IŠ 4-OSIOS GEN. VETROVO DIVIZIJOS VEIKLOS 1950 METAIS

REPRESINĖS STRUKTŪROS

 (Tęsinys. Pradžia Nr. 14)

Juozas Starkauskas

14. LTSR MGB 2-N Valdybos 2 skyriaus viršininko plk. Čachavos 1950m. rugpjūčio mėn. pažyma apie sužlugdytas operacijas

pe/3

Visiškai slaptai

Pažyma

apie sužlugusias čekistines-kariuomenės operacijas ir
nemokšiškus Liet. TSR MGB vidaus kariuomenės veiksmus
 nuo 50.III.1 iki VIII.15

Laikotarpiu 1950m. kovo mėn. 1d. iki rugp. 15 dienos Liet. TSR Vidaus Kariuomenės 2 ir 4 šd buvo 15 sužlugdytų čekistinių-karinių operacijų ir nemokšiškai veikusių kariuomenės būrių, paleisti 73 banditai, iš jų 2 ŠD - 10 nepasisekimų, paleista 59 banditai;

4 ŠD - 5 nepasisekimai, paleista 14 banditų.

Kovo 3d. Tauragės apskr. sužlugo banditų Butageidžio rinktinės štabo likvidavimo operacija.

Operacijai skirti 2 šd 273 šp 1 bataliono 140 kareivių tris paras specialiai ruošėsi.

Apsupus vienkiemį, du štabo banditai, buvę ten, užlipo į palėpę ir pradėjo susišaudyti su kareiviais.

Nesant vadovavimo mūšiui, iš mūsų pusės žuvo 3 seržantai ir 2 eiliniai.

3 val. susišaudžius, norint išvengti nuostolių, sodyba padegta, kur degė ir du banditai.

LTSR MGB balandžio 6-ą, realizuodama duomenis apie tai, kad 3 gaujos, per 30 banditų Telšių apskr. susirinko švęsti Velykas, vykdė jų likvidavimo operaciją 2 šd 32 šp jėgomis.

Per daugiau kaip dvi paras trukusią operaciją nušauti tik du banditai.

Balandžio 6-ą d. 6-ojo bataliono ribose (vadas plk. Ruškinas) 13 banditų grupė savo ugnimi prispaudė prie žemės kariuomenės užtvarą ir išėjo iš apsupimo.

Prasiveržusi gauja nebuvo persekiojama, kadangi plk. Ruškinas per radiją dezinformavo vadovybę, pranešdamas, kad gauja atmušta, ir grįžo į blokuojamą rajoną. Kiti banditai, buvę blokuotame rajone, iš apsupimo išėjo smulkiomis grupelėmis balandžio 7d.

Tauragės apskr. 2 šd 273 šp balandžio 8-ą vykdė operaciją likviduojant Judručio gaują. Blokavus banditų lagerį, šukavimo grupė, eidama į bunkerį, kuriame slėpėsi 10 banditų, atsilikus kariuomenės karininkui, sutriko ir susišaudyme likvidavo tik vieną banditą ir paėmė vieną sužeistą, kiti gaujos dalyviai, atsitraukdami nuo persekiotojų, prasiveržė per užtvaras ir dingo.

Jų persekiojimas nebuvo organizuotas.

Š.m. balandžio 1-ą, realizuojant Varėnos apskr. skyriaus duomenis, nusiųsta 4 šd 34 šp operatyvinė-kariuomenės 47 žmonių grupė, vadov. kpt. Goluškos.

Goluška sutelkė karius miške per 300 m nuo vienkiemio, kuriame buvo banditai, o jiems stebėti kaimyniniame vienkiemyje įkūrė 2-ų karininkų ir 1 kulkosvaidininko stebėjimo punktą.

Po 4 vai. iš to stebimo vienkiemio išėjo 6 banditai ir nuėjo stebėjimo punkto link.

Prisileidę gaują per 70 m, stebėjimo punkto kariai pradėjo šaudyti ir nušovė vieną banditą.

Kovinė grupė, išgirdusi šūvius, pradėjo gaują persekioti. Susišaudyme buvo nukauti dar du banditai. Trys banditai nenubausti pasitraukė.

Gavus duomenų, 2 šd balandžio 23-ią buvo vykdoma operacija, norint likviduoti Vakarų sričiai vadovaujantį banditą Henriką.

Pagrobimui arba sunaikinimui į numanomą atėjimo vietą buvo pasiųsta 40 kareivių, kurie išsidėstė 7 sekretais apie sodybą.

Balandžio 25 dieną, 05 val., į blokuojamą rajoną per 5 m nuo vieno ir per 15 m nuo kito sekreto įėjo 2 banditai, kurie buvo netoli nuo sekretų ir išėjo iš apsupimo.

Jų likvidavimui priemonių nebuvo imtasi.

Po to, kai banditus pamatė operatyvininkai, į juos buvo pradėta šaudyti ir organizuotai persekioti trimis grupėmis. Persekiojimo grupės du kartus pasivijo ir apšaudė banditus, bet be rezultatų.

Balandžio 27d., turint Tauragės apskr. skyriaus duomenis, 2 šd 273 šp 123 žmonių būrys vykdė banditų likvidavimo operaciją.

Kariuomenės sekretas, einantis į banditų slėpimosi vietą, banditų aptiktas ir apšaudytas. Susišaudant vienas banditas nušautas, vienas paimtas, o 7 banditai pasitraukė nenubausti.

Gegužės 4-ą 34 ŠP 6 ŠK, vadovaujama būrio vado Itn. Durakovo, Lazdijų apskr. Deinovilnio kaime susidūrė su trimis banditais, kurie, apšaudę grupę, pasitraukė.

Paieškos rezultatų nedavė.

Gegužės 8-os naktį Ukmergės apskr. Keručių kaime buvo organizuota pasala, kuriai vadovavo 298 ŠP Itn. Bubinas.

Trijų banditų grupė pasirodė pasalos vietoje, bet dėl neatsakingo Bubino elgesio, atsitraukė.

1950m. gegužės 14d., gavus MGB Jurbarko apskr. skyriaus duomenis, prie Paikių (?) kaimo buvo vykdoma 2 banditų likvidavimo operacija.

Buvo įkurta 2 šd 273 šp 7 šk 11 žmonių pasala, kuriai vadovavo serž. Komarovas.

Komarovui nemokšiškai elgiantis, nenubausti banditai iš sodybos, prie kurios buvo įrengta pasala, apšaudę grupę, pasitraukė.

Gegužės 19d. pagal planą 25 ŠP 1 ŠK vykdė operaciją, norint likviduoti Šapkaus gaują buv. Šiaulių apskr. Gubernijos miške, grupei vadovavo būrio vadas Itn. Omelčenko.

Nemokšiškai veikiant, 9 banditų gauja pasitraukė nenubausta.

Gegužės 30-ą 353 ŠP 3 ŠK 12 žmonių grupė, vadovaujama kuopos vado v.ltn. Kaliničenkos Prienų raj. Botencų (?) miške keliaudama aptiko 3 banditų lagerį. Banditai, metę ginklus ir šaudmenis, nenubausti pasitraukė.

1950m. liepos 16d. Joniškio apskr. buvo vykdoma gaujos likvidavimo operacija. Kariuomenės vadui vyr. Itn. Bybrinui nevykusiai elgiantis, banditai nenubausti pasitraukė.

1950m. liepos 17d., pagal MGB Kelmės apskr. skyriaus duomenis, prie Sotkalnio kaimo menkuose krūmuose buvo Kmito 6 banditų gauja.

Norint realizuoti tuos duomenis, į nurodytą rajoną buvo sutraukta 2 šd 273 šp 120 žmonių kariuomenė, kuriai vadovavo pulko štabo viršininkas mjr. Seredkinas.

Blokavus banditų buvimo rajoną, šukuojant krūmus, gauja buvo aptikta. Susišaudyme buvo nušautas tik vienas banditas, o kiti pasitraukė.

Iš MGB kariuomenės pusės nušautas tarnybinio šuns palydovas eil. Chmelevas.

MGB Panevėžio apskr. skyriuje buvogauti duomenys apie slėpimosi vietas ir galimą Kreivio gaujos kelionę.

Remiantis šiais duomenimis, 25 šp 6 šk vadas vyr. Itn. Trušas nusiuntė operatyvinės-kariuomenės 13 žmonių grupę, vadovaujamą savo pavaduotojo polit. reikalams v. Itn. Novičkovo.

Liepos 31 d. Pašilės miško pietinėje pamiškėje prie Podvornickės (?) kaimo kariuomenės grupė susitiko su gauja, kurios dalyviai pasitraukė nenubausti.

Liepos 20-ą, 24 vai., 4 ŠD 298 SP 4 ŠK 9 žmonių karinė-čekistinė grupė, vadovaujama būrio vado Itn. Skudnovo ir operdarbuotojo kpt. Vachrino, susitiko su 2 banditais, kurie apšaudė grupę ir, naudodamiesi Itn. Skudnovo sutrikimu ir nerangumu, atitrūko nuo grupės, miško pakraštyje organizavo pasalą.

Priartėjus grupei, banditai antrą kartą apšaudė ją, nušaudami serž. Frolovą.

Ltn. Skudnovas antrą kartą sutriko, banditų nepersekiojo ir leido jiems dingti.
4 ŠK vadui, v. ltn. Zeninui 1949-1950m. nevykusiai organizavus operatyvinę veiklą, kuopa turėjo tik du kovinius susirėmus.

Pirmu atveju sužlugo, antru - nemokšiškai veikta, dėl to žuvo skyriaus vadas serž. Frolovas.

LSSR MGB 2-N Valdybos 2 skyriaus
viršininkas plk. (pas.) Čachava

1950m. rugpjūčio...d.

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.232-237. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

15. LSSR MGB Vilniaus srities Valdybos viršininko pav. ppulk. Figurino raštas 2-N Valdybos 2 skyriaus viršininkui plk. Čechavai (1950 11 22) dėl pasižymėjusių eilinių apdovanojimo

MGB Vilniaus sr.                    Visiškai slaptai
Valdyba                       Lietuvos SSR MGB 2 "N" Valdybos 2 skyriaus
50.XI.22d.                        viršininkui pulkininkui drg. Čechavai
Nr.3/317
į 50.X.24d. Nr.3/2/3625

Už š.m. rugpjūčio 6d. parodytą drąsą Ukmergės raj. likviduojant 4 banditus, Vilniaus sr. MGB Valdybos Viršininko rugpjūčio 21d. įsakymu Nr.004 apdovanoti MGB VK 298 šp eiliniai Podolskis, Aleksandrinas ir Smirnovas po 150 rub. kiekvienas ir jiems pareikšta padėka.

Šioje operacijoje pasižymėję serž. Barilovas ir eil. Jeriominas bus pristatyti apdovanojimui papildomai.

Lietuvos SSR MGB Vilniaus sr. Valdybos
viršininko pav. papulkininkis (pas.) Figurinas

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.239. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

16. Ltn. Kazakovo ir vyr. Itn. Kromskojaus 1950m. spalio 18d. paaiškinamasis raštas apie 2 partizanų pabėgimą

TVIRTINU                   Nuorašas
MGB VK 34 ŠP           Visiškai slaptai
vadas pulkininkas            egz. Nr.l
(pas.) Varonin                TVIRTINU
1950m. spalio 7d.

Alytaus MGB raj. skyriaus
Viršininkas papulkininkis (pas.) Bogomolov 
1950m. spalio 6d.

IŠVADA

apie nenubaustų dviejų banditų ištrūkimą iš šk ČVG,
kuriai vadovavo būrio vadas ltn. Godžijevas ir Alytaus 
MGB raj. skyriaus vyr. įgaliotinis vyr. ltn. Smironvas, 
įvykusį šalia grupės vienkiemių /4909/, esančių 9 km į Š nuo Alytaus, 
1950m. spalio 23 dieną 
Žemėlapis 1:50.000 - 41 m.

Mes, pulko štabo viršininko pav. tarnybos reikalams vyr. ltn. Kazakovas ir Alytaus MGB raj. skyriaus vyr. operįgaliotinis vyr. ltn. Kramskojus, gavę MGB VK 34 šaulių pulko vado ir MGB Alytaus raj. skyriaus viršininko nurodymus, įvykdėme tarnybinį patikrinimą dėl dviejų banditų pasitraukimo nuo 1 šk 10 žmonių ČVG, kuriai vadovavo būrio vadas vyr. ltn. Smirnovas (supainiota pavardė, turėtų būti Godžijevas - Vert.), tai įvyko vienkiemių rajone /4209/, esančių 9km į Š nuo Alytaus, 1950m. spalio 23d.

Išvykę į įvykio vietą ir apklausę ČVG karių, NUSTATĖME:

1950m. spalio 23d., 20.00, 1 šk vadas kpt. Medvedevas 10-ies žmonių ČVG, vadovaujamų būrio vado ltn. Godžijevo ir MGB Alytaus raj. skyriaus vyr. operįgaliotinio vyr. ltn. Smirnovo, davė užduotį ieškoti vadeivos Sauliaus gaujos Pievagalių /4210/ ir Žagarų /4111 / kaimų apylinkėse.

