ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abromavičiai, Abromavičius 87, 88
Adziukas(sl.) 198 
Aidas, žr.Muralis Antanas 
Aidas, žr.Paulaitis Petras 
Aidas, žr.Petravičius A 
Ainis, žr.Kučinskas Pranas 
Aitvaras, žr.Macijauskas Pranas 
Akelaitis 164
Akmenėlis, žr.Žitkevičius Viktoras
Akūnis Viktoras, sl.Sakalas 105,106 
Akūnis Vytas 112,113 

 Albinas, žr.Bartkus Boleslovas 
Aldona(a.sL), MGB agentas 166 
Aleksas 34,38, 65 
Alksnys 194
Aleščikas Jonas, sl.Gediminas, Gintautas, Margis, Rymantas 151,152,169 
Alksnis, žr.Antanavičius Vytas 
Alksnytė-.Šereivienė Valerija 188,193 
Almas, žr.Demikis Jonas 
Akelaitis Juozas 132 
Anbo, žr.Bulota Jonas Andersas 234
Andriejus, žr.Kaltenis Andriejus Antanavičienė 84
Antanavičius Vytas, sl.Alksnis 84, 91
Antanavičiūtė 83
Antanynai 140
Antimonovas 86
Apynys, žr.Kučinskas Pranas
Aras(sl.) 51,130
Aras, žr.Bakšinskas Antanas
Aras, žr.Luckus Juozas
Arminas, žr.Lukša Juozas Albinas
Arminas, žr.Radavičius Edvardas
Armonicnė 7
Arūnas, žr.Gudaitis Vacys
Arūnas, žr.Stačiokas Algirdas
Arvydas, žr.Šereiva Juozas
Ašmona, sl.Žentas 144,146, 148, 149, 151,154,157,175
Ašmona Petras, sl.Sargas 137,144,146,169, 149, 150,151, 152,169
Atkočiūnas Julius 101
Atkočiūnas Stasys 101 
Atomas, žr.Zygrulis 152 
Audronis, žr.Pyplys Kazimieras 
Audrūnas, žr.Pipilavičius 
Augūnas Domininkas 101 
Aušra, žr.Eimontas Kazys 
Autukevičius Alfonsas 101 
Ąžuolas(sl.) 34,37,38, 65 
Ąžuolis, žr.Jėčys D.

Babenskas 106
Babonai 223,224 
Bačiuliūnas 198 
Bagdonas Juozas 125 
Bagdonas Vacys 105 
Bagdonas Vincas 125
Bakšinskas Antanas, sl.Džiugas, Aras 79,86,90,91,92,93,94,130,213
Bakutis 198
Balandis, žr.Vasiliauskas Julius
Balčiūnai Antanina, Sebastijonas, Vytautas, Gediminas, Stasys, Danguolė, Kęstutis 238, 239
Balčiūnas Kęstutis 116, 238,239
Balčiūnienė Antanina 116
Baltaduoniai Jonas ir Mečislovas 77
Baltonis Vladas, sl.Kryžiuotis 126,130,132,133,136,164,165,166,173
Baltrušaitis Motiejus 177
Baltrūnas 55
Baltrūnas Aleksas 15
Baltrūnas Valerijonas 55
Baltūsis Antanas, sl.Žvejys 152,168,169,176
Balutis Bronius 27, 37
Banginis, žr.Mingaila Pranas
Bankauskas Bronius, sl.Paleckis 196
Baravykas, žr. Ragulis Kazys
Bartašius Kazimieras 234
Bartkus E. 71
Bartkus Pranas 27
Bartusevičiai 95
Bartusevičius Jonas, Juozo brolis 94
Bartusevičius Jonas, sl.Vėtrungė 80, 88, 95, 96, 97
Bartusevičius (Bartožius, Bartoševičius) Juozas, sl.Medžiotojas, Kovas, Mažylis 79,80,82, 86,93, 94, 97,102, 103,104,105,110,115 
Barzda, žr.Gūra Antanas 
Basanavičius J. 239 
Bastys 62 
Beginas M. 225 
Beleckas Algis 27 
Beleišis Antanas 88
Beleišis Baltras, sl.Genys 84,87, 88, 91,208
Beleišis Danielius, sl.Sakalas, Meilutis 84,87, 88,96
Beleišis Ignas, sl.Putinas 84, 86, 87, 88, 89, 90,98
Beleišis Jonas, sl.Karvelis, Šarūnas 82,84,87, 88.98,
Benadas 198
Bendinskienė I. 237 
Benesevičius Mykolas 118 
Bereišis Stasys 82, 83, 96 
Berija 59
Bartkus Boleslovas, sl.Albinas 199,212
Beržas(sl.) 65
Beržas, žr.Kasparavičius Bonifacas
Beržas, žr.Vadeikis Vincentas 
Berželis, žr.Lapinskas Kazys 
Beržinskas Klemensas 27, 35 
Biliūnas J., rašytojas 50 
Biliūnas Juozas 27 
Bisikirskas Petras 27 
Bitė, žr.Stonys Domininkas 
Bliuvas Gediminas 27 
Bložė 9
Blusevičius Leonardas, sl.Durtuvas 138
Bolševikas, žr.Kudelis Leonas 
Bonker Don 73, 74 
Bradūnas 33 
Brazdeika 198
Brazdžionis Bernardas 61, 62
Brežnevas Leonidas 69, 70 
Briedis 124
Briedis, žr.Kuzmickas Bronius
Briedis Alfonsas 27 
Broga Liudas 9 
Bronė(a.sl), MGB agentė 164
Bručas Liudas 27
Brunza Albinas 27
Brunza Vitas, sl.Viesulas (Viesuliukas) 151, 154,157,174,175
Bružas Antanas Gintautas 195, 200,209
Bubinai 90
Bubinas Stasys 90
Bubnys Antanas, sl.Kerštas 179
Bubnys P. 179
Bučininkaitė Ona 193
Bučinskas Leonas 105
Budrys Benius 142,174
Bulauka Motiejus, sl.Kolumbas 104
Bulota Jonas, sl.Anbo 137,151,152,161
Bumblys Vacys, sl.Jūrelė 152,164
Burinskaitė Danutė 126,142
Burinskas 198
Burinskienė 126
Burnys Jurgis, sl.Smilga 195, 198, 199, 204, 205, 209,210 
Burtilius 198
Butanavičius Vaclovas, sl.Lokys 124, 126, 133,166
Butkevičius Vincas 212,213
Butkutė Elena 78 
Butnauskas Antanas 76

