Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abramavičius-Abramaitis Bronius, sl.Spyglys 98, 102
Abramaitis Karolis, sl.Karaliukas 102
Adamkus Valdas 220, 222, 223, 225, 226 
Adomaitis Antanas 102 
Adomaitis Pranas, sl.Barzdukas 102 
Ainis 131
Ainis, žr.Gustaitis Vincas
Ainis, žr.Kučinskas Pranas 

 Akombakas Algirdas, sl.Perkūnas, Špicas 128
Aleksa Juozas, sl. Aras 102,103
Aleksandravičius Petras 218 
Aleksis, žr.Bastys Juozas 
Alimas Povilas 208, 209, 211 
Alpis, žr.Gailiūnas Jonas 
Ambrazevičius J. 229 
Andriukaitis Aurimas 141 
Andriuška Antanas 215, 217, 218 
Andriuška Povilas 218 
Andriuška Vladas, 218 
Andriuškaitė Benė 218 
Andriūnas 182 
Andriūnas Juozas 177 
Antanavičius, Antanavičiai 205, 214, 215,218
Antanavičius Antanas 204, 206, 208
Antanavičius Jonas 204, 206, 208, 
Antanavičius Juozas 203, 204 
Antanavičius Kazimieras 203, 204 
Antanavičius Povilas 204 
Aras, žr. Aleksa Juozas 
Aras, žr. Ardickas Jonas 103 
Aras, žr.Grigas S.
Aras, žr.Grupkaitis Vytautas
Aras, žr.Kvesulaitis Ignas 
Areaba Stasys 144 
Ardickas Jonas, sl.Aras 103 
Asmen Anton 145 
Astras, žr.Žemaitis Vytautas 
Ašmenskas Viktoras 71 
Astrauskas Antanas, sl.Viršila, Briedis 91,103
Astrauskas Jonas, sl.Siaubas 103
Atas, žr.Brazys Juozas 
Atkočaitis Pranas 103
Atkočaitis Jonas 103
Augustinaitis Juozas, sl.Beržas 103 
Augustinaitis Pranas, sl.Klevas 103 
Ąžuolas, žr.Kaspcravičius Antanas

Bacevičius Jonas 105, 107
Bacevičius Vytautas, sl. Vygandas 98, 103,104, 124 
Bačėnas 108 
Bagdonas 196
Bagdonas Alfonsas 218, 219
Bagdonas Povilas 217, 219 
Bagdzevičius Benjeminas 87 
Bakmanas Liudas 204, 206, 208 
Balčiūnas Antanas 105 
Balčiūnas Vitas 105 
Balčiūnas Vytautas 90 
Balsevičius 205, 206, 207 
Balsevičius Stasys 214, 215 
Balsevičius Petras 215 
Balsevičius Povilas 203,213, 214, 215 
Balsys Jonas 128 
Baltrašiūnas 103 
Baltrušaitis Antanas 99,105 
Baltrušaitis Jonas 105 
Baltrušaitis Motiejus 95,105 
Baltrušaitis Jonas 97 
Baltrušaitis Jurgis 104 
Baltūsis A., sl.Žvejys 21,25, 40 
Balutis 224
Balužis Vladas 181, 188
Bakučionis 88 
Bakutis 189
Banginis, žr.Stumbrys Ignotas
Banza Antanas 105 
Baronas Kazys 154 
Bartkai 60
Bartkus Antanas, sl.Bubauskas 90, 105
Bartkus Česlovas, sl.Špokas 90,105 
Bartkus Petras, sl.Voveris 90, 105 
Bartkus Stasys 90,106,123 
Bartninkas 106 
Barzda, žr.Dimindavičius 
Barzda, žr.Murcika Antanas 
Barzdila. žr.Stiklius Valentinas 
Barzdukas, žr.Adomaitis Pranas
Bastys Juozas, sl.Aleksis 106
Baškys Juozas 218 
Baukas Justinas, sl. Voverė 106 
Baužys Antanas 202 
Bendoraitis Antanas, sl. Meška 106 
Bendoraitis Juozas 106 
Bendoraitienė Jadzė 154 
Bendorius Jonas 139, 154 
Berija 236
Beržanskis Bronius 203, 214
Beržas, žr.Augustinaitis Juozas 
Beržas (ar Briedis), žr.Endzelis Jonas 
Beržas, žr.Jurkšaitis Petras 
Bėgūnas, žr.Kvesulaitis Leonas 
Bidva 217
Bieliauskas Aleksas 139
Bieliukas B. 225 
Bijūnas, žr.Kudirka Bronius 
Bindokas Antanas, sl.Džinas 130,131, 162,167
Birgalas Jonas 106
Bitė, žr. Nykštaitienė Veronika
Bliuvas Vladas 106
Boršteinas Abramovičius Markas 152
Brazys Jonas, sl.Klajūnas 127,129, 130, 133, 162, 163
Brazys Juozas, sl.Atas 129,133, 160
Briedis, žr.Astrauskas Antanas 
Briedis, žr.Naujokaitis Kostas 
Brinko Miša 150 
Briūderis Jurgis 82 
Bubauskas, žr.Bartkus Antanas 
Bubelaitis Pranas 89,106 
Budrys Henrikas 144 
Budrys Jonas, sl.Strazdas 101 
Budrys Juozas, sl.Ulonas 90, 101, 106 
Budrys Vitas, sl.Vilkas 101, 106 
Bukaitis Petras 123 
Buklys Benas 218 
Bunga Stasys, sl.Jūra 192 
Bunikis Jonas, sl.Ministeris 106 
Bunikis Viktoras 123 
Butkus Augustinas, sl.Gudruolis 107

Cezaris, žr. Kriaučiūnas Juozas 128
Cibulskas Mykolas 144 
Chaikevičius Stasys 107 
Chaikevičiūtė 123 
Chromovas 149

Čečeras (Čereškevičius) Antanas, sl.Šaulys 89, 107, 224 
Čereška Povilas 140 
Černevičius Kazys, sl.Šimtinis 240 
Černobaj 239 
Česnauskienė 201
Četkauskas Algis 144, 149,150,151
Čežauskas Antanas 57