Gavus užduotį ir po instruktažo pilnos sudėties ČVG su paieškų šunimi 1950m. spalio 23d., 21.00, automašina išvažiavo maršrutu Alytus /3208/ -Poteronys /2918/ -kryžkelė /3410/ - dviejų kelių sandūra /3711/, iš kurpėsčiomis su apsaugos priemonėmis nuėjo lauko keliu per Strelčius(?) /3910/, atž. 108,1 /4110/iki miško pakraščio /4209/ (žr. shemą).

Pagal veiksmų planą, ČVG nuo 1950m. spalio 23d., 24.00, turėjo tarnauti sekrete prie banditų ryšininko Albertavičiaus sodybos iki spalio 24d. ryto, o prašvitus pasitraukti ir toliau elgtis vyr. operįgaliotinio vyr. ltn. Smirnovo nuožiūra.

1950m. spalio 23d., 23.40, ČVG išėjo į miško pakraštį /4209/ (žr. schemą). Vyr. operįgaliotinis vyr. ltn. Smirnovas nutarė vietoj vieno sekreto įkurti du: vienas 5 žmonių sekretas, vadovaujamas Itn. Godžijevo, budėtų prie banditų ryšininko Albertavičiaus (žr. schemą) sodybos, antras 5 žmonių sekretas, vadovaujamas vyr. Itn. Smirnovo, su paieškų šunimi budėtų prie banditų ryšininko Jaruševičiaus sodybos (žr. schemą), kuri yra 200 m į P nuo Albertavičiaus sodybos.

Išskirstęs ČVG karius į du sekretus, po penkis žmones kiekviename, Itn. Godžijevas su savo sekreto kariais nuėjo banditų ryšininko Albertavičiaus sodybos link, antras sekretas, vadovaujamas vyr. leitenanto Smirnovo, liko tvarkytis pamiškėje /4209/. Vyr. leitenantas Smirnovas nutarė sekretą įkurti pamiškėje, miško iškyšulyje (žr. schemą).

Eidamas į miško iškyšulį, eil. Lobazovas, buvęs šalia vyr. Itn. Smirnovo, pastebėjo 35 m kairiau grupės nepažįstamus, einančius nuo Nemuno banditų ryšininko Jaruševičiaus vienkiemio link ir pranešė vyr. Itn. Smirnovui. Sekretas sugulė. Vyr. Itn. liepė sušukti "stok". Eil. Surinas, išgirdęs vyr. Itn. Smirnovo įsakymą, sušuko "stok!" Nepažįstamieji, pasirodę esą banditai, išgirdę šauksmą, puolė bėgti į skirtingas puses. Vyr. Itn. įsakė: "Paskui mane!" ir su visu sekretu pradėjo persekioti numanoma banditų atsitraukimo kryptimi į Nemuno pusę, bet šunį, buvusį sekrete, pėdų sekti nepanaudojo.

1950m. spalio 23d., 24.00, Itn. Godžijevas, priartėjęs su sekretu prie banditų ryšininko Albertavičiaus sekreto, davė eil. Petrovui ir Golubevui užduotį įsikurti 15 m į Š-V nuo sodybos prie upelio, stebėti ją. Tuo atveju, jei banditai eitų į sodybą, juos praleisti, o toliau veikti jo nurodymu. Pats su eil. Kulakovu ir Kuzkinu įsikūrė į P nuo sodybos prie upelio, 60 m nuo Petrovo ir Golubevo.

1950m. spalio 24d., 00.01, eidamas upelio link, eil. Petrovas už savęs išgirdo šauksmą lietuviškai "kas?" Pasitraukęs į tą pusę, iš kur buvo šaukiamas, eil. Petrovas už 30 m pamatė vieną banditą, bėgantį į šiaurę, iššovė į jį automato seriją, banditas puolė į upelio krūmus. Eil. Golubevas, buvęs kartu su Petrovu, apšvietė vietovę raketa, bet banditas dingo krūmuose. Ltn. Godžijevas su visu sekretu pradėjo persekioti banditą. Nubėgę apie 200 m, Itn. Godžijevo grupę pavijo grupė, vadovaujama vyr. Itn. Smirnovo. Ltn. Godžijevas įsakė šunų tarnybos instruktoriui j. serž. Lukoševičiui panaudoti paieškų šunį Džeką. Šuo aptiko pėdsakus ir, sekdamas jais apie 1,5 km, atvedė ČVG 1950m. spalio 24d., 1.00, į pil. Voitelevičiaus sodybą (žr. schemą). Sodyba buvo blokuota, rūpestingai apieškota, bet bandito nebuvo surasta. Vienkiemio aplinka buvo apžiūrėta su šunimi, bet šuo pėdsakų neaptiko. ŠVG organizuotos paieškos Pievagalių /4210/ ir Žagarų /4111 / kaimų sodybose, rezultatų nedavė, banditas dingo. 1950m. spalio 25d., 3.00, vyr. ltn. Smirnovo nurodymu paieškos buvo nutrauktos, spalio 25d., 6.00, ČVG atvyko į Alytų.

Kratant Pievagalių /4210/ kaimo vienkiemius, vyr. operįgaliotinis vyr. ltn. Smirnovas iš informatoriaus sužinojo, kad sužeistas į dešinį petį banditas atbėgo pas pil. Voitelevičių, paėmė jo arklį ir jote dingo nežinoma kryptimi.

IŠVADA

Nenubausti banditai pasislėpė, nes:

1.    Neišlaikė ir sutriko vyr. Itn. Smirnovas, kuris, aptikus nepažįstamus, įsakė eil. Surinui sušukti "stok!" per 30 m nuotolį, kai tuo tarpu reikėjo nepažįstamus prisileisti arčiau. Persekiodamas banditus, paieškų šunį, buvusį sekrete, pėdoms aptikti nepanaudojo, aktyviai nepersekiojo ir bėgo numanoma banditų atsitraukimo kryptimi. Karinio pasiskirstymo sekrete vyr. Itn. Smirnovas neįvykdė, todėl kareiviai veikė savarankiškai, persekiojant reikiamai nevadovavo.

2.    Prastai Itn. Godžijevo sekretas maskavosi, todėl bėgantis banditas pirmas pamatė eil. Petrovą, einantį į tarnybos vietą ir lietuviškai sušuko "kas?"

3.    Kariai blogai išmokę šaudyti naktį.

4.    Neaktyviai persekiojo banditą visi ČVG kariai, todėl sužeistas banditas nebuvo pavytas ir dingo.

Tuo remdamasis, MANYČIAU:

1.    Už neišlaikymą ir sutrikimą, aptikus banditus, už reikiamo vadovavimo sekreto kariams stoką, persekiojant banditus, MGB Alytaus raj. skyriaus vyr. įgaliotinį vyr. Itn. Smirnovą nubausti drausmine tvarka MGB raj. skyriaus viršininkui.

2.    Už nesimaskavimą savo tarnybos vietoje ir savęs išsidavimą banditui, eil. Petrovą nubausti drausmine tvarka 1 šaulių bataliono vadui.

3.    Atkreipti būrio vado Itn. Godžijevo dėmesį į nepakankamai aktyvius ČVG karių veiksmus persekiojant banditus ir į prastą šaudymą, ypač į neparengtą šaudymą naktį.

Štabo viršininko pav. Tarnybos      MGB raj. skyriaus vyr. Operįgaliotinis
reikalams vyr. Itn. (pas.) Kazakov         vyr. Itn. (pas.) Kromskoj
1950m. spalio 2d.                                      1950m. spalio 2d.

Tikra: I skyriaus viršininko pav.
kapitonas (pas.) Kniazin

1950m. spalio 18d.

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/82. L.243-247. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

Priedas - schema

17. Inspekcijos pplk. Zacharino ir mjr. Afanasjevo 1950m. spalio 24d. išvada apie operatyvinę veiklą Ukmergės rajone

Tvirtinu:
Lietuvos SSR Valstybės
Saugumo Ministras                               Visiškai slaptai
generolas majoras (pas.) Kapralov       Egz. Nr.1
1950m. lapkričio...d.

IŠVADA

apie 298 ŠP 1 ŠK sekreto, vadovaujamo
būrio vado Itn. Fotino ir MGB Ukmergės 
raj. skyriaus operatyvininko j. Itn. Brikio 
veiksmus Mišniūnų /1470/ apylinkėje, 17 km į P-V nuo 
Ukmergės, 50 9 29d.

Mes, Inspekcijos prie Lietuvos SSR Valstybės saugumo Ministro viršininko pav. pplk. Zacharkinas, 4 ŠD I štabo skyriaus viršininko vyresnysis padėjėjas mjr. Afanasjevas, išvykę į vietą ir apklausę sekreto dalyvius, nustatėme:

MGB Ugmergės raj. skyrius turėjo duomenis, kad į pil. Kemerienės, gyvenančios vienkiemyje netoli Mišniūnų /1470/, namus turėjo ateiti 4 banditai iš Vytenio būrio girtuokliauti. Tuo tikslu pil. Kemerienė pagamino samagono ir alaus.

Norint likviduoti banditus, Ukmergės MGB raj. skyrius sudarė planą, numatantį įkurti sekretą kaimyniniame Kemerienei negyvenamame name, esančiame už 312 m. Sudarant sekreto veikimo planą, bataliono vadas nedalyvavo.

Norint realizuoti turimus duomenis, pagal planą, 50 9 22d., apytikriai 18.30, MGB Ukmergės raj. skyriaus viršininkas papulkininkis Isajevas pavaduojančiam 1/298 ŠP vadą štabo viršininkui kpt. Sofonovui telefonu įsakė pasiruošti išsiųsti kariuomenės grupę 4 paroms į sekretą Mišniūnų kaimo /1470/ apylinkėse.

Kartu pplk. Isajevas kpt. Sofonovą perspėjo, kad paskirtas operatyvinis darbuotojas sekreto operatyviniu vyresniuoju, užduotį pateiks jis pats. Po to atsiųs operatyvinį darbuotoją sekreto veiksmų planui sudaryti.

Gavęs tokį potvarkį, kpt. Sofonovas nutarė: iš 1 ŠK į sekretą pasiųsti 9 žmones, kurie, vadovaujami būrio vado Itn. Fotino iš Siesikų į Ukmergę atvyko tą pat dieną 22.00.

Atvykus grupei, kpt. Sofonovas ne kartą kreipėsi į pplk. Isajevą, prašydamas greičiau pasiųsti operdarbuotoją, kad galima būtų sutarti dėl sekreto organizavimo vietoje, bet toks laiku nebuvo atsiųstas ir kpt. Sofonovas į MGB raj. skyrių šiuo tikslu nebuvo iškviestas.

Pplk. Isajevas sekreto užduotis pasakė vyr. operįgaliotiniui kpt. Pinskiui ir operįgaliotiniui j. Itn. Brikiui.

50 9 23d., 2.40 vai., į bataliono štabą atvyko kpt. Pinskis, j. Itn. Brikis su pil. Kiauliakyte (palydovė, ji yra informatorė ir Kemerienės sesuo). Kpt. Pinskis, paskirtas sekreto vyresniuoju operatyviniu vadu, pranešė kpt. Sofonovui anksčiau pateiktus duomenis ir MGB raj. skyriaus viršininko priimtą sprendimą apie sekreto darbą, kuris yra toks:

Sekretas iš Ukmergės mašina išvykstaį Šešuolius 3.00, t.y. po dvidešimties minučių, iš kur pėsčiomis slapta su palydovu vyks į Mišniūnų /1470/ apylinkę, kur išsidėstys atskirame negyvenamame name, esančiame šalia pil. Kemerienės ūkio, turėdamas tokį tikslą: stebėti pil. Kemerienės namą, į kurį turi ateiti banditai, kuriuos reikia sučiupti šiems išeinant į kiemą.

Kpt. Pinskis ir Sofonovas su Kiauliakyte sutarė dėl signalų, kuriuos į Kemerienės namus, atvykus banditams, ši duosianti per namo arba palėpės langus, kišeninį žibintuvėlį uždegdama ir vėl užgesindama, ir tris kartus tai pakartodama į namo, kuriame yra sekretas, pusę. Arba - uždegs degtuką prieš langą, užgesins degančią lempą, o po to vėl uždegs, o jei degs šviesa, tai uždangstys langus.

Kpt. Sofonovas neturėjo laiko detaliam karių instruktažui, kadangi gavo telefonu plk. Isajevo nurodymą išsiųsti sekretą 3.00, todėl nustatė užduotį tik sekreto vyresniajam būrio vadui Itn. Fotinui, kuris savo ruožtu trumpai tai perteikė kariams.

50 9 23 dieną, 3.10, 9 žmonių grupė, vadovaujama Itn. Fotino, operatyviai vadovaujama kpt. Pinskio, operatyvininko j. Itn. Brikio, su radijo stotimi išvyko į tarnybos rajoną.

5.30 grupė įsikūrė sekretu negyvenamo namo, kuris buvo 312 m nuo pil. Kemerienės namo, pastogėje. Vėliau kpt. Pinskis nutarė, kad naktį sekretas išsidėstys namo apačioje, dieną - pastogėje.

