Asmenvardžių rodyklė. Vietovardžių rodyklė

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abromavičius S. 49
Adamonis Juozas, sl.Rytas 115, 117, 118, 164
Adomėnas, žr.Vinciūnas A.
Aidas, žr.Urbonavičius Juozas
Alionis, žr.Alionis-Šaulys
Aleksas Alionis-Šaulys Aleksas, sl.Alionis 14, 33, 48

Ališauskaitė-Ruskonienė Elena 186
Ališauskas Vladas, sl.Puškinas 197,199
Ališauskas 186
Ališauskas Petras 186
Alksnis, žr.Brodulskis Nikodemas
Amazonė, žr.Kaminskaitė-Kelpšienė Liudvika

Ambrazevičiai (Mikučiai) 13
Ambrazevičius Jonas 12 
Ambrazevičius Povilas 12 
Ambrazevičiūtė Ona 12 
Apžargevičius, žr.Zaremba Bronius 
Audra, žr.Pačinskas V.

Augulis Edvardas 232
Augustienė 191

Augutis V, sl.Vėjas 75, 107, 115
Auksuolis, žr.Gradeckas Ignas 
Aukštaitis, žr.Patumsis Vladas 
Aušra, žr.Staškevičius Jonas 
Aušra, žr.Petkevičius Leonas 
Autinas, žr.Bureika Leonas 
Aviatorius, žr.Serelis Karolis 
Avietis, žr.Šiaučiulis Jonas 
Ąžuolas, žr.Grumbinas Povilas 
Ąžuolas, žr.Jogėla Antanas

 

Bagočiūnas Antanas, sl.Dūmas 53,115, 131, 136, 137, 139 
Bajoras 20
Bajoriūnas Liudvikas, sl.Kilbukas 138, 139,172
Balys, žr.Milečka Balys Baltamaitis Jonas 38, 39
Baltrakienė Bronė 174
Baltuška-Girinis Vytautas, sl.Vytautas 112, 118

Banionis Vaclovas 232
Baniulis Juozas 198 
Baniulis Petras 198 
Banys J., sl.Šūvis 75 
Banraitis A. 177 
Barzdyla 178 
Baudžiukas 191

Bauras Pranas, sl.Varguolis 13, 16, 17, 49
Bebras, žr.Strazdas Vytautas 196,197
Beržas, žr.Raslanas Valentinas 
Berželis, žr.Šimėnas Jonas 
Bevardis, žr.Černiauskas Jonas 
Bijiūnas 200 
Biliūnas J. 71, 81

Biliūnas J., sl.Žolynas, Rudis 69,74,79, 82
Bimba Jonas 236, 237
Bira Albinas 234, 235, 236
Bira Antanas 233, 234, 235
Bira Ipolitas 235, 236
Bira Jonas 236
Birytė Elena 233, 235, 236
Bisturys Alfonsas 185
Bisturys Bronius, sl.Girėnas 185
Bisturytė-Budrienė Elena 183
Bočiulis P., sl.Viršila 131
Briedis, žr.Gaižutis Karolis
Brodulskaitė Bronė 190
Brodulskis Jonas 192, 194
Brodulskis Jonas, sl.Jokeris 190
Brodulskis Juozas 190
Brodulskis Nikodemas, sl.Alksnis 190, 194
Brodulskytė Marija 195
Budreika Antanas 132 
Budreika Domas 134 
Burčinskas 186

Bureika Leonas, sl.Autinas (Antinas) 60, 61, 70
Burneikis Jonas 191, 194
Butkus Jonas, sl.Karklas 228 
Butkus Stasys 196 
Būdvytis 27, 29 
Būtėnas Kostas 232

Chruščiovas 44
Cvilikas (Svilikas) Mykolas, sl.Genys 21, 48, 58

Čepkauskas 188
Černiauskas Jonas, sl.Bevardis 21, 23, 48
Černiauskas Mikas 21, 25, 27
Čičinskas, žr.Stanevičius Albertas 
Čipkus Ričardas, sl.Meška 112,118 
Čiurinskas 6 
Čiurinskas Dominas 12

Dagelis Jonas, sl.Gintaras 163
Dagiliukas, žr.Vaičiūnas Vincas 
Dainius, žr.Pukenis Balys 
Daktaras, žr.Meilus Ignas 
Daktaras, žr.Meilius Jonas 
Dalius 101,106 
Dapkus Mykolas 198 
Diedukas, žr.Dorela J.
Diedukas, žr.Šibaila Juozas
Diemedis, žr.Morkūnas Alfonsas 
Dilgėlė, žr.Svenciskaitė Pranė 
Dobilas, žr.Kimštas J.

Dorela J., sl.Diedulas 163
Dovidėnaitė Danutė, sl.Laumė 163 
Dragūnas Kazimieras, sl.Virbalas 58, 62,71

Dūda Bronius, sl.Narutis 196,197,198, 199
Dūda K. 81
Dūmas, žr.Bagočiūnas A.
Dzimidavičius Antanas, sl.Riteris 13, 
16,17, 49
Dzimidavičius Pranas, sl.Puntukas 13, 16, 17, 48

Elena 21, 23, 27

Fedia 178

Gaidys, žr.Rutavičius Antanas
Gaižutis Karolis, sl.Briedis 192 
Galinauskas R. 203 
Garsas, žr.Puodžiūnas B.
Garuolis Antanas 236, 237
Genelis, žr.Trakimas Benediktas 
Geniukas 196

Genys, žr.Cvilikas (Svilikas) Mykolas
Genys, žr.Grigas Pranas 
Gibavičius Rapolas 190 
Gimbutis St., sl.Tarzanas 54 
Gintaras, žr.Dagelis Jonas 
Girdzijauskas Petras 227 
Girėnas, žr.Bisturys Bronius 
Girėnas, žr.Mameniškis P.

