukoje — namas, kuriame gyveno šių būrių nariai.

Kreipiamės į Jus: gal kas nors atpažintų nuotraukose buvusius partizanus ar plačiau papasakotų apie Naujosios Vilnios namą? Rašykite adresu: Kaunas, Donelaičio 70b, LKA redakcijai.

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 5

Eina šešis kartus per metus

Redakcija: Dalia KUODYTE (vyr. redaktorė), Rima GUDAITYTE, Valdemaras MACIULEVIČIUS, Birutė OKSAITE, Regimantas ŽILYS

Duota rinkti 1992 05 22. Pasirašyta spaudai 1992 09 14. SL 176. Popierius rašomasis.

Formatas 70X100/16- Iškili spauda. 8 sp. 1. Kaina sutartinė.

Tiražas 10 000 egz. Užsakymo Nr. 907.

Leidžia — Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Donelaičio 70b, 3000 Kaunas. Spausdino „Spindulio" spaustuvė, Gedimino 10, 3000 Kaunas