Dzūkų rinktinės archyvas

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

DZŪKŲ RINKTINES ARCHYVAS

Dokumentai, kuriuos pokario rezistentai slėpdavo žemėje, daugeliu atvejų yra žuvę — vieni saugumo organų surasti ar atsitiktinių asmenų sunaikinti, kiti — tiesiog užmiršti ar nuo laiko sudūlėję. Laiminga išimtis yra štabo archyvas, kurį 1952 rudenį Birštono apylinkėse užkasė Dainavos partizanų apygardos vadas Vincas Daunoras-Ungurys (anksčiau veikęs Kelmo slapyvardžiu). Jo paslaptį išsaugojo ir 1991 metais Kauno ,.Tremtinio" klubo atstovui Česlovui Kišonui perdavė Antanas Kalesinskas-Savalkietis).

Nr. 1

LLKS Dzūkų Rinktinės
     Vadas
52.07.01
Nr. 2

NV Vadui
R a p o r t a s

 

Tamstai pranešu, kad Dainavos Apygardos Dzūkų Rinktinės P. P. Margio tėvūnijos laisvės kovotojas talkininkas S a v a l k i e t i s, Sąjūdyje nuo 1949 m., savo žinioje globojo slėptuvėje nuo dviejų iki keturių partizanų ir kartu aprūpindavo maistu bei reikmenimis.

1951 m. gegužės mėn. MVD-istams masiškai siautėjant, talkininkas Savalkietis išgelbėjo tris partizanus iš mirtino pavojaus ir šelpė maistu.

Tlk. S a v a l k i e t i s ir toliau tęsia savo darbą dėl išsilaisvinimo kovos.

Prašau atžymėti tlk. S a va l k i e t į  sulig Jūsų nuožiūra.

Rinktinės Vadas /parašas neįskaitomas/

Dalis dokumentų bidonėlyje buvo visiškai ar iš dalies sunaikinti drėgmės ir pelėsių. Įskaitomi liko tik 70 dokumentų ar jų fragmentų. Tai — raportai, laiškai, įsakymai ir pan. Dzūkų rinktinės archyvu šį rinkinį sąlygiškai pavadinome todėl, kad daugelio dokumentų turinys atspindi šios rinktinės veiklą.

Dzūkų rinktinės pavadinimas vartojamas nuo 1945 m. gegužės mėnesio, kada žymioje Dzūkijos dalyje atskirus partizanų būrius sujungė atsargos kapitonas Domininkas Jėčys-Ąžuolis.

Nuo 1946 m. balandžio mėn. Dzūkų rinktinė tapo Dainavos apygardos sudėtine dalimi (be jos, dar buvo Kazimieraičio ir Šarūno rinktinės), o jos vadas Ąžuolis tapo apygardos vadu.

Dzūkų rinktinę sudarė keturios grupės (tėvūnijos):

1.    DLK (Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio) Kęstučio grupė, veikusi Alytaus apskrities Simno, Ūdrijos valsčiuose, iš dalies Alytaus ir Miroslavo valsčiuose.

2.    DLK Vaidoto grupė, veikusi Marijampolės apskrities Balbieriškio ir Gudelių valsčiuose.

3.    P. K. (Punios kunigaikščio) Margio grupė, veikusi Alytaus apskrities Birštono, Jiezno, Stakliškių, Butrimonių valsčiuose, iš dalies Alytaus valsčiuje.

4.    Geležinio Vilko grupė, veikusi Alytaus apskr. Daugų ir Alovės valse, ir Trakų apskr. Onuško valsč. 1947 m. rudenį grupė buvo prijungta prie Prt. Kazimieraičio rinktinės.

1949 m. pabaigoje ar 1950 m. pradžioje D. L. K. Vaidoto tėvūnija buvo likviduota, jos veikimo zona padalyta tarp Kęstučio ir Margio grupių. 1950 m. spalio mėn. Geležinio Vilko tėvūnija su visu jos veikimo plotu buvo įjungta Dzūkų rinktinės sudėtin.

Archyviniai dokumentai atspindi rinktinės veiklą 1950—1952 metais. Šis laikotarpis — tai ginkluotos rezistencijos saulėlydis, kurio ypatumai būdingi visai Lietuvai. Socialinė rezistencijos bazė jau pakirsta. Rinktinėje likę vos keliolika partizanų nepajėgus vykdyti aktyvių kovos veiksmų. Pastebima drausmės stoka ir tam tikra demoralizacija — nevilties ženklas. Partizanai jaučia, kad jie — p a s k u t i n i e j i.

Laisvės sąjūdžio pradžioje saugumo agentų, infiltruotų į pačių rezistentų tarpą, įtaka paprastai būdavo epizodinė ir palyginti lengvai eliminuojama, o šiuo laikotarpiu padėtis keičiasi. Provokatoriai veikia praktiškai visose grupėse, prasiskverbia į vadovybę, kontroliuoja slapto ryšio punktus ir per juos skleidžia dezinformaciją. Galima teigti, kad beveik visų rezistentų žuvimas šiuo laikotarpiu yra išdavysčių ir provokacijų padarinys. Atskleisti tai dokumentais ir yra šios publikacijos tikslas.

Atsiprašome skaitytojų, kad neturėjome galimybės pateikti ir išnagrinėti visą archyvo medžiagą. Viliamės, kad Jūsų pagalba mums leis tai padaryti kitose publikacijose.

DLK Kęstučio tėvūnija: MGB provokacijos
Nr. 2

D. L. K. Kęstučio Tv.
...... Br. Vadas
(19)51.IV mėn. 28 d.
Nr. 2.

P. Tėvūnijos Vadui
R a p o r t a s

Nuo š/m. balandžio mėn. 1 dienos į Partizanus kandidatu priimti asmenį slapyvarde „N a r s ū n a i t i s".