Girinis, sl.Vytautas 113,117
Gleiznys Jonas 184,185
Gleiznys Valentinas, sl.Šarūnas 183,184
Gleiznytė Alfonsa 184
Gleiznytė Elena 184
Gliožeris 35
Gluosnis, žr.Morkūnas Kazys
Gogelis Povilas 85, 86, 87,106 
Gradeckas Ignas, sl.Auksuolis 6,61,70, 71

Gražys J., sl.Viesulas 53,107,115
Greitis 106

Grenda Stasys, sl.Smarkuolis 13,17,18,,23, 49
Grėbliauskas Kazys, sl.Vaidevutis 12, 14, 15, 21, 48
Griausmas, žr.Pesliakas Vincas
Griežtas 14, 16, 19, 23, 27 
Grigas Pranas, sl.Genys 197,199 
Grimža Alfonsas 232 
Griinža Kazimieras 232 
Grumbinas Povilas, sl.Ąžuolas 74, 75, 81,107,136,137,139,146,147,153,159 
Grūdelis, žr.Strazdas Vytautas 
Gurskis Klemensas, sl.Riešutas 12, 13, 15, 18, 21, 23, 32, 48

Ilgūnas 101,106
Imbrasas Antanas, sl.Tėvas 196, 197, 199
Indėnas, žr.Milčiukas Albinas Indyra 191 
Ivoška 22

Jagėlaitė-Staškevičienė Genovaitė, sl.Žibutė 141 
Jakubonienė Uršulė 183 
Jakubonis Bronius, sl.Stiklas 178,179, 180, 181,182 
Jakubonis Stasys 182 
Jakubonis Vincentas 183 
Jakubonytė-Bliukienė Adelė 182 
Jakubonytė-Bujokienė Filiumena 183 
Jakubonytė-Jakubonienė Stefa 177,182 
Jakubonytė-Liubeckienė Verutė 182 
Jakubonytė-Usonienė Vladislava 183 
Jakutis Antanas 198 
Jakutis Rapolas 198 
Jankauskas Juozas, sl. Vanagas 115,164 
Janukėnas Jonas 82 
Jaromskas Pranas, sl.Perkūnas 13, 14, 15,18,19, 44, 48 
Jasiūnas 71
Jaunutis, žr.Mickūnas Povilas Jazminas 197, 199
Jočys Juozas, sl.Uosis 138, 140, 141, 144,146,172
Jogėla (Jagėla) Antanas, sl.Ąžuolas 160,161, 163, 165, 169, 228, 230 
Jogėla Juozapas 81 
Jokeris, žr.Brodulskis Jonas 
Jokeris, žr.Marcinkevičius J.

Jokeris, žr.Skardžius Boleslovas
Jonaitis 36 Jonelis 173

Jonelis P., sl.Tūzas 119, 143
Jonelis Vytautas, sl.Vilkas 138,140,142, 144,146 
Jonukas 106

Judėnas, žr.Milčiukas Albinas
Juknys Anicetas, sl.Krantas 197, 199 
Juočys Stasys, sl.Klevas 10, 48 
Jurka, Rytas, žr.Švenčionis Augustinas 
Jurkevičius Stasys 232

Kadugėlis 147, 153,159, 160
Kadžionis J. 228
Kadžionis Karolis 232
Kaminskas Povilas, sl.Svyruoklis 115
Kaminskaitė Liudvika, sl.Lydutė, Kuosa 149,164,167,170,171,172,173
Karalikė Amylka 30
Karazija-Alioša 145
Karklas, žr.Butkus Jonas
Karvelis Antanas, sl.Vachmistras 138, 140, 172, 173
Kastantas, žr.Tunkevičius P.
Katinas Algirdas, sl.Sakalas 10, 117, 118,123
Katinas, žr.Katinas-Šarūnas Jurgis
Katinas-Šarūnas Jurgis, sl.Katinas 15, 118

Kaunietis Stasys 228
Kavaliauskienė-Žukauskaitė Ona 191 
Kazanavičius Balys 234 
Kazanavičius J. 235, 236 
Kazanavičius Vincas 237 
Kazimieras 142 
Kelpša Romualdas 176 
Kerštas, žr.Sėjūnas Jonas

Kemeklis J., sl.Thuras 53,115,124,125, 126, 128, 129, 132, 134, 137, 140, 161, 162,163, 164
Kerpė, žr.Mameniškienė Jadvyga
Kietis 101, 106
Kietuolis 112, 118
Kilbukas, žr.Bajoriūnas Liudvikas
Kilda 232
Kilda Stasys 232
Kilinienė-Brodulskaitė Kotrina 190
Kimštas J., sl.Dobilas 52 
Kirka, žr.Morkūnas Bronius Kirkienė O. 140 
Klajūnas 200

Klajūnas, žr.Skrebė Alfonsas
Klajūnas, žr.Verikas Aleksas 
Klevas, žr.Juočys Stasys 
Klevas, žr.Petronis V.