Ciplijauskas Jonas, sl.Sakalas 124,169
Chruščiovas 70

Čeika Alfonsas 18, 21
Čeikos 34
Čekanavičienė Z. 96
Čelkys Vytautas 116 
Čerčilis 14 
Černiauskas 106 
Černiauskienė Danutė 126 
Černius 55 
Černovas 233 
Čėvelis 132
Čiulkinis, žr.Kerševičius
Čiuvanovas Vladimiras 220 
Čižas 27

Dabašinskas Jonas, sl.Tarzanas 135,173,198
Dabrys, sl.Kulka 166 
Dabulevičius Mykolas 124
Dailidė Klemensas 122
Dailidė Urbonas 116,120,121 
Dalbokas Aloyzas, sl.Imperatorius, Negusas, Šarūnas, MGB agentas-smogikas 81,82,195, 199, 204,205, 206, 209, 210,213 
Damijonaitis 62
Daraškevičius Jonas, sl.Papūga 78, 99,111
Daraškevičius Vincas, sl.Trenksmas 99, 105, 106,108 
Darvinas 56 
Daugėla, stribas 107 
Daugėla Kazys, sl.Švėdrys 105,106 
Daumantas, žr.Lukša Juozas Albinas 
Daumantas, žr.Varkala Algirdas 
Davidonis Feliksas, sl.Riešutas 80,82, 83 
Degutis, sl.Raginis 173 
Demikis Jonas, sl.Eumas, Almas 127, 130, 139,160,161, 167,171 
Dervinskis J. Edvardas 73 
Dešinys (Dešnys), žr.Pinkvarta Kazys 
Devyžytė-Marcinkevičienė Anelė, sl.Klajūnė 178,185
Dėdė, žr.Išganaitis Juozas
Didžpinigaitytė Nastė 139 
Diemedis, žr.Morkūnas Viktoras 
Dirmantas Stasys 77
Dobilas Juozas, sl.Piršlys 135,136,141,168
Dobilas, žr.Kasakaitis Bronius
Dobilas, žr.Kudelis Juozas
Dobryninas Anatolijus 73
Doftartas Adomas, sl.Žvirblis 87
Dokučiajevas V 56
Dolitlis 198
Dominaitis 174
Dovydaitis Pranas 226
Dramblys, žr.Skaržinskas Juozas
Dubokaitė 56
Dudėnas 9
Duminskai 194
Durtuvas(sl) 138
Džiugas, žr.Bakšinskas Antanas
Dzenobrukas198
Dzidorius 198

Eglė, žr.Jasiukevičius Zigmas
Eglė, žr.Mėlynis Eglis(sl.), Juozas 105
Eidimtas Adolfas, sl.Žybartas 187,189
Eidukevičius 27
Eimontai 90
Eimontas 86,89, 90
Eimontas Kazys, sl.Aušra 89, 90
Elnias(sl.) 135,163
Emilija 39
Emilijanovas 184
Endrukaitis Romas 118,122
Erelis, žr.Markulis Juozas
Erelis, žr.Prajara Juozas
Erelis, žr.Raškevičius Albinas
Eumas, žr.Demikis Jonas
Fricas 86 Futi-Muti 198

Gabecas 9
Gabužienė Veronika 75, 86
Gaidys(sl.) 103 
Gaižauskas 198 
Gajauskas Balys 74 
Galickai 96 
Gandrimas 9 
Ganusauskai 96 
Ganzbergas 232 
Garbšys Jonas 75 
Gardauskas Jonas 122 
Garnys, žr.Jotautas 
Gaulė P 9
Gavėnas Vytautas, sl.Vampyras 177
Gebelsas 11,12 
Gečai 229
Gediminas, žr.Aleščikas Jonas
Gediminas, žr.Vabalas Alfonsas 
Gegutė(sl.), ryšininkė 56 
Gelažius 154,174
Gelčys Jurgis, sl.Zuikis 149,174,198,208
Geležinis 9
Gėla, žr.Mažeika Jonas
Genys(sl.) 178,198 
Genys, žr.Beleišis Baltras 
Genys, žr.Kacevičius Juozas 
Germanas 198 
Giedrulis, žr.Senkus J.
Gimbutis G. 237
Gintaras(sl.) 102
Gintautas, žr.Aleščikas Jonas
Gintautas, žr. Ledas Albinas 
Gintautas, žr. Pyplys Kazimieras 
Godmanis Alfredas 225,226 
Gogytė Pranė 81 
Golubevas Petras 112,113 
Goštautas 198 
Gražys 9
Grenadierius, žr.Stančikas Leonas
Grėbliauskai 86
Grėbliauskas Feliksas 77
Grigai 83
Grigalius 27
Grigola 27
Grigonis 65
Grincevičius 76
Grišin 105
Grom(a.sl.) MGB agentas 212
Gručeckas Stasys 105 
Gruodis Vincas, sl.Žilvitis 143,176 
Grūsta 174
Grušta Andrius, sl.Tigras 105
Grušta Vacys, sl.Sniegas 101,102,105,113 
Gudaitis Albinas, žr.Ledas Albinas 
Gudaitis Vacys, sl.Arūnas, Rasa 195, 197, 198,199,203, 204, 205, 206, 209,210 
Gudynas, sl.Karabinas 164 
Gumauskas Jurgis 129 
Gumbrevičienė 103 
Gumbrevičius Stasys 103,105 
Guoba(sl.) 103
Gurskas Klemensas, sl.Riešutas 78, 79
Gustaitis Andrius, sl.Karvelis 135,136,165 
Gūra Antanas, sl.Barzda, Šarūnas 34,44,56, 65
Gūžys Justinas, sl.Žaibas 144,175

Hitleris Adolfas 11,12,15, 30

Ilgūnas Jurgis, sl.Šarūnas 171
Imperatorius, žr.Dalbokas Aloyzas 
Indrašius Stasys 237 
Ischakovas 164
Išganaitis Juozas, sl.Dėdė 144,151,157,159, 160,163,173
Ivoškai194

Jačionis 92, 93
Jakas 116
Jakas Benediktas 116
Jakas Mykolas 122 
Jakubauskai 106 
Jakubauskas Steponas 106 
Jakovlevas 111
Jaloveckas Stasys, sl.Kiškis, Mindaugas 137, 151,154,155, 156,159,165 
Janeliūnas 51, 65
Jankevičius Juozas, sl.Kriminalka 92,93,94
Janulioniokas, stribas 51
Janulis Kazimieras 162
Jasaitis Antanas 117,119
Jasaitis Justinas, sl.Naktis 169
Jasaitis Vincas 117
Jasinevičius Jonas, sl.Margis 195, 197, 198,199, 200,201, 202, 203, 204, 205, 209,210
Jasionis Juozas 111
Jasionytė Stasė, sl.Lelija 113
Jasiukevičius Vladas, sl.Vilkas 83, 84
Jasiukevičius Zigmas, sl.Eglė, Marytė 79,83, 84,198,208
Jaskutis 113
Jaugelis 198
Jaunuolis 198
Jaunutis 198
Jokeris 198
Jaškevičius Juozas, sl.Žandaras 175
Jazdauskas Klemensas 37 
Jėčys Domininkas, sl.Ąžuolis 177 
Jokūbauskas S. 66 
Jonušis J. 54
Jotautas, sl.Garnys 139,163
Juciūtė E. 7 
Julė M. 67
Junkaitis Albinas, sl.Meška 124,126,133,167
Junkaitis Viktoras 37 
Juodelis Jonas 220 
Juodienė 150
Juodis, žr.Lukša Juozas Albinas
Juodis Algirdas, sl.Vermachtas, Merkys 143, 144,145,147,148,149,150,165,167,174
Juodis Juozas, sl.Ungurys 143,144,147,148,149,151,152,157,158,173
Juodis Vytautas, sl.Šarūnas 145, 146, 150, 154,171
Juodsnukis Benas, sl.Žvangas 144,176
Juodvalkis Jonas 69
Juodvalkytė Birutė 71
Juodvalkytė Lauryna-Lorraine 48,69, 73
Juodvarnis, žr.Lukša Stasys
Juozėnaitė Jane 106,113
Jupiteris, žr.Naujokas Vitas
Jurginas, žr.Kinderavičius Alfonsas
Jurkūnas J. 71
Jurpalis Jonas 230
Jurševskis Bernardas 37
Jūreivis(sl.) 135,136,164
Jūrelė, žr.Bumblys Vacys