Ąžuolas /parašas/
J... Br. Vadas

Redakcijos komentaras

Narsūnaitis — Bronius Baranauskas iš Varduvos kaimo (Miroslavo valse,). Provokatorius. Veikė kartu su J. Dabulevičiumi-Mišku ir A. Nedzinsku-Jovaru. Miręs.

Ąžuolas — Juozas Kuzmickas iš Gudelių k. (Krokialaukio valsč.). Žuvęs.

Nr. 3

L. L. K. S.
D. L. K. Kęstučio Tv.
Vadas 1952.05.27 Nr. 7.

Dzūkų Rn. Vadui.

R a p o r t a s

Pranešu jums, kad 1951 m. spalio 16 dieną Aniškio miške, pastovyje part. Jovarui su part. Narsūnaičiu, kuris nuo part. Jovaro atsiskyrė ir negrįžo.

Vakare part. Jovaras pasitraukė į U. km. ir apsistojo. Tik trečią dieną sužinojo, kad part. Narsūnaitis vaikščiojo po kaimą su M.V.D.-istais ir išdavinėjo.

Iš vėliau gautų žinių paaiškėjo, kad pats nuėjo pas priešą.

Aidas
Tv. Vadas

Redakcijos komentaras

Jovaras — Albinas Nedzinskas iš Zižėnų kaimo (Miroslavo valsč.). Plačiau apie jį — Antano Petrikonio-Laivo atsiminimuose.

Raportas — Jovaro dezinformacijos rezultatas, kadangi abu su Narsūnaičiu veikė sutartinai.

Aidas — Vytautas Stanaitis iš Budnykų kaimo (Balbieriškio valsč.). 1952 gruodžio mėn. nužudytas provokatorių J. Dabulevičiaus-Miško ir Stasio Babarskio-Garso. (Žr. A. Žilas. Dvikova su ,,Litu“. — kn. Nematomas frontas. V., 1967, p. 95—100).

Nr. 4

L.L.K.S.
D.L.K. Kęstučio TV.
Vadas
1952.05.27 
Nr. 09

Dzūkų Rn. Vadui

R a p o r t a s

Pranešu jums, kad nuo šių metų sausio 54os dienos į partizanų kandidatus priimtas asmuo, anksčiau buvęs ryšininkas, slapyvarde Miškas.

Aidas Tv. Vadas

Redakcijos komentaras

Miškas-Litas — Jonas Dabulevičius. Gyveno Miroslavo apylinkėse. Stambaus masto M.G.B. provokatorius, pradėjęs savo veiklą ne vėliau kaip 1948 metais. 1953 m. aktyviai padėjo likviduoti Nemuno srities vadavietę Prienų šile, kur žuvo srities vadas Sergijus Staniškis — Litas-Viltis. Vėliau— kadrinis KGB darbuotojas. Gyvena Vilniuje. (A. Žilas. Dvikova su „Litu". — Nematomas frontas, p. 88—103).

Nr. 5

L.L.K.S.
D.L.K. Kęstučio TV.
      Vadas
1952.05 27 Nr. 06

Dzūkų Rn. Vadui

R a p o r t a s

Pranešu jums, kad 1951 m. spalio mėn. 6-tą dieną Močiškėnų km. Miroslavo valsč, pas gyventoją Petrikonį Antaną žuvo Kęstučio Tv. 3-čio būrio Vadas part. Jūreivis ir part. Lakūnas.

Išdavimu paties Petrikonies Antano.

/parašas/ Aidas Tv. Vadas

Redakcijos komentaras

Šis raportas — A. Nedzinsko-Jovaro dezinformacijos vaisius. Jūreivis — Antanas Griškonis iš Semeniškių kaimo (Miroslavo valsč.). Lakūnas — Vincas Jančiukas iš Miroslavo apylinkių. (Žr. A. Petrikonio-Laivo atsiminimus).

Nr. 6

Gauta 51.12.25
Rg. Nr. 86 
Įsak.Nr. 11 §1

 

Dzūkų Rn. Vadui

Raportas

Pranešu jums, kad šių metų 11. 27 dieną Alytaus vals. Sabališkių miškely, šnipų išdavimu, kautynėse su M.V.D. ginkluotomis pajėgomis garbingai žuvo part. Tautmylis ir part. Gintaras. Su jais priešui papuolė į rankas du automatai „Rusiški" ir du šimtai penkiasdešimt šovinių, du pistoletai ir dvidešimt penki šoviniai ir trys granatos. Priešo trys mirtinai nušauti ir rusiškas šuo.

Aidas /parašas/ Kęstučio Tv. V.

Redakcijos komentaras

T a u t m y l i s — Jonas Kučinskas iš Balbieriškio valsčiaus Skėvonių kaimo, būrio vadas. Anksčiau veikė Spyruoklio slapyvardžiu.

Nr. 7

Kautynių aprašymas

1951 m.................mėn. 13 d. apsistojus partizanams Žaibui ir Džiu(gui pas pi)lietį /M/ Mociškėnų km. Miroslavo val. Jiems bū(nant pa)stovyje anksti ryt, šeimininkas praneša, kad ateina (MVD-istai. At)si-traukimas buvo neįmanomas.