Klimavičius Petras, sl.Uosis 10,19, 49
Kneižys Vladas 26 
Kombainas 196,197 
Krantas, žr.Juknys Anicetas 
Kreivienė Elena 233 
Krienas, žr.Medelskas Bronius 
Kubilius Albinas, sl.Rūgštymas, Eimutis 142, 144, 146, 164, 165,170 
Kubiliūnas P. 206 
Kučys V, sl.Marytė(agentas) 146 
Kulikauskas F., sl.Liūtas 119,143 
Kunickaitė Anelė 174 
Kuosa, žr.Kaminskaitė-Kelpšienė Liudvika

Lakstutis, žr.Urbonas J.
Lapelis, žr.Strazdas Vytautas
Lapelis, žr.Žickus Albinas 
Lapinas 33 
Lapukas 77

Laska Feliksas 185,186
Laskaitė Albina 186 
Laskienė Emilija 185,186 
Lašas, žr.Stankevičius Jonas

Latvys 39
Laumė, žr.Dovydaitė Danutė
Liepa, žr.Mikulėnas V.

Likimas 196
Lineva 55 
Liudvikas 82 
Liuka 191

Liutkevičius Bronius 36
Liūtas, žr.Kulikauskas F.

Lydutė, žr.Kaminskienė-Kuosa Liudvika
Lubinas, žr.Mikulėnas V.

Mačiulis Antanas 232
Magylaitė Vlada, sl.Slapukė 147, 151, 153
Magyla Vytautas, sl.Sakalas, Vairas 75, 127,131,159,160 
Maksimavičius Vladas 82 
Mameniškienė Jadvyga, sl.Kerpė 139 
Mameniškis Petras, sl.Girėnas 53,115, 139

Marčiušis 35
Marcinkevičius Jonas, sl.Jokeris 131, 165,169
Marytė, žr.Kučys V.
Marmokas J. 170
Masilionis Vladas, sl.Vytenis 197,199
Matulevičienė Marė 7
Matulevičius 7
Matulionis A. 163
Matuzonis 236
Mažylis, žr.Pukenis Juozas
Medelskas Bronius, sl.Krienas 196,197, 199
Meilus Ignas, sl.Daktaras 183, 187
Meilus Jonas, sl.Daktaras 183 
Meilus Simonas 183 
Meilius Viktoras, sl.Šturmas 183 
Meilus Vincas, sl.Myna 184 
Meilutė-Bagdonienė Apolonija 184 
Merkys 14, 48

Merkys, žr.Valonis Juozas
Meška, žr.Randis Romas 
Meška, žr.Čipkus Ričardas 
Mėnulis, žr.Ūdra Jonas 
Mickūnas Povilas, sl. Jaunutis 112,118, 139,147,151,152,153,159,160
Mikėnas Petras 44

Mikimauzas, žr.Petronis-Alksnis Pranas
Mikulėnas Vladas, sl.Lubinas, Liepa 52, 111,113,117,118

Milčiukas Albinas, sl.Tigras, Indėnas, Judėnas 50,51,52,54,55,58-68,70-98, 101-114, 117-127, 129-132, 134, 135, 143, 146, 152, 167, 170, 171, 172, 173, 175,176
Milda, žr.Railaitė Genovaitė
Milečka Balys 96, 97, 99,100,106 
Miliauskas J. 169

Misiūnas Jonas, sl.Žaliasis Velnias 10, 14, 16, 21, 49,191 
Miškinis 234

Myna, žr.Meilus Vincas
Montė, žr.Starkus A.

Morka, žr.Zdanavičius Andrius
Morkūnienė Jadvyga 200 
Morkūnas Adomas 186 
Morkūnas Alfonsas, sl.Plienas 183,184, 186,187,188,190, 191,192,196, 198 
Morkūnas Alfonsas, sl.Diemedis 187 
Morkūnas Bronius, sl.Kirka 186,187 
Morkūnas Jonas, sl.Klajūnas 187 
Morkūnas Juozas 186,198, 200 
Morkūnas Karolis 190 
Morkūnas Kazimieras 200 
Morkūnas Kazys, sl.Gluosnis 12, 186, 187

Morkūnas Kostas 198
Morkūnas Mykolas 198 
Morkūnas Rapolas 198, 200 
Morkūnas Stasys, sl.Vanagas 183, 185, 190

Morkūnas Vaclovas, sl.Žentas 185
Morkūnienė Uršulė 200
Muštinis, žr.Šniuika Alfonsas

Nakutis Albertas, sl.Viesulas 71
Narsutė, žr.Rumševičiūtė Anastazija (Nastutė)
Narutis, žr.Dūda Bronius
Navikas 198 
Nemickas Stasys 82 
Nemunas, žr.Tūšas

Ožeraitis Jonas, sl. Vaidotas, Žukauskas 5,11,13, 20, 22,24, 26, 29 
Ožeraitis Pranas 6

Pacukas 58
Pačinskas V, sl.Audra 75
Pajuodis Alfonsas, sl.Radvila 134, 135, 136, 138, 140, 144, 146, 154, 155, 156, 159,173

Pakenis-Žvejys Albertas, sl.Smėlinis 147,153
Pakštas Vytautas, sl.Vaidotas 52
Paleckis 188
Papartis 10, 48
Papuošalas, žr.Tušas
Paškonis Jonas, sl.Rugys 58, 60, 70, 71
Patrimpas, žr.StanisIauskas Pranas
Patumsis Vladas, sl.Aukštaitis 114,117
Paukštelis 196
Pauraza Anicetas 231, 232
Pavasaris, žr.Sėjūnas Bronius
Pavilonis Jonas, sl.Šmėkla, Tarzanas 79, 82,118, 120, 124, 127,128
Perkūnas, žr.Jaromskas Pranas
Pesliakas Vincas, sl.Griausmas 148,149, 153
Petkevičius Leonas, sl. Aušra 74, 76, 79
Petkus 12