Dailidė 107
Dagys, žr.Žilinskas Jonas
Daktaras, žr.Gustainis Bronius 
Damušis Antanas 123 
Danilevičius Antanas, sl.Žirgas, Kariūnas 129,133,168 
Dargys Pranas 211 
Daukantas 210 
Daunoravičius Julius 78 
Demeskis Vytautas 66 
Demonas, žr.Jankauskas Juozas 
Demonas, žr.Lapienis Antanas 
Dėdinas Vitas 107
Dimindavičius, sl.Barzda, Viršila 90, 96, 107
Ditkus Kazys 107
Dobilas Vincas 100, 107 
Docenko 150
Domarkas Aleksandras 203
Domeika 107 
Dovydaitis Juozas 107 
Dragūnas, žr.Stancika Kostas 
Drebulė, žr.Stankus Vincas 
Drovnikas 150
Drunga Zigmas, sl.Mykolas-Jonas 21
Dubinskas 187, 188, 189 
Dubova 141
Dubininkas Viktoras 107
Dugnas Juozas 175,177,
Dunda, žr.Valtys Jurgis
Dundzila Antanas 220 
Durtuvas, žr.Gzikas Juozas 
Dzeniosas 188
Džinas, žr.Bindokas Antanas

Eglė, žr.Vaičaitis Vincas
Elbrechtas Gustavas 108 
Endzelis Jonas, sl.Beržas (ar Briedis) 108
Erelis, žr.Rudmickas Juozas
Erlickas 147

Fazanas, žr.Mažeika Antanas
Filionkinas Michailas 145,151,155 
Frezc de Johann 231 
Fruzina 195

Gabdankas Boleslovas 144,149
Gadliauskas Karolis, sl.Mėnulis 194, 201
Gaidys 88
Gaidys Juozas 108
Gailiūnaitė Elzbieta 123
Gailiūnaitė Darata 123
Gailiūnas Jonas, sl.Alpis 65, 90,108
Gailiūnas Pranas 48, 64, 65, 90, 108
Gailiūnas Juozas 108
Gaimachtas Jonas 108
Galvonai 176,187
Garnevičius 144
Gaškaitė N. 241
Gečas Juozas 217, 218
Gečas Stasys 155
Gečiauskas 81
Gegutė, žr.Šulinskaitė Teresė
Gegužis Jonas 108
Geležynas, žr.Kulboka Algirdas
Geniušas 235, 237
Gerlikas Stasys 139
Gerulis 136,139
Gerulis Antanas 90, 92,108
Giedraitis Stasys 144, 149
Gintautas, žr.Užupis Jonas
Girčys Juozas 187,188,190
Girdvainis 224
Girdzijauskas Petras 233
Glaudys, žr.Guoga Edvardas
Glikas Kostas 67
Goštautas, žr.Obelienius Jonas
Gražiai 174,185
Gražienė 174
Gražys Bronius 185,186
Grebliauskas Kazys, sl.Norma 192
Greičaitis Antanas 108
Greniūtė Teofilė, sl.Kainauskaitė, XXX, 131,169
Grigas S., sl.Aras 102
Grigonis Leonas, sl.Užpalis 192
Grikietis Zigmas 108
Griksnys Antanas 177
Grigelaitis Jonas, sl.Šturmas 131,167
Grinienė 226
Grinius Liūtas 220, 222, 223, 225, 226
Griškaitis Juozas 108 
Grosmanas 146 
Grumbinaitės 189
Grupkaitis Vytautas, sl.Aras 127,128, 131,160
Gudaitis Antanas 108
Gudiškis Antanas 108 
Gudiškis Jonas, sl.Žvirblis 90,101,108 
Gudiškis Viktoras 95,108 
Guoga Edvardas, sl. Glaudys 46, 48, 49, 50, 51,61,79, 85, 87, 92, 94,100,106, 116,122 
Gurskis 56, 57 
Gusakovas 147 
Gusčius Vladas 201 
Gustainis Albinas, sl.Nulis 95, 97, 109 
Gustainis Bronius, sl.Daktaras 129, 133, 140,140, 161
Gustainis Vincas, sl.Ainis 108
Gustys Juozas 217
Guzikas Juozas, sl.Durtuvas 129,130, 131,161,166,169
Gužas 85

Hitleris 17
Hosas Karlas 145

Imbrasas Antanas 150
Išganaitis Antanas, sl.Tigras 109 
Išganaitis Juozas 109

Jančiauskas Česlovas 152
Jakaitis Albinas 90 
Jakaitis Antanas, sl.Jovaras 109 
Jakaitis Jonas, sl.Žaibas 67, 90, 109 
Jakaitis Tadas, sl.Kalvaitis 109 
Jakaitis Vincas, sl.Janušis 67, 92,109 
Jakštys Antanas 109 
Jakštys Juozas, sl.Tarzanas 109,127, 130,167
Jakubauskas Juozas 109
Jankus Martynas 231 
Jančiauskas Povilas 206, 213 
Jankauskas Antanas 218 
Janušis, žr.Jakaitis Vincas 
Jankauskaitė Laimutė 181 
Jankauskaitė Liudytė 181 
Jankauskas Ignas 181,189, 190 
Jankauskas Jonas 110
Jankauskas Juozas, sl.Demonas 99, 110
Jankevičius Antanas 110 
Januška Jonas 201 
Januškienė Janina Vytautė 192 
Jarušaitis Juozas 110 
Jasaitis Justinas, sl.Naktis 163 
Jasevičius Vladas 110 
Jasiulaitis Juozas, sl.Kazokas 127,129, 132,163
Jogminas 209, 210
Jomantas Algimantas 73 
Jančiauskas Česlovas 144 
Jonušas Alfredas 215, 216 
Jovaras, žr.Jakaitis Albinas 
Jovaras, žr.Klimaitis Viktoras 
Jovaras, žr.Ventys Pranas 
Jundilaitė Aldona, sl.Šlama 129, 133, 166
Juraitytė Kastutė, sl.Naktibalda 129, 132.164
Jurkevičius Algimantas 101
Jurkevičius Juozas 133 
Jurkša 225
Jurkšaitis Petras, sl.Beržas 93
Jurgelis Adomas 217, 218, 219 
Jurgis (sl.) 69 
Jurskis 144 
Jusaitis Vincas 110 
Juodviršis 85 
Jūra, sl.Bunga Stasys 
Jūreivis, žr.Povilaitis Petras