Atėję (MVD-istai) tuojau apsupo trobą. Įėję į prieangį ėmė.......... ..........į lubas. Bebadant durtuvas atsimušė į prt...........MVD-istai sujautę durtuvo atsimušimą paleido......................į tą vietą, kur buvo pasislėpęs prt. Žaibas ....................MVD-istai pamatė kraują trykštant pro lubas. Bet jie nežinojo ką ten nušovė, ar civilį žmogų, ar ginkluotą. O ant stubos lipti bijojo. Tuomet pasigavę civilį žmogų varė ant stubos, kad nuimtų ką nušovė.

Žmogelis užlipęs ant stubos, pažėrė šiaudus ir pamatė negyvą part. Žaibą, net nušalo. Paėmė jį už rankos ir nuleido žemėje. Jau buvo bepradėjęs lipti nuo stubos, bet MVD-istai liepė ieškoti, ar nėra daugiau. Jis beklupinėdamas pamatė dar vieną partizaną laikantį pistoletą rankoje. Jis nė nepasijuto, kaip nusirito nuo stubos.

Partizanas Džiugas iššokęs iš palėpio pradėjo šaudyti nuo stubos į kambarį, kur buvo susirinkę MVD-tų būrys ir žiūrėjo ..................ito partizano Žaibo. MVD-istai nešdamies priedanga pa..............mi išbėgo lauk. Dėl to iš ....................sveika.................................. partizanas Džiugas ............kęs............................................rus neduodamas MVD-istams užimti geresnės pozicijos. Šaudy..............................met partizanas Džiugas nušovė prieš duris gulintį prie kulkosvaidžio MVD-tą ir vieną sužeidė. Vėliau įbėgęs į kitą (kambarį), pamatė atbėgantį vieną MVD-tą, laikantį rankoje (pistoletą. Parti)zanas Džiugas išdūręs šautuvo (vamzd)žiu lan(gą) šovė į jį. MVD-tui šūvis pateko į ranką, kurioje jis laikė (gra)natą, jis pargriuvo ant žemės laukinio žvėries (balsu) pradėjo šaukti: „jobtvaju mat, ranil menia!"

Keli MVD-tai pradėjo šliaužti prie sužeistojo, suteikti pagalbos. Partizanas Džiugas vėl pradėjo šaudyti į MVD-tus priversdamas juos sugulti ir pasinaudojęs proga iššliaužė iš kambario.

Partizaną D ž i u g ą MVD-tai pastebėjo jau tik toliau bėgantį, pastebėję šaudydami pradėjo vytis. Bet ir čia partizanas Džiugas stipriai atsišaudydamas pasitraukė laimingai, tik lengvai sužeistas į dešinę ausį. Bet jam labiau už viską širdį skaudėjo, kad amžinai teko skirtis nuo partizano Ž a i b o.

/parašas neįskaitomas/'

Redakcijos komentaras

Žaibas — nenustatytas. Džiugas — Česlovas Vabuolas.


Nr. 8

L.L.K.S.
D.L.K. Kęstučio Tv. Vadas 1952.05.27.
Nr. 08.

Dzūkų Rn. Vadui
R a p o r t a s

Pranešu jums, kad 1951 m. spalio mėn. 17 d. Gudelių km. Miroslavo vals. buvusio Tankevičiaus trobesiuose Narsūnaičio užvedimu žuvo part. Džiugas.

D.L.K. Kęstučio Tv. Vadas

Kautynių metu su juo buvusieji partizanai Povas, Rytas ir Vakaras pasitraukė, tik part. Rytą lengvai sužeidė į dešinę koją.

Aidas Tv. Vadas

Nr. 9

L.L.K.S.
D.L.K. Kęstučio Tv. Vadas 1952.05.27
Nr. 05   

Dzūkų Rn. Vadui

R a p o r t a s

Pranešu Jums, kad 1951 m. lapkričio mėn. 21 d. Vankiškučių km. Miroslavo vals. pas gyventoją Radišauską Praną žuvo Kęstučio Tėvūnijos 3-čio būrio partizanai Povas ir Rytas, kur su jais buvo naujai paimtas į partizanus kandidatus asmuo, slapyvarde V a k a r a s.

Kiek turima žinių iš vietos gyventojų, tai Vakaras juos išprovokavo, nes jis visai nepavartojęs ginklo, pasidavė gyvas.

Vėliau minimas V a k a r a s yra daug išdavęs ir norėjęs išprovokuoti kitus.

Aidas /parašas/ Kęstučio T v. Vadas

Redakcijos komentaras

Povas ir Rytas nenustatyti.

Susirėmime žuvo sodybos šeimininkė ryšininkė Pranutė Radišauskai-tė-Žibutė, o jos brolis Pranas buvo sunkiai sužeistas ir suimtas.

Vakaras — Juozas Janulevičius iš Laukintukų kaimo Miroslavo valsč. — pateko nelaisvėn, sužeistas ir buvo sušaudytas teismo sprendimu. Į partizanų gretas jį prievarta įtraukė J. Dabulevičius-Miškas ir A. Nedzinskas-Jovaras, kuris ir atvedė baudėjus Į Radišauskų sodybą.

Nr. 10

LLKS    Gauta 51.12.12
D.L.K. Kęstučio Tv.    Rg. Nr. 81
Vadas    Įsak. Nr. 11 §1
1951.?.?.
Nr. ?

Dzūkų Rinktinės Vadui
R a p o r t a s

Pranešu Jums, kad 1951 m. IV mėn. 20 d. Balbieriškio girioje prie Žiūronių km. per masinį rusų valymą nuo priešo garbingai žuvo partizanai

T r e n k s m a s ir  A i n i s. Į priešo rankas pateko du vokiški šautuvai su 100 šovinių, du pistoletai „naganai" su 30 šovinių ir trys granatos.

Per įvykusias kautynes buvo nukautas vienas rusas.

Aidas /parašas/
Kęstučio Tv. Vadas

Nr. 11

A. Nedzinsko-Jovaro laiškas
V. Daunorui-Kelmui-Unguriui 
p.Unguriui

Kaip Jūs man įsakėte laiškelyje, bei įsakyme Nr. 7.

1)    Kad aš dėčiau pastangas nuo 1 d. kovo susirišti su savo Tėvūnijos vadu.

2)    Susirišti su Šarūno Rinktine.

3)    Su savim turėti žinias, apie žuvusius bei gyvus patekusius partizanus pas priešų.

Aš šitą visą Jūsų nurodymą kiek leido g(ali)mybė esu įvykdęs, ką aš žemiau pažymėsiu.

(D)ar praeitais metais rudenį aš smulkiai buvau aprašęs laiškuose Tylai ir Kelmui, kuriuos palikau Būdos kaime. Nežinau ar jie juos gavo.

Su savo Tėvūnijos Vadu ryšio punktą nustatęs turiu, nors tikrai nežinau, kas yra mūsų Tėvūnijos Vadas. Bet kiek sprendžiu iš laiškų, tai turi būti Aidas. 15 d. balandžio buvome numatę Aido nurodytoje vietoje susitikti. Bet eidami į susitikimą užėjome mes ant pasalaujančio priešo ir susitikimas su Aidu neįvyko. Nuo pasalų pavyko ištrūkti, tik vieną iš mūsų lengvai sužeidė į kairią koją.

Su Šarūno Rinktine ryšį turiu. Dar p(ra)džioje žiemos buvau susitikęs su Juozapavičiaus Tėvūnijos Vadu Medeliu. Jis man tuomet pasakojo, kad žuvęs Diemedis ir Šarūno Rinktinės vadas, o su j(ai)s dar keletas kovotojų.

Jų žuvimo priežastis, kiek jis man nupasakojo, tai yra (............) lenkų partizanų, o tikrumoj buvo MVD-istų.

Dar dabar paskutiniuoju metu susirišau su Mindaugo Tėvūnija. Todėl jei ką norite siųsti Šarūno Rinktinei, tai galite siųsti.

Apie žuvusius partizanus ir gyvus paimtus, tai esu pasiuntęs raportus mūsų Tėvūnijos Vadui.

Linkiu sėkmės.

Jovaras

1952.IV.21.

Nr. 12

LLKS
Dainavos Apygarda
Nr.

Dzūk(ų Rn. Vadui)

Nežinau ar Jūs gavo(te mūsų laišką) susirinkimo klausimu, kadangi............) neatsiuntėte savo at(stovų).

Susirinkimas pravestas (k)aip (ir buvo nujmatyta. Mane išrinko Apygardos Vadu. Maty(t) taip jau buvo man lemta nuo (..........). Visi susirinkimo dalyviai labai galėjos(i), kad nieko nebuvo iš Jūsų Rinktinės.

Dabar man būtina žinoti apie dabarti(nę) padėtį Jūsų Rinktinėje. Prašau smulkiai informuoti mane apie visas naujienas, geras bei blogas. Tas mūsų (................).

Artimiausiu laiku turėsime sa(v)o sp(audą). Dėl atkūrimo „Laisvės Varpo" smarkia(i) dirbame kartu su p. Putinu.

Linkiu laimės ir sėkmės.

Lauksiu Jūsų at(s)akymo.

Medelis
?.V.p

(195)2.V.20.    

Nr. 13

1952.V.15

P. Ungury,

Rašau Jums antrąjį laišką. Tačiau pirmąjį raš(i)au nežinodamas nei Jūsų slapyvardės. Neseniai Jūsų slapyvardę ir pareigas sužinojau iš Jūsų laiško, kurį Jūs siuntėte p. Geniui. Gi laiškas rašytas Jūsų p. Geniui pateko net man. P. Genys jį man prisiuntė.

Bendrai žiema buvo gana sunki. Daug kovotojų žuvo. Tačiau dėl gyventojų nuoširdaus pritarimo partizaninis gyvenimas sekasi neblogai. Kovotojai gana užsigrūdinę, kieti. Be to, iš jaunimo yra tokių, kurie nori stoti į partizanų eiles.

Savo pirmąjį laišką Jums siunčiu per p. Medelį, kuriame raš(i)au apie rengiamą susirinkimą. Kadan(gi) jokios vadovybės nuo praeitų me(tų) nebuvo, mes su p. Medeliu nusprendėm sušaukti susirinkimą. Susirinkimas įvyko š/m. gegužės mėn. 8 d. Šarūno rinktinės pavaduotojui p. Medeliui buvo pavesta susirinkimo laikinai eiti Apygardos Visuomenines (šis žodis išbrauktas autoriaus) Vado pareigas. Mane išrinko Apygardos Visuomeninės Dalies Viršininku. Gi Jus paskyrė Apygardos Vado pavaduotoju. Nežinau, ar Jūs mūsų laiškų negavote, ar negalėjote atvykti į susirinkimą. Dėl to labai apgailestaujam. Bendrai su aukštesne vadovybe jokio ryšio nėra nei su Medeliu, nei su manimi. Vienas iš svarbesnių reikalų yra tas, kad kuo greičiau reikalinga spauda. Todėl aš su visomis jėgomis to darbo ėmiausi. Atrodo, kad išleisiu Dainavos Apygardos organo „Laisvės Varpas" šių metų pirmąjį numerį. Pirmas numeris, aišku bus rašytas mašinėle. Tačiau tikiuosi, kad antrasis bus gausingesnis ir normalesnis, nes baigiu gauti tam reikalingas priemones. Bendrai, jeigu turite galimybes, apie tai praneškite Srities Vadui, kuris turi duoti reikalingus nurodymus ir patvarkymus. Manau, kad spaudos greit pasiųsim ir Jūsų rinktinei.

Tiesa, pagal galimybes, prašau prisiųsti visuomeninės medžiagos.

Be to, pasistenkite duoti gerą ryšį iš savo pusės su Prt. Kazimieraičio Rinktine, tuo pačiu ir su manimi. Su Jumis ryšį tvarkys p. Genys.

Linkiu ištvermės partizaniškame gyvenime.

/parašas/ Putinas DApVDV D(ainavos) Ap(ygardos) V(isuomeninės) D(alies) V(iršininkas)

Redakcijos komentaras

Ungurys, anksčiau Kelmas — Vincas Daunoras, gimęs 1924 m. Žiegžd-rių kaime (Birštono valse.) — Dzūkų rinktinės vadas, vėliau vadovavo visai Dainavos apygardai. Žuvęs 1952—1953 m. žiemą.

Šarūno rinktinė — Dainavos apygardos sudėtinė dalis: jos veikimo zona apėmė dabartinį Lazdijų rajoną.

Juozapavičiaus tėvūnija — viena iš trijų, sudariusių Šarūno rinktinę. Šios tėvūnijos vadas Medelis — tai Juozas Karpavičius iš Demeniškių kaimo (Seirijų valsč.)

Diemedis — Juozas Gegužis iš Ginčionių kaimo (Seirijų valse.), Dainavos apygardos vadas. Žuvo 1951 m. rugsėjo mėn. Demeniškių kaime, slėptuvėje drauge su Šarūno rinktinės vadu Broniumi Šalaševičiumi-Žilvičiu, Algirdu Saliniu-Skirmantu, Boliumi Vailioniu-Narsuoliu ir kitais. Tai įvyko dėl provokacijos, kurią surengė lenkų partizanais persirengę MGB-istai. Susitikti su Diemedžiu jiems padėjo provokatorius Bronius Saveikis-Klajū-nas iš Leipalingio. Šiame įvykyje nėra aiškus jo dalyvio — Juozo Karpavičiaus-Medelio vaidmuo.

Plačiau apie Diemedį, Medelį ir Putiną žr. Antano Vaitulionio-Lakūno straipsnyje „Miško tragedijos" žurn. „Metai", 1991 m. birželio mėn. numeryje, p. 141—156.

Nr. 14

L.L.K.S.
D.L.K. K(ęstučio) Tv.
(Vadas)    
Gauta 51.12.25.
1951.(?).(?).    Rg. Nr. 8§.
Nr. (?).    Įsak. Nr. 11 §2.

Dzūkų Rinktinės Vadui
R a p o r t a s

(Pr)anešu j(ums), kad šių metų Rugpjūčio mėn. 15 dieną Alytaus apskr. Alytaus vals. Takniškių km. su M.V.D. ginkluotomis pajėgomis per kautynes pasidavė gyvas į priešo rankas part. L u b i n a s.

Su juo į priešo rankas pateko vokiškas šautuvas ir penkiasdešimt šovinių, rusiškas pistoletas „Naganas" su keturiolika šovinių ir viena granata.

Aidas /parašas/
Kęstučio tv. V.

Nr. 15

(LLKS)
(D L K Kęstučio) Tv.
(Vadas)    Gauta 51.12.12
(data ?)    Rg. Nr. 80
(Nr. ?)    Įsak. Nr. 11 §2

Dzūkų Rinktinės Vadui
R a p o r t a s

Pranešu Jums, kad 1951 m. VIII mėn. 16 d. naktį Lubinui atvedus rusus, buvo paimtas gyvas Kelmanonių kaime, Alytaus vals. partizanas Ž e m a i t i s.

Su juo į priešo rankas pateko pistoletas „radon" 9 mm, 30 šovinių ir 1 granata.

Apie tai jums pranešu.

Aidas /parašas/
Kęstučio Tv. vadas

Redakcijos komentaras

Žemaitis — Vincas Baranauskas iš Ostampo k. Simno valse., D.L.K. Kęstučio tėvūnijos kovotojas. Broliai Viktoras-Vanagas ir Jonas žuvę kaip partizanai.

Nr. 16

Gauta 51.12.12
Rg. Nr. 82
(L.L.K.S.)   
 Įsak. Nr. 11 §2
(D.L.K. Kęst)učio Tv.
(Va)das (data ?)
(Nr. ?)

Dzūkų Rinktinės Vadui
R a p o r t a s

Pranešu Jums, kad 1951 m. Rugpjūčio mėn. 17 d. naktį Dubių km. Alytaus valse, partiz(anui) Ž e m a i č i u i atvedus rusus, buvo gyvas paimtas part. A l f u k a s. Su juo į priešo rankas pa(teko) vok. šautuvas (ir) 50 šovinių, pistoletas 7 mm „...tuleras" (ir) 15 šov. ir 1 granata.

Aidas /parašas/
DLK Kęstučio Tv. Vadas

Redakcijos komentaras

Alfukas — Alfonsas Iešmanta iš Struoginių kaimo (Balbieriškio valsč.) — partizanas slapukas. Keliolikai metų praslinkus po aprašomų įvykių pastebėtas Kaune.

Nr. 17

Suėmimo aprašymas

(1951). 8. 16 dienos naktį atėjo part. (Lubino ve)dini rusais, apsirengusiais lietuviš(komis unifor)mom pas pil. M. ir liepė pašaukti (part. Žemaitį. Pašaukus partz. Žemaitį sveiki(ndamiesi jį) griebė už rankų ir pareiškė, Tamsta Z... kolistas esi raštuotas" ir surišo rankas ir nuvedė.

Žemaitis pabėgęs pasakojo, kad ant vieškelio stovėjo mašina ir ten buvo rusų. Jį inkėlė į mašiną, paklausė kur Alfas. Jis pasakė ir ant........

atvedė pas pil., kur buvo Alfus.

(Ž)emaitis dabartiniu laiku pabėgęs, bet (dar) mums neprisistatė.

Aidas /parašas/

Nr. 18

L.L.K.S.
D.L.K. Kęstučio Tv.
Vadas
1952.05.27 
Nr. 11

Dzūkų Rn. Vadui
R a p o r t a s

Pranešu jums, kad šių metų kovo mėn. 20(?) dieną Balbieriškio vals. Vaivos km. žuvo part. Žemaitis.

Išprovokavimo būdu. Išprovokavo Iešmanta Alfonsas, Struoginių km Gudelių val(sčiaus).

Part(izanas) Žemaitis būdamas pas priešą, minimą pilietį išdavė, kad partizanų rėmėjas.

Pabėgęs Žemaitis jį su savimi vedžiojosi ir jie išdavė priešui (Šalną?). Iešmanta Alfonsas dabar laisvas.

Aidas
Tv. Vadas

 

Nr. 19

Iš Įsakymo LLKS DAp. Dzūkų Rinktinei Nr. 4
1952 gegužės 30 d.

§6

Buvęs D.L.K. Kęstučio tėvūnijos partizanas L u b i n a s /Antanas Račkauskas/, 1951 m. rugpjūčio mėn. gyvas pasidavęs priešui, vėliau priešui išdavęs visas žinotas jam paslaptis, išprovokavęs tos (pačios) tėvūnijos partizanus: Ž e m a i t į ir A l f u k ą, kurie pateko priešui (gyvi), išdavęs priešui visus jam žinotus partizanų rėmėjus, kartu su priešo provokatoriais provokavęs vietos gyventojus, pagaliau šių metų sausio mėnesio 1 dieną, priešo paleistas su dokumentais ir ginkluotas /Balbieriškio apylinkėj/ toliau vykdė provokacijas, vaizdavo pabėgusį iš priešo partizaną, — š. m. sausio mėnesį Kęstučio tėvūnijos partizanų suimtas ir Karo Lauko Teismo sprendimu sušaudytas.

Pastaba: KLT sprendimas, 52. 01. 24.

Rinktinės (Vadas)
/parašas nuplėštas/

P K Margio tėvūnija: žūsta paskutinieji

Nr. 20

LLKS                              ..................
 Dzūkų Part(izanų)    . . . Nr. 231
Rinktinė    ...... 1.02.25
PK Margio Tv.    Įsak. Nr. 17
Nr. ?

Dzūkų Partizanų rinktinės
V a d u i

R A P O R T A S Nr. 1

Pranešu Tamstai, kad 1951 m. sausio mėn. 16 d. dienos metu, P K Margio Tv. II Būrio partizanas Narsuolis ir partizanas — slapukas D r u g e1 i s nuvyko pas pil. Žeimienę Bronę, Važionių km., Jiezno valsč, ryšio reikalais.

Jiems atvykus, po pusės valandos tą namą apsupo Jiezno MVD-istai ir pradėjo šaudyti į namą.

Kautynių metu partizanas N a r s u o l i s ir partizanas — slapukas D r u g e l i s žuvo.

P K Margio T(v Vadas)

Redakcijos komentaras

Narsuolis — Adomas Bortušas iš Nemajūnų (Birštono valsč.)

Drugelis — Vytautas Gervickas iš Plasapnykų k. (Butrimonių valsč.)

Nr. 21

Dzūkų rinktinė    Gauta 51.10.?
Gel. Vilko Tėvūnija    Rg. Nr. ?
1951. 10 mėn. 5 d.
Nr. 22

Dzūkų Rinktinės Vadui

Liečia: partizanų žuvimą.

Š. m. 3 mėn. 8 d. Valiūnų km. Butrimonių valse, pas pil.............

..............susekus ir išdavus apie 200 MVD-istų apsupo namą. Kautynių metu žuvo part. V ė j e l i s ir PK Margio Tv partizanai L i ū t a s, R y t a s ir V i e s u l a s. Priešui pateko du automatiniai pistoletai ir 400 šovinių, 3 vokiški šautuvai ir 200 ....................................

Redakcijos komentaras

Yra žinoma, kad per aprašomą susirėmimą žuvo šie partizanai:

Liūtas — Juozas Laukaitis iš Varsodžių kaimo (Alytaus valsč.),

Viesulas — Juozas Paukštys iš Punios,

Genė Kovienė — iš Kaimo,

Vasaris — Česlovas Sipavičius iš Pušėnų kaimo (Butrimonių valsč.),

Kotas — Jonas Milišauskas iš Gervėnų kaimo (Butrimonių valsč.).

Pirmieji trys partizanai priklausė P. K. Margio, kiti du — Geležinio Vilko tėvūnijai. Be jų, įvykio metu dar žuvo sodybos šeimininkės sūnus Stasys Novapolskas.

Ryšininkų Br. Ivaškevičiaus-Geručio ir St. Šimelionio-Berželio teigimu, partizanus išdavė Liūto brolis Jonas Laukaitis, užverbuotas MGB.

Nr. 22

L.L.K.S.    Gauta 51 12. 02.
Dzū(kų Partiza)nų Rinktinė    Reg. Nr. 77
P. K. (Margio) Tėvūnija    Įsak. Nr. 11 §1.
1951. ?. ? d,
Nr. 26.

Dzūkų Rinktinės Vadui
R a p o r t a s

Pranešu Tamstai, kad š. m. lapkričio mėn. 17 d. priešo šnipų užvedimu Alytaus valsčiaus Padvariškių kaime pas pilietį Vabuolį Juozą slėptuvėje garbingai žuvo partizanas S a u l i u s.

Kratoms vykdyti buvo atvažiavę trys mašinos rusų.

Kuomet rado slėptuvę, partizanas S a u l i u s gintis negalėdamas, pats nusišovė.

Tv. V. Vėjas /parašas/

Redakcijos komentaras

Saulius — Jonas Baranauskas iš Punios.

Nr. 23

LLKS/DAp Dzūkų rinktinei

ĮSAKYMAS Nr. 7
1952 m. birželio mėn. 23 diena.

Rikiuotės sritis

§1

Priimtas į laisvės kovotojų partizanų eiles pil. K a i m i e t i s skiriamas į Geležinio Vilko tėvūniją kandidatu, nuo 1951 m. rugsėjo mėn. 4 dienos. Jį įtraukti į rinktinę ir tėvūnijos kovotojų sąrašus.

Pagrindas: GVTvV raportas Nr. 6, 51.11.10.

§2

1951 m. rugpjūčio 15 dieną Alytaus v. Takniškių km. per kautynes su priešo kariuomene buvo užskaitytas žuvusiu ir pravestas Rn. įsak., Geležinio Vilko rinktinės prt. Balandis, tačiau, vėliau paaiškėjo, kad jis per kautynes buvo sunkiai sužeistas /prie peties visiškai nutraukta kairė ranka/ ir priešo paimtas gyvas, bet išdavimų nepadarė.

Pagrindas: GVTvV raportas Nr. 8.

§3

Š. m. balandžio mėn. 4 d. Alytaus v. Dubių k. P. K. Margio tėvūnijos vadas prt. V e d ė j a s ir prt. G e n y s, bei vežėjas pil. Antanas Klinavičius, vykdami tarnybos reikalais, susidūrė su priešu ir kautynėse kaudamiesi visi garbingai žuvo.

§4

Nuo š.m. birželio mėn. 22 d. GVTvV prt. j. pusk. Š e r n ą skiriu savo pavaduotoju.

Rinktinės Vadas /parašo nėra/

Redakcijos komentaras

Vėjas — Jonas Beinoravičius iš Panemunės k. (Birštono valsč.)

Genys — Pranas Kupčiūnas iš Panemuninkų k. (Alytaus valsč.) Antanas Klinavičius — iš Trakelių k. (Birštono valse.)

Apie Kaimietį, Balandį ir Šerną žr. skyrių Geležinio Vilko tėvūnija.

Nr. 24

LLKS

D Ap Dzūkų Rinktinė 52. 04. 06.

Nr. 12.

P(unios)-K(unigaikščio) M a r g i o
T ė v ū n i j o s prt. Ž i l v i č i u i.

Pranešu, kad 52. 04. 04. žuvo P-K Margio tėvūnijos vadas partizanas pusk. V ė j a s.

Nuo šios dienos skiriu part. Ž i l v i t į laikinai eiti P-K Margio tėvūnijos vado pareigas.

Rinktinės Vadas /parašas neįskaitomas/

Redakcijos komentaras

Žilvitis — Adomas Bogušas, kilęs iš Jiezno apylinkių. Žuvo 1952—1953 metų žiemą drauge su Vytautu Smalakumi-Ąžuolu ir Jonu Česnulevičiumi-Sakalu (paskutinis PK Margio tėvynijos vadas). Tai vieni iš paskutiniųjų tėvūnijos partizanų, kuriems žuvus, P K Margio tėvūnija kaip organizacinis vienetas nustojo egzistuoti.

Nr. 25

Geležinio Vilko tėvūnija

1950 m. Geležinio Vilko Tėvūnijos žuvusių
 Laisvės Kovotojų partizanų vardinis 
s ą r a š a s

1.    Burokas    žuvęs    1950.04.09

2.    Šilas    ,,    ,,    05.17

3.    Viesulas    ,,    „    06.20

4.    Guoba    ,,    ,,    06.20

5.    Žalgiris    ,,    ,,    11.04

1951 m. Geležinio Vilko Tėvūnijos žuvusių Laisvės kovotojų partizanų vardinis s ą r a š a s

01, 02, 03 mėnesių:

1. Žalgiris

žuvęs

1951.01.21

2. Liepa

,,

„ 01.21

3. Širvintas

,,

„ 01.21

4. Kudirka

,,

„ 01.21

5. Dainius

,,

„ 01.21

6. Triukšmas

,,

„ 02.15

7. Pavasaris

,,

„ 02.15

8. Vasaris

,,

„ 03.08

9. Kotas

,,

„ 03.23

10. Kardas

,,

„ 03.08

11. Bijūnas-Siaubas

,,

„ 03.23

 

04, 05, 06 mėnesių:

 

1. Jurginas

žuvęs

1951.04.23 paimtas į nelaisvę

 

 

2. Trispalvis

1951.05.13.

 

07, 08, 09 mėnesių:

 

1. Vėtra

žuvęs

1951.08.10.

2. Žilvitis

08.10.

3. Jaunutis

08.10.

4. Vyturys

08.10.

5. Rugys

08.10.

6. Švendrys

.......................

1951.08.10 paimtas

7. Rytas

žuvęs

į (nelaisvę)

 

 

08.11.

8. Gintaras

08.15.

9. Balandis

.......................

1951.08.15 paimtas į nelaisvę

 

 

10. Ąžuolas

1951.08.15. provokatorius,

pasidavęs į nelais.

 

 

Pastaba: 10 ir 11 mėnesių žuvimų nebuvo.

/parašas/ Šernas
Št. v-kas

Tv. V /parašas neįskaitomas/'    ’    

Redakcijos komentaras

Burokas — Jonas Radžiūnas iš Žiegždrių k. (Daugų valse.). Šilas — nenustatytas. Viesulas — Vytautas Kuzmickas iš Būdos k. (Daugų valsč.). Guoba — Vaclovas Petrauskas iš Melnytėlės k. (Daugų valsč.). Žalgiris — Vytautas Saulėnas iš Dargužių k. (Varėnos valse.). Žalgiris — nenustatytas. Širvintas — Vytautas Bakūnas iš Kaniūkų k. (Alytaus valsč.). Kudirka — Jonas Turskas iš Žiegždrių k. (Daugų valsč.). Dainius — Mykolas Adžgauskas iš Skraičionių k. (Daugų valse.). Triukšmas — Juozas Lukoševičius iš Lekionių k. (Butrimonių v.). Pavasaris —nenustatytas. Vasaris — Česlovas Sipavičius iš Pušėnų k. (Butrimonių valsč.). Kardas — Juozas Protusevičius iš Barsukų k. (Butrimonių valsč.). Bijūnas-Siaubas — Vladas Remeika.

Vėtra — Tarasevičius. Žilvitis — Juozas Makarevičius iš Panedingio k. {Perlojos v.). Jaunutis — Aloyzas Zelenius iš Venciūnų k. (Alovės valsč.). Vyturys — Vytautas Kantaravičius. Rugys — Alfonsas Šeiglinskas iš Papiškių k. (Daugų valsč.). Švendrys (kitur vadinamas Švidriu) — nenustatytas. Rytas — Vladas Gavelis Adomo s. iš Melnytėlės k. (Daugų valsč.) nepainioti su Vladu Gaveliu, Vinco s. — Banadu iš to paties kaimo. Gintaras —Juozas Jonika iš Venciūnų k. (Alovės valse.). Balandis — Antanas Bačinskas iš Lačionių k. (Butrimonių valsč.). Likimas nežinomas. Ąžuolas — Petras Dilijonas iš Gečialaukio k. (Alovės valsč.). Jurginas — Vytautas Virbickas iš Kalnėnų k. (Alovės valsč.).

Nr. 26

Šie asmenys yra tinkami būti pakeltais į Gr(andinio) laipsnį anksčiau pakeltais nebuvo: Briedis, Juokdarys, Putinas, Rūkas, Girinis, Šarūnas.

Šie asmenys yra tinkami būti pakeltais į jaun(esnio) pusk(arininkio) laipsnį: Šernas, Biliūnas, Degsnys, Beržas, Aras, Granitas.

Redakcijos komentaras

Briedis — Vytautas Zaleckas iš Onuškio apyl. (Trakų apskr.). Juokdarys — Algis Mažeika iš Gečialaukio k. (Alovės vaisė.). Gyvena Vilniuje. Putinas — Jonas Mikailionis. Žuvęs. Rūkas — Jonas Zasimavičius iš Mieliūnų k. (Alovės vaisė.). Žuvęs. Girinis — Juozas Danilevičius iš Budos k. (Alovės vaisė.). Žuvęs. Šarūnas — nenustatytas. Šernas — Petras Liuiza iš Bundzių k. (Butrimonių vaisė.). Žuvęs. Biliūnas — Gabrielius Turskas iš Zvirgždžlių k. (Daugų vaisė.). Žuvęs. Degsnys — Petras Varanauskas iš Antakalnio k. (Onuškio vaisė.). Žuvęs. Beržas — Petras Jankauskas iš Jur-gionių k. (Onuškio vaisė.). Žuvęs. Aras — Juozas Baliukonis iš Lačionių k. (Butrimonių vaisė.). Žuvęs. Granitas — Jonas Protusevičius iš Barsukų k. (Butrimonių vaisė.). Gyvena Vilniuje.

Nr. 27

Dzūkų Rinktinės Vadui

Pranešu, kad begyvenant slėptuvėje man Šernui, Tv. V. Varpui, Granitui, Jovarui, jo žmonai ir Juokdariui, Kalesnykų miške prie Židonių km., 1952 m. II mėn. 25 (pirmadienį) MVD-istai, matyt pagal pranešimą, pradėjo supti slėptuvę.

Stovėjęs sargyboj p. Juokdarys pas(tebėj)o artėjančius MVD-istus ir praneš(ė) (ap)ie pavojų. Mes tuo kart visi sprukom į viršų ir pradėjom trauktis. Dengęs mūsų atsitraukimą didvyriškai žuvo Tv. V. Varpas. Taip pat žuvo Jovaro žmona. Man ir Juokdariui pavyko pasprukti.

Granitas ir Jovaras, kaip girdisi, taip pat paspr(u)kę, nors aš kol kas su jais nesus(i)rišau.

Taip pat kaip gir(d)ėti, atrodo bus žuvęs p. Beržas. Su Beržu gyveno Aras, o vėliau kada žuvo Briedis buvo Beržui paskirtas Kaimietis. Bet kol kas nežinojom, ar Kaimietį Beržas buvo pasiėmęs, ar ne.

Per kautynes mane sužeidė į kairę koją ir į dešinę ranką. Aš kol kas dar nesu visai sveikas, bet (dien)a per dieną vis sveikstu.

Dabar jokių dokumentų nesiunėiu, nes visi žuvo slėptuvėje.

52.03.10.

/parašas/ Šernas