Petrauskas Lionginas 126,127
Petrikas 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95 
Petronis-Alksnis Pranas, sl.Mikimauzas 121,122, 127

Petronis V, sl.Klevas 119, 143,172
Petrulis 29

Piliponytė Salomėja, sl.Rūta 21
Plechavičius 5, 8, 9 
Plienas, žr.Morkūnas Alfonsas Počinskas 54

Pranckūnas Jonas 236, 237
Pranys 172,173

Pukenis Antanas, sl.Šypsuolis 58,62,70, 71
Pukenis Balys, sl.Dainius 58, 61, 70, 71
Pukenis Juozas, sl.Mažylis 58,62,63,66, 68, 70, 71

Puknys Juozas 187,188
Puknys Povilas 187,188 
Puknys Rapolas 187, 188 
Puknienė Veronika 187 
Puknytė Veronika 187 
Pumputis Pranciškus 235,236,237
Puntukas, žr.Dzimidavičius Pranas 
Puodžiūnas Bronius, sl.Žalgiris, Garsas, Tomas 75,115, 131, 140 
Puodžiūnas J., sl.Šerkšnas 75,107, 115 
Pupelis Kostas 232 
Pupkulis Valteris 44 
Puškinas, žr.Ališauskas Vladas

Rachmilka 234
Račiukas, žr.Tulkevičius Pranas
Radvila, žr.Pajuodis Alfonsas 
Radvila, žr.Žvirblis K.

Railaitė Genovaitė, sl.Milda 142,146
Ramonaitė 1.130 
Randis Romas, sl.Meška 12, 48 
Raslanas Valentinas, sl.Beržas 74,113, 118

Riešutas, žr.Gurskis Klemensas Ripka 178
Riteris, žr.Dzimidavičius Antanas
Rymas Kazys 39 
Rytas, žr.Jurka

Rytas, žr.Adamonis Juozas
Rytis, žr.Žiukas Kazys 
Ryžtuolė 101,102, 106,113 
Robinzonas 101, 106 
Rudis, žr.Biliūnas J.

Rugys, žr.Jonas Paškonis
Rumševičiūtė Anastazija (Nastutė), sl.Narsutė 23, 48

Rutavičius Antanas, sl.Gaidys 58,70,73
Ruskonis Vincas, sl.Tankas 186 
Rūgštymas, Eimutis, žr.Kubilius Albinas

Rūškys 27, 29
Rūta, žr.Piliponytė Salomėja

Sabaliauskas Juozas 124,127,134
Sakalas 49
Sakalas, žr.Katinas Algirdas
Sakalas, žr.Magyla Vytautas
Sarulis Mykolas 198
Skardžius Boleslovas 51
Sakijan 27
Salamonas 44
Saliute 23
Samanius 18, 49
Sauliūnas Bronius Antanas 232
Sargis 65
Semaškas, s.Šiaudelis 191
Serpauskaitė Barbora 203 
Sėjūnai 184

Sėjūnas Bronius, sl.Pavasaris 185
Sėjūnas Jonas, sl.Kerštas 185
Sidaras Alesius 12,18
Sidaras Jokūnas, sl.Tarzanas 13, 49
Sidaras Mikas 12
Sidaras Pranas 7
Sidarienė Marė 18
Sigitas, žr.Simanonis Anicetas
Simanavičius 125
Simanonis Anicetas, sl.Sigitas 173
Simutis, žr.Švilpa Povilas
Sinevičius Petras 186
Skardžius Boleslovas, sl.Jokeris 72-74, 77-81
Skrebe Alfonsas, sl.Klajūnas 138, 140, 144, 146,154,159,160 
Skripka, žr.Žalnatevičius Juozas 
Slapukė, žr.Magylaitė Vlada 
Slučka Antanas, sl.Šarūnas 53,54,127, 228, 229

Smarkuolis, žr.Grenda Stasys
Smetona 151

Smėlinis, žr.Pakenis-Žvejys Albertas
Stalinas 38, 65, 94,123,150,182 
Stalionis Kazys 232 
Stalionis Stasys 232 
Staškevičius Jonas, sl.Aušra 121, 122, 123,127,136,139

Stanevičius Albertas, sl.Čičinskas 162, 163
Stanislauskas Pranas, sl.Patrimpas 13, 18, 48
Stankevičius §8, 89
Stankevičius Jonas, sl.Lašas 13,16, 48 
Stankus A., sl.Montė 54 
Staškevičius Juozas, sl.Ūdra 107, 140, 160

Staškevičius J., sl.Aušra 107,141
Staškevičius Stasys, sl.Švinas 58,61,70, 71

Steponavičius J. 163
Stiklas, žr Jakubonis Bronius 
Stonys, žr.Urbonas Antanas Stonkus 27

Strazdas Vytautas, sl.Bebras 196, 197, 198,199
Strazdas Vytautas, sl.Grūdelis 61, 62, 70,81
Strazdas Vytautas, sl.Lapelis 196, 197, 199
Striuoga Valentas 200
Striuogai 200 
Striuogaitė Genė 200 
Striuogienė Anelė 200

Strolia Bronius, sl.Vėtra 131,170
Stulpinas Jonas 139 
Sventickaitė Pranė, sl.Dilgėlė 187

Šablinskas 234
Šablinskienė 235 
Šakėnas Petras 232 
Šakėnas Povilas 232 
Šakėnas Stasys 232 
Šalčiūnas Vladas 192 
Šapuola 194

Šarūnas, žr.Gleiznys Valentinas 183
Šarūnas, žr.Slučka Antanas 
Šarūnas, žr.Slučka A.