Kabašinskas Vytas, sl.Litas 152, 154, 155, 156,157,159,166
Kacevičius Juozas, sl.Genys 99,100,105,113
Kadžiulis Lionginas 49 
Kaladė 65
Kalfrydas(sL) 139,164
Kaltenis Andriejus, sl.Andriejus 196
Kamičaitis 132,134
Kamičaitis Antanas, sl.Skroblas 132, 134, 139,171
Karabinas, žr.Gudynas
Karanauskas154 
Kardas, žr.Stravinskas Juozas 
Kardas, žr.Treščinskas Romas 
Kardys, žr.Vinckus Vladas 
Karijotas, žr.Kavaliauskas B.
Karklas(sl.) 34, 65
Karosas Vladas, sl.Vilkas 237 
Karpa 198
Karpinskas Zigmas 23,24, 27
Karteris Džimis 69, 74 
Karvelis 198
Karvelis, žr.Gustaitis Andrius
Karvelis, žr.Beleišis Jonas
Kasakaitis (Kasaitis) Bronius, sl.Dobilas 82, 115
Kasmočius Viktoras, sl.Kirvis 101,113,114, 115,213
Kasparaitis Jonas 117
Kasparas Kęstutis 188 
Kasparavičius Bonifacas, sl.Beržas 79,98 
Kasparavičius Vladislovas 78 
Kasperūnas Nikodemas 51
Kašketin Aleksandras 232
Kaštonas, žr.Narijauskas Bronius 
Katelė Vincas 52, 65 
Katinas 198
Katinas, žr.Lisauskas Jonas
Katinas, žr.Varnys Juozas 
Katinas, žr.Viršutis Kazys 
Kaunas Antanas 117 
Kavaliauskas Algis 62, 63 
Kavaliauskas B., sl.Karijotas 177 
Kazanaitė Liuda 13 
Kazanas Igoris 13
Kazanas Mykolas-Mutka, sl.Siaubas 9,13
Kazimieraitis, žr.Vitkus J.
Kazimieras, žr.Lukša Juozas Albinas
Kazimieras, žr.Seliokas Albinas
Kazlauskai 156,157,159
Kazlauskas Petras, sl.Genys 178,179,180
Kazlauskas, sl.Uošvis 149
Kazlauskas Aleksas 76, 77
Kazlauskas Alfonsas 27
Kazlauskas Juozas 77
Kazlauskas Motiejus 182
Kazlauskas V 90
Kazlovskis 184
Kelmas(sl.) 65,198
Kerševičius, sl.Čiulkinis 156
Kerštas, žr.Bubnys Antanas
Ketrečka 27
Ketvirtienė 106
Ketvirtis Pranas, sl.Klevas 108,109
Ketvirtis Vytautas 106,108
Kęstutis, žr.Lukša Juozas Albinas
Kinderavičius Alfonsas, sl.Jurginas 102,107
Kirka 198
Kirstukas(sl.) 107
Kirvelaitis Feliksas 27
Kirvis, žr.Kastnočius Viktoras
Kirvis, žr.Ottingas Rudolfas
Kiškis(a.sl ). MGB agentas 163
Kiškis, žr.Jaloveckas Statys
Kižauskaitė Janutė 193
Kybartas Marijonas 27
Klajūnė, žr.Devyžytė-Marcinkevičienė Anelė
Klevas, žr.Ketvirtis Pranas
Klevas, žr.Kučinskas Pranas
Klevas, žr.Vaičekauskas Povilas
Klimaitis Juozas 119
Kliučinskas Petras 195 
Kliučnikas Juozas 27 
Kliukas Feliksas 105 
Kolumbas, žr.Bulauka Motiejus 
Koneva A. 220 
Koris 27
Kostantas Zygmantas 178
Kotas 198
Kovas, žr.Bartusevičius Juozas
Kovas, žr.Stačiokas Jonas 
Kovas, žr.Taunys Leonas 
Kozlovskis 57 
Krantas(sl.) 108
Krasauskas Kazys, sl.Tigras 145,173
Kraujelis Antanas, sl.Siaubūnas 215, 216, 218, 219 
Kreivėnas 7
Krėvė-Mickevičius V. 223
Kriminalka, žr .Jankevičius Juozas 
Krikščiūnas Jurgis, sl. Rimvydas 144,168 
Kriščiūnaitė-Jakienė Ona 116 
Kryžiuotis, žr.Baltoms Vladas 
Kruglovas 8, 22
Kšanavičius Stasys, sl.Žaibas 87,88, 89
Kubickas 55 
Kubilius 88
Kubilius Bronius, sl.Tankas 133,173
Kubilius Edvardas 117 
Kučinskas Pranas, sl.Klevas, Apynys, Ainis 137,138,140,141,151,161,168 
Kudeliai Jonas, Nikodemas, Donatas 105 
Kudelis Juozas, sl.Dobilas 78,82,93,94,96, 99,100,102,103,104,105,106,107,108,110, 114,115
Kudelis Leonas, sl.Bolševikas 100
Kudirka V. 239 
Kudukis Aloyzas 27 
Kukštas Juozas 37 
Kukutis 196
Kulakauskas Rapolas 77
Kuliešius Edvardas, sl.Liepsna 101,113
Kulikauskas 198
Kulka, žr.Dabrys
Kulka, žr.Mačiūnas Juozas
Kulvinskai 113
Kulvinskas, stribas 107
Kurmis(sl.) 78
Kurpavičius 198
Kuzmickas Bronius (Martynas?), sl. Briedis 124,125,162
Kvaksas 198
Kveilas Denas 73

Labutis 198
Lapaitis, žr.Petraška Juozas
Lapinskas Algis 108 
Lapinas (sl.) 178
Lapinskas Jonas, sl.Meldas 130,135,138,167
Lapinskas Kazys, sl.Berželis 130,162,174 
Laugalys Edvardas 27 
Laukys Juozas, sl.Vaidilė (Vaidila) 144,174 
Lazdelė 198
Lazdynas, žr.Šatkauskas Vladas
Lazdynas, žr.Treščinskas Romas
Ledas Albinas, sl.Ūdra, Gintautas, Gudaitis Albinas 141,142,173
Leipus Vincas 37
Lekavičiai 157
Lekšas 27
Lelija, žr.Jasionytė Stasė
Liepa(sl.)65,198
Liepa, žr.Mingaila Pranas
Liepsna, žr.Kuliešius Edvardas
Lisauskas Jonas, sl.Katinas 103
Lisauskas Martynas, sl.Žaibas 103,105
Liolka 198
Liorenta Juozas 130
Liorentaitė Marytė 129,130,160
Lipinskas 198
Litas, žr.Kabašinskas Vytas
Liukaitis Jonas 118
Liutkevičiūtė Paulina 105
Liutkus Petras 98
Lydys, žr.Sėjūnas Juozas
Lodas Petras 176
Lokys, žr.Butanavičius Vaclovas
Lokys, žr.Meškauskas Aleksas
Lordas 198
Ložkinas Aleksejus 220
Luckus Juozas, sl.Aras 151,162 
Lukša Alfonsas 101 
Lukša Aloyzas, sl.Plienas 101 
Lukša Juozas 101,116,212
Lukša Juozas Albinas, sl.Juodis, Kazimieras, Vytis, Arminas, Daumantas, Skirmantas, Kęstutis, Skrajūnas, Mykolaitis 143,144,151, 152, 166,168,170,
Lukša Pranas 101
Lukša Povilas 195, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205,206, 207, 209,210
Lukša Stasys, sl.Juodvarnis, Tautvydas 152, 164
Luzginas 79,86, 88,102,112

Maceina Juozas, sl.Šarka 167
Maceina Kazimieras 167
Macijauskas Pranas, sl.Aitvaras 103, 104, 110,115
Macijauskas Vaclovas, sl.Žirgelis 94, 102, 103,104,105,107,110,114
Maciulevičienė 156
Mackela 109
Mačiulaitis Feliksas 118
Mačiulis 84
Mačiulytė Pranciška 224
Mačiulskis Pranas 172
Mačiūnas Juozas, sl.Kulka 126,132,166
Mačiūnas Vytautas, sl.Vilkas, Šilas 124,125,126,174
Maironis 22, 224,239
Majeris Kazimieras 82 
Makabas 198 
Makutėnas Algis 27
Marcinkevičius Juozas, sl.Lapinas 178, 179, 180
Mariakas 198
Margis, žr.Aleščikas Jonas 
Margis, žr.Jasinevičius Jonas 
Marytė, žr.Jasiukevičius Zigmas 
Marytė S. 62
Markulis Juozas, sl.Erelis, MGB provokatorius 79,82,171,177
Martinka Aleksas, sl.Šleitis 103 
Matačiūnas Simas, sl.Vėjas 103 
Matulaitis S. 220
Matulevičius Kazimieras, sl.Radvila (Radviliukas) 146,168
Matuliauskas Vytautas 27
Mazūra 27
Mažeika A. 168
Mažeika Jonas, sl.Gėla 196
Mažylis, žr.Bartusevičius Juozas 
Mažylis, žr.Simanavičius 
Mažytis, žr.Pyplys Kazimieras 
Mažvydas, žr.Pyplys Kazimieras 
Medžiotojas 198
Medžiotojas, žr.Bartusevičius Juozas
Meilutis, žr.Beleišis Danielius
Meilūnas Vytautas 215,216, 217, 218,219
Meilūnas Vilius 218
Meldas, žr. Lapinskas Jonas
Melnikaitė 13
Menčinskas J. 182
Merkys, žr.Juodis Algirdas
Merkys 9
Meška, žr.Junkaitis Albinas
Meškauskas Aleksas, sl.Lokys 196
Meškauskas Vladas 27
Meteoras, žr.Prajara Vincas
Mėlynis, sl.Eglė 51, 65
Mėnulis, žr.Rugienius
Mėnulis, žr.Žukauskas Vytautas
Michnevičius Genadijus, sl.Nemura 187
Mickaitis Vytautas 118,119
Mičiurinas 1. 56
Mikėnas, Mikelė 65
Mikšys A 16
Mikušauskas Juozas 27
Milėnienė 7
Miliauskas Jurgis, sl.Sapnas 143,149,169
Milius Stasys 118,119
Miliūnas Jonas 121
Miliūnas Jurgis 118,120,121
Miliūnas Juozas 121
Miliūnas Pranas 120,121
Mincius Vladas 27
Mindaugas(sF) 130,131,133,137,167
Mingaila Pranas, sl.Banginis, Liepa 79,80,84, 85
Mingila Juozas, sl.Vilkas 196,199,212
Misevičius Adolfas 212 
Misevičius Viktoras 212 
Misiūnas Jonas, sl.Žaliasis Velnias 110 
Miškas, žr.Prajara Vincas 
Mykolaitis, žr.Lukša Juozas Albinas 
Mykolaitis-Putinas Vincas 6 
Mykolas, sl.Jonas 177
Mociškis 9
Mockus 86, 89, 90
Mockus Jonas, sl.Tigras 102
Mockus Stasys 102
Molotovas 7,12,71
Montvilaitė J. 56
Mordas Vytautas 27
Morkūnai Algis, Monika 106
Morkūnas Antanas, sl.Šalna 101, 102, 112, 113,213
Morkūnas Jonas 100,112
Morkūnas Stasys 102,112,113 
Morkūnas Viktoras, sl.Diemedis 101,108 
Morkūnas Vytas 102 
Morkūnienė 106
Motiekaitis Vitas, sl.Papartis 196
Mozūraitė-Šakalienė Veronika 219 
Muleronkaitė Jadvyga 105,108 
Muralis Antanas, sl.Aidas, Vingis, MGB agentas-smogikas 79, 81,198,199,213 
Musiejus 198

Naikus 117
Naktis, žr. Jasaitis Justinas
Naktis, žr.Stepšys Bernardas 
Nakutis Albertas, sl.Viesulas 237 
Narbutaitė Verutė 193 
Narbutas 191,194
Narijauskas Bronius, sl.Kaštonas 165
Nastė, žr.Rinkevičiūtė Anastazija 
Naudžiūnas 179
Naujokas Vitas, sl.Jupiteris 140,141,164
Navickas 175
Navickas 234
Navickas Alfonsas 27
Navickas Bronius 118
Negusas, žr.Dalbokas Aloyzas
Nekrošius 194
Nemunas, žr.Petronis Vladas
Nernura, žr.Michnevižius Genadijus 
Nevirauskas Antanas 121 
Nevirauskas Jonas 121 
Nykštukas(a.sl), MGB informatorius 169 
Noreika 76 
Novikas 107,213

Opolianskai 84
Opolianskas, stribas 84
Ottingas Rudolfas, sl.Kirvis 213 
Ožiukas 198 
Ožys, žr.Pauža Vitas

Pabedinskas Skirmantas 220
Palaima 111
Palaima Domininkas 101
Palaima Karolis 113 
Palaima Vladas 99,110,111 
Paleckas, žr.Bankauskas Bronius 
Paliūnas Juozas, sl.Rytas 199, 200 
Paluckai 194 
Panaškėvič Stanislav 78 
Paniškus 198
Pantera, žr.Simonavičius Liudas 82
Papartis, žr.Verkauskas Vladas 
Papas 27
Papartis, žr.Motiekaitis Vitas
Paplauskas 147 
Paplauskas Antanas 105 
Papūga, žr.Daraškevičius Jonas 
Patackas Vincas 27, 37 
Patrimpas, žr.Petraška Juozas 
Paukštelis 198 
Paukštys 194
Paulaitis Petras sl.Aidas 121
Paulauskas Edvardas 108 
Pauliukaitis 118 
Pauliutė 39, 41 
Paurys 9
Pauža Vitas, sl.Ožys 145,149,154,155,156, 157,165
Pečiulaitis P. 7
Pelėda, žr.Treščinskas Vaclovas
Pempė, žr.Stepšys Ksaveras 
Penkauskai 99
Perkūnas, stribų viršininkas 19,20,21,22,23, 24,25,54,55
Perkūnas, žr.Petrėnas Martynas
Perkūnas, žr.Pinkevičius Bronius 
Petka 198 
Petkus V. 74
Petraitis, sl.Povas 145,146,168
Petras 198
Petraška Antanas, sl.Šturmas 142,172
Petraška Juozas, sl.Patrimpas, Lapaitis 162
Petraška Jurgis, sl.Pinavijas 142,168
Petrauskas Vacys 113
Petrauskaitė Salomėja, sl.Pušelė 134,168
Petravičius A., sl.Aidas 218
Petrėnas Martynas, sl.Perkūnas 105,106
Petrikonis Vytautas 106,107
Petryla 56
Patronai 194
Petronis 27
Petronis Vladas, sl.Nemunas 215,218
Petruškevičius 159,164
Pinavijas, žr.Petraška Jurgis
Pinkevičius Lucius 76
Pinkevičius Bronius, sl.Perkūnas 98, 99
Pinkvarta Kazys, sl.Dešinys (Dešnys) 143, 146,162
Piršlys, žr.Dobilas Juozas
Piškinai Vytautas, Vladas 108 
Pipilavičius, sl.Audrūnas 187 
Pyplys Kazimieras, sl.Mažytis, Audronis, Gintautas, Mažvydas 141,166 
Plechavičius Povilas 8,9,10,11,109,123,124, 130,163,165,173,175
Pleskus Kazys 27, 37 
Pliateris J. 223 
Plienas, žr.Lukša Aloyzas 
Pociūnas Karolis 101 
Popov Konstantin 78 
Povas, žr.Petraitis 
Povilas 198
Prajara Juozas, sl.Erelis 139,140,163,
Prajara Vincas, sl.Meteoras, Miškas 138,139, 140, 167,143 
Priadunovas F. 232 
Pučinskas 9
Puidokas Pranas, sl.Žinys (Žynys) 159,176
Pupa 198
Pupeikis Balys, sl.Tauras 9,213
Pupkis Jonas Puriena 198 
Pustinas 229
Pušelė, žr.Petrauskaitė Salomėja
Puškinas(sl.) 34,41,44, 65 
Putinas(sl.) 65,198 
Putinas, žr.Beleišis Ignas 
Putvinskienė 224 
Putvinskis Vladas 224
Puzonas Liudvikas 234 Pūrai 88, 89
Pūras Petras, sl.Senis 88, 89
Pūslys 9

Racėnas Rimvydas 220
Račkauskas 182 
Radastas, žr.Švedas Albinas 
Radavičius Edvardas, sl.Arminas 35, 37 
Radvila (RadViliukas), žr. Matulevičius Kazimieras
Radvilaitė Janina, sl.Saulutė 125,170
Radzevičius 62 
Radzevičius Augustinas 101 
Radzevičius Juozas 27 
Radzevičius V, sl.Vaidila 177 
Ragauskas Antanas, sl.Ragelis 195,197,199, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212,213,214
Ragelis, žr.Ragauskas Antanas
Raginis, žr.Degutis
Ragulis Kazys, sl.Baravykas 78,99,100,101, 102,105,113
Raišys Pranas, sl.Žilvitis 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 103,105,196,199,206, 207,209
Rakauskas Antanas, sl.Vijoklis 167
Ramanauskas Stasys 101
Ramutis 198
Rasas, žr.Gudaitis Vacys
Raškevičius Albinas, sl.Erelis 102,103,107, 138
Ratkelis Vincas, sl .Žentas 175
Reinys 84, 85 
Reinys Mečislovas 62 
Repečka 99,111 
Ribentropas 7, 71 
Ricevičius 27
Riešutas, žr.Davidonis Feliksas
Riešutas, žr.Gurskas Klemensas 
Rinkevičiūtė Anastazija, sl.Nastė 139,160 
Rimkus Kazys 76 
Rimvydas, žr.Krikščiūnas Jurgis 
Risovas 85
Rymantas, žr. Aleščikas Jonas
Rytas, žr.Paliūnas Juozas 
Rytas(sl.) 99
Romeriai Eugenijus, Sofija 223
Rudenko R. 6,59 
Rudienė Marija 70,71,73 
Rudys Motiejus 27
Rugienius, sl.Mėnulis, išdavikas 144,167,176
Ruzveltas 14

Sabaliauskaitė Birutė 22
Sabaliauskas Vladas 22 
Sabatauskai 223 
Sabatavičiūtė Liolė 108 
Sadauskas Kostas, sl.Vanagėlis 199,212 
Sadauskai 76 
Sakalas(sl.) 206,207 
Sakalas, žr.Cipjauskas Jonas 
Sakalas, žr .Aktinis Viktoras 
Sakalas, žr.Beleišis Danielius 
Sakalauskas Juozas 101 
Sakalauskas Zigmas 213, 214 
Samardokas 76 
Sanpojevas 84
Santockis Antanas, sl.Špokas 143,149,172
Sapnas, žr.Miliauskas Jurgis
Sargas, žr.Ašmona Petras
Saulutė, žr.Radvilaitė Janina
Savarauskas Viktoras 101
Savickas 159
Sedychas Kirilas 220
Seliokas Albinas, sl.Šrapnelis, Kazimieras 127,128,130,138,146,172
Seliokas Julius 172
Seliokas Stanislovas 172
Semiaškinas Gavrilas 232
Senavaitis Vincas, sl.Žaliavelnis 162,175
Senis, žr.Pūras Petras
Senkus J., sl.Giedrulis 177
Serapinas Petras 79,94,103,104,110
Sėjūnas Juozas, sl.Lydys 100,105
Siaubas, žr.Kazanas Mykolas
Siaubūnas, žr.Kraujelis Antanas
Sibatorkin 108
Sidnickaitė Stasė 113
Sidorovas Michailas 232
Simanavičius, sl.Mažylis 106
Simonavičius Leopoldas 82
Simonavičius Liudas, sl.Pantera 82,208
Sipavičius Petras 27
Sizak(a.sL) 212
Skaržinskas Juozas, sl.Dramblys 27,123,125, 126, 127,135, 140, 141, 145, 146,147, 160, 166,169,174
Skaržinskas Vincas, Tigras 123,124,125,126, 134,173
Skaržinskai 146
Skirmantas, žr.Lukša Juozas Albinas
Skorobogatovas Michailas 75 
Skrajūnas, žr.Lukša Juozas Albinas 
Skrinskai 147
Skroblas, žr.Kamičaitis Antanas
Slavickas Juozas 27 
Slyva, žr.Svilas Eugenijus 
Smetona Egidijus 27 
Smilga, žr.Burnys Jurgis 
Smilingis Anatolijus 220, 223 
Snarskis Povilas 56 
Sniegas, žr.Grušta Vacys 
Soblys Jonas 16, 29 
Sodnikavičiai 86 
Sokas 67
Sokolovas 8,199,213
Solženicynas A. 18 
Songaila Steponas 101 
Stačiokas 140
Stačiokas Algirdas, sl.Žiogas, Arūnas 152, 176
Stačiokas Jonas, sl.Kovas 151,152,165
Stalinas 6, 12, 14, 22, 43, 56, 67, 111, 129, 185,192, 232,234 
Stalinas(sl.) 198
Stalionis Albinas, sl.Uosis 82, 83,208
Stančikas Bronius, sl.Vlasovas 34,36,41,44, 47.51.52.54.56.65
Stančikas Leonas, sl.Grenadierius 44,47,51, 52.53.54.65
Stanislovaitis 149 
Stanevičius 194 
Stankevičius Mykolas 183 
Stankevičius Simonas 76 
Stankevičius Stasys 77 
Stankevičius Zigmantas 76 
Stankevičiūtės 76 
Stankus 117 
Stasevičius 191
Starkus 27
Stasiulevičiai 159
Steponavičius Jonas 14,15 
Stepšytė-Žukauskienė Janina 110 
Stepšytė Marytė 101
Stepšys Bernardas, sl.Naktis 101, 111, 112, 113
Stepšys Karolis 100,101,111,112,
Stepšys Kazys 110,114,
Stepšys Ksaveras, sl.Pempė 101,198
Stočkus 132
Stonys Domininkas, sl.Bitė 101
Stonys Stasys 113
Stravinskas Juozas, sl.Kardas, Žiedas 127,135,143,151,160,168,169,170,175
Strazdas 106
Strazdas Vincas 101
Strazdas Vytas 101
Stugys Stasys 192
Stulginskienė Ona 224
Stulginskis A. 224
Stungys Alfonsas 27
Suslovas 22
Suvaizdis 22
Svilainis Edvardas 27
Svilas Eugenijus, sl.Slyva 78, 99, 100, 102, 105,108,109,110,111,113 
Svirskas 89

Šaknis(sl.) 103
Šalius Vytautas 27 
Šalna, žr.Morkimas Antanas 
Šapoka Kazys 37 
Šarka, žr.Maceina Juozas 
Šarka V. 227
Šarūnas(sl.) 103,130,138
Šarūnas, žr.Beleišis Jonas 
Šarūnas, žr.Dalbokas Aloyzas 
Šarūnas, žr.Gūra Antanas 
Šarūnas, žr.Ilgūnas Jurgis 
Šarūnas, žr .Juodis Vytautas 
Šatai 125
Šataitė Kazimiera 126
Šatkauskai, Elena 107 
Šatkauskas Jonas 107
Šatkauskas Vladas, sl.Lazdynas 102,103,104, 107,108
Šereiva Juozas, sl. Arvydas 187,188,189,190, 193
Šereiva Leonas 187
Šereivienė Valerija 193,194 
Šermukšnis(sl.) 34, 65 
Šernas(sl.) 128 
Šikšnys 191
Šilas, žr.Mačiūnas Vytautas Šilinis 16
Šiukščius Algirdas 215
Šleitis, žr.Martinka Aleksas 
Šlepetytė Aldona 230 
Šnabas198
Špokas, žr.Santockis Antanas
Šrapnelis, žr.Seliokas Albinas 
Štriupka 159
Štuopienė Michalina 167,176
Šturmas, žr.Petraška Antanas 
Šukevičienė M. 166 
Šumlinskas Jonas 27 
Švedas Albinas, sl.Radastas 173 
Švėdrys, žr.Daugėla Kazys 
Švilpa 198 
Švyturys(sl.) 151 
Švogeris 198

Tamošiūnas Vaclovas 101
Tankas, žr.Kubilius B.
Tarankus 27
Taraškevičiai 96
Tarzanas, žr.Dabašinskas Jonas
Taunys Leonas, sl.Kovas 172
Tauras, žr.Pupeikis Balys
Tautvydas, žr.Lukša Stasys
Tėvas, žr .Žilinskas Jonas
Tichanauskas (Cikanauskas), sl.Žemaitis 103, 107
Tigras(sl.) 77, 78,82,198
Tigras, žr.Grušta Andrius
Tigras, žr. Krasauskas Kazys
Tigras, žr.Mockus Jonas
Tigras, žr.Skaržinskas Vincas
Tijūnaitis S. 88
Titnagas(sL), Viktoras 102
Tiupinas 69
Toliušis Domas 27, 35
Trakimas Andrius, sl.Uogienojus 103
Trenksmas, žr.Daraškevičius Vincas
Treščinskas Romas, sl.Lazdynas, Kardas 86, 90, 91, 92, 93,94, 98 
Treščinskas Petras 90
Treščinskas Vaclovas, sl.Pelėda 77,78,81,82, 85, 90, 92, 98,198,208 
Trumpickas 54 
Tūzas 198
Tveragaitė Ona, sl.Živilė 103

Ukrainietis 198
Ulevičius Bonifacas 177 
Ulinskas Viktoras 120,121 
Ungurys, žr .Juodis Juozas 
Uogienojus, žr .Trakimas Andrius 
Uogintas 27 
Uosis(sl.) 44,65,198 
Uosis, žr.Stalionis Albinas 
Uošvis, žr.Kazlauskas 
Urbonas 125
Urbonavičius Jonas, stribas 87
Urbonavičius Kazys, sl.Žaibas 59, 60 
Usavičiai 194

Ūdra, žr.Ledas Albinas
Ūsorius, žr.Žiužnys Edvardas

Vabalas Alfonsas, sl.Gediminas 145,146,157, 158,159,163,164
Vadeikis Vincentas, sl.Beržas 99
Vaičaitis P. 239
Vaičekauskaitė Irena 49
Vaičekauskas Povilas, sl.Klevas 5, 6, 22, 37, 42, 48, 49,51,55,65
Vaicekauskienė Ona 19, 21
Vaičionis Kazimieras 63
Vaičiukynas 149
Vaičiūnas Benediktas 55
Vaičiūnas Bronius 109
Vaičiūnienė Genė 55
Vaidila, žr.Radzevičius V
Vaidilė (Vaidila), žr.Laukys Juozas
Vaitkevičiai 83
Vaitkevičius 9
Valančienė Ona 105
Valančius Domas 105
Valentą Klemensas 133
Valinčius Kazys 93
Valinčius Vladas 94
Valiukevičius Ipolitas 101 
Valkauskas Antanas 102,109 
Valkauskas Petras 102,109 
Vanagas(sl.) 98,106 
Vanagėlis, žr.Sadauskas Kostas 
Vans 70
Vampyras, žr.Gavėnas Vytautas
Varanavičius 164
Varnas 198
Vareikis Antanas 111
Vareikis Benediktas 113
Vareikis (Ramanauskas) Justinas 99
Varkala Algirdas, sl.Žaliukas, Daumantas 141,143,144,152,175
Varnys Juozas, sl.Katinas 130,131,145,165
Vasiliauskai 194
Vasiliauskas-Vasylius Julius, sl.Balandis 79, 85,86, 91, 94
Vazgys Jonas 27
Vdovenko Ivan 78
Večerskis Juozas 172
Venskutė Zofija-Danutė 239
Verkauskas Vladas, sl.Papartis 99
Vermachtas, žr .Juodis Algirdas
Verpstas 213
Vėgėlė Vaclovas 76
Vėjas, žr.Matačiūnas Simas
Vėtrungė, žr.Bartusevičius Jonas
Viesulas (Viesuliukas), žr.Brunza Vitas
Viesulas, žr.Nakutis Albertas
Vijoklis, žr.Rakauskas Antanas
Viljamsas V. 56
Vilkas, žr.Jasiukevičius Vladas
Vilkas, žr. Karosas Vladas 
Vilkas, žr.Mingila Juozas 
Vilkas, žr.Mačiūnas Vytas 
Vilkas 101,106 
Vincas 198
Vinckus Vladas, sl.Kardys 78, 99, 100, 102, 107
Vinetū 196
Vingis, žr.Muralis Antanas
Viršila(sl ), Bronius 105 
Viršutis Juozas 149
Viršutis Kazys, sl.Katinas 147,148,149,150, 165
Vitas 198
Vitkevičius Pranciškus 76
Vitkus J., sl.Kazimieraitis 177 
Vitsonas 232
Vytis, žr.Lukša Juozas Albinas
Vyturys 27 
Vlasovas 66
Vlasovas, žr.Stančikas Bronius
Volkov 55

Zaičikovas 57
Zakarevičius Vladas 105 
Zepkinas Ipatijus 83 
Zygrulis, sl.Atomas 152,154,162 
Zuikis, žr.Gelčys Jurgis

Žaibas, žr.Gūžys Justinas
Žaibas, žr.Kšanavičius Stasys 
Žaibas, žr. Lisauskas Martynas 
Žaibas, žr.Urbonavičius Kazys 
Žaliasis Velnias, žr.Misiūnas Jonas 
Žaliavelnis, žr.Senavaitis Vincas 
Žaliukas, žr.Varkala Algirdas 
Žandaras(sl.) 135,136 
Žarskus Vincas 37 
Žemaitis, žr.Tichanauskas 
Žemaitis Jonas 69 
Žemčiūgas 198 
Žentas, žr.Ašmona 
Žentas, žr.Ratkelis Vincas
Žentelis 105,106
Žiedas, žr. Stravinskas Juozas
Židonis Stasys 187,191
Žilinskas Jonas, sl.Tėvas 196
Žilvitis(sL) 34,36,65
Žilvitis, žr.Raitis Pranas
Žilvitis, žr.Gruodis Vincas
Žilvitis, žr.Raišys Pranas
Žinys (Žynys), žr.Puidokas Pranas
Žioba Antanas 27
Žiogas, žr.Stačiokas Algirdas
Žirgelis, žr.Macijauskas Vaclovas
Žitkevičius Viktoras, sl.Akmenėlis 97, 102,103,104,107
Žiužnys Edvardas, sl.Usoris 196
Živilė, žr.Tveragaitė Ona
Žybartas, žr.Eidimtas Adolfas
Žukas Jokūbas 27
Žukauskas Bronius 105
Žukauskas Feliksas 101,109,110
Žukauskas Jonas 96,103
Žukauskas Vytautas, sl.Mėnulis 87,88,95,96,97,98,103,104
Žvangas, žr.Benas Juodsnukis
Žvejys, žr.Baltūsis Antanas
Žvirblis(sL) 106
Žvirblis Vladas 122
Žvirblis, žr.Doftartas Adomas
Zujus 129