PIRMASIS RADVILIŠKIO PARTIZANŲ RINKTINĖS VADAS JUOZAS ŠEREIVA-ARVYDAS

VAKARŲ LIETUVA

□ Juozas Šereiva-Arvydas

Juozas Šereiva jau nacių okupacijos metu priklausė LLA organizacijai - Radviliškio LLA apylinkei.

1944 m. lapkričio mėn. psk.Juozui Šereivai Šiaulių apygardos štabo vadas Itn.Adolfas Eidimtas- Zybartas įsakė atkurti LLA organizaciją Radviliškyje, o 1945 m. sausio mėn. oficialiai paskyrė Radviliškio LLA rinktinės - VS (Vanagų) vadu. Rinktinės veikimo teritorija turėjo apimti Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos, Šiaulėnų ir Stačiūnų vls. Šioje teritorijoje rinktinės vadas turėjo atstatyti ryšius su LLA nariais, užmegzti ryšius su partizanų būriais ir organizuoti rinktinę kaip kovinį vienetą.

Neaišku su kelių valsčių organizacijomis J.Šereiva-Arvydas spėjo atkurti ryšius. Žinoma, kad jis Šeduvos vls. LLA vadui perdavė įsakymą užmegzti ryšius su grupe desantininkų, nusileidusių Radviliškio-Šeduvos vls. miškuose. Pastarųjų daugumą sudarė LLA nariai, vėliau kovoję kaip partizanai bei Žaliosios rinktinės organizatoriai. Tarp jų ir Juozo brolis Leonas Šereiva (žuvęs prie Panevėžio).

Radviliškyje buvo organizuotas rinktinės OS štabas, į kurį įėjo Genadijus Michnevičius-Nemura, klierikas Stasys Židonis, felčeris Pilipavičius-Audrūnas, žvalgybos grupė. J.Šereiva turėjo rotatorių, kurio pagalba 1945 m. balandžio 8 d. buvo atspausdinta 200 egz. apygardinio leidinio "Nežinomas kareivis" Nr.2.

1945 m. balandžio 8-9 d. vykdant LLA narių suėmimus Radviliškyje (Kauno-Šiaulių centrų likvidavimo operacijos tęsinys), J.Šereiva buvo suimtas ir žuvo: nušautas "bandant bėgti”. Jo mirtimi baigėsi areštai Radviliškyje, suimtiems radviliškiečiams nesudaryta atskira byla, o jie patys prijungti prie grupinės LLA vadovų bylos.

Pagrindinė iki šiol informacija apie Juozo Šereivos-Arvydo rezistencinę veiklą buvo užfiksuota LYA, baudžiamojoje byloje 45742/3. T.l L. 78, 242 ir kt., T.2. L. 104, 121 irkt., kur paliudytas ir jo žuvimo faktas. Arvydo atminimą išsaugojo kraštiečiai ir daugelį metų našlaujanti Valerija Alksnytė-Šereivienė, kurios parašytus prisiminimus spausdiname.

Kęstutis Kasparas