Ščiukinas 174
Šerkšnas, žr.Puodžiūnas J. 
Šerelienė-Garnienė Marytė, sl.Šermukšnėlė 184

Šerelis Albertas, sl.Žygūnas 187
Šerdis Karolis, sl.Aviatorius 183, 184, 185

Šermukšnėlė, žr.Šerelienė-Garnienė Marytė
Šeškus, žr.Šimonis Aloyzas
Šiaučiulis Jonas, sl.Avietis 139 
Šiaudelis, žr.Semaška 
Šibaila Juozas, sl.Diedukas 186, 191, 192

Šimėnas Jonas, sl.Berželis 132,134
Šimonis Aloyzas, sl.Šeškus 74, 76, 77, 121, 128
Šimonis Jonas, sl.Šposas 81, 135, 136, 140,147,152, 153,159, 160 
Šinkūnas Matas 235, 236 
Šypsuolis, žr.Pukenis Antanas 
Šmėkla, žr.Pavilonis Jonas-Tarzanas 
Šniuika Alfonsas, sl.Muštinis 58,62,63, 68, 70, 71, 74, 81

Šniuika Povilas, sl.Trimitas 58, 70
Šposas, žr.Šimonis Jonas
Šriubša Jonas 
35, 36
Šturmas, žr.Meilus Viktoras
Šūvis, žr.Banys J.

Švenčionis Augustinas, sl.Rytas Jurka 18, 48, 49
Švilpa Povilas, sl.Eimutis, Simutis 115, 171
Švinas, žr.Staškevičius Stasys

Tamošiukas 110
Tankas, žr.Ruskonis Vincas 
Tarzanas, žr.Gimbutis Stasys 
Tarzanas, žr.Sidaras Jokūbas 
Tauras, žr.Kemeklis J.
Tėvas, žr.Imbrasas Antanas
Tigras, žr.Milčiukas Albinas
Tigras, žr.Velanis
Tomas, žr.Puodžiūnas Bronius
Trakimas Benediktas, sl.Genelis 19,48,191
Trimitas, žr.Šniuika Povilas
Tulkevičius Pranas, sl.Račiukas 12, 13, 18, 19,21,48 
Tumšys 232

Tunkevičius Povilas, sl.Kastantas 54, 142, 143, 144, 145, 146, 165, 166, 167, 170
Tušas, sl.Nemunas 178
Tušas, sl.Papuošalas 178 
Tūzas, žr.Jonelis P.

Ulevičius Bonifacas 55,177
Uosis, žr.Jočys Juozas 
Uosis, žr.Klimavičius Petras 
Urbonas Antanas, sl.Stonys 43, 58, 61, 70
Urbonas J., sl.Lakštutis 52, 53, 58, 76, 107
Urbonavičius Juozas, sl.Aidas 14, 32, 33, 48

Ūdra Jonas, sl.Mėnulis 17, 74, 81, 136
Ūdra, žr.Staškevičius Juozas

Vachmistras, žr.Karvelis Antanas
Vagnorius 26
Vaičiūnai 195 
Vaičiūnas Antanas 195 
Vaičiūnas Gintaras 54, 55 
Vaičiūnas Juozapas 195, 196 
Vaičiūnas Karolis 195,196 
Vaičiūnas Mykolas 195 
Vaičiūnas Vincas 195 
Vaičiūnas Vladas 195 
Vaičiūnas Vincas, sl.Dagiliukas 198 
Vaidevutis, žr.Grėbliauskas Kazys 
Vaidotas, žr.Ožeraitis Jonas 
Vaidotas, žr.Pakštas
Vytautas Vairas, žr.Magyla V.

Vaitelė 20
Valaika 232
Valaikis Ignas 188
Valaikis Stasys 187,196
Valonis Juozas, sl.Merkys 119,132,134, 135, 136, 138, 140, 143, 144, 146, 154, 155,156, 159,172
Vanagas, žr Jankauskas Juozas
Vanagas, žr.Morkūnas Stasys
Vanagas, žr .Zlatkus Klemensas
Vanagas, žr.Žąsinas Jonas
Vanckevičius J. 23
Varguolis, žr.Bauras Pranas
Varnas 35, 39
Velanis Aleksas, sl.Tigras 149, 228
Verikas Aleksas, sl.Klajūnas 227, 228, 229, 230

Vėjas, žr.Augutis A.
Vėjas, žr.Žičius Pranas
Vėtra, žr.Strolia Bronius 
Viesulas, žr.Gražys J.

Viesulas, žr.Nakutis Albertas
Vijoklis 101, 106 
Vijūnas 58

Vilimas Albertas 36, 37, 38
Vilkas, žr.Jonelis Vytautas 
Vinciūnas Alfonsas, sl.Adomėnas 115, 161,163

Virbalas, žr.Dragūnas Kazimieras
Viršila, žr.Bočiulis P.

Vytautas, žr.Girinis
Vytautas, žr.Baltuška-Girinis
Vytautas Vytenis, žr.Masilionis Vladas 
Voldemaras Augustinas 206

Zabarauskienė Julija 7
Zaremba Bronius, sl.Apžargevičius 132, 134
Zdanevičiai 14
Zdanavičius Andrius, sl.Morka 48
Zibolis 234

Zlatkus Klemensas, sl.Vanagas 74, 82
Zurza Juozas 203, 206 
Zurza Stanislovas 203 
Zurzaitė-Varkauskienė Genovaitė 202, 206

Žaibas, žr.Žilys A.

