OS RYŠININKAS BRONIUS LAURINAVIČIUS PRISIMENA

- Jūsų arešto priežastys, aplinkybės: kur, kada tai atsitiko?

... Aš gyvenau Girkalnio valsčiuje, Naukaimio kaime. Nuo 1945 m. dirbau centro ryšininku. Per mane palaikė ryšius trys rinktinės: Raseinių, Vaidoto (Čeponio) ir Jurbarko. 1946 m. buvau įjungtas į pogrindžio OS -pasyvios rezistencijos organizaciją. Man priklausė trys seniūnijos: Juodkėnų, Šeimyniškių ir Girkalnio. Mano viršininku buvo mokytojas Dapkevičius( Dobkevičius?)...

... Ir štai Dapkevičius buvo areštuotas; nežinau, kas ji pardavė. Po jo buvo areštuoti Pramedžiavos girininkijos girininkas Kairaitis - Korsakaitės vyras, Girkalnio pašto viršininku buvęs Grigucevičius ir ketvirtas -Klemensas Gudžiūnas, - jis mokytoju ar kuo ten dirbo... Tai jie visi ant manęs parodė. Gudžiūnas parodė mažiausiai, bet jis ir žinojo nedaug. Manęs pradėjo ieškoti. Slapsčiausi. Galų gale 1948 m. balandžio pradžioje mane suėmė.

- Daug kas prisiminimuose pamini tokį Gružinską (ar Gruzinską). Ką Jūs galite apie jį pasakyti, ką atmenate?

... Gružinskas pradžioje turėjo plačius ryšius su Čeponiu. Čeponis apsigyveno prie Juodaičių pas Jokimus. Ten buvo įrengta spaustuvė. Čeponis palaikė ryšį su Gružinsku, o Gružinskas - su spaustuvininkais iš Kauno: Zimnaku, Šimkūnu ir Matuzu; jie įrengė pas Jokimus spaustuvę, ją sutvarkė. Gružinsku pasitikėjo. Iš manęs mano viršininkas Dapkevičius pareikalavo 300 červoncų atsilyginti už visą spaustuvės sutvarkymą. Aš tuos 300 červoncų surinkau ir atidaviau Dapkevičiui. Šis juos perdavė

Gružinskui. Bei spaustuvininkai tų pinigų iš Gružinsko negavo. Čia buvo toks dalykas: iš Kauno atėjo pranešimas (per ką jis atėjo - tiksliai nežinau), jog tie pinigai neišmokėti. Tai Čeponis įspėjo Gružinską, kad tuos pinigus kuo greičiausiai grąžintų ir sumokėtų spaustuvininkams...

... Tada Gružinskas sugalvojo tokią versiją. Jis turėjo kažkokį ryšį su MGB. Pirmiausia nuvažiavo į Kauną ir įdavė visus tris spaustuvininkus -Zimnaką, Šimkūną, Matuzą; paėmė iš Kauno ir Bronę Dirmauskaitę. Tam tikram laiko tarpui praėjus, nugabeno garnizoną į Juodaičius pas Jokimus, kur buvo partizanų štabas ir spaustuvė. Aš tada kaip tik ten netoli buvau - slėpiausi... Sodybą iškratę, saugumiečiai bunkerio nerado. Jie sugrįžo į mašiną, ir Gružinskas jiems viską nupasakojo. Tada jie nukasė runkelius (ar bulves) ir surado įėjimą. Tada tie, kur ten buvo, pamatė, kad juos paims ir susisprogdino...

... Juos iškėlė į viršų. Vienas dar buvo truputį gyvas. Visus sumetė į mašiną. O šeimininkus - Jokimaitę, motiną, tėvą tuoj susodino į mašiną ir išvežė į Raseinių saugumą...

- Ar tardyme Jums Gružinsko neprikaišiojo, akistaton nestatė?

... Akistaton Gružinsko nestatė, bet jo parodymai ant manęs buvo. Jis su Dapkevičium turėjo bendrus ryšius; tai, ką ant manęs Dapkevičius parodė, tvirtino savo parodymais ir Gružinskas...

* * *

... Tada Raseinių rinktinei vadovavo Žemaitis. Paskui jis į Kęstučio apygardą perėjo, laikėsi kažkur Kryžkalnio link. Iš jo rinktinę perėmė buvęs mokytojas Kurtinaitis. Su to mokytojo žmona aš Norilske buvau. Kai ji sužinojo, kad vyras žuvęs, ištekėjo už kito. Kai mane paleido iš lagerio, aš pas juos gyvenau... O Žemaitis mane labai gerai pažinojo; kai vadovavo Raseinių rinktinei, ne sykį pas mus yra buvęs...

1995 m.