Kačergius Jonas, sl.Tigras 127,167
Kainauskaitė, žr.Greniūtė Teofilė 
Kairys Jonas 184 
Kajackas, sl.Kupstas 110 
Kajackas Antanas 110 
Kajackas Juozas 110 
Kakšteinas Vilius 111 
Kalakutas, žr.Račkauskas Karolis 
Kalvaitis, žr.Jakaitis Tadas 
Kamakauskaitė Eugenija, sl.Saigona 129,166
Kamakauskaitė Genė 133
Kaminskas Juozas, sl.Rolandas 128 
Kaniauskas 208 
Kapsas, žr.Martinaitis Antanas 
Karaliukas, žr.Abromaitis Karolis 
Karapetijanas Ašotas 150, 151 
Karašauskas 111
Karnauskas Jonas, sl.Siaubas 111
Kariūnas, žr.Danilevičius Antanas 
Kasperavičius Antanas, sl.Ąžuolas 127, 128, 160
Kasparavičius Juozas 111
Kasparavičius Pranas 111 
Kašėta A.241 
Kateiva 210 
Kaupelis 139 
Kavaliauskas 205, 206 
Kavaliauskas, žr.Kavalius Boleslovas 
Kavalius Boleslovas, sl.Kavaliauskas 203, 204
Kavalius Bolius 215
Kavalius Matas 213, 214 
Kavalius Petras 215 
Kazanas Mykolas 182,184 
Kazokas, žr.Jasiulaitis Juozas 
Keleivis, žr. Vizgirda Leonas 
Kesilytės 188, 189 
Kesilytė Elena 179 
Kesilytė Ona 179 
Kėkštas, žr. Vaičaitis Juozas 
Kėkštas Petras 152
Kilčiauskas Jonas, sl.Merkuras 193, 201
Kinderis 217
Klajūnas, žr.Brazys Jonas
Klevas, žr.Augustinaitis Pranas 
Klimaitis Viktoras, sl.Jovaras 92, 111 
Kraujutavičius (Kraujutaitis) Fabijonas, sl. Skroblas 131, 166 
Kriaučius, žr.Rudzevičius Vitas 
Kriaučiūnas Antanas 89,111 
Kriaučiūnas Juozas, sl.Cezaris (Beržas) 128
Kruliauskas Vincas, sl.Lakūnas 111
Kokinas Jonas 185,186 
Kolesnikovas 145 
Komaras, žr.Leveika Bronius 
Komisaras, žr.Lukauskas Stasys 
Kovas, žr.Taunys Leonas 
Kreiva 202 
Krukauskas 173 
Kučingis Antanas 136 
Kučinskas Pranas, sl.Ainis 129, 132, 133,153
Kudirka Bronius, sl.Bijūnas 129, 132, 161,165
Kulboka Algirdas, sl.Geležynas 131, 162
Kulvinskas Tomas 131
Kumža Jonas 217
Kuodytė Dalia 241
Kuosaitis Juozas 89, 111
Kupstas, žr.Kajackas
Kuršaitis Vincas 111
Kublanovas 152
Kuzma Adolfas 179
Kuzma Vladas 183,185, 187
Kvasas Jonas 205, 206, 214
Kvedaras Vitas, sl.Medis 111
Kvesulaitis Ignas, sl. Aras 129, 133,160
Kvesulaitis Leonas, sl.Bėgūnas Sakalas 129,164,165,166, 168
Kviklys Bronius 222

Labanauskas 196
Labutis, žr.Lukauskas Vincas 211
Ladyginas 234
Laisvūnas, žr.Šulskis Vytautas 128
Lakūnas, žr.Kruliauskas Vincas 
Lampeo, žr.Mačys Leonas 
Lapienis Antanas, sl.Demonas 241 
Lapienis Jonas 241 
Lapienytė-Saunorienė Liucija 241 
Landsbergis-Žemkalnis Vytautas 220, 222, 225, 226 
Lapaitis Pranas 111 
Lapašinskas Stasys 83 
Lapurka J. 232 
Latvaitis Bronius 89,111 
Laukevičius 88 
Laurinaitis Bernardas 111 
Laurinaitis Vaclovas, sl.Rumcika 67, 92, 111
Laurinavičius Bronius 84
Laurinavičius Jonas 111 
Laveika Bonifacas, sl.Komaras, Naglius 194
Lažauninkas Vincas, sl.Žvirblis 112
Lebežinskas Vincas 112
Lenkaitės 123
Leonkaitis Justinas 112
Leopardas, žr.Raibikis Vytautas
Lerpantovas J. 151
Lesauskienė B. 231
Leveika Bronius, sl.Komatas 201
Liaugminas Vaclovas 207, 208
Lieponis Juozas 112
Lieponytė Marija 123
Lietuvininkas Antanas, sl.Peilis 131,165
Ligeika Boleslovas 98,112
Limba Teofilis, sl.Sakalas 241 
Lincius (Linccvičius) Antanas 112 
Lincius (Linccvičius) Pranas 112 
Lingė Juozas 184 
Lingiai 170 
Litvinas Antanas 67 
Litvinas Juozas 67 
Litvinas Viktoras 67 
Liutvinas Antanas 112 
Liutvinas Juozas 112 
Liutvinas Viktoras 92,112 
Livšicas M. 231 
Lokys, žr.Valtys Jurgis 
Lokys, žr.Vasiukevičius Petras 
Loslcin Paul 207 
Lukas Antanas 211
Lukauskas Stasys, sl.Komisaras 211, 212
Lukauskas Vincas, sl.Labutis 211, 212 
Lukšienė Ona 192,194 
Lukšys Anicetas, sl.Polka 192,193,194, 196,201
Lukšys Jonas, sl.Nemunas 192, 201
Lukšytė Janina 192 
Luobikis Mindaugas 23, 45