Žaliasis Velnias, žr.Misiūnas Jonas
Žalnarevičius Juozas, sl.Skirpka 74,79, 81
Žibutė, žr.Jagėlaitė-Staškevičienė Genovaitė
Žąsinas Jonas, sl.Vanagas 139, 140 
Žemaitis Napalys 232 
Žentas, žr.Morkūnas Vaclovas 
Žickus Albinas, sl.Lapelis 58,61, 70,71 
Žičius Pranas, sl.Vėjas 49 
Žilys A., sl.Žaibas 228, 229 
Žiogas Adomas 36 
Žiūkas Algis 82
Žiūkas Kazys, sl.Rytas 136, 139, 140 
Žygūnas, žr.Šerelis Albertas Žolynas, žr.Biliūnas J.
Žolynas, sl.Gindrėnas Alfonsas 82 
Žukauskas 6 
Žukauskas Jonas 21, 23 
Žvirblis K., sl.Radvila 115,188

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

Aknystos dvaras 161

Alytus 177 
Alunta 117 
Amaliai 49
Amerika 13, 190, 192, 194
Andrioniškis 70, 81, 82, 128, 133, 134,139,   140, 153,169
Anykščiai 50, 51, 52, 53, 60, 66-71, 74, 77, 81, 88,106, 108, 116, 122,123,124, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 138, 139,140,   147, 152, 153, 156, 159, 160, 163, 164, 166,169,174
Anykščių miškas 57
Antakalniai 70, 117 
Archangelsko sritis 81 
Aukštaitija 53
Aukštieji Šalčiai 18, 194,195
Azija 77,168
Ažuožeriai 81

Baleliai 232
Balninkai 186, 191, 206
Baltarusija 45 
Baltupiai 70, 71 
Baroniškiai 49 
Beištrakiai 13, 19 
Beliakiemis 52 
Beržoniškis 81,128 
Berzgainiai 184, 186, 187 
Beištrakio miškas 48 
Biliakiemis 52, 112, 117, 118 
Birštonas 146 
Birželiai 186, 187 
Bratskas 195
Buniuškai 234
Buriatų a 182 
Butyrkai 183 
Butkiškiai 127 
Butkūnai 198 
Būdai 18

Cholmerju šachta 43

Čečeliai 146
Čerpūniškis 76 
Čiukai 71

Dagiliai 233, 234
Dailidžioniai 202 
Darapolio miškas 198 
Daučiūnai 118 
Daugailiai 117, 118 
Dauneikiai 106
Debeikiai 51,52,53,67,71,84,106,128, 138, 161, 163,164, 166 
Duobulė 81 
Džeskazganas 49, 175

Elmininkai 82, 117,127
Elmiškis 66 
Eglėkalnis 127, 140

Gaidžiupis 232
Gaidžiūnai 9,14 
Gargždai 45 
Garliava 176 
Giedraičiai 196, 204 
Girelė 232, 234 
Griežiniai 192 
Griežonys 133,187 
Gruodžiai 234 
Gudeliai 156 
Guronys 13, 48

Igarka 180, 182, 183, 194, 200
Irkutskas 184
Ilčiunai 134
Ilgabrada 71 
Inta 35, 44, 48,175,184 
Irkutskas 49, 195 
Italija 190

Jackagaliai 134
Juknonys 185,187
Juodpuriai 206
Jakubava 139
Jarcevas 9
Jaros upė 63
Jogvilai 196, 198
Jovarai 134
Juodausiai 196
Juodžiūnai 183, 190, 194,195
Juodbala 57
Juodgiris 227-231
Juodkiškiai 198
Jurbarkas 39
Juškonys 70

Kačiūnai 117
Kadrenai 178
Kaišiadorys 5, 9, 14, 17, 19, 21, 33, 48, 49
Kaltinėnai 176
Kanapyne 129, 133 
Kaniava 8 
Kaninas 185,186 
Karaganda 49, 51, 175 
Karčiupis 21, 48 
Karmėlava 49 
Katlėriai 118 
Kaugonys 48
Kaunas 5,6,8,11,18,19, 21,23,33,35, 49,145, 176, 177, 194, 195, 233 
Kavarskas 53, 139, 163, 164, 172, 231, 232
Kazachija 186
Kėdainiai 146 
Kiaušagalis 169
Kilpiškių miškas 195
Kirkai 127, 139 
Kirovo kalėjimas 32, 35 
Klaibūnai 230, 231, 232 
Klevai 49 
Klusai 48, 49 
Kolyma 200
Komija 5, 44, 175, 184, 194, 200
Krasnojarskas 180, 183
Kretinga 45
Kretingėlė 45
Kriaunai 233
Kuniškis 129
Kupiškis 53, 133,146,174
Kurkliai 70, 71, 81,141 
Kurkliečiai 234, 235, 236

Labanoras 188
Labanoro miškas 112 
Laičius 127 
Laskai 186
Lašai 233, 234, 235, 236, 237
Lašiniai 163 
Latvija 43, 44
Leliūnai 52, 66, 67, 71, 106, 117, 128, 170
Legai 62
Leningradas 43 
Lenkija 198 
Libavas 96, 97,142
Lietuva 5, 20, 34, 39, 42, 45, 49, 50,52, 55, 56,57, 58, 63, 65, 73, 77, 81, 91, 92, 94,97,106,121,123,128,137,141,146, 151, 154, 156, 160, 161, 168, 171, 176, 177, 178, 182, 188, 190, 194, 195, 198, 200, 204, 206, 233 
Livintų miškas 48
Lyduokliai 183,184,185,187,188,191, 192, 194, 195, 196,198 
Lukiškės 29

