LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 30 T. 2001 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421

LAISVĖS ARCHYVAS KOVŲ 30

TURINYS

Dokumentai, faktai, komentarai
Bendrasis pasipriešinimas
Petras Girdzijauskas. Laisvės gynėjas. Petro Paulaičio biografijos bruožai........ 5
Balys Gajauskas. Nuteisti už Lietuvos nepriklausomybės siekimą .................. 29
Referatai, straipsniai
Doc.Kazys Strazdas.
  Balninkiečių rinktinės Nikodemo Liškausko-Beržo būrio laisvės kovos ........... 55
Gražina Marija Stanionytė-Zujienė. 
     Komunizmo nusikaltimai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijai ........... 79

Kalėjimai, lageriai
Stasys Mačiulis. Keturių valandų mirties šokis. (Tankų ataka) ................... 96
Atsiminimai, liudijimai Rytų Lietuva
Už Lietuvą atidavė viską.
    Iš partizano Liudo Sudeikio prisiminimų. Parengė Zuzana Stunžėnienė ........ 168

Petras Čepkauskas. Čepkauskų šeima ............................................. 213
Pranešimai, konferencijos
Augustinas Švenčionis. Skleidęs šviesą ......................................... 217
Andrius Rondomanskis, Kęstutis Pluščiauskas. Lietuvos Laisvės
  Armijos politinė mintis ir valstybinė idėja .................................. 222

Zigmas Juozas Tamakauskas.
    Jaunimo tautinės savimonės pasireiškimas sovietinės okupacijos metais ...... 225

Andrius Dručkus. Paminėta Vytauto apygardos vado Balio Vaičėno-Pavasario žūtis . 232
Rezistencijos Enciklopedijos puslapius verčiant
Adomas Bartusevičius-Narsuolis. Parengė Vilija Jakučiūnaitė .................... 236
Laiškai
R.Strazdas. Apie ltn. Mykolą Kazaną ir kitus ................................... 240
Asmenvardžių rodyklė ........................................................... 245
Vietovardžių rodyklė ........................................................... 253

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2001

UDK 947.45/084/ La-148

LAISVĖS KOVŲ  ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS30

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė, Vilija Jakučiūnaitė, Irma Džiugienė, Bonifacas Ulevičius

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Lietuvių Tautos Fondui (JAV)
Kanados Lietuvių Fondui 
Lietuvių Partizanų Globos Fondui (JAV)

Viršelyje: Petras Paulaitis.

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 30. □© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001. □SL 176. □Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □Spaudė: spaustuvė "MORKŪNAS ir Ko, Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. □Užsakymo Nr. □Tiražas 2000

SANTRUMPOS

a.    -    amžius
a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb    -    Baudžiamos bylos
d.    -    diena
doc.    -    docentas
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.   -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GULAG- Gosudarstvennoje upravlc-nijc lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
HES - hidroelektrinė stotis
j.    –jaunesnysis
JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
kap.    -    kapeikos
KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas
kpt.    -    kapitonas
L.    -    lapas
LAF    -    Lietuvių aktyvistų fondas
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LLK    -    Lietuvos Laisvės Kovotojai
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LKMA - Lietuvos katalikų mokslo akademija
LKP    -    Lietuvos komunistų partija
LKT - Liaudies komisarų taryba LRK    -    Lietuvos Raudonasus kryžius
LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika
LVCA    -    Lietuvos valstybinis centrinisarchyvas
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
med. - medicina
mėn. –mėnuo
MGB - Ministerstvo Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija 
mjr.    -    majoras
mstl.    -    miestelis
MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija 
NKGB    -    Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
P, psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
prof.    -    prifesorius
psk.    -    puskarininkis
pvz.    -    pavyzdžiui
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija, redakcijos
RFSSR - Rusijos Federacijos Sovietinė Socialistinė Respublika 
rn.    -    rinktinė
rub.    -    rubliai
skyr.    -    skyrius
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS - Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
Š.    -    šaltinis
Šv„ šv. - šventas, šventasis
T., t.    -    tomas
TV    -    televizija
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk.    -    vienkiemis
vršl.    -    viršila