Mačiokas Mykolas 228, 229, 230
Mačiokas Vincas 228 
Mačiokienė Juzė 228, 231 
Mačiulis Albinas, sl.Žilvitis 131, 168 
Mačiulaitis Petras 89 
Mačiulis (Mačiulaitis) Petras, sl.Šiaučius 112
Mačiuika Benediktas 220, 222, 225, 226
Mačys Leonas, sl.Lampco, Šamas 129, 133,164
Maironis 234
Majakovskis 234
Majauskas Jonas 123
Makalauskas 204
Malinauskas P. 230
Malūnas, žr.Merkevičius Jonas
Mantas Herkus 169
Markauskas Stasys 112
Markonis 234
Markulis J. 230
Marma Pranas 112
Martinaitis Antanas, sl.Kapsas 127,132, 162,163
Martinkus Povilas 218
Maskoliūnas 190
Maskvytis 112 
Matuliai 170 
Matus Vincas 113 
Matusevičius 112
Matusevičius Algimantas, sl.Neptūnas 91, 113
Matuzas Viktoras 113
Matulaitytė Marija 123 
Matulenka 142
Mauruča Juozas, sl.Strausas 127,128, 152,167
Mažeika Antanas, sl.Fazanas 113
Medis, žr.Kvedaravičius Vitas 
Merkevičius Jonas, sl.Miliūnas 164 
Merkuras, žr.Kilčiauskas Jonas 
Meška, žr.Bendoraitis Antanas 
Meška, Klevas, sl.Rudmickas Vincas 
Mėčius Juozas 217, 218 
Mėčius Petras 218, 219 
Miasojedovas V. 238 
Mikalauskas Pranas 113 
Mikalauskas Stasys 78, 80 
Mikėnas Kazys, sl.Balandis, Gegužis 194,201
Miknius Povilas 218
Mileris Jonas 57
Mileris Vincas 113
Mileris Vytautas 113
Milevičius Petras 217, 218
Miliūnas, žr.Merkevičius Jonas
Milkaitis Pranas 113
Miniotienė 231
Ministeris, žr.Bunikis Jonas
Misevičius 210
Misevičius Jonas 113
Misevičius Juozas 113
Miškinis Antanas 233, 234, 235, 236, 237, 238
Mitrochinas 133
Mizaras 239
Mykolaitis Jonas 113
Mykolas-Jonas, žr.Drunga Zigmas
Mylė 204
Mockus Juozas 89,113
Morkūnas Jonas 241 
Motiejaitytė Juzė 230 
Mozūraitis Augustinas 123 
Mozūraitis Jonas 114 
Mozūraitis Juozas 114
Mozūraitis Kajetonas 89, 114
Mozūraitis Stasys 114 
Mozūraitis Vincas 114 
Mulvinskas Vincas 114 
Muningis Pranas, sl.Žvelgaitis 192 
Mureika Antanas, sl.Barzda 89,114

Naktibalda, žr.Juraitytė Kastutė
Naktis, žr.Jasaitis Justinas 
Naktis, žr.Ukncvičius Jonas 
Naras, žr.Nykštaitis Vincas 
Narbūda Vytautas 114 
Narmantas 208 
Našliūnas Kazys 201 
Naujalis 85 
Naujokaitis 114
Naujokaitis Kostas, sl.Briedis 114
Navakas 212 
Navikas J. 214 
Nemunas, žr.Lukšys Jonas 
Neptūnas, žr.Matusevičius Algimantas 
Neverauskas Juozas 114 
Nykštaitienė Veronika, sl.Šarka, Bitė 131
Nykštaitis Vincas, sl.Naras 129,165
Noreika Jonas 208, 210 
Noreikienė 210 
Norma, žr.Grebliauskas Kazys 
Nulis, žr.Gustainis Albinas

Obelienius Jonas, sl.Goštautas 114
Olšauskas 71 
Ordenas Leonas 114

Pakinkis ar Pakinskas 115
Paleckis Justas 85, 86 
Pališkis Leonas, sl.Piligrimas 127,129, 131,132,153,165,166 
Palivonas Petras 185,187 
Paltarokas Kazimieras 174,178, 180 
Partuchoj 147 
Papečkis J. 229
Pasiliauskas Albinas, sl.Šarūnas, Gyvatė 127,128,167
Paškevičius 144
Patašius Bronius 90, 92,102,115
Patašius Pranas 92,115 
Paukštis, žr.Sakalauskas Pranas 
Paukštys Jonas 115 
Paurys Pranas 187,188
Peilis, žr.Lietuvininkas Antanas
Pelėda, žr.Stalgys Jurgis 
Perkūnas, žr. Algirdas Akombakas 
Petkūnas 189 
Petkūnas Juozas 115 
Petkūnas Viktoras 67 
Petkūnas Vytautas, sl.Putinas, Ąžuolas 61,92, 115
Petraitis Zenonas, sl.Portas (Baltasis Aras) 129,133,165 
Petraitytė Genovaitė 200, 201 
Petrovas 57, 58
Pikčilingis Juozas, sl.Vilkas 115
Piligrimas, žr.Pališkis Leonas 
Piluckas Petras 238 
Pipiras, žr. Vaičaitis Bronius 
Pipkinas 147 
Pinkus Ignas 89, 115 
Pinkus Jonas 115 
Plechavičius Povilas 110,180 
Plešonas Jonas 187 
Pliskaitis Vytautas 115 
Plyčius Albinas 140, 150 
Pocius Juozas 218 
Pocius Kazys 218 
Pocius 88
Podolskis Ignas 190
Polka, žr.Lukšys Anicetas 
Portas, žr.Petraitis Zenonas 
Poškevičius Pranas 115 
Poškus 207
Poškus Juozas 214, 215
Povilaitis Aleksandras, sl.Riešutas, Tigras 91,92, 93,115
Povilaitis Izidorius 116
Povilaitis Petras, sl.Jūrcivis 61,64, 65, 92,100, 116,118
Pranaitis Antanas 123
Pranaitis Vitas 116
Pranevičius Jonas 172
Pridkovas 135
Puleikis 214
Pundzevičius S. 229
Pupeikienė Rožė 176
Pupeikis Ignas (Igniukas) 176, 186, 188, 190
Pupeikis Vilius 187-189
Pupų Dėdė 173 
Puriuškis 154 
Puslys Antanas 185
Puslys Juozas 170,172, 180,181, 183, 185,187 
Puškinas A. 151 
Putinas, žr.Pctkūnas Vytautas 
Putrius Feliksas 211, 212