Magadanas 140
Magylai 127, 153
Margavoniai 146,170 
Margėnai 233, 237 
Maskva 39, 49, 141,165, 182 
Meldučiai 164 
Mickūnai 163, 164 
Mickūniškiai 230, 231, 232 
Mičionys 161 
Migdoliškiai 132,134 
Milaikiškiai 140 
Milžinai 48 
Minikiai 198 
Mockėnai 111 
Mockūnai 5, 6,12 
Mordovija 44, 49,184, 186

Nakonys 140, 152,153
Naujasodis 48,140
Naujažeris 48
N.Elmininkai 70, 81
Neprėkšta 49
Neveronys 15, 48
Niūronys 69, 70, 76, 82,139, 153
Nociūnai 131
Norilskas 48, 184
Nuotekai 184

Obeliai 234
Omskas 48

Paandarioniškis 139
Pabaiskas 183, 196
Pabalvė 195
Pabiržė 48
Pabiržupis 234
Padvarninkai 133
Pagiriai 146
Pajuostinis 146
Pajuodžiai 140
Palanga 70
Palemonas 12, 21, 48
Panevėžys 51, 53, 148, 152, 156, 163, 164,171, 175,176, 229, 230
Panuolis 48
Paparčiai 37
Papartyne 237
Papiliai 134
Papiškis 117
Pašuliai 12, 14
Pavadai 57, 69, 70, 81
Pavarių miškas 70
Pavėlenė 146
Pažaislis 48, 49
Pesliai 139, 140
Petagalis 232
Petkūnai 163
Petkūnų miškas 171
Petrašiūnai 11,12,15,18,233,235,237
Pienagalis 170
Pieniai 232
Pietų Amerika 57
Piktagalio miškas 164
Pirmalinė 153
Pivonijos miškas 180
Plikiškiai 140
Plungė 27, 29
Pravieniškės 19, 21
Priekulė 142
Pusbačkiai 232
Puškonys 191

Rageliai 234, 237
Raguva 53, 153, 171, 227, 231 
Rakutėnai 153 
Rašimai 70
Ramaškonys 82, 140, 153,195
Ramuldava 68, 128
Ramuldavos miškai 57, 60, 62, 68, 69, 139
Raudoniškis 118
Repšėnai 228, 229 
Rokiškis 50, 53, 234, 236, 237 
Romato miškas 11, 14, 48 
Rubikiai 137, 140
Rudnia 8
Rudžiai 185 
Rukeliai 234 
Rukiškės 139 
Rumšiškės 5, 6, 12,19, 48 
Rusija 77, 123,128,180

Samylai 48, 49
Seredžius 8
Sibiras 15, 47, 56, 67, 74, 79, 80, 128, 133, 148, 152, 155,157, 158, 172, 177, 185,186, 187,196 
Sirvydai 139
Skabeikiai 177,178,180,182
Skačiūnai 195 
Skaičiūnai 194 
Skapiškis 53, 71 
Skamorokai 153 
Skiemonys 70, 81 
Skudai 129,133 
Skrudelė 234 
Skujinė 233, 234 
Smalyna 139,140 
Smolenskas 9
Sovietų Sąjunga 165,176, 206
Stabulankiai 114,116 
Stakiai 69, 70 
Stakių miškas 57, 60 
Steplagas 186 
Stukonys 146
Subačius 50,53,127,129,133,134,135, 146,153,154, 156,157,159,163,171 
Sudeikiai 232
Surdegis 50,127,129,130,140,171,172
Survilai 140, 153 
Svėdasai 50, 53, 54, 62, 63, 71 
Svilonys 49

Šaukuva 191
Šeimyniškėliai 69, 70 
Šešuoliai 183, 191,194,198 
Šiauliai 51, 195
Šienrasčiai 70
Šikšnalaukis 232
Šiliniai 12
Šilutė 98
Šiluva 176,191
Šimonių giria 54, 62, 71, 229
Šimonys 53,131
Širvintai 177, 202, 204
Šoveniai 163
Švenčionėliai 52
Šventoji 121

Taišetas 182, 184, 200
Tamošiūnai 81 
Taujėnai 230, 232 
Tauragnai 106,110 
Telšiai 27 
Tilžė 51
Tomskas 176,185, 186,187
Traupis 232
Troškūnai 50, 53, 125, 127, 133, 134,135, 139, 140, 146, 152, 153, 154, 156,159, 164, 165, 166, 169, 170, 174, 228,229,231,232
Tuganas 185, 186, 187
Tundra 26

Uchta 200
Ukmergė 53, 177, 183, 188, 190, 191, 192,196,198, 204, 230 
Umėnai 140, 152
Utena 52, 53, 71, 84, 86, 87, 88, 97, 98, 100, 101, 106, 108-114, 117, 118, 128, 170
Užtakiai 21, 48
Užuvenčiai 81

Vaješiai 82, 127
Valai 183, 184, 185,186, 187 
Vargu-Šoras 41 
Vašuokėnų dvaras 156 
Vepriai 202 
Vičiūnai 230, 232 
Vidiškiai 191,192 
Viekšniai 51
Viešintos 50,53, 77,127,129,133,140, 146, 154, 156, 170
Vilnius 8, 9, 21, 23, 32, 35, 45, 71, 82,86,120, 165, 202, 229
Vycho revkar 195
Vytėnai 233, 234, 235
Vyžuonėlių dvaras 114
Vyžuonos 52,114
Vokietija 8, 86, 93
Vologradas 35
Vorkuta 5, 20, 24, 26,28, 30,34, 35, 37, 40, 42-45, 47, 48, 184, 194, 198, 200 
Vosgėliai 51, 81