Stebima buvo taip: naktį per namo langą, kuris buvo į pil. Kemerienės namo pusę, dieną per skylę šiaudiniame stoge, o vietovė bus žvalgoma per palėpės langelį stebėtojų, kurie keisis kas dvi valandos. Apie sekreto buvimą buvo žinoma trims asmenims: sodybos šeimininkei Kemerienei, jos seseriai Kiauliakytei ir dukrai Kemerytei, ryšys su kuriomis buvo palaikomas, kai šios sutemus ateidavo prie savo gyvulių, laikomų tvarte netoli sekreto.

50 9 24 naktį sekreto kariai, leidus Itn. Fotinui ir kpt. Pinskiui, išgėrė 0,5 kibiro pačių pagaminto kaimiško alaus, kurį atnešė Kemerienė ir jos dukra Kemerytė vietoj prašyto vandens.

Buvo paprašyta atnešti vandens todėl, kad sekreto kariai su savimi neturėjo gertuvių, kuriomis ilgą laiką ir iki dabar dauguma 1 ŠK karių neaprūpinti.

Todėl, kad banditai nepasirodė, 50 9 26d., 4.00, sekretas paslapčia išvyko.

Atvykus į batalioną, o vėliau į kuopą, sekreto vyresnysis niekieno nebuvo išklausytas apie sekreto tarnybos organizavimą. Nebuvo pranešta ir apie karių išgertą alų.

Kemerienei primygtinai prašant, iš 50 9 27 į 28 naktį vėl 4 paroms buvo įkurtas tos pačios sudėties sekretas, išskyrus du kareivius ir kpt. Pinskį, kurį pakeitė j. Itn. Brikis. Sekreto veiksmai liko tokie patys kaip anksčiau, nes prieš išsiunčiant l.e. bataliono vado pareigas mjr. Križanovskis gavo pplk. Isajevo nurodymą: sekretą išsiųsti su tokia pačia užduotimi ir išdėstyti toje pačioje sodyboje. Todėl mjr. Križanovskis sekreto vyresniajam nurodė, kad pakaks budėti naktį dviem grupėmis, vieną iš jų laikant pirmame aukšte, antrą palėpėje. Naktį sodybą stebėti visiems. Gavus pirmą pil. Kemerienės signalą ar pranešimą, būti pasirengusiems skubiems veiksmams.

Atvykus sekretui į vietą, j. Itn. Brikis ir Itn. Fotinas susitarė su Kemeriene, atvykus banditams, pranešti vienu signalu - kišeniniu žibintuvėliu per palėpės langelį, uždegant ir užgesinant šviesą, tai pakartojant tris kartus į namo, kuriame išsidėstęs sekretas, pusę.

50 9 2 dieną, apytikriai 20.00, Kemerienė j. Itn. Brikiui pranešė, kad jos sesuo miške susitiko su banditų ryšininku, kuris jai pasakė, kad banditai turi greitai ateiti. Kartu atėjusi Kemerienės duktė atnešė butelį alaus, kurį išgėrė Itn. Fotinas ir j. Itn. Brikis.

50 9 28 dieną, 21.00, Itn. Fotinas sekretą padalijo į dvi dalis. 5 žmonių grupę, vadovaujamą būrio vado pav. serž. Stepanenkos, pastatė pirmame aukšte, nurodę užduotį per langus stebėti dviem kryptimis - į rytus ir pietus. Pats Itn. Fotinas su 5 žmonių grupe (tarp jų ir j. Itn. Brikis ir radistas) liko palėpėje, turėdami užduotį stebėti pil. Kemerienės sodybą per skylę šiaudiniame stoge.

Stebėtojų pamainos keitėsi kas dvi valandos, apačioje serž. Stepanenkos nurodymu, viršuje savarankiškai. Tą naktį, kai atėjo banditai, pūtė stiprus vėjas nuo sekreto į Kemerienės namų pusę.

50 9 29, apytikriai 3.50, trys banditai iš Vytenio gaujos, sušaudę Balčiūnų šeimą ūkyje, buvusiame 750-800 m į rytus nuo sekreto, atėjo į pil. Kemerienės namą, įvykdė teroro aktąjai ir jos seseriai Kiauliakytei ir nenubausti pasitraukė.

Įvykdant teroro aktą prieš Kemerienę ir Kiauliakytę, palėpės poste buvęs stebėtojas j. serž. Zobninas pamatė šviesą languose ir išgirdo neva iš sodybos sklindančius prislopintus dviejų smūgių garsus. Apie tai pranešė palėpėje esantiems Itn. Fotinui ir j. Itn. Brikiui. Pastarieji, užuot įsakę vykti prie sodybos ir ją blokuoti, abu priėjo prie skylės ir per ją stebėjo Kemerienės namus. Po kelių minučių jie vėl išgirdo tarsi duslius smūgius, o po to aiškų šautuvo šūvį, name toliau degė mirksinti šviesa, kurią matė Itn. Fotinas ir j. Itn. Brikis. Po aiškiai girdėto šūvio šviesa pil. Kemerienės name užgeso. Tik šiuo momentu, Itn. Fotinui davus komandą, sekretas pajudėjo, bet užuot sparčiai žengę, kariai dviem grupėmis šliaužte šliaužė prie sodybos, blokavo ją 50-80 metrų spinduliu, kiekvienas užimdamas savo vietą, kuri buvo nustatyta iš anksto šviesiu paros metu (žr. schemą).

Po niekšiško akto ir pasitraukus banditams blokavę sodybą apytikriai nuo 4.10 iki 8.00, Itn. Fotinas ir j. Itn. Brikis niekaip nebandė išsiaiškinti padėties, nors praėjus 15-20 min. po banditų išėjimo likę gyvi Kemerienės sūnus ir dukra uždegė šviesą, ir tai padaryti nebuvo sunku. Dar blogiau, apytikriai 7.30 iš namų į Šešuolius išėjo pranešti apie įvykį Kemerienės dukra, kurios būrys nesulaikė ir neapklausė. Ir tik vėliau, kai į kiemą išėjo ir buvo išklausinėtas Kemerienės sūnus, padėtis paaiškėjo, būrys nutraukė apsuptį ir nuo 8.00 iki 9.00 apžiūrėjo tik sodybos teritoriją ir greta esantį miško pakraštį. Turėta patikima ryšio su bataliono štabu priemonė - radijo stotis nebuvo panaudota, pranešant į bataliono štabą apie šaudymą name. Radistas serž. Soldatovas dėl sekreto vyresniojo nerangumo liko namo palėpėje ir ten išbuvo iki ryto. Tiktai 9.00 neteisingai per raciją buvo praneštai bataliono štabą apie banditų pasitraukimą, o apie teroro aktą tuo pat metu tapo žinoma bataliono vadovybei iš Ukmergės MGB raj. skyriaus, kurie gavo pranešimą iš operatyvinio punkto Šešuoliuose.

Gavęs pranešimą, l.e. bataliono vado pareigas mjr. Križanovskis gaujos, dingusios po teroro akto, paieškoms pasiuntė RPG - 12 žmonių, vadovaujamą l.e. 3 ŠK vado pareigas Itn. Miliukovo. Toliau banditų paieškos buvo organizuojamos 50 9 29 antroje dienos pusėje, atvykus pulko vadui pplk. Gagarkinui.

Apklausus gyvus likusius Kemerienės sūnų ir dukrą, nustatyta, kad atėję į namus, banditai degė degtukus, švietėsi kišeniniu žibintuvėliu, trumpai savo aukas apklausė, elgėsi laisvai ir neskubėdami, iš automato ir AVT šautuvo iššovė 5 šūvius, kalbėjosi su nušautos Kemerienės dukterimi ir sūnumi, prieš kuriuos "teisino" savo nusikalstamus veiksmus. Po to banditai išėjo, bet po 4-5 min. vėl grįžo, ir vienas iš jų apžiūrėjo savo ginklą, įsidėjo naujus šovinius, du kart iššovė į sieną, ir visi neskubėdami išėjo, uždraudę, kol prašvis, kam nors apie nužudymą pranešti. Šaudoma buvo esant atidarytoms durims į koridorių ir į kambarį (langai name viengubi, du iš jų į sekreto pusę).

Mūsų demonstratyvus šaudymas Balčiūno ir Kemerienės namuose parodė, kad šūvių garsas aiškiai pasiekia sekreto buvimo vietą (žr. aktą).

Vietovė tarp sodybos, į kurią buvo laukiama ateinant banditų ir namo, kuriame buvo sekretas, atvira. Už 180-150 m nuo sodybos yra nedidelis gojelis, kuris nebuvo panaudotas įkuriant jame sekretą naktį.

Taigi iš visų aplinkybių matyti, kad tinkamai organizavus sekreto tarnybą, banditai būtų buvę likviduoti arba eidami į sodybą, arba išėję iš jos, kieme.

Tiriant paaiškėjo ankstesni atvejai, kad blogai organizuoti čekistų-kariuomenės veiksmai, blogai veikė kariuomenės būriai, turintys atlikti operatyvines-tarnybines užduotis, nes buvo blogai parengti. Tai įvyko ir dėl MGB Ukmergės raj. skyriaus operatyvininkų, ir dėl 1/298 ŠP vadovybės kaltės. Kai kuriems kariuomenės veikiančių būrių kariams trūko ištvermės, blogai parinkti būrių vyresnieji, ypač kai būdavo realizuojami duomenys sudėtingomis aplinkybėmis. Dėl to kai kurie informatoriai buvo rekonspiruoti .

Štai pavyzdžiai.

Ukmergės MGB raj. skyriuje iš Kemerienės (banditų nušauta) perjos dukrą buvo gauti duomenys, kad į Kemerienės namus ateis maždaug penki banditai. Norint juos likviduoti, 50 5 11d. prie Kemerienės namų buvo nusiųstas sekretas, kuriam vadovavo 2 ŠK vado pavaduotojas Itn. Strucovskojus ir buvęs MGB Šešuolių valsčiaus skyriaus vyr. operjgaliotinis Itn. Imenickis. Sekretui buvo nurodyta į banditus pradėti šaudyti tik šiems visiems susirinkus ir Kemerienei davus signalą. Bet sekreto kariai savarankiškai ne laiku pradėjo šaudyti į pirmus du atėjusius banditus. Todėl buvo paimtas tik vienas banditas, kiti pasitraukė. Tuoj po to Kemerienė buvo banditų tardoma, apkaltinus ją išdavus banditus.

50 8 1d. informatorius "B" MGB Ukmergės raj. skyriui pranešė, kad netoli jo sodybos yra gauja. Norint ją likviduoti, 50 8 7 dieną Loitelių (?) kaime /3460/ buvo įkurtas stebėjimo punktas - 7 žmonės, vadovaujami 1 ŠK būrio vado pavaduotojo serž. Barilovo, kurio tikslas buvo patikslinti banditų buvimo vietą ir per radiją iškviesti kariuomenės grupę jiems likviduoti.

Stebėjimo punktas turėjo pasitraukti dengiamas grupės, likviduojančios banditus, grupei einant pro sodybą, kur buvo įsikūręs ŠP. Po to, kai gauja buvo susekta ir atvykusi grupė, vadovaujama mjr. Križanovskio, pradėjo su ja mūšį, ŠP kariai, pasiūlius informatoriui, savarankiškai išėjo iš kluono, norėdami padėti grupei, vadovaujamai mjr. Križanovskio, tuo išduodama savo buvimo vietą ir informatorių.

IŠVADA

Sekretas iškeltų uždavinių neįvykdė dėl šių priežasčių:

1.    Dėl nusikalstamo aplaidumo, kurį parodė vykdydami užduotis sekreto vyresnieji - Itn. Fotinas ir j. Itn. Brikis, kurie nereagavo į susidariusią padėtį. Todėl sodyba buvo užblokuota tik tada, kai iš jos banditai jau buvo išėję. Sodybą blokavę parodė visišką neveiklumą ir nerūpestingumą - užuot nustatę, kas vyksta name, laikė apsuptį, nesiimdami jokių veiksmų, kol prašvito.

2.    Dėl nerimto MGB Ukmergės raj. skyriaus viršininko elgesio realizuojant duomenis ir vadovaujant veikiančio būrio veiksmams prie informatoriaus sodybos. Nors laiko buvo pakankamai, padėtis nebuvo gerai paaiškinta ir užduotis kariuomenės viršininkui, priimančiam sprendimus, išdėstyta ne laiku, tik per 20 min. Pakartotinai siunčiant būrį, taip pat nebuvo paaiškinta apie padėtį. Todėl ir pirmą, ir antrą kartą būrys buvo išsiųstas neparengtas.

Tik dėl šios priežasties būrys buvo išsiųstas kaip sekretas, o pagal visas aplinkybes turėjo būti detaliai suplanuota pasala.

3.    Dėl Ukmergės raj. skyriaus viršininko ir sekretą pasiuntusio kariuomenės vado neapgalvotų, nenumatytų banditų veiksmų, o tai nulėmė sekreto išdėstymą tik name ir veikimą tik pagal informatoriaus signalą, tuo tarpu numatant aplinkybių pasikeitimą, naktį būriui reikėjo pasislinkti arčiau sodybos.