Raibikis Vytautas, sl.Leopardas 127, 128,164
Rakauskas Jonas 60
Rakickis 88 
Ramanauskas 134
Ramanauskas Adolfas, sl.Vanagas 110
Raškauskas Karolis, sl.Kalakutas 144 
Raštikis 208
Rėčkaitis Pranas 89, 116
Riešutas, žr.Povilaitis Aleksandras 
Rimgaudas, žr.Runas Vytautas 
Rimkus Vladas, sl.Siaubas 128 
Rolandas, žr.Kamiuskas Juozas 
Rožanskas Juozas 189 
Rudmickas Antanas, sl.Vanagas 116 
Rudmickas Juozas, sl.Erelis, Velnias, Drąsutis 116
Rudmickas Vincas, sl.Meška, Klevas 116
Rudzevičius Jonas 99,116
Rudzevičius Saliamonas, sl.Žemutis 94, 117
Rudzevičius Stasys 117
Rudzevičius Vincas 97,116 
Rudzevičius Vitas, sl.Kriaučius 117 
Rumeika, žr.Laurinaitis Vaclovas 
Runas Pranas, sl.Šarūnas 93, 94, 98, 100,115,117
Runas Vytautas, sl.Rimgaudas 117
Ruseckas Klemensas 98 
Rutkauskas 87 
Rutkus Augustinas 118 
Ruzgys Antanas 118

Sabaliauskas Vytas 144, 147
Said Achmatovič 150 
Saidokas, žr.Vitkauskas Viktoras 
Saigona, žr.Kamakauskaitė Eugenija 
Sakalas, žr. Limpa Teofilis Sakalauskas 118
Sakalauskas Pranas, sl.Paukštis 118
Samuolis Povilas 152 
Semirenko Antonas 151 
Sendžikas 67
Serbskis Stasys 144
Siaubas, žr.Karnauskas Jonas 
Sideravičius Pranas 118 
Simanaitis E. 135 
Simokaitis Antanas 118 
Sinkevičius Juozas, sl.Ulonas 118 
Skloblas, žr.Kraujutavičius Fabijonas 
Skrupkauskas 150 
Slama, žr.Jundilaitė Aldona 
Sliesoraitis A. 232 
Solženycinas 87,137,154 
Spyglys, žr.Ambramavičius Bronius 
Spranaitis 118 
Sprindžiūnas Vladas 118 
Stalinas 75, 144,147,187,195, 202 
Staglys Jurgis, sl.Pelėda 118 
Stanaitytė Ona 123 
Stančikas Kostas 129 
Stančikas Romanas, sl.Tristanas 127, 129,133,166,168
Stancika Kostas, sl.Dragūnas 127,128, 131,161
Stankevičius Jonas 95, 118
Stankevičius Petras 185, 186, 187
Stankus Juozas 118
Stankus Vincas, sl.Drebulė 118
Stankūnas 136,139
Stankūnaitė 203
Steponavičius 178
Stiklius Valentinas, sl.Barzdila 119
Stonys V. 229, 231
Stračkaitis Antanas 119
Stračkaitis Bronius 119
Stračkaitis Kazimieras 89, 119
Strausas, žr.Mauruča Juozas
Strazdas, žr.Budrys Jonas
Stulginskis 144, 213
Stumbrys Ignotas, sl.Banginis 131, 161
Stunburytė 195
Suderavičius Juozas 118
Sutkus Juozas 119
Suveizdis Alfonsas 147

Šakenis Zenonas 203, 204, 207
Šamas, žr.Mačys Leonas 
Šarka, žr.Nykštaiticnė Veronika 
Šarūnas, žr.Pasiliauskas Albinas 
Šarūnas, žr.Runas Pranas 
Šaulys, žr.Čereškevičius-Čečeras Antanas
Ščiukinas 135
Šertvytis Algis 156
Šiaučius, žr.Mačiulis (Mačiulaitis) Petras
Šileika Antanas 119
Šileika Vincas 119 
Šileikis 180
Šimtinis, žr.Černevičius Kazys
Širvaitis Antanas 89, 119 
Šermukšnis, žr.Žcmaitis Vytautas 
Šernas, žr.Valtys Pranas 
Šmuilys Andrius 110,119 
Šneideris Algirdas, sl. Vaidila 119 
Šniejeris 147
Šniuolis Viktoras, sl.Vitvytis 192
Špokas, žr.Bartkus Česlovas 105 
Špūras Jaroslavas 184 
Šturmas, žr.Grigelaitis Jonas 
Šukelis 175
Šulskis Vytautas, sl.Vydūnas, Laisvūnas 127,168
Šumauskai 47
Šumauskienė 47
Šmuilys Andrius 94
Šukelis 177
Šulinskaitė Teresė, sl.Gegutė 129,162
Šulys 119
Šulskis Vytautas, sl.Laisvūnas, Vidūnas 128
Šuopis Jonas 144

Tachtogulovas Saša 147
Talačka Dionizas 177,
Tamaliūnas Juozas 102
Tamošaitis A. 237 
Tarmak 151
Tarzanas, žr. Valančius Adolfas
Taunys Leonas, sl.Kovas 21 
Taunys Pranas 187 
Tekorius Bronius 218 
Telešius Liudas 144 
Terentjevas 145, 154 
Tėvelis Pijus 119 
Tigras, žr.Išganaitis Antanas 
Tigras, žr.Kačcrgius Jonas 
Tyla Jonas, sl. Vaišvilas, Aras 241 
Tolčius Vacys 218 
Tomaševičius Antanas 218 
Tonkūnas J. 234 
Treinys Pranas 119
Tristanas, žr.Stančikas Romanas
Tumanikovas 147, 148 
Tumas Antanas 241 
Tunaitis Vincas 119 
Tundra, žr.Valtys Jurgis 
Turauskas 224

Ugianskas Stasys 119
Uknevičius Jonas, sl.Naktis 131,165 
Uknevičius Juozas, sl.Žilvitis 131, 168 
Ulevičius Bonifacas 23, 94,133,169, 241
Ulinskas 119
Ulonas, žr.Budrys Juozas 
Ulonas, žr.Sinkcvičius Juozas 
Unguvaitis Vladas 123 
Urbaitis Vacius, sl.Vingėla 119 
Urbonienė 214 
Užpalis, žr.Grigonis Leonas 
Užupis Jonas, sl.Gintautas, Vidmantas 120

Ūsas Juozas, sl.Varna 120
Ūsorius, žr.Valaitis Vincas

Vaičaitis Bronius, sl.Pipiras 99, 120
Vaičaitis Juozas, sl.Kėkštas 89,120
Vaičaitis Vincas, sl.Eglė 89,120
Vaičiūnas Vincas 67, 120
Vaidila, žr.Šneideris Algirdas
Vaikutis Bronius 185,186,190
Vaišvilas, Aras, žr.Tyla Jonas
Vagonis Antanas 163
Vaginis Kazys 163
Valančius Adolfas, sl.Tarzanas 201
Valeikas Bronius 144
Valaitis Bernardas J 20,123
Valaitis Vincas, sl.Ūsorius 120
Valančius 140
Valiukas Aleksas 120
Valtys Jonas 121,237
Valtys Jurgis, sl.Lokys, Dunda, Tundra 56, 58, 61, 91, 94, 96, 97, 98,100,102, 109,112,116,118,120,121,122,123, 124
Valtys Pranas, sl.Šernas 93, 94, 121
Vaišinas Vasilijus 145 
Valuckas Antanas 121 
Valuckas Dimas 121 
Vanagas Juozas 81,82
Vanagas, žr.Ramanauskas Adolfas
Vanagas, žr.Rudmickas Antanas 
Varna, žr.Usas Juozas 
Vasiliauskas Jonas 188 
Vasiliauskas Petras 218 
Vasiliauskienė 177
Vasiukevičius Petras, sl. Lokys 129, 164
Veikalas 193
Velyčka 188
Velyčkaitės 188
Venckevičius Jonas 232
Ventys Pranas, sl.Jovaras 121
Vercholapovas Žava 151
Verksnys A. 232
Vėbra J. 229
Vilimaitis 234, 235
Vilkas, žr.Budrys Vytas
Vilkas, žr.Pikčilingis Juozas
Vilkus P. 232
Virokaitis Antanas 121
Virpša Jonas 121
Viršila, žr.Aštrauskas Antanas
Viršila, žr.Dimindavičius
Viršutis Pranas 144
Vitkauskas Viktoras, sl.Saidokas 24
Vitvytis, žr.Šniuolis Viktoras
Vizgirdas 89
Vizgirda Juozas 122
Vizgirda Leonas, sl.Kclcivis 128
Vydūnas, žr.Šulskis Vytautas
Vygandas, žr.Baccvičius Vytautas
Vyšniauskas 56,122
Vyšniauskas Juozas 98
Volčikas Bronius 155
Voldemaras Augustinas 208, 232
Volf 238
Voronkinas 145
Voveris, žr.Bartkus Petras
Voverė, žr.Baukas Justinas

Zablackas Vilius 185, 186
Zablackas Vytautas 185, 186 
Zakarevičiai 170 
Zalieckis Juozas 122, 123 
Zarakauskas Jonas 185,186 
Zavjalovas 147 
Zelepuga 207 
Zokaitis 122
Zoninas Aleksandras 146
Zveriavas 135

Žaibas, žr.Jakaitis Jonas
Želvys Antanas 122 
Žemaitis Jonas 122, 217 
Žemaitis Pranas, sl.Žirgas 122 
Žemaitis Vytautas, sl.Astras, Šermukšnis 127,128,160 
Žemaitis Zigmas, sl.Ąžuolas 122 
Žemkalnis Gabrielius 220, 222, 223, 224, 225, 226
Žemutis, žr.Rudzevičius Saliamonas
Žiglaitis Antanas 122 
Žilinskas Jonas 123
Žilinskas Jonas, sl.Dagys 122
Žilvitis, žr.Mačiulis Albinas 
Žilvitis, žr.Uknevičius Juozas 
Žirgas, žr. Danilevičius Antanas 
Žukas 135 
Žukovas 145 
Žuliabinas 67, 69 
Žutautas 140 
Žvejys, žr. Baltūsis A. 
Žvelgaitis, žr.Muningis Pranas 
Žvirblis, žr.Gudiškis Jonas 
Žvirblis, žr.Lažauninkas Vincas

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

Advernai 109
Agurkiškės 61, 121 
Alytus 165 
Aleksandravas 209 
Alksniškiai 103 
Alvitas 161, 162, 164 
Aknystėliai 241
Amerika 46, 212, 224, 225, 226
Ančlaukis 162
Anglija 96
Antakalniškis 121
Antalieptė 187,188
Antazavė 170,172,174,175-178, 180,182,183,184, 186, 188
Aržuolupiai 122
Aukštoji 168
Australija 203
Aviliai 173, 175-178, 181, 187-189

Bagdžiai 114
Baikalas 140 
Balchašas 154 
Bališkiai 89 
Banaičiai 118 
Bartkai 90, 105 
Bartninkai 162,164 
Barzdai 111,117, 160,163 
Batiškiai 110,114,115 
Batumis 145 
Belvederis 120 
Berlynas 229 
Birštonas 165 
Biržulio ežeras 216, 217 
Bizicriai 89,111 
Bobiai 163 
Borisovas 104
Braziūkai 47, 105, 106, 109,116,117, 118,160
Bridžiai 102,111,119
Briedžiai 106,112 
Bruklinas 46 
Bučiūnai 161, 164 
Bundziai 117 
Bunikėliai 107 
Bunikiai 94, 119
Burbiškiai 118, 218
Būblcliai 166
Būdviečiai 161,162,164, 165,168

Čeliabinskas 231
Čikaga 46, 222

Daučiškės 113
Daugeliškiai 109 
Daugpilis 123,177,190 
Daunorava 194,200, 201 
Degučiai 102 
Didvyčiai 206 
Donbasas 145 
Drebuliniai 160,166 
Druskininkai 88 
Duobiškiai 106,108 
Dubrovlagas 236 
Duburaičiai II171 
Duburiai 170,189,190 
Dusetos 175, 179, 186-188, 190 
Dvarvičiai 218 
Džezdi 140, 142
Džczkazganas 134,139,140-143, 152, 154,156,158

Eglupiai 166, 168
Eičiūnai 107,111,113, 119 
Eidžiūtai 215 
Eitkūnai 47 
Ekibastūsas 144,154 
Eržvilkas 236 
Espertavas 164,165 
Europa 94,96,133, 224

Galiniai 168
Garančiškiai 240 
Garankščiai 47, 160 
Gargždai 209, 211 
Garliava 90,108, 240 
Gegužiai 109,111
Geldaudiškis 90, 100,103,107, 109, 110,113,114,116,117,120 
Gerdžiai 106,115 
Gerdžiūnai 120 
Ginteliškės 209, 210
Gipėnai 186
Gižai 160,164
Gnicvai 114
Gražiškiai 161,163,169
Gražutės miškas 173,182
Griškabūdis 61,62, 67, 69, 89, 109, 110, 117,120,123,168
Gudeliai 113, 165,168
Gudlankis 116
Gudlaukis 107
Gulbiniškiai 104
Guodynė 92

Igarka 231
Ilgakicmis 240 
Ilgašilis 186, 188 
Ilguva 98
Ilinojaus valstija 46
Irkutskas 81,84, 90,105 
Italija 223 
Ivanuvka 167

Janapolė 215
Jančiai 47, 51,54, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 83,92, 112,115
Jankai 89,98,100, 106, 120
Jaroslavlis 136
JAV 46, 96, 203, 220
Jegeliškiai 107,114,118,123
Joniškis 193-195, 201
Jonučiai 90, 92, 108
Judrų-Rūdė 108,109
Jurginiškės 240
Jukniškės 195
Jurbūdžiai 122
Jurgeliai 160, 167
Juškai 64, 65, 108
Juškinių miškas 100

Kalvarija 162
Kampiniai 163 
Karčrūdė 120 
Karabasas 137,140 
Karaganda 90,137,155,156 
Kaubriai 218
Kaunas 47-53, 57, 62, 65, 78, 80, 82-86, 88, 90, 92, 102,107,108, 109, 113,115, 116,121,135,136,152,160, 163, 167, 168,173,195, 202, 215, 220, 222, 225, 226, 228, 230, 232, 233, 240
Kavališkis 182
Kazlų Rūda 66, 98,104, 105, 107,108, 109,116,117, 118,160 
Kazachija 92
Kazachstanas 90,137, 140
Kegai 215 
Keimeriai 60 
Kelmė, 195,196
Kengyras 139,141,146,154, 155
Kiaulupiai 103,106,109,111,112,115, 119,120
Kiduliai 94,100,107, 112, 114, 118,119, 121.122, 123 
Kybartai 133,135,144 
Klaipėda 66, 70, 71,103,161, 194 
Klaišių miškas 215 
Klampupiai 108 
Klėtkininkai 162,165 
Korsapkajus 146 
Krasnojarskas 231
Kreikai 115
Kreiviai 119 
Krestovskij 155 
Kretinga 139, 210,211,212 
Kriaučėnai 108 
Kriūkai 53, 63, 89,113,114 
Kolyma 75
Kudirkos Naumiestis 165
Kūjai 118 
Kuliai 214, 215 
Kumpuoliai 178 
Kuodžiai 118 
Kuras 60, 122 
Kurskas 238 
Kuršėnai 166 
Kūdra 116

Labardžiai 211
Latvija 123
Laučiškiai 102, 119,120
Lekėčiai 47, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 62,64, 67, 69, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 100, 105,106,107,109,111,112,114,118, 121.122, 123 
Lenkija 173
Leningradas 145,149,180
Leoniškės 113 
Lepšiai 114 
Liepkartai 89 
Liepgiriai 209
Liepoja 54
Lietuva 5, 21, 25, 27, 29, 40, 46, 47, 52, 68, 85,90, 92, 94, 96,102,105,108,109, 118,121, 124,126, 131,133,136, 137, 142, 143, 144, 152, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 165,167, 168, 170, 173, 175, 179, 180, 195, 201- 205, 209- 213, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229-231,233, 237, 240 
Liubavas 104 
Liūliškės 187
Lodiškės 107,108,116,117
Londonas 239
Lukšiai 56, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,105,111,112,113,114,115,116, 118,119,120, 121, 122

Mardosai 210
Magadanas 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82
Marijampolė 47, 67, 69, 96, 98, 100, 103,104,105, 107,108,109,116,117, 118,160-164 
Martišiškės 114
Maskva 77, 82, 84, 135,145, 149,152, 154,155,220, 232
Mažučiai 167
Mediškiai 218
Meištai 166
Meršiškiai 160
Meškeliūnai 117
Miksodis 217, 218
Minskas 52, 232
Mišiurkė 56, 98
Mordlagas 237
Mordovija 156
Morkai 89,107,111, 115
Motyginas 232
Mozūriškiai 107

Nadūnai 182
Nagirbiai 218 
Narkyčiai 189 
Nemunėlis 198,199 
Nepreiliai 181 
Norilskas 154 
Notėnai 212 
Novaraistis 53, 59 
Novosibirskas 82

Obeliai 173,182, 184
Obelynė 201 
Obelupiai 162 
Odesa 151 
Ohajo valstija 46 
Omskas 90,106,152, 231 
Opšrūtai 162 
Oškiniai 109, 113 
Ožkabaliai 162

Pabaltijis 96, 224
Pagrandai 165
Paežerėliai 89, 92, 94, 98,105-121, 123
Pajavonis 161,162,164,165,166,167, 168
Pajotijai 103, 121
Palemonas 231 
Pamiontka 119 
Panemunė 115, 119,123 
Panevėžys 173 
Paorijai 114 
Papiškiai 113 
Parausiai 160,161 
Parešketis 218 
Paryžius 239 
Pasvalys 167 
Pažėrai 230 
Paužiškiai 107,116 
Pažiegždriai 64, 90 
Pentiškiai 89
Petkūnai 176, 186,188, 189
Petkūniškės 115,120 
Petrikaičiai 211 
Petropavlovskas 137 
Pikteikiai 209 
Piktžirniai 89,117 
Piliūnai 164
Pilviškiai 98,113,122,127,133,160, 161, 164, 167, 168, 229
Pypliškės 107,111
Plateliai 210
Plieniškiai 106,107
Plokščiai 100, 102,103, 107,110, 114, 116,120, 121
Plungė 202, 203, 204, 209, 210
Prūseliai 103, 105 Prūsija 169 
Puidokai 105 
Puniškiai 112, 119 
Pusdešriai 118
Puskepaliai 110
Pušalotas 167 
Pušinės miškas 215 
Pūstauniškiai 92, 94, 96,121

Rainiai 204, 207, 212
Raseiniai 144, 207
Raninė 89, 90, 92,112,114, 115,123, 208
Ryga 191,193, 230
Rokiškis 180 
Roma 239 
Ropiena 110 
Rudnik Belova 72 
Rusija 53,136, 238 
Rūdynas 156

Salagiris 185, 186
Salos 185 
Samarkandas 54 
Samuolynė 67 
Santakai 106 
Sardokai 133,164 
Sartų ežeras 174, 176 
Sasnava 103,162 
Seredžius 51
Sibiras 72, 137,140,152,161,162,164, 165,167,168,175, 179,189, 190, 209, 230,231
Sintautai 89, 94, 102,103, 106,108, 109, 111,112,115,117-120
Sirvydai 89, 90, 92,105, 106,120,122, 123
Skaudvilė 237
Skuodas 201,207 
Slavikai 108 
Spaskas 139, 143 
Springfildas 46
Sovietų Sąjunga 5, 82,104, 140
Stainiškiai 188
Stalinas 144, 147
Stalingradas 223, 238
Stalioriai 89
Starkai 167
Steplagas 154,156
Stirniškiai 164
Stuomenai 160
Stūgučiai 117
Subačiškiai 162
Sutkai 89, 118, 119
Sverdlovskas 136

Šakiai 47, 51, 52, 56, 57, 62, 66, 84, 86- 90, 92, 94, 96,102,103, 105-123,160, 163,165,168
Šapkiniai 164
Ščerbakovas 105
Šedvygas 120
Šiauliai 78, 82,104,166,193, 200, 212
Šikšniai 107
Šilavotas 160
Šilkaičiai 168
Šilsodis 169
Šilvėnai 102
Šimkūnai 193, 201
Šimonių giria 184
Šiopininkai 119
Šiuliai 47
Šiurpiškiai 107,112
Šiuoriškės 121,122,123 
Šukietėliai 122 
Šuliai 107 
Šuliai-Giriniai 116 
Šunkariai 102 
Šuopiai 89 
Šuopiškiai 115
Švarpliai 112,113,114,118, 123
Švarplių miškas 100 
Švediškiai 112 
Šveicarija 233

Taškentas 150
Tausėnai 196 
Telšiai 207,215,219 
Tirvidoniai 90, 92, 108, 123 
Tytuvėnai 195 
Torieliškiai 165 
Trumpaičiai 201 
Tumosiškiai 108

Ukmergė 173
Ukraina 140,143,170 
Uralas 146 
Usiomščikas 77 
Ust-Udinskas 105 
Utena 241 
Utliai 209 
Uzbekistanas 150 
Uzurai 106

Vaiguviškis 120
Vainiūnai 179,182 
Vaiteliai 209 
Valiai 89, 120 
Valkai 92, 94
Valkų kalvos 56, 60, 89, 90, 98
Varniai 217, 218 
Varšuva 238
Vedegiškiai 106,110,114, 120
Veiveriai 162,163 
Vengrija 235 
Vidurinė Azija 54, 63 
Vilemai 116
Vilkaviškis 102,113,122,127, 129,131, 133,160-169
Vilkeliškės 121
Vilkija 54, 83
Vilnius 70, 71,84, 85, 86, 88,104,136, 173,175, 220, 222, 228, 229, 231, 241
Vincentavas 57,60
Višakio Rūda 47, 53
Vištytis 161, 166
Vladivastokas 81, 82
Vokietija 46, 47, 52, 61, 87, 96,156,161, 169, 180, 204, 208, 209, 210, 211,212, 223,225
Vorkuta 136,154, 201

Zapyškis 47, 107,113,116,117, 163
Zarasai 170,172,175,177,178,180, 182,190
Zigmantiškiai 120 Zizai 120 
Zyplių dvaras 58 
Zypliškės 111

Žagarė 201
Žaliakalnis 229, 231 
Žalioji 160,161,163, 166 
Žalgirio miškas 103 
Žarėnai 215 
Žąsinai 160 
Žąsiogalos kalnas 217 
Žeimys 115,118 
Žemaitija 196 
Žemoji Panemunė 90, 92 
Žiniai 161 
Žogai 218 
Žvirbliai 211 
Žvirzdžiai 218