Zabelynė 82,133,169
Zabielyniai 124 
Zarasai 97 
Zerkiškiai 232 
Zizdra 204 
Želva 183, 204

 

Žasliai 37, 48, 49
Želva 191, 198, 200 
Žemaitija 38, 176
Žemaitkiemis 183, 184, 185, 187, 190, 192, 204 
Žvilioniai 133 
Žviliūnai 129PASTEBĖTOS KLAIDOS IR PATIKSLINIMAI LKA Nr. 22

 

130 psl. 3 ir 5 eil. iš apačios turi būti "birželis".

138 psl. 9 eil. - "kautynių lauke".

144 psl. 1 eil. - "Vaidila".

159 psl. 14 eil. - "Žyniu".

161 psl. 10 eil. - "Mielaišupio".

164 psl. 13 eil. - "Jūreivis-Pranas Krušinskas. Žuvo 1946 04 27".

166 psl. 8 eil. - "Kulka-Antanas Gabrevičius, g.1920 m. Dambruvkos k., Mykališkio vls., Marijampolės aps. Žuvo 1945 m. 07 ar 08 mėn. Žaliosios k. Sasnavos vls. Marijampolės aps. Palaidotas Gyviškių kapinėse Liudvinavo vls. Marijampolės aps. Perlaidotas į Marijampolės partizanų kapines".

170    psl. 7-8 eil. iš viršaus. Papildymas: g.1922 m. Suimta 1945 10 23. Nuteista 10 m. lagerio. Iš įkalinimo vietos paleista 1955 03.

172 psl. 10 eil. iš viršaus. Papildymas: 1950 12 04 LLKS Tarybos prezidiumo nutarimu Nr.4 po mirties apadovanotas Laisvės Kovos Kryžiumi I laipsnio su kardais.

172 psl. 10 eil. iš apačios turi būti "Stanislovą, g.1922 m. sl.Kropas ir Julių, g.1927 m. sl.Mažytis".

177 psl. 6 eil. - "Kovas".

LKA Nr. 23

5 psl. 1 eil. iš viršaus turi būti "1998 m".

16 psl. 18 eil. - "...prie Kalugos sušaudymui dar tą pačią vasarą".

69    psl. 6 eil. iš apačios turi būti "Švernikai".

70    psl. 67 eil. iš viršaus turi būti "...juo tu jam labiau lenksies, tuo labiau

jis..."

135 psl. 12 eil. - "...vadą a.a. leitenantą Blieką".

154 psl. 7 eil. iš apačios turi būti "Baltrušio".

163    psl. 17 eil. - "Algimanto rinktinės".

164    psl. 12 eil. - "34 kuopą".

171    psl. 17 eil. iš viršaus turi būti "Šilvų k.”

236 psl. 6 eil. - "...po pustrečio tūkstančio".

LKA Nr.24

204 psl. 5 eil. iš apačios ir 247 psl. 9 eil.iš viršaus turi būti "Černikov".

253 psl. 13 eil. iš apačios turi būti "Žičius Pranas sl.Vėjas".

Kasparas K. Lietuvos karas. K. 1999. 169 psl. papildymas:

Lapkričio 29 d. Pandėlio vls. Geniškio k. žuvus dviem pirmiesiems apylinkės partizanams Valerijonui Pivoriūnui ir Jonui Stumbrui iš Kirdonių k., kaip įkaitai buvo nušauti dar 3 jauni vyrai.

Tą dieną kariuomenė, eidama kartu su Pandėlio stribais, Degenių k. nušovė Petrą Žiaugrą (apie 45 m.) ir Vladą Obolevičių (apie 17 m.), kuris buvo išėjęs į mišką pasipjauti šluotų (jo mobilizacijos metai dar nesiekė).

Po to Salagalio k. suėmė einantį Albiną Stumbrį iš Salagalio k., g.1923

m. turėjusį nesveiką širdį todėl nestojusį į partizanų būrį.

Kai įvyko gretimame kaime kautynės su partiznais, atrodo, partizanų būrio vadas Jonas Šiupinis iš Daujatiškio k. nukovė rusų karininką, kuris vėliau buvo palaidotas Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje.

Mūšyje žuvo ir du partizanai - Valerijonas Pivoriūnas ir Jonas Stumbrys iš Kirdonių k. Pandėlio stribai, vadovaujami Krivicko, keršydami už karninko žuvimą, įkaitą Albiną Stumbrį nuvedė atgal kelis šimtus metrų iš Petro Puluikio Geniškio k. sodybos į pamiškę ir nušovė. Vedant žudyti, jie sutiko Albino dėdę Antaną Stumbrį, kuris maldavo budelius, nešaudyti sūnėno. Namiškiai tik kitą dieną surado krūmuose lavoną ir palaidojo Kazliškio kapinėse.

Papildė Leonas Juozonis iš Pandėlio vls. Geniškio k.

LKA Nr.26

Rubrikoje ''Rezistencijos enciklopedijos puslapius verčiant" (175 psl.) straipsnyje apie Juozą Lukšą dėl redakcijos kaltės nebuvo nurodytas bendraautorius ir pagrindinis šaltinis: Juozas Lukša-Daumantas/parengė Vidmantas Vitkauskas. K. 1996. Atsiprašome skaitytojų ir V.Vitkausko.