4.    Dėl batalione esančių tokių operatyvinės -tarnybinės veiklos trūkumų:

a)    būrių vyresnieji parenkami, neatsižvelgiant į tai, kaip būrys įvykdė ankstesnes užduotis,

b)    būriui grįžus, jų vyresniųjų ataskaitos apie tarnybos organizavimo tvarką niekas neišklauso.

Dėl šių priežasčių, pakartotinai siunčiant sekretą, l.e. bataliono vado pareigas mjr. Križanovskis, rengiant būrį, padarė tas pačias klaidas, kaip ir pirmą kartą siunčiant. Sekreto vyresniuoju buvo paliktas tas pats karininkas, sekreto vieta ta pati, nors keliami uždaviniai, turint galvoje, kad iš šios sodybos gegužės mėn. nuo 1/298 ŠP būrio jau pasitraukė banditai, vertė mjr. Križanovskį atidžiau apgalvoti būrio veikimo planą tiek dienos, tiek nakties metui. Bet to nepadarė nei bataliono, nei MGB raj. skyriaus vadovybė.

Sekreto vyresniaisiais buvo paskirti karininkai, kurie pagal savo savybes negalėjo sėkmingai šios užduoties įvykdyti.

5.    Dėl savarankiško signalų pakeitimo, kurį padarė vyresnieji ir dėl nerealaus tik vieno šviesos signalo nustatymo, kuris net normaliomis sąlygomis negalėjo pasisekti, nes namas stebėtojų atžvilgiu stovi beveik lygiagrečiai, o nedidelį palėpės langelį, esantį gale namo, iš dalies uždengia atbraila, todėl signalą stebėtojai matė prastai.

MANOME:

1.    Pripažinti, kad trys banditai nuo sekreto pasitraukė nenubausti.

2.    Už neveiklumą ir neparodymą iniciatyvos vykdant karinę užduotį būrio vyresniuosius - 298 ŠP 1 ŠK Itn. Fotiną griežtai nubaudžia divizijos vadas, MGB Ukmergės raj. skyriaus operįgaliotinį j. Itn. Brikį - Lietuvos SSR Valstybės saugumo ministras.

3.    Už formalų elgesį realizuojant gautus duomenis, MGB Ukmergės raj. skyriaus viršininką pplk. Isajevą, kuris, turėdamas pakankamai laiko, būrio vadui nepateikė užduočių, iš jo ir iš savo pavaldinių nepareikalavo detalaus veiksmų plano ir dargi nedavė laiko būriui detaliai pasirengti veikimui, o tai buvo pagrindinė operacijos sužlugimo priežastis - nubaudžia Lietuvos SSR Valstybės saugumo ministras.

4.    Už neatsakingumą, kai, negavęs išsamių duomenų apie padėtį, neparodė reikiamo atkaklumo, bet pasitenkino tik bendru instruktažu be detalaus būrio veikimo plano ir už tai, kad paskyrė vadovauti karininką, nesugebantį įvykdyti karinės užduoties, 1/298 ŠP vado pavaduotoją nubaudžia divizijos vadas.

5.    Nurodyti 298 ŠP vadui pplk. Gagarkinui, kad ŠP yra rimtų operatyvinės-tarnybinės veiklos trūkumų ir pareikalauti tuos trūkumus pašalinti.

6.    Prašyti Lietuvos SSR Valstybės saugumo ministro griežtai nurodyti MGB raj. skyrių viršininkams, kad šie kariuomenės vadams praneštų išsamių aplinkybių duomenis ir kad, jais remiantis, būtų rūpestingai parengiamas kariuomenės veikimo planas, ypač kai duomenys realizuojami padedant informatoriams arba kai būriai išdėstomi informatoriaus gyvenamose vietose, turint tikslą jų nerekonspiruoti.

Tokiais atvejais veiksmų planą sudaro pulkų arba batalionų štabai ir tvirtina MGB raj. skyrių viršininkai bei pulkų ar batalionų vadai.

7.    Iš dalių ir padalinių vadų reikalauti asmeninės atsakomybės, kai realizuojami gauti duomenys, už būrių vyresniųjų parinkimą, kurie turi sugebėti sėkmingai įvykdyti pateiktas užduotis.

8.    Šią išvadą pateikiu peržiūrėti Lietuvos SSR Valstybės saugumo ministrui.

MGB 4 ŠD poskyrio viršininko
vyr. padėjėjas mjr. (pas.)
Afanasjev 
I950m. spalio 24d.

Inspekcijos prie Lietuvos SSR
MGB viršininko pavad. papulkininkis 
(pas.) Zacharkin 
1950m. spalio 24d.

Tvirtinu:
SSRS MGB 4 ŠD vadas
1950m. spalio 26d.plk. (pas.) Babincev

Priedas - schema

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.250-258. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

18. LSSR MGB 2-N Valdybos viršininko plk. Počkajaus 1950m. lapkričio mėn. pranešimas TSRS MGB 2-os vyr. Valdybos 2-N skyriaus virš. pavad. plk. Doncovui apie sužlugusias čekistines-karines operacijas

TSRS SĄJUNGOS MGB ANTROS VYRIAUSIOSIOS VALDYBOS
2-N SKYRIAUS VIRŠININKO PAV.
Pulkininkui drg. Doncovui
Maskva

PRANEŠIMAS

apie sužlugusias čekistines-kariuomenės operacijas,
vykdomas likviduojant ginkluotas gaujas Lietuvos SSR 
teritorijoje

Š.m. rugpjūčio 3d. Šiaulių sr. MGB Troškūnų rajoninio skyriaus agentas Petras pranešė, kad gaujos vadeiva Konstantas kartu su kitais banditais sistemingai aplanko Troškūnų apyl. Sodeikių kaimo gyventoją banditų rėmėją Kazį Karvelį.

Turint tikslą realizuoti šiuos duomenis, naktį iš rugpjūčio 4 į 5-ą prie Karvelio vienkiemio buvo nusiųstas MGB kariuomenės 137 šp sekretas.

Sekretui vadovavo v. serž. Bucikas ir MGB Troškūnų raj. skyr. operįgaliotinis Itn. Kazlauskas.

Naktį iš Karvelio namo išėjo gaujos vadeiva Konstantas ir banditas Vėtra, kurie susidūrė su viena sekreto grupe. Sušukus vienas banditas šovė iš pistoleto, ir po to abu puolė bėgti. J bėgančius banditus nebuvo laiku pradėta šaudyti, todėl nenubausti banditai pasitraukė.

Š.m. rugpjūčio 7d. iš Šiaulių sr. MGB Pakruojo raj. skyr. agento Vėjo buvo gauti duomenys, kad naktį į rugpjūčio 8d. į Naujos Pamušės kaimą pas Vanagą ateis 3 banditai su vadeiva Puškinu, kurie ketino suruošti išgertuves.

Realizuojant tuos duomenis, rugpjūčio 8-ą prie Vanago vienkiemio buvo įrengta MGB kariuomenės 25 šp kareivių pasala, kuriai vadovavo būrio vadas Itn. Oniščenka ir MGB Pakruojo raj. skyr. viršininko pav. Itn. Melnikovas. Apie 24.00 į pasalą pradėjo artėti du banditai. Priėję prie pasalos per 3-4 m, banditai aptiko kareivį Teleginą ir lietuviškai sušuko "kas čia?", kartu nukreipę į jį ginklus.

Kareivis Teleginas pasirodė bailys, į banditus nešovė. Netoli buvęs serž. Savikas iššovė į banditus automato seriją, bet be rezultatų. Netoli buvęs kareivis Golubevas pradėjo šaudyti iš karabino į serž. Saviką.

Banditai pasinaudojo nemokšišku ir neryžtingu kariuomenės pasalos elgesiu, išsibėgiojo į šalis. Vienas banditas užšoko ant kitos pasalos - buvo nušautas, antram pavyko pabėgti.

Rugpjūčio 8-ą per Klaipėdos sr. MGB Šilalės raj. skyr. agentą Šešuolį buvo sužinota, kad Žalgirio gauja, įvykdžiusi teroro aktą prieš Liet. SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatą Šimašių, 12-15 banditų, slepiasi Tauragės raj. Tyrelių miške.

Šių duomenų realizavimui MGB kariuomenės 273 šp jėgomis buvo organizuota čekistinė-karinė operacija.

Kariuomenė parengta ir instruktuota blogai. Paieškų grupė netikėtam susitikimui su banditais nebuvo parengta. Numatytos užtvaros laiku nebuvo pastatytos.

To pasekmė - gauja su sužeistu vadeiva paleista, likviduotas tik vienas banditas.

Rugpjūčio 12d. Klaipėdos sr. Saukliškių miške buvo vykdoma čekistinė-karinė operacija norint likviduoti Rūtenio gaują. Kariuomenės grupei artėjant prie banditų lagerio, vienas kareivis per anksti iššovė, lageryje buvę 4 banditai išbėgiojo. Paieškų metu tik du banditai rasti ir likviduoti.

Rugsėjo 10d. Vilniaus sr. MGB Švenčionėlių raj. skyriuje kartu su 261 šp, turint agento Gailiaus duomenis, parengtas planas jvykdyti čekistinę-karinę operaciją Adutiškio miško dviejuose kvartaluose norint likviduoti Pušinio gaują.

Operacijos pradžiai 261 šp atvyko vėluodamas 2v. 15 min., o miško šukavimas dėl vadovybės nerangumo prasidėjo 4 vai. vėluojant.

Šukuojant mišką, ryšys tarp padalinių dažnai sutrikdavo ir komanduojama buvo balsu, o tai sukeldavo nereikalingą triukšmą.

Šukuojant buvo rasta stovykla su naujomis banditų buvimo žymėmis. Be to, patys būrio kareiviai matė banditą, tačiau dėl operacijos vadovų nerangumo persekiojimas nebuvo organizuotas, ir operacija baigėsi be rezultatų.

Pagaliau po ilgų agentūrinių-operatyvinių priemonių, naudojant Kauno sr. MGB Alytaus raj. skyr. agentus Bangą, Smelyj ir Petrą, buvo pasiekta tai, kad Dzūkų rinktinės Kęstučio gaujos vadeiva Ąžuolas pavedė agentui Bangai įsigyti fotoaparatą ir išmokyti jį fotografuoti.

Šią aplinkybę buvo nutarta panaudoti paimant Ąžuolą gyvą.

Banga fotoaparatą banditui turėjo įteikti ir jį supažindinti su fotografavimo taisyklėmis 1950m. rugsėjo 17d. banditų ryšininkės Kilmonienės ūkyje. Norint paimti gyvą, prie Kilmonienės namų organizuota slapta pasala. Po agento signalo, kad banditas yra name, prie durų pastatyta 3 žmonių grupė, vadovaujama MGB 34 šp 1 šb viršilos Šimano.

Po kelių minučių iš namų išėjo mergina, kurią be triukšmo sulaiko pagrobimo grupė. Maždaug po 15 min. iš namo išėjo du vyriškiai. Prie slenksčio atsisveikinę, vienas iš jų grįžo atgal į namą, kitas pasirodė esąs banditas Ąžuolas ir nuėjo išėjimo iš vienkiemio link. Kai banditas nuėjo maždaug 10 m, virš. Šimano grupė bandė jį pagrobti. Tačiau dėl jų bailumo ir sutrikimo banditui Ąžuolui pavyko pereiti pro apsuptį ir nenubaustam dingti.

1950m. spalio 27d. naktį KGB 34 šp 5 šk 8 žmonių RPG, vadovaujama būrio vado padėjėjo serž. Krošenikovo ir Kauno sr. MGB Lazdijų raj. skyr. op-erįgaliotinio Itn. Sudilovskio, ieškodama Ginčėnų (?) kaime, apsupo vieną so-

dybą, kurioje per langą buvo pastebėtas vienas banditas.

Serž. Krošenikovas ir Itn. Sudelovskis, užuot nusprendę paimti arba likviduoti banditą, išsikvietė iš trobos šeimininką ir pasiūlė saugumo tikslais iš trobos išvesti šeimą.

Iš namo išeinant šeimai, banditas iššoko pro langą ir prabėgęs pro eilinį Trinciną, buvusį apsuptyje, dingo.

Liet. TSR 2-N Valdybos viršininkas
pulkininkas (pas.) Počkaj

1950m. lapkričio...d.
Nr..
Vilnius
Vykdyt. Barkauskas išsp. 3 egz.
Egz. Nr.1 - adresatui
Egz. Nr.2 - sekretoriatui 
Egz. Nr.3 - į bylą

/Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.270-274. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

19. MGB VK 4 ŠD vado pavaduotojo gen.-mjr. Panino 1950m. liepos 25d. išvada apie 5 partizanų likvidavimą Marijampolės rajone

TVIRTINU:
SSRS MGB VK 4 ŠD
vadas generolas majoras 
(pas.) Vetrov 1950m. liepos 30d.
Visiškai slaptai
Egz. Nr.2

IŠVADA

apie 353 ŠP patirtus nuostolius likviduojant penkis
banditus netoli Žiūrig-Gudelių /6349/, 14 km į Š-V nuo 
Marijampolės, 1950 6 22-23 dienomis

Išvykus į vietą ir apklausus mūšio su banditais ir jų likvidavimo dalyvius, nustatyta:

50 6 22d., 14.00, 353 ŠP l.e. vado pareigas pplk. Pobutovas iš MGB Marijampolės raj. skyriaus gavo duomenis, kad Žiūrių-Gudelių apylinkėse /6349/, 14 km į Š-V nuo Marijampolės, krūmuose slepiasi Tauro apygardos Vytauto rinktinės 3 banditai.

Pplk. Pobutovas nutarė: banditų paieškoms ir likvidavimui išsiųsti kariuomenės būrį, kurį sudarytų iš 4 šk - 13 žmonių, 5 šk - 32 žmones, 9 šk - 19 žmonių, iš specialaus pulko dalinio - 10 žmonių. Iš viso - 74 žmonės ir 11 MGB Marijampolės apskr. skyriaus liaudies gynėjų. Būriui skirti 3 paieškų šunys.

Jungtiniam būriui vadovauti pulko štabo viršin. pavaduotojui kpt. Silionovui.

4 šk kariai iš Kalvarijos, 9 šk iš Vilkaviškio (dislokuoti nuo Marijampolės už 22-20 km) su automašinomis į Marijampolę atvyko 16.00.

Kpt. Silionovas ir mjr. Krugovcovas, neturėdami laiko sudaryti banditų paieškos plano, nutarė, kaip elgtis, žiūrėdami į žemėlapį. Nutarimas buvo toks:

1.    Pagal krūmynų perimetrą išdėstyti apsuptį iš 4 šk - 13 žmonių, vadovaujamų būrio vado Itn. Kuzino - P-V pakraštyje, 11 žmonių liaudies gynėjų, vadovaujamų MGB Šumsko valsčiaus poskyrio viršininko Žilino - R pakraštyje, 9 šk -19 žmonių su paieškos šunimi, vadovaujamų kuopos vado vyr. Itn. Kuvšino - Š-V pakraštyje.

2.    5 šk 32 žmonės ieškos iš vakarų į rytus dviem grupėmis, vadovaujami kuopos vado vyr. Itn. Avramenkos ir jo pavad. politiniams reikalams vyr. Itn. Sivkovo.

Ieškojimo grupėse turėti po vieną paieškos šunį.

3.    Rezerve turėti 6 žmones, laikyti juos savo KP rajone, pietų pakraštyje.

Tą pačią dieną, 16.00, kariuomenės būrys mašinomis išvyko iš Marijampolės ir iš karto 17.00 blokavo krūmyną (žr. schemą Nr.1).

Tuo metu būsimoje paieškų vietoje durpes kasė apie 30 darbininkų, kuriuos kpt. Silionovas išvedė iš apsupto rajono, ir įsitikinus, kad jų priedangoje neišėjo banditai, 17.30 paieškų grupės išsidėstė mūšio tvarka į grandinę ir pradėjo paieškas.

18.40, nuėjus į rytus apie 600 m, į centre buvusio vyr. Itn. Sivkovo grupės šunų instruktorių j. serž. Matvejevą banditas, pasislėpęs tankiame brūzgyne, apaugusiame atžalynu, automato serija iš 7 m nuotolio sužeidė į kairįjį petį.

Šalia serž. Matvejevo buvęs eilinis Sozeliatinas pastebėjo krūme du banditus, apšaudė juos iš automato ir vieną sužeidė, bet pastarasis pasislėpė. į j. serž. šaudęs banditas pradėjo trauktis į šiaurę.

Veikęs grupės kairiame sparne j. seržantas Fabričnij pamatė už 5 m bėgantį banditą, pradėjo šaudyti iš automato ir jį nušovė. Tuo metu į banditą rankiniu kulkosvaidžiu šaudė eil. Šalimovas ir eil. Mamuchinas iš šautuvo.

Banditų aptikimo vietoje buvo rasta: viena pora aulinių batų, pusbačiai ir 3 lietpalčiai.

J. serž. Matvejevas vietoje buvo sutvarstytas, o po to nuvežtas į Marijampolę, iš ten nusiųstas į Kauno pasieniečių ligoninę.

Kadangi antro atsitraukimo kryptis nebuvo nustatyta, abi paieškų grupės tęsė paieškas rytų kryptimi iki griovio.

Apie mūšį su banditais 19.00 kpt. Silionovas per radijo ryšį pranešė į pulko štabą, iš kur 20.30 į operacijos vietą atvyko l.e. pulko vado pareigas pplk. Pobutovas, štabo viršininko pavad. tarnybos reikalams kpt. Karasevas ir MGB apskr. skyr. viršininkas pplk. Vlasovas.

19.20    kapitonas Silionovas organizavo paieškas atvirkščia kryptimi taip pat dviem grupėmis (žr. schemą Nr.2). Kairės 14 žmonių grupės vyresniuoju paskyrė vyr. Itn. Avramenką, dešinės 15 žmonių grupės - būrio vado pavad. vyr. serž. Jegorovą, kadangi vyr. Itn. Sivkovas išvyko su sužeistu j. serž. Matvejevu.

Sužeistas banditas, pasislėpęs tankiame krūme, neaptiktas, 20.00 prisileido grandinę visiškai arti ir iš 7-8 m iš AVT paleido 3 šūvių seriją į esantį vyr. serž. Jegorovo grupės kairiame flange skyriaus vadą serž. Podosinikovą ir sužeidė jį į pilvą.

Kadangi buvo tankūs krūmai ir atžalynas, bandito niekas nematė. Jo paieškai šuo nebuvo panaudotas.

Banditas, nubėgęs 70 m, pasislėpė tankiame atžalyne. Sužeidus serž. Podosinikovą, vyr. Itn. Avramenka su tarnybinio šuns instruktoriumi serž. Zub-kovu iš kairiojo savo grandinės sparno perėjo į Jegorovo grupės kairįjį sparną.

20.20    banditas prisileido grandinę visiškai arti per 6 metrus, iššovė 3 šūvius į tarnybinių šunų instruktorių serž. Zubkovą, sužeidė jį į dešinę krūtinės pusę. Sužeistas Zubkovas atsakė ugnimi iš automato, bet po trumpos serijos automatas atsisakė, užsikirto šoviniu. Buvęs per 4 m į kairę nuo serž. Zubkovo eilinis Melašovas, nematydamas bandito, į krūmo pusę šovė du, tikslo nepasiekusius šūvius. Banditas, išnaudodamas tankius sąžalynus, į šoną nušliaužė apie 80-90 metrų.

Abi kariuomenės pusės atkakliai ieškojo bandito. Pastarasis vėl prisileido grandinę ir iš 5-6 metrų trijų šūvių serija sunkiai sužeidė eilinį Čižikovą, iš vyr. seržanto Jegorovo grupės, į krūtinę ir pilvą. Į banditą, esantį krūmuose, ugnį paleido eiliniai iš automato Tatjaniščevas ir iš šautuvo Lysikovas (iššovė du šūvius), bet nesėkmingai.

Banditas dar kartą sugebėjo nušliaužti ir pasislėpti duobėje.

Grįždami po to, kai į medpunktą pristatė serž. Zubkovą, eil. Razsochotskis ir kuopos raštininkas j. seržantas Suntiejevas, iš Itn. Avramenkos grupės, prie bandito prišliaužė per 9-10 metrų. J. serž. Suntiejevas šaudė iš automato, kurio priedangoje eil. Razsochockis į banditą metė tris granatas, kuriomis banditas buvo užmuštas.

Likvidavus antrą banditą, likusiomis 5 šk ir atitrauktų iš apsupimo 4 šk 13 žmonių jėgomis buvo trečią kartą apieškota ir baigta 23.00 - be rezultatų. Vietoj 4 škį apsupimą stojo 11 liaudies gynėjų iš MGB Šumsko valsčiaus poskyrio, kurie atvyko 22.00.

5 ir 4 šk kariai, pasibaigus paieškai, buvo išvesti išsidžiovinti ir iki 50 6 23 dienos 6.00 ilsėjosi operacijos rajone.

Nukauti banditai buvo:

Žalgirio rinktinės 33 banditų kuopos vadas Tamoliūnas, slapyvardžiu Stumbras (sužeidė 3 kareivius), kuris, pagal MGB Marijampolės apskr. Skyriaus duomenis, nuo kariuomenės ir liaudies gynėjų būrių nuo 1944m. iki jo likvidavimo ištrūko 21 kartą.

Eilinis 33 banditų kuopos banditas, slapyvardžiu Žemaitis.

Paimta: 1 automatas, 1 pistoletas, 1 ATV, 140 vnt. šovinių ir banditų dokumentai.

Kadangi anksčiau buvo gauti duomenys, pagal kuriuos turėjo slėptis trys banditai, o likviduoti tik du, pplk. Pobutovas nutarė operaciją tęsti, naktį sustiprinti krūmyno apsuptį papildomomis pajėgomis. Prašvitus 50 6 23 dieną vėl rūpestingai apieškota.

23.30 į Žiūrius-Gudelius automašinomis iš Marijampolės atvyko 15 žmonių iš autodalies, 10 žmonių tarnybinių šunų instruktorių (buvo pratimuose) su trimis šunimis; 2 ŠB iš Kalvarijos - 22 žmonės, 6 šk iš K.Rūdos -14 žmonių.

Kpt. Silionovas, vykdydamas Pobutovo nurodymus, sutirštino apsuptį 24.00 (žr. schemą Nr.3), 2-3 sektoriams skiriant po raketą.

Sekretai išsidėstė poromis, 40-50 m vienas nuo kito. Apsupties ribą iš šiaurės nakčiai pastūmė nuo krūmyno krašto per 100 m į atvirą vietą, 6 šk 14 žmonių, vadovaujamų kuopos vado pavad. Itn. Kucenkos, panaudojo rezerve, kuris buvo išdėstytas į Š nuo ežero, kadangi per čia buvo tikimasi banditų atsitraukimo.

50 6 23 dieną, 0.40, trys banditai, nuo operacijos pradžios tūnoję vandenyje, durpių duobėje, apaugusioje nendrėmis, krūmais (žr. schemą Nr.3) išlipo iš duobės, ir įveikdami atvirą vietovę šliaužte, priartėjo prie apsupimo linijos per 21 m.

Buvę sekrete 9 šk eiliniai Rogačiovas (vyresnysis) ir Ušakovas aptiko banditus. Eilinis Rogačiovas sušuko "stok!" irįsitikinęs, kad šliaužia banditai, įsakė eil. Ušakovui apšviesti vietovę, pats šovė į banditus, o po to ir eil. Ušakovas iš šautuvo. Visi trys banditai buvo nušauti.

Rogačiovui ir Ušakovui pradėjus šaudyti į banditus, visi raketininkai, buvę apsupimo žiede, paeiliui apšviesdavo vietovę, kol banditai buvo likviduoti.

50 6 23 dieną nuo 6.00 kariuomenės grupė iš 4 ir 5 šk - 42 žmonės ketvirtą kartą apieškojo, nieko neradus, operacija buvo baigta tą pat dieną 8.00.

Buvo nukauti šie banditai:

1.    Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Matusevičius Algimantas, slapyvardžiu Neptūnas.

2.    Tos pat rinktinės ūkio dalies viršininkas Grikietis Antanas, slapyvardžiu Slapukas.

3.    Tos pat rinktinės štabo narys (pavardė ir slapyvardis nenustatyti).

Paimta: automatų - 2, granatų - 1, pistoletų - 2, šovinių - 260, žiūronų 1 ir

banditų dokumentai.

Patys, likviduodami tris banditus, nuostolių neturėjome.

IŠVADA

1.    Dideli nuostoliai likviduojant du banditus įvyko todėl, kad:

a)    pelkėje buvo tankūs brūzgynai su sąžalynais, kuriuose matomumas tik 5-7 metrai;

b)    banditai, išnaudodami brūzgynus ir sąžalynus, atsitraukdami nuo kariuomenės, slėpėsi juose, neišsiduodami veikė iš pasalos, prisileisdami grupę arti ir taikliai šaudydami į kareivius ir seržantus;

c)    dalis kareivių ir seržantų kartais nesilaikė, ypač patekę į banditų ugnį, atsargumo principo, apdairumo, pagal kurį iš pradžių reikia pasiklausyti, apsidairyti, o po to judėti priekin;

d)    nebuvo panaudotas šuo po pirmo mūšio su dviem banditais vieno pasislėpusio bandito paieškoms, kuris, pats būdamas sužeistas, atkakliai besipriešindamas, sužeidė tris žmones.

2.    Tiek ruošiant būrį, tiek jo veiksmuose buvo teigiama:

a)    štabo operatyvumo dėka kariuomenės būrys iš įvairių padalinių, tarp jų ir esančių nuo pulko štabo per 22 km, buvo greitai surinktas, po dviejų vai. pasirengęs vykdyti kovinę užduotį ir pristatytas į operacijos rajoną;

b)    bėgte iš įvairių krypčių vienu laiku apsuptas operacijų rajonas ir sukliudyta galimybė banditams pasitraukti iš operacijos rajono;

c)    darbininkų, dirbusių durpių gamyboje, išvedimas, atidžiai patikrinus jų dokumentus, turint tikslą jų priedangoje nepaleisti banditų;

d)    5 šk vado vyr. Itn. Avramenkos ir visų karių atkaklus siekimas surasti banditą ir jį sunaikinti;

e)    įvykdyti savo nutarimą iki galo ryžosi l.e. pulko vado pareigas pplk. Pobutovas - operaciją tęsė, kol rado trečią banditą, tuo tikslu sustiprinus rajono apsuptį naktį;

f)    kpt. Silionovo tinkamai parinktas sekretų išdėstymas nakčiai ir ra-ketininkų išdėstymas vietovės apšvietimui, banditams stengiantis įveikti apsuptį;

g)    sumanūs 5 šk eil. Silionovo veiksmai likviduojant banditą, išnaudojant j.serž. Suntiejevo ugnį į krūmuose duobėje pasislėpusį banditą, jis užmėtė banditą granatomis ir jį užmušė;

h)    budrus sekreto tarnavimas naktį, to pasekmė -banditai, bandydami išeiti iš apsupto rajono, buvo aptikti ir likviduoti;

Likviduojant banditus, vietovė be perstojo buvo apšviečiama raketomis;

i)    greitas pirmosios pagalbos suteikimas sužeistiesiems vietoje ir jų išvežimas į PMP, iš kur taip pat skubiai buvo siunčiami į gydymo įstaigas.

MANOME:

1.    Operaciją reikia laikyti sėkminga. Operacijos metu sužeistus 4 žmones, du iš jų nuo žaizdų mirė, laikyti koviniais nuostoliais.

2.    Nurodyti pulko štabo viršininko pavad. kpt. Silionovui, kad nemokama

panaudoti tarnybinių šunų pėdsakais sekti banditus.

3.    Atkreipti 5 šk vado vyr. Itn. Avramenkos dėmesį į tai, kad kariai nepakankamai gerai moka elgtis miškingoje pelkėtoje vietovėje.

4.    Pasižymėjusius likviduojant banditus:

1.    5 šk vadą vyr. Itn. Avramanką - atkakliai tęsė banditų paieškas,

2.    eil. Razsochockį Borisą Efimovičių - užmušė banditą,

3.    5 šk skyriaus vadą j. serž. Fabričnį Vasilijų Semionavičių - nušovė banditą,

4.    9 šk eilinius Rogačiovą Piotrą Nikolajevičių ir Ušakovą Vasilijų Matviejevičių - nušovė tris banditus,

5.    tarnybinių šunų instruktorių 1 šk seržantą Zubkovą Ivaną Boriso-vičių ir 3 šk j. serž. Matvejevą Grigorijų Nikolajevičių - abu sužeisti, - pristatyti paskatinti Lietuvos SSR Valstybės saugumo ministrui.

6.    353 ŠP vadui aprašyti operaciją, pateikti į divizijos štabą.

PRIEDAI: schemos 3 lapai.

MGB VK 4 ŠD vado pavad.
generolas majoras (pas.) Pankinas

1950m. liepos 25d.

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.276-285. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

20. LSSR VS ministro gen.-mjr. Kapralovo patvirtintas 
4 ŠD padalinių perdislokavimo planas 
(1950m. rugpjūčio mėn.)

TVIRTINU:
Lietuvos SSR Valstybės saugumo
Ministras generolas-majoras                Visiškai slaptai
(pas.) Kapralov
1950m. rugpjūčio...d.

SSRS MGB VK 4 ŠD padalinių perdislokavimo
PLANAS

Dalinio

padalinio

dislokacijos

nauja dislokacijos

pavadinimas

pavadinimas

vieta

vieta

34 ŠP

2 ŠK 2 būrys

Seirijai

Simnas

 

4 ŠK be vieno būrio

Leipūnai

Veisiejai

 

5 ŠK

Veisiejai

Seirijai

 

7 ŠK (1 ir 2 būriai)

Marcinkonys

Daugai

 

7 ŠK 3 būrys

Druskininkai

Daugai

 

8 ŠK 3 būrys

Ryliškiai

Druskininkai

 

261 ŠP

7 ŠK (2 ir 3 būriai)

Valkininkai

Švenčionys

 

7 ŠK 1 būrys

Daugai

Švenčionys

298 ŠP

3 ŠK

Ukmergė

Molėtai

 

6 ŠK (2 ir 3 būriai)

Krakės

Kėdainiai

353 ŠP

3 ŠK 3 būrys

Šilavotas

Birštonas

L.e. MGB VK 4 ŠD vado pareigas
generolas majoras (pas.) Pankin 
Divizijos štabo viršininkas 
pulkininkas (pas.) Klimov

1950m. rugpjūčio 12d.

Tikra: LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus viršininkas pulkininkas (pas.) Čachava

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.286. (Originlas -mašinraštis, rusų k.)

21. LSSR VS ministro gen.-mjr. Kapralovo 1950m. rugpjūčio mėn. patvirtintas 4 ŠD štabų ir padalinių dislokacijos planas

TVIRTINU:
Lietuvos SSR Valstybės saugumo Ministras    Visiškai slaptai
generolas majoras (pas.) Kapralov 1950m. rugpjūčio...d.

SSRS MGB VK 4 ŠD štabų ir padalinių dislokavimo
PLANAS

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Dalinio viršininko pareigos, laipsnis, pavardė

Dislokavimo

vieta

Karių

skaičius

sąraše/

esantis

Kokius rajonus aptarnauja

1.

Divizijos štabas, OARP, OSV, ligoninė, OSR, Komendanto būrys, divizijos ansamblis, divizijos seržantų m-la

Divizijos vadas, gen.-mjr. Vetrovas

Vilnius

398/368

Vilniaus srities 18 rajonų, Kauno srities 20 rajonų

1.

Pulko štabas, specpadalinys, 1 ŠB štabas, 1 ir 3 ŠK

34 šaulių pulką?

Pulko vadas pik. Varoninas

Alytus

468/368

Alytaus, Veisiejų, Lazdijų, Simno - Kauno sr., Varėnos, Daugų, Valkininkų, Eišiškių-

2.

2ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Šilko

Simnas

71/55

Simnas

3.

2 ŠB štabas ir 6 ŠK

Batai, vadas mjr. Kovalenka

Lazdijai

119/96

Lazdijų, Veisiejų

4.

4 ŠK (be vieno būrio)

Kuopos vadas vyr. Itn. Bondarenka

Veisiejai

50/40

Veisiejų

 

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Dalinio viršininko pareigos, laipsnis, pavardė

Dislokavimo

vieta

Karių

skaičius

sąraše/

esantis

Kokius rajonus aptarnauja

5.

4 ŠK 1 būrys

Būrio vadas j. Itn. Šemiakinas

Leipūnai

20/13

Veisiejų

6.

5ŠK

Kuopos vadas Ivanovas

Seirijai

69/52

Lazdijų

7.

3 ŠB štabas, 9 ŠK

Bataliono vadas kpt. Goluška

Varėna

117/83

Varėnos, Daugų, Eišiškių, Druskininkų

8.

7 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Jermolenka

 

68/51

Daugų

9.

8 ŠK (be vieno būrio)

Kuopos vadas vyr. Itn. Drankovas

Merkinė

55/41

Druskininkų

10.

8 ŠK 3 būrys

Būrio vadas Itn. Markovas

261 šaulių pulkas

Druskininkai

21/15

Druskininkų

1.

Pulko štabas, specdalinys 1 ŠB (be vieno būrio), 2 ŠB (be 7 ŠK)

Pulko vadas pik. Zakurdajevas

Vilnius

984/694

Vilniaus, Vievio, Ignalinos, Nemenčinės, N.Vilnios, Pabradės, Trakų, Širvintų, Švenčionių, Švenčionėlių, Šalčininkų ir vyriausybės pastatų apsauga

2.

3 ŠK 3 būrys

Būrio vadas Itn. Grickovas

Palanga

34/34

Saugo vyriausybinį kurortą

3.

7 ŠK

Kuopos vadas kpt. Makiejevas

298 šaulių pulkas

Švenčionys

82/75

Švenčionių, Švenčionėlių, Ignalinos

1.

Pulko štabas, specpadalinys ir 5 ŠK

Pulko vadas pplk. Gagarkinas

Kaunas

334/278

Molėtų, Siesikų, Ukmergės-Vilniaus sr., Viliamp. Vilkijos, Žiežmarių, Jonavos, Panemunės, Kėdainių, Kaišiadorių - Kauno sr.

2.

1 ŠB štabas, 2 ŠK

Bataliono vadas kpt. Karpianovas

Ukmergė

109/94

Ukmergės, Siesikų, Molėtų

3.

1 ŠK

Kuopos vadas Manejevas

Siesikai

64/57

Ukmergės

4.

3 ŠK

Kuopos vadas Bogdanovas

Molėtai

71/56

Molėtų

5.

2 ŠB štabas, 6 ŠK

Bataliono vadas mjr, Derganovas

Kėdainiai

112/105

Kėdainių, Vilkijos

6.

4 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Zeninas

Vilkija

64/55

Vilkijos

7.

3 ŠB štabas, 9 ŠK

Bataliono vadas kpt. Pelevinas

Panemunė

118/98

Panemun., Vilijamp., Kaišiad., Jonavos, Žiežmarių

8.

7 ŠK

Kuopos vadas Popovas

Garliava

80/68

Panem., Žiežmarių

9.

8 ŠK

Kuopos vadas Itn. Kukuliancevas

35.3Jauiiu pulkas

Lekėčiai

70/63

Panemunės

1.

Pulko štabas, specdaliniai, 5 ŠK

Pulko vadas pplk. Baranovas

Marijampolė

316/265

Vilkaviškio, Jiezno, K.Rūdos, Kalvarijos, Kybartų, Marijampolės, Naumiesčio, Prienų, Šakių - Kauno sr.

 

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Dalinio viršininko Dislokavimo pareigos, laipsnis, vieta pavardė

Karių

skaičius

sąraše/

esantis

Kokius rajonus aptarnauja

2.

t ŠB štabas, 1 ir2ŠK

Bataliono vadas kpt. Prienai Kripakas

185/147

Prienų, Jiezno

3.

3 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Birštonas Kaliničenka

80/68

Jiezno ir kurorto apsauga Kalvarijos, Marijampolės,

4.

2 ŠB štabas ir 4 ŠK

Bataliono vadas kpt. Kalvarija Pridorožnis

115/92

K.Rūdos

5.

6 ŠK

Kuopos vadas Itn. K.Rūda Smirnovas

70/54

K.Rūdos

6.

3 ŠB štabas ir 8 ŠK

Bataliono vadas mjr. Šakiai Zujevas

127/107

Šakių, Naumiesčio, Vilkaviškio, Kybartų

7.

7 ŠK

Kuopos vadas Itn. Griškabūdis Bolikovas

66/55

Naumiesčio

8.

9 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Vikaviškis Kuvšinovas

68/57

Vilkaviškio. Kybartų

 

1950m. rugpjūčio 12d.

L.e. divizijos vado pareigas gen.-mjr. (pas.) Pankin
Divizijos štabo viršininkas pulkininkas (pas.) Klimov

Tikra: Lietuvos SSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus viršininkas pulkininkas
(pas.) Čachava

1950m. rugpjūčio...d.

TVIRTINU:
Lietuvos SSR Valstybės saugumo Ministras                         Visiškai slaptai
generolas-majoras (pas.) Kapralov
1950m. rugpjūčio...d.

SSRS MGB VK 2 ŠD štabų ir padalinių dislokavimo, įvedus naują Lietuvos SSR teritorinį paskirstymą PLANAS

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Dalinio viršininko pareigos, laipsnis, pavardė

Dislokavimo

vieta

Karių

skaičius

sąraše/

esantis

Kokius rajonus aptarnauja

1.

Divizijos štabas, specdaliniai, 25 ŠP 5 ŠK

Divizijos vadas pik. Mazanašvilis

Šiauliai

312/265

 

2.

Divizijos seržantų mokykla

Mokyklos viršininkas mjr. Gribanovas

Šiauliai

228/221

 

1.

25 ŠP štabas, specpadaliniai, 3 ŠB štabas, specpadaliniai,

7 ŠK

25 šaulių pulkas

Pulko vadas pplk. Gavrikovas

Panevėžys

390/327

Panevėžio, Šeduvos

 

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Dalinio viršininko pareigos, laipsnis, pavardė

Dislokavimo

vieta

Karių

skaičius

sąraše/

esantis

Kokius rajonus aptarnauja

2.

1 ŠB štabas, specpadaliniai, 1 ir 2 ŠK

Bataliono vadas kpt. Polovnikovas

Šiauliai

Ginkūnai

168/140

Šiaulių, Kuršėnų, Radviliškio

3.

3ŠK

Kuopos vadas kpt. Dmitriejevas

Kelmė

68/56

Kelmės, Užvenčio Tytuvėnų

4.

2 ŠB štabas, specpadaliniai, 4 ŠK

Bataliono vadas kpt. Sidoričius

Joniškis

134/118

Joniškio, Linkuvos

5.

6 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Trušas

Žagarė

71/61

Žagarės, Akmenės

6.

8 ŠK

Kuopos vadas kpt. Teninas

Ramygala

68/56

Ramygalos

7.

9 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Morozas

Dotnuva

70/57

Dotnuvos

32 šauliu pulkas

1.

32 šaulių pulko štabas, specpadaliniai, 8 ŠK

Pulko vadas pplk. Piatakovas

Klaipėda

315/227

Klaipėdos

2.

1 ŠB štabas, specpadaliniai, 1 ŠK

Batai, vadas mjr. Šaburovas

Kretinga

119/104

Kretingos. Salantų

3.

2 ŠK

Kuopos vadas Itn. Smetaninas

Priekulė

63/51

Priekulės

4.

3ŠK

Kuopos vadas kpt. Trapezovas

Skuodas

68/58

Skuodo

5.

2 ŠB štabas, specpadaliniai, 4ŠK

Batai, vadas kpt. Igoninas

Plungė

115/101

Plungės

6.

5 ŠK

Kuopos vadas kpt. Šatochinas

Seda

56/42

Sedos, Mažeikių

7.

6 ŠK

Kuopos vadas Itn. Ostroginas

Rietavas

77/59

Rietavo

8.

3 ŠB štabas, specpadaliniai, 9 ŠK 1 būrys

Batai, vadas pplk. Ručkinas

Telšiai

71/67

Telšių

9.

9 ŠK (be vieno būrio)

Kuopos vadas vyr. Itn. Bolotinas

Varniai

59/49

Varnių

10.

7ŠK

Kuopos vadas kpt. Jarovojus

Kaliningra

das

60/48

 

137 šaulių pulkas

1.

137 ŠP štabas, specpadaliniai, 3 ŠK

Pulko vadas pik. Arčegovas

Utena

333/305

 

2.

1 ŠB štabas, specpadaliniai, 1 ŠK

Bataliono vadas mjr. Afanasjevas

Utena

116/104

Utenos

3.

2 ŠK

Kuopos vadas kpt. Nepacharevas

Kavarskas

54/50

Dūkšto, Kavarsko

4.

2 ŠB štabas, specpadaliniai, 4 ŠK

Batai, vadas kpt. Popovas

Kupiškis

131/106

Kupiškio, Vabalninko

5.

5ŠK

Kuopos vadas kpt. Tankutas

Biržai

63/45

Biržų, Pasvalio,

6.

6 ŠK

Kuopos vadas kpt. Kundalas

Joniškėlis

74/54

Joniškėlio, Pakruojo

7.

3 ŠB štabas, specpadaliniai, 8 ŠK

Batai, vadas kpt. Jurčenka

Anykščiai

121/106

Anykščių, Kavarsko, Troškūnų

8.

7 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Demjanenka

Dusetos

68/47

Dusetų

9.

9 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Kulaginas

Rokiškis

75/62

Rokiškio, Obelių, Pandėlio

 

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Dalinio viršininko Dislokavimo pareigos, laipsnis, vieta pavardė

Karių

skaičius

sąraše/

esantis

Kokius rajonus aptarnauja

 

 

273 šauliu pulkas

 

 

1.

Pulko štabas, specpadaliniai t batai, štabas ir 3 ŠK

Pulko vadas pplk. Tauragė Tugarovas

384/338

Tauragės

2.

1 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Skaudvilė Korijakovas

62/46

Skaudvilės

3.

2 ŠK

Kuopos vadas kpt. Lauksargiai Gatyšskis

67/53

Tauragės

4.

2 bataliono štabas, specdaliniai,6 ŠK

Bataliono vadas kpt. Raseiniai Šulga

118/97

Raseinių

5.

4 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Jurbarkas Sergejevas

64/46

Jurbarko

6.

5 ŠK

Kuopos vadas kpt. Ariogala Seveljevas

62/49

Ariogalos

7.

3 ŠB štabas, specdaliniai, 9 ŠK

Batai, vadas mjr. Šilalė Gavrikovas

120/103

Šilalės

8.

7 ŠK

Kuopos vadas kpt. Kvėdarna Zininas

65/50

Kvėdarnos valse.

9.

8 ŠK

Kuopos vadas vyr. Itn. Šilutė Boboška

61/46

Šilutės

SSRS MGB VK 2 ŠD vadas pulkininkas (pas.) Mazanašvili L.e. divizijos štabo viršininko pareigas pplk. (pas.) Garbatovski Tikra: Lietuvos SSR 2N Valdybos 2 skyriaus viršininkas plkn. (pas.) Čachava

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.290-297. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

22. 2-os šaulių divizijos vado plk. Mazanašvilio 1950 08 15 parengta operatyvinė suvestinė LSSR VS ministrui gen.-mjr. Kapralovui

LIETUVOS SSR VALSTYBĖS SAUGUMO MINISTRUI
Generolui-majorui drg. KAPRALOVUI

50 08 15 dienos OPERATYVINĖ SUVESTINĖ

Kovoje su banditais dalyvavo:

25 pulkas    -    126 žm.

32 pulkas    -    408 žm.

137 pulkas    -    239 žm.

273 pulkas    -    420 žm.

Iš viso divizijoje -    1193 žmonės

13 (?) pulko nukauti 2 banditai

Trofėjai: šautuvas -    1,

automatas    -    1,

pistoletas    -    1.

50.08.13d., 6.00, 137 p 7 k 12 žmonių RPG, vadovaujama kuopos vado pav. politiniams reikalams vyr. Itn. Skliarovo, dalyvaujant MGB Anykščių raj. skyriaus viršin. pplk. Tuajevui ir MGB atstovui mjr. Kolesnikovui, realizuodami MGB Anykščių raj. skyriaus duomenis, mūriniame Zanaviesų (?) kaimo pastate, 40-80 km (?) į P-V nuo Anykščių, palėpėje aptikti ir nušauti du Žvalgo gaujos banditai, tarp jų gaujos vadeiva.

Trofėjai: Šautuvas -    1,

Automatas    -    1,

Pistoletas    -    1.

Mūsų nuostoliai: mūšyje mirtinai sužeistas 137 p kuopos vado pav. vyr. Itn. Skliarovas A.D., lengvai sužeistas serž. Simonovas N.S., nušautas Kavarsko MGB raj. skyriaus vyr. operįgaliotinis vyr. Itn. Fedorovas ir sužeistas MGB atstovas mjr. Kolesnikovas. Į kautynių vietą išvyko mano pavad. plk. Širinskis, jis ir vykdo tyrimą.

2 Šiaulių divizijos vadas
pulkininkas (pas.) Mazanašvili

Perdavė
Priėmė (pas.) Soldatenko

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.305. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

23. Plk. Babincevo ir plk. Klimovo 1950 11 3 parengta operatyvinė suvestinė LSSR VS ministrui gen.-mjr. Kapralovui

LIETUVOS TSR VALSTYBĖS SAUGUMO MINISTRUI
Generolui-majorui draugui KAPRALOVUI
SSRS MGB 4 ŠD ŠTABO OPERATYVINĖ SUVESTINĖ NR.00307
Vilnius, Didžioji - 23, 50 11 3d., 11.00, Žemėlapis - 200.000 - 42 m

Pagal duomenis, gautus 50 11 2d. iki 24.00 298 p

Priedangos grupė - 1 šk 6 žmonės, vadovaujami skyriaus vado j. serž. Čerezovo, pridengdami MGB Ukmergės raj. skyriaus viršininko pav. vyr. Itn. Kostiną ir operįgaliotinj Itn. Melniką, 50 11 1 dieną 23.00 blokavo vieną Kuranų (?) kaimo vienkiemį, 6 km į Š nuo Ukmergės.

Kai Itn. Melnikas ir j. serž. Čerezovas artėjo prie namo, pirmasis iš jų pastebėjo iš namo išeinančius 3 banditus. Todėl, kad Itn. Melnikas buvo apginkluotas svetimu mauzeriu, iš kurio šaudyti negalėjo, sušuko "ugnis!", o pats pradėjo bėgti nuo vienkiemio.

J. serž. Čerezovas banditų nematė ir šaudyti nepradėjo. Banditai ėmė bėgti į priešingą nuo Itn. Melniko pusę, apsuptyje stovėjusio eil. Kudriavcevo kryptimi, kuris tuo metu stovėjo ir dėl nežinomos priežasties į banditus nešaudė. Banditai, mirtinai sužeidę eil. Kudriavcevą, dingo.

Banditų paieškai papildomai nusiųsta 12 žmonių RPG, su dviem paieškų šunimis, vadovaujama kuopos vado vyr. Itn. Popovo.

Tyrimą atlieka pulko vado pav. pplk. Blatnyjus.

/.../

SSRS MGB 4 VK ŠD vadas
pulkininkas (pas.) Babincev 
Divizijos štabo viršininkas 
pulkininkas (pas.) Klimov

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.313. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

24.1 skyriaus viršininko padėjėjo Volkovo 1951 m. sausio 12d. veiksmų išvada apie 2 partizanų pabėgimą

TVIRTINU:
MGB VK 4 ŠD
vadas pulkininkas 
(pas.) Babincev 
1951m. sausio 12d. 
Visiškai slaptai 
Egz. Nr.3

IŠVADA

apie nenubaustų dviejų banditų ištrūkimą iš
353 ŠP 6 ŠK sekreto, vadovaujamo skyriaus
vado j. serž. Beličenkos, įvykusio miške /8050/, 15 km 
į Š-V nuo K.Rūdos, 50 12 20

Išnagrinėjęs išvadą, kurią patvirtino l.e. pulko vado pareigas mjr. Buranas, nustačiau:

50 12 17 dieną, 14.00, pagal MGB K.Rūdos raj. skyriaus duomenis, kariuomenės grupė - 23 žmonės, vadovaujami 6 šk vado pavad. politiniams reikalams Itn. Jefimovo, kartu su MGB K.Rūdos raj. skyriaus operatyvininkų grupe, vadovaujama MGB Kauno sr. Valdybos 2-N skyriaus poskyrio viršininko kpt. Dušanskio, miško masyve/8050/aptiko, o po to suardė tuščią bunkerį, kuriame slėpdavosi Tauro apygardos vadas, slapyvardžiu Saidokas su savo adjutantu.

Sugriovus bunkerį, operatyvinė grupė kartu su Itn. Jefimovu nutarė šalia bunkerio palikti sekretą su užduotimi: prie bunkerio atvykus nežinomiems arba banditams, paimti gyvus, pasipriešinus ginklu - likviduoti. Sekrete būti tris paras, periodiškai keičiant sudėtį.

50 12 17 dieną, 16.00, numatytoje vietoje Itn. Jefimovas paliko 6 žmonių sekretą, vadovaujamą būrio vado Itn. Filipovo, kuriam konkrečiai vietovėje nurodė užduotį ir parodė sekreto išdėstymo tvarką: vienai sekreto grupei likti eglyne, 25 m nuo bunkerio, o antrai grupei - aukštumos šlaite, 30 m į Š nuo bunkerio. Kitus karius, davus sekretui užduotį, Itn. Jefimovas nuvedė į dislokavimosi vietą K.Rūdoje.

50 12 17 dieną, 20.30, paliktam prie bunkerio sekretui pakeisti ir vykdyti tas pačias užduotis buvo nusiųsta tokio pat dydžio grupė, vadovaujama skyriaus vado serž. Belousovo, kuri, ten buvusi iki 50 12 19 dienos, 8.00, ir nieko nepasiekusi, buvo pakeista sekretu, kuriam vadovavo serž. Kločkovas.

50 12 20 dieną, 8.00, serž. Kločkovo sekretas buvo pakeistas 6 žmonių grupe, kuriai vadovavo skyriaus vadas serž. Beličenka. Jai užduotis pateikė likęs kuopos vadu jo pavad. politiniams reikalams Itn, Jefimovas. Pastarasis šios grupės sekreto tarnybai uždavinį pateikė nekonkretų, karių neinstruktavo, tiktai j. serž. Beličenkai nurodė, kaip pakeisti tarnaujantį sekretą, kaip išsidėstyti dviem grupėmis vietose, nurodytose keičiamo sekreto vyresniojo, kuris kartu nurodys, kaip organizuoti vietovės stebėjimą. Banditų paėmimo ar likvidavimo užduotis buvo panaši kaip ir pirmam sekretui.

Pakeitęs sekretą, j. serž. Beličenka, užuot išsidėstęs dviem grupėmis su atitinkamu taktiniu kėslu, neįvykdė Itn. Jefimovo nurodymų ir liko viena grupe 50 m nuo bunkerio, nepateikęs konkrečių užduočių kiekvienam kareiviui, kaip paimti nepažįstamus ar likviduoti banditus.

11.30 kulkosvaidininkas eil. Spornovas pastebėjo prie bunkerio miško keliu einančius du vyrus ir pranešė būrio vyresniajam. Pastarasis davė sekretui nurodymą - būti pasirengusiems persekioti, nesiėmęs jokių priemonių jiems paimti.

Nežinomieji, nepriėję 15 m iki bunkerio, pamatę, kad jis sugriautas, sustojo, o po to pradėjo eiti atgal. J. serž. Beličenka, nesiėmęs priemonių apsupti ir paimti nežinomuosius, sušuko: "Stok! Rankas aukštyn!”, po to nežinomieji pradėjo bėgti. Tačiau ir po to j. serž. Beličenka, nesiimdamas ryžtingų veiksmų sulaikymui, kad perspėtų nubėgančius, pradėjo šaudyti į viršų iš automato.

Ir tik tada, kai nežinomieji, pasirodę esą banditai, dingo tankiam brūzgyne, j. serž. Beličenka organizavo neryžtingą jų persekiojimą dviem grupėmis (žr. schemą).

Persekiojant 50 m nuo sugriauto bunkerio buvo rastas maišas su skalbiniais. Persekiojo tik apie 1 km, po to sekretas grįžo į tarnybos vietą, o po to

13.00    atvyko į K.Rūdą /7050/, iš kur sekreto vyresnysis telefonu pranešė tuo metu iš tarnybos atvykusiam kuopos vadui Itn.. Smirnovui. Pastarasis kartu su MGB K.Rūdos raj. skyriaus viršininku ir 20 karių grupe bei paieškų šunimi

14.00    atvyko į sekreto tarnybos vietą ir organizavo dingusiųjų, kaip vėliau paaiškėjo, dviejų banditų vadeivų, paieškas.

Ieškoma buvo iki 50 12 21 dienos, be rezultatų.

IŠVADA

Nenubausti du banditai nuo sekreto ištrūko, nes:

1.    Buvo netinkamai išdėstytas sekretas ir j. serž. Beličenka neturėjo veiksmų plano paimant ar likviduojant prie bunkerio artėjusius nežinomuosius arba banditus.

Pati sekreto vieta buvo apskaičiuota tik pasyviam veikimui, be kokių nors taktinių planų objektą apsupti, paimti ir likviduoti.

2.    Per anksti sušukta "stok!’’ ir iššauti perspėjantys sekreto vyresniojo šūviai, kartu nesiimant viso sekreto veiksmų banditų sulaikymui.

3.    Neapgalvoti kariuomenės grupės vyresniojo Itn. Jefimovo sprendimai, kai buvo pastatytas negausus sekretas, vadovaujamas seržanto, kai tuo tarpu pagal vietovę sekretas turėjo būti gausesnis, o turint galvoje objekto reikšmingumą, sekretui turėjo vadovauti patyręs karininkas. Visa tai įvyko todėl, kad trūksta pulko ir 2 šb štabų kontrolės operatyvinei-tarnybinei veiklai, kadangi nei bataliono, nei pulko štabai apie pastatytą sekretą prie aptikto Tauro apygardos vado bunkerio nežinojo.

4.    Nuo vadovavimo sekretų keitimui nusišalino kuopos vadu likęs Itn. Jefimovas ir tik formaliai instruktavo, pateikdamas sekretui užduotis.

Praktiškai iš garnizono siunčiamiems sekretams ir j. serž. Beličenkos instruktažo nebuvo.

Be to, būtina pastebėti, kad, pagal operatyvininkų nurodymus, per anksti sugriautas bunkeris nepadėjo sėkmingai įvykdyti užduotis - paimti arba likviduoti prie jo besiartinančius banditus, o tik apsunkino.

MANAU:

1.    Už kuopos vado pavad. Itn. Jefimovo nurodymų įsikurti sekrete dviem grupėmis nevykdymą, neapgalvotus veiksmus paimant objektą, parodytą neryžtingumą, taip pat per anksti sušukus ir pradėjus perspėjant šaudyti, kartu nesiimant priemonių nežinomųjų sulaikymui, 353 ŠP 6 ŠK j. serž. Beličenką nubausti divizijos vadui.

2.    Už nusišalinimą nuo sekretų pakaitos vadovavimo, praktiškai nenurodant sekreto veiksmų vietovėje arba dėžėje su smėliu paimant arba likviduojant banditus, 6 šk vado pavad. politiniams reikalams Itn. Jefimovą nubausti pulko vadui.

3.    Pareikalauti iš 2/353 ŠP vado kpt. Pridornovo pagerinti smulkių tarnybinių būrių parengimo kontrolę.

4.    Nurodyti 353 ŠP vadui pplk. Baranovui silpną pulko štabo kontrolę organizuojant operatyvinę-tarnybinę veiklą padaliniuose.

5.    Pareikalauti iš visų kariuomenės būrių vyresniųjų, suradus bunkerius, prie kurių operatyviniais ar kitais motyvais reikia palikti tarnybinį būrį, tų bunkerių negriauti iki būrio tarnybos pabaigos.

6.    Dėl to, kad vyresnieji operatyviniai darbuotojai: MGB Kauno sr. Valdybos 2-N skyriaus poskyrio viršininkas kpt. Dušanskis ir MGB K.Rūdos raj. skyriaus viršininkas kpt. Šlandakovas neįvertino sekreto užduočių svarbos ir į sekretą nepaskyrė operatyvinio darbuotojo, taip pat dėl to, kad jų sprendimu per anksti buvo sugriautas bunkeris, šią išvadą pateikti Lietuvos SSR Valstybės saugumo Ministrui išnagrinėti.

Išvadą padauginti ir išsiuntinėti į divizijos dalis susipažinti seržantams ir karininkams.

I skyriaus viršininko
padėjėjas mjr. (pas.) Volkov

1950m. sausio 12d.    

Priedas: schema

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/92. L.399-402. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

25. Plk. Doncovo ir pplk. Ploksino 1950m. liepos 3d. raštas LSSR MGB 2-N valdybos viršininkui plk. Počkajui apie nesėkmingus operatyvinius-kovinius veiksmus, likviduojant partizanus

50m. liepos 3d.
Nr.2/N/
Maskva
Litera "A"
Lietuvos SSR MGB 2-N Valdybos viršininkui
pulkininkui
drg. POČKAJUI
Vilnius

Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai, vykdant operacijas pagal agentūros duomenis, gaujos išvengia čekistinių-karinių būrių ir liaudies gynėjų grupių smūgių.

Liepos 15-ą Anykščių MGB valsč, skyrius, pagal agento Vengrinio duomenis, vykdė liaudies gynėjų jėgomis operaciją, siekiant likviduoti Vairo gaują. Iš aptiktų 4 ginkluotų banditų vienas nukautas, kiti dingo.

Liepos 16-ą Joniškio MGB apskr. skyriaus čekistinė-kariuomenės grupė aptiko tris banditus. Susišaudyme vienas banditas nušautas, du pasitraukė.

Telšių ir Plungės rajonuose, realizuojant 2-N Valdybos agento Gaudiešiaus duomenis, iš po čekistinio-kariuomenės smūgio nenubausti pasitraukė 28 banditai.

Pažymėdami nurodytus atvejus kaip rimtų trūkumų rezultatą likviduojant gaujas, prašome imtis būtinų priemonių joms pašalinti.

Tarp kitko, prašome atkreipti rimtą dėmesį į čekistinių-kariuomenės grupių instruktažo kokybės pagerinimą, siunčiant grupes likviduoti ginkluotų gaujų, skiriant būrių vyresniaisiais labiausiai patyrusius čekistus.

Plačiau skleisti sėkmingai įvykdytų čekistinių-kariuomenės operacijų patirtį, ją apibendrinti ir supažindinti su ja operatyvinius darbuotojus, kurių darbas susijęs su nacionalistinio ginkluoto pogrindžio gaujų agentūriniu apdorojimu.

Parengiant čekistines-operatyvines banditinių grupių likvidavimo priemones, detaliau apgalvoti, kaip užšifruoti agentūrą ir kokia tvarka iš gaujų ją išvesti.

Apie Jūsų priimtas priemones prašome mus informuoti. Kartu nurodykite, kas padaryta asmenims, kaltiems sužlugdžius operacijas Telšių ir Plungės apskrityse (V/Nr. S/930, 1950.V.15.)

SSRS MGB 2 Vyr. Vald. 2-N skyriaus viršininko
pavad. pulkininkas (pas.) Doncov 
SSRS MGB 2 Vyr. Vald. 2-N skyriaus 2 poskyrio 
viršininko pavad. papulkininkis (pas.) Plaskin

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/89. L.1-2. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

26. LSSR MGB 2-N valdybos viršininko plk. Počkajaus 1950m. rugpjūčio 2d. raštas plk. Poncovui, atsakant į 1950 07 3 raštą Nr.2 /N/ 54076 apie nepavykusių operacijų kaltininkų nuobaudas

SSRS MGB antros vyriausios valdybos 2-N skyriaus
viršininko pavad. pulkininkui drg. Doncovui 
Maskva

Atsakant į 50 07 3d. Nr.2 /n/ 54076

1950m. liepos 15d. Anykščių valsčiaus poskyrio, Anykščių MGB apskr. skyriaus leitenantas Dilys su 7 liaudies gynėjais dirbo kaip RPG, priimdami agentūrą. Priimdamas informatorę si.Vengrienę, Dilys gavo pranešimą, kad miško masyve, esančiame prie Vociškių kaimo, buvo pastebėta grupė ban-ditų, ir nutarė patikrinti miško masyvą savo grupės pajėgomis iki sutemstant.

Apytikriai 22.00 operatyvinė grupė, įeidama į mišką, buvo banditų apšaudyta, susišaudyme vienas banditas nušautas, o keturi, pasinaudodami mišku ir sutemomis, metę ginklus ir asmeninius daiktus, nenubausti pasitraukė.

Nušautas banditas pasirodė esąs Varnas (?) - Mogyla Vytautas, Juozo, g.1924m„ banditų grupės vadeiva, Šiaurės -Rytų srities įgaliotinis ryšiams.

Nemokšiški veiksmai ir banditų paleidimas nenubaudus operįgaliotiniui Diliui nurodyti.

MGB Joniškio apskr. skyrius Jūros gaujos paieškoms liepos 11d. sudarė operatyvinę-kariuomenės grupę iš 9 kareivių, kuriai vadovavo būrio vadas Itn. Bydrinas ir MGB apskr. skyriaus vyr. operįgaliotinis vyr. Itn. Volkovas, jų palydovu buvo iš gaujos išėjęs agentas Jurgėla.

Operatyvinės-kariuomenės grupės užduotis buvo ieškoti Jūros gaujos dalyvių numatytose jų lankymosi vietose, kadangi Jurgėla tokias vietas iš anksčiau žinojo.

Liepos 16-os naktį kariuomenės grupė įėjo į Obelynės mišką, kuriame ties banditų keliais pastatė dvi pasalas.

Antrą valandą nakties viena iš pasalų pastebėjo einant tris nežinomus asmenis. Pasalos vyresnysis serž. Lunikas pradėjo nežinomuosius stebėti, o šie, nepriėję pasalos 80-100 metrų, pasuko į šoną miško gilumos link. Stebintis kulkosvaidininkas, bijodamas pamesti iš akiračio banditus, paleido ugnį, vieną banditą nukovė, o du, naudodamiesi tamsa, dingo miške.

Persekiojant rezultatų nepasiekta.

Kariuomenės vadui Itn. Vidrinui, kuris vadovavo grupei, 25 ŠP vadas nurodė padarytas klaidas, ir šis sprendimas paskelbtas divizijos karininkams.

1950m. balandžio 4-6 dienomis, turint Liet. SSR MGB 2-N Vaidybos agentų duomenis, buvo vykdoma operacija Telšių ir Plungės apskrityse. Buvo apsuptas miškas, kuriame buvo stovykla, o ten slėpėsi per 30 banditų.

Nemokšiškų kareivių ir jiems vadovavusių karininkų veiksmų rezultatas -buvo nukauti tik 2 banditai, o kiti pasitraukė.

Buvo atliktas operacijos sužlugdymo tyrimas ir informuotas SSRS MGB VK Vyriausios Valdybos viršininkas gen.-ltn. drg. Burmakas, kuris nurodė 32 ŠP vadui Piatakovui padarytas klaidas ir pareikalavo, kad būtų pagerinta operatyvinė-tarnybinė veikla.

Pulko vadas nubaudė kulkosvaidininką, kuris dėl kulkosvaidžio sugedimo leido gaujai pasislėpti.

Kiekvieną kartą, sužlugus karinei-čekistinei operacijai, taip pat paleidus banditus, vykdomas tyrimas ir kaltieji nubaudžiami.

Norint pagerinti čekistinių-kariuomenės operacijų kokybę, 1950m. gegužės 6-ą išleista speciali direktyva Nr.63, įpareigojanti organų ir kariuomenės vadovybę tiesiogiai dalyvauti instruktuojant ir vykdant operatyvines-karines operacijas siekiant likviduoti gaujas.

Šiuo metu, norint pasikeisti patirtimi, rengiama instrukcija apie kariuomenės ir liaudies gynėjų gerai įvykdytas čekistines-karines operacijas.

Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos viršininkas
pulkininkas (pas.) Počkaj

1950m. rugpjūčio 2d.
Nr.3/2/2451
Vilnius

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/89. L.3-5. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

27. LSSR MGB 2-N valdybos viršininko pavad. plk. Župikovo 
1950m. rugpjūčio 3d. raštas Kauno sr.
MGB valdybos virš. pavad. