ĮSIVERŽIMAS Į BATAKIUS

Užrašė Vytenis Almonaitis

Papasakojo Stasys Plienaitis-Valdemaras

Tuo metu kovojau vadinamajame Gegužiukų būryje. Mūsų buvo apie 12 vyrų. Kiti - Gavėnia-Drąsutis (buvęs Tauragės ulonų pulko viršila), Vladas Pečkauskas-Gegužiukas, Albertas Norkus, Česlovas Remeikis, Kazimieras Ruibys...

Stribai suėmė mūsų ryšininkę Albiną Norkutę. Būryje buvo ir jos brolis A.Norkus, ir vyras V.Pečkauskas. Vadas negalėjo duoti įsakymo jos išvaduoti, nes operacija būtų labai rizikinga- netoliese stribų būstinės, Rimšos nuomone, stovėjo apie 150 garnizono kareivių. Be to, jis rūpinosi, kad ji daug žino ir daug gali išduoti. Nutarė taip - eis savanoriai. Pasisiūlė A.Norkus, V.Pečkauskas ir Č.Remeikis. Tie trys ir mane prisiprašė. Sutikau.

Mes buvome užsiverbavę stribą Laugalį. Tai nusiuntėm į Batakius pas jį ryšininką, kad viską sužinotų. Išsiaiškino, kad A.Norkutė kartu su kitu suimtu ryšininku Dapkumi laikoma pačioje stribų būstinėje. Ir smulkiai visą situaciją išsiaiškino. Vyrai viską suprato, nes Batakiai - miestelis pažįstamas.

Buvo ruduo, gal 1947m. Pavakarė. Atėjom iki Ančios liepto visi 12 vyrų. Ten laukė Laugalis. Vyrai liko antroje upės pusėje, o mes keturi atsiskyrėm. Einam, o kopūstai lauke doroti, kad traška! Sutarę buvom taip - aš, kaip stipriausias, užeisiu pro arklides, su granata duosiu sargybiniui ir jį "nuimsiu." Žodžiu - be garso! Tačiau išėjo kitaip.

Šovė, į sargybinį pataikė, bet triukšmą sukėlė.

Kęstučio apygardos partizanai Albertas Norkus ir Albina Norkutė


A.Norkus ir V.Pečkauskas tuoj išmušė langą, ištraukė per jį A.Norkutę.

Dapkus susišaudymo metu buvo sužeistas ir liko stribyne. Stribai išsigandę subėgo į kitą pastato galą (ten buvo ginklų sandėlis). Tuoj jie pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžio. Pašovė į koją C.Remeikį.

Tas guli, vartosi, laukia pagalbos Tai aš Remeikiuką ant pečių ir nešti. Atbėgo pagalbon vyrai iš anapus Ančios-K.Ruibys ir Drąsutis. Ruibiui atidaviau sužeistąjį, o kitiems sakau — šaudykit į miestelį!

Paėmė ūkininko pastotę ir pasitraukė. Netoliese Ančios krante, buvusiame bunkeryje, pasislėpė A.Norkutė, jos brolis, V.Pečkauskas ir sužeistasis Č.Remeikis. Kiti būrio vyrai taip pat atsitraukė sėkmingai.

Č.Remeikis išgijo, nors koja liko trumpesnė. Norėjo dar gydytis, bet Polobaukščių kaime žuvo.

Papasakojo Jonas Šiaulys, Batakiai

Partizanas Vladas Pečkauskas

Stribai suėmė tokią Albiną Norkutę iš Lybiškių.

Jos brolis Albertas buvo miške, o ji veikė kaip ryšininkė. Tas jos brolis nusprendė ją išvaduoti. Na, ir puolė būstinę! Tai tratėjo kulkosvaidžiai!

Partizanams daug padėjo stribai Antanas Laugalys (jis tai tikrai partizanų ryšininkas buvo), Antanas Paulavičius,

Motiejus (...).

Po šio įvykio vyko vietinių pareigūnų teismas.

Septyni žmonės po 25 metus tada gavo. Tai jau minėti Antanas Paulavičius, Motiejus (...), taip pat apylinkės pirmininkas Antanas Barauskas.

Batakiuose dažnai numesdavo nušautus partizanus. Čia gulėjo Jonas Stražnys ir Norkus, žuvę lyg prie (?..). Juos po to patys stribai Gryblaukio miške užkasė. Dabar jie į Batakių kapines perlaidoti (antkapis - juoda lenta).

Čia buvo pamesti ir tie septyni vyrai, dabar prie liuteronų bažnyčios užkasti. Juos užkasė, o vėliau, atvarę kalinių iš Subertinės, vėl atkasė, plovė ir norėjo atpažinti.

Visiškai slaptai
L.e. Liet. TSR VSK ministro pareigas generolui-majorui
drg. Kapralovui

Operatyvinė suvestinė

1947m. lapkr. 24d.

Užregistruota 1 banditų akcija, kurios metu vienas liaudies gynėjas žuvo ir vienas buvo sužeistas.

Lapkričio 24d. 5val. 10min. Vytenio gauja užpuolė Batakių MGB valsčiaus sk. Užpuolimo metu valsčiaus būstinėje buvo liaudies gynėjai Kuzma Jeršovas, Norkus, Naujokas ir du suimtieji:

1. Dabkus Antanas, Simono, g. 1918m., gyvenantis Užnogarių k., Batakių v., valstietis-vidutiniokas, sulaikytas kaip neturintis dokumentų, įtariamas ryšiais su gauja. Jį apieškant, rasta Alberto Norkaus, esančio Vytenio gaujoje, nuotrauka.

Norkutė Albina, Jurgio, g. 1928m., iš Užnogarių k., Batakių v., bandito Norkaus sesuo, gyvenanti nelegaliai, esanti Vytenio gaujos ryšininke.

5val. 10min., stovintis prie MGB būstinės durų sargybinis Lukoševičius už dešimt metrų išgirdo šnaresį ir šūktelėjo nežinomam asmeniui, kuris paleido automato seriją į sargybinį. Lukoševičius buvo sužeistas keturiomis kulkomis.

Jis nušliaužė į priedangą ir pradėjo šaudyti į banditus, o pastarieji- į MGB būstinę. Susišaudymo metu užmuštas pastato viduje buvęs liaudies gynėjas Jeršovas ir sužeistas suimtasis Dabkus Antanas.

Susišaudymo metu iš būstinės išbėgo suimtoji Norkutė. Banditai, pasiėmę ją su savimi, pasitraukė. Tiriant vietovę, pagal kraujo ir kt. pėdsakus nustatyta, kad iš puolusių banditų vienas buvo sunkiai sužeistas ir jį banditai tempė su savimi. Be to, 5 metrai nuo pastato rasti suplėšyti dokumentai ir šalia kraujo bala.

Visi požymiai rodo, kad užpuolimas įvykdytas norint išlaisvinti ryšininkę Norkutę.

Paieškoje ir tyrime dalyvauja 3 karinės grupės, vadovaujamos MGB valsčiaus skyriaus viršininko pavaduotojo papulk. Beliajevo.

įvykis tiriamas. Apie rezultatus pranešiu.

Nr.273
Perdavė: Nikitinas    Lietuvos TSR MGB Tauragės skyriaus viršininkas
Priėmė: Protošina    papulk. Lapė 

(Buv.LTSR VSK archyvas. F.3.B.20/73. T.3. L.206-207)