KITŲ AGENTŲ IR INFORMATORIŲ PRANEŠIMAI

Visiškai slaptai

Agentūrinis pranešimas

Informatorius “Nevėžis"      Priėmė: Sagaidak, Ščerbakov

1951XII 23

Informatorius, vykdydamas užduotį, gruodžio 11 ir 12 d. du kartus susitiko su partizanų tėvu Antanu Kvedaru, kuris šiuo metu gyvena pusiau legaliai. Pirmas susitikimas buvo pas Biliūną iš Ruseinėlių k. (...)

Per susitikimą Kvedaras papasakojo, kad prieš rinkimus jį pas Biliūną sulaikė kareiviai ir pristatė į Kėdainių MGB, kur keturias paras tardė, o po to paleido. Per tardymą klausinėjo, kur yra partizanai ir jo sūnus, kuris yra būrio vadas. Kvedaras neprisipažino, kad susitikinėja su sūnumi ir nepasakė, kur yra partizanai.

MGB jam pasiūlė greitai iš to rajono išvykti (...)

Informatorius iš Biliūno namų nuėjo į Deveikiškių k pas Budrį, ten greitai savo daiktų pasiimti atėjo Kvedaras (...) Trise išgėrinėjo ir Kvedaras daug atviriau papasakojo apie savo sūnus ir partizanus. Jis sakė, kad dažnai susitinka su partizanais ir visada jie ko nors prašo ir todėl jis visą laiką gyvena baimėje (...)

Kitą kartą informatorius Antaną Kvedarą sutiko Pilsupių kaime pas Sirvydą, kur Kvedaras sakė, kad Kėdainių MGB pasirašė, kad gyvens Preikapių kaime, Ariogalos r. Jam lyg tai siūlė gyventi savo namuose Šmotiškių k. arba pas Biliūną, bet jis nesutiko (...) Kvedaras apgailestavo, kad jis su žmona nebuvo ištremtas į Sibirą, kur jam būtų buvę ramiau (...) Tolimesniame pokalbyje informatorius klausė, kur dabar yra partizanai, nes šiuo metu miške šalta. Kvedaras atsakė, kad ir šalta, bet jie turi miškuose bunkerius (...), daugiausia partizanai gyvena Lapkalnio, Pelutuvos, Žostautų miškuose (...). Pas Sirvydą Kvedaras paprašė arklių ir gruodžio 23 d. jis jį nuvežė į Preikapių kaimą.

“Nevėžis”

PRIEMONES: Užklausti Kėdainių MGB, kodėl sulaikė Kvedarą ir ar tikrai jam pasiūlė gyventi Ariogalos rajone.

UŽDUOTIS: Agentui per Kalėdas dažniau lankytis pas Budrį ir Biliūną. Su jais bekalbant išsiaiškinti, kur yra partizanai, kur jie švęs Kalėdas ir Naujus metus. Sužinoti, kaip ir per ką partizanai palaiko ryšį, kas jiems praneša kai arti pasirodo įgulos kareiviai.

OPERĮGALIOTINIO PASTABA: Per susitikimus agentas “Nevėžis" nenormaliai pataikauja, dažnai pareiškia, kad jis pasiruošęs bet kokiu laiku sugauti partizanus. Pokalbiuose pasireiškė jo gobšumas pinigams. Prašė duoti nors kiek pinigų, kad Kalėdoms ir Naujiems metams galėtų nupirkti degtinės. Ag. “Nevėžis” pareiškė, kad Budrys ir kiti partizanų pagalbininkai juo visiškai pasitiki.

Originalas yra inf.“Nevėžis” byloje Nr.7417, atiduotoje į Šiaulių YMGB archyvą. 1953 VI12

Š.: LYA A.45. B.1664. L.71-72.

1951 m. gruodžio 27 d. agento "Nemunas" pranešimas

Stasį Šilkaitį pasodinus į areštinę, ag.“Nemunas"pradėjo klausinėti, iš kur ir už ką suimtas. Jis pasakė, kad nuo Pajieslio, o suėmė už bendravimą su partizanais, paskui paklausė už ką suimtas agentas.

Agentas pagal MGB duotą užduotį pasakojo, kad jį taip pat suėmė dėl bendravimo su partizanais, o gyvena Surviliškyje. Anksčiau žinojęs, kur gyvena partizanai, nešė jiems valgyti. Pirmadienį jo name surado bunkerį ir suėmė.

Šilkaitis į tai atsakė, kad bus gerai, nes... “tau viskas aišku, o aš neturiu ką pasakyti, tai turbūt duos 25 metus. Man tardyme pasakė, kad rytoj veš į Šiaulius”.

Agentas nusistebėjo: “Kaip tai nežinai, už ką suėmė?” Į tai Šilkaitis atsakė, kad jį kaltina, jog turįs šautuvą, susitinkantis su partizanais, o susitikęs buvo tik vieną kartą, kai buvo kolūkio brigadininku.

Prie jo priėjo 4 partizanai - Kvedaras, Baranauskas ir Kačenauskas. “Jie mane primušė ir liepė pakinkyti arklį. Aš arklį pakinkiau ir tuoj pat paskambinau į rajoną ”.

Agentas po to apgailestavo, kad nukentės šeima ir paklausė, ar ji didelė. Silkaitis atsakė, kad jo šeima susideda iš šešių narių: motina, tėvas, brolis su žmona, sesuo ir jis. Brolio žmona nėščia. Šilkaitis dar pasisakė, kad tardant jis norėjo pameluoti apie partizanus, bet pagalvojo, kad bus dar blogiau. Tardymo metu prašęs paleisti, o jis sužinosiąs, kur yra partizanai, bet juo nepatikėjo.

Šilkaitis kalbėjo apie gyvenimų kolūkyje ir kad už darbadienį pas juos davė po 250 gramų grūdų ir dar žadėjo po 100 gramų, kad pakeitė pirmininką -paskyrė partietį Grigą. Jis pasisakė, kad nemėgstąs partizanų ir netikįs, kad keli žmonės gali pakeisti valdžią.

Agentas paprašė smulkiau papasakoti apie partizanų susidūrimą su kareiviais Krakių miestelyje. (Tai buvo 1951. VII. 12 Šmotiškėlių k.) Šilkaitis papasakojo, kad tada buvo nušautas MGB viršininkas Frenkelis ir dar vienas, o po to dar buvo susišaudymas mūsų kolūkyje.

Kalbantis Šilkaitis buvo labai liūdnas, bijojo, kad jį nuteis 25 metams ir be kaltės nukentės visa šeima.

Priėmusių agentūrinį pranešimą Sagaidok ir Ščerbakov pažyma: Suprantant, kad agento "Nemunas” toliau panaudoti negalima, Šilkaičiui panaudoti kitą agentą.

Šio pranešimo originalas yra agento “Nemunas ” darbo byloje Nr.4894 Šiaulių aps. MGB archyve “A

Š.: LYA. A.45. B.1664. L.210-211.

Agento "Audra" pranešimai

“1951 m. gegužės 28 d. agentas “Audra” susitiko su S. ir A.Kvedarais, kurie slėpėsi Deveikiškių kaimo krūmuose. Baranauskas, Urbonas-Kariūnas - viso7 vyrai. Visi buvo ginkluoti. Kvedaras agentės paklausė, ką papasakojusi MGB organams? “Audra”pasiteisino, kad klausinėjo, kas iš kolūkio paėmė javus, o ji pasakiusi, kad kažkas pavogė. A.Kvedaras prieš išsiaiškinant pareiškė: “Tai ką? Turbūt tuojau bėgsi į Krakes pranešti, kad mes čia atsiradome? Žiūrėk, jei tai padarysi - atsitiks taip, kaip padarėme vienai miestelyje: daugiau nepranešinės”. Po to agentei leido eiti į namus, o ji jau gegužės 29 d. rašytame pranešime viską papasakojo Dotnuvos MGB viršininkui ltn.Sagaidak. (LYA. A.45. B.1664. L.165.)

1951 m. liepos 19 d. Itn.Sagaidak'ui pranešė, kad liepos 6 į 7 d. pas ją atėjo Baranauskas, Kvedaras ir Urbonas, paklausė, ar nėra apylinkėje kareivių, pabuvo porą valandų. Per tą laiką Baranauskas papasakojo, “kad jau pilnai surinko medžiagą apie agentą iš Pilsupių k. Vladą Sirvydą ir greitu laiku mes jį pakarsime, nes turime vadų įsakymą šnipus išaiškinti ir naikinti. Mes žinome, kad jis nenakvoja namie. Pagausime jį dieną!” Agentė dar klausinėjo apie partizanę Birutę Štuikytę, bet vyrai paaiškino, kad ji dabar serga, gyvena pas vieną gerą žmogų (kur - nepasakė). Partizanai dar kalbėjo, kad Ariogalos MGB suėmė Štuikytės seserį ir klausinėjo apie juos ir, davę užduotį išdavinėti brolius partizanus. Po to paleido. Paleista ji pradėjo slapstytis su savo seserimi Birute Štuikyte.

Partizanai prabuvo pas ją iki vakaro. Jie pavalgė, išstatę sargybas, išsimiegojo, o vakare nuėjo į mišką.

Agentė susitikimo su MGB metu gavo papeikimą, kad laiku nepranešė, bet pasiteisino, jog partizanai žadėję ją sunaikinti, o dabar- galėjo įtarti.

2. Operdarbuotojas pastebėjo, jog agentė turi savo ryšininką. Tai - jos pačios užverbuotas kolūkio pirmininkas, jos vyras. Vladas Sirvydas iš Pilsupių k., kurį įtaria partizanai, yra Dotnuvos MGB informatorius slapyvarde “Jakas”.

Operdarbuotojo užduotis agentui “Audra ”:

1. Neprarasti partizanų pasitikėjimo, stengtis, kad slėptųsi agento sodyboje ir skubiai pranešti apie jų buvimo vietą MGB, kad būtų galima juos likviduoti.

2.    Surasti greitą ryšį su agentu “Audra ”,

3.    Po agento “Audra"patikrinimo, išspręsti klausimą dėl specprearato panaudojimo.

4.    Informatorius “Jakas” įspėtas būti atsargiu, o prie jo namų numatyta išstatyti pasalas ir prašyti MGB viršininką pik. Vasiljevą, kad duotų jam ginklą.

Šiaulių apyg.MGB virš.pav.mjr.Serebriakov

Drg.Serebriakovui: “Jako” apginklavimas nepadės. Skubiai iškelti jį iš sodybos. Vykdyti nedelsiant!

Šiaulių apyg. MGB virš.plk. Vasiljev

Š.: LYA. A.45. B.1664. L.165.

Apie agentą "Daukantą"

“Agentui “Daukantas” žinoma, kad Urbono būrys dažnai slepiasi jo gimtajam Raseinių kaime, kur gyvena daug jo giminių ir pagalbininkų.

Ag. "Daukantas" naudojamas Urbono būrio paieškai. Jis kilęs iš to paties Raseinių k. Jo žmona mokytoja, gyvena kartu su vyru Medininkų k., Dotnuvos r. ir yra pažadėjusi padėti KGB organams kovoje su partizanais, bet iki šiol jokios medžiagos nedavė. “Daukantas” yra dviejų žuvusių partizanų brolis.

Agentui “Daukantas” pasisekė susitikti su partizano Urbono tėvu Pranu Urbonu, kuris pastovios gyvenamosios vietos neturi ir dažnai apsistoja ir gyvena Kėdainių mieste, Smilgos, Kranto g.Nr.10 pas Adomą Junčį.

Agentas, besikalbėdamas su Pranu Urbonu, sužinojo, kad jis su partizanais palaiko ryšį, labai myli savo sūnų-partizaną ir sako, jei jis žus, tai ir aš negyvensiu.

... Vykdome papildomas priemones, kaip Praną Urboną su ag.“Daukantas” pagalba panaudoti jam nežinant ir sužinoti, kur slepiasi Urbono būrys. “Daukantui”paruošta užduotis: įgauti visišką Urbono pasitikėjimą ir, jeigu jis sutiks, pakviesti pastoviai apsigyventi jo bute.

Mums žinoma, kad “Daukantui” didelę įtaką turi jo žmona-mokytoja. Numatyta ją slapta iškviesti ir paveikti. Tam yra atskiras planas”. (LYA. B.1745. L.46,47,48.)

Agento “Daukanto” broliai Kazys ir Mykolas Baniai nežuvo - po registracijos jie buvo suimti, nuteisti ir kalėjo Intos lageriuose.

Apie agentes "Valią" ir "Ramunę"

Visiškai slaptai

4 KGB Valdybos viršininkių kapitonui Martusevičiui.

Vilnius.

Gautas 1954.IX.9.

1953 m. rugpjūčio 3 d. agentų poros “Valia” ir “Ramunė” - Petrūnė Krasauskienė, Jono ir Jos dukra Aldona Krasauskaitė, Jono, gyvenančios Lenčiukų k., Dotnuvos r. panaudojo spec, operatyvinę techniką ir partizanas Leonardas Petrauskas, Juozo, g.1929 m., iki 1951 m. gyvenęs Tilindžių k. Ariogalos r., buvo paimtas gyvas.

1953 m. rugpjūčio 23 d. buvo suvaidintas Petrausko suėmimas Ariogalos r. miške su tikslu jį legalizuoti, bet 1953 m. rugpjūčio 23 d. Petrauskas Ariogaloje nužudęs sargybinį bandė pabėgti, tačiau buvo sulaikytas ir nuteistas.

1953    m. rugsėjo 29 d. Petrauskas, būdamas MGB kalėjimo kameroje, informatoriui “G” pasakė, kad jo sulaikymo kaltininkė Krasauskienė ir kad jis iš lagerio pasistengs pranešti savo giminėms, o tie - partizanams, kad Krasauskienę nužudytų.

1954    m. rugsėjo7 d. gavome žinių, kad Petrauskas atsiuntė savo broliui Adolfui Petrauskui į Tilindžių kaimą laišką, bet apie Krasauskienę nieko nerašo.

Mes manėme, kad Petrauskas buvo nuteistas sušaudyti, bet, pasirodo, jis gyvas. Kur jis atlieka bausmę, mes nežinome.

Galvojant, jog Petrauskas laiške gali pranešti savo giminėms apie Krasauskienę, ag. “Valę”, prašytume nurodyti, kokiame jis lageryje, kad MGB organai jam neleistų susirašinėti. Pranešu jums, kad “Valė” ir “Ramunė” gyvena tame rajone, kur veikia partizanai Ulickas, Noreika ir Lenartavičius. (Ag. Valės asmens byla Nr.7959)

Dotnuvos MGB virš.pav.kpt.Demešev (parašas)