LAIŠKAI, KRONIKA

"Laisvės kovų archyvo” 22 tome p. Veronikos Gabužienės straipsnyje "Pasipriešinimo sąjūdžio Jonavos rajone istorijos puslapiai" klaidingai yra nurodyta 4 partizanų žūties data.

100 ir 101 psl. rašoma, kad 1945 m. kovo 2 d. žuvo 19 partizanų. Tarp išvardytų yra broliai: Vytas ir Vincas Strazdai iš Mažeikiškių k., Julius ir Stasys Atkočiūnai iš Pakalnės k. Kadangi tiksliai žinau jų žūties datą, tad patikslinu:

Vytas Strazdas-Klausutis žuvo 1949 m. rugpjūčio antroje pusėje. Kartu su juo žuvo Jonas Grigas-Pavasaris. Abu žuvo Mažeikiškių k. laukuose.

Vincas Strazdas-Lapelis žuvo (nusišovė) 1949 m. lapkričio mėn. pabaigoje. Kartu su juo buvęs partizanas Juozas Žentelis-Daugirdas paimtas gyvas. Apie tolimesnį jo likimą jokių žinių nėra.

Stasys Atkočiūnas-Jazminas paskendo Šventosios upėje 1950 m. balandžio 1 d.

Julius Atkočiūnas - iškalėjęs 10 metų lageriuose, išliko gyvas ir šiuo metu gyvena Ukmergės r., Dainavos gyvenvietėje.

Kur žuvusieji palaidoti jokių žinių nėra. Spėjama, kad Širvintų miesto pakraštyje - pelkėje. Dabar ten stovi daugiabučiai namai.

Elena-Julija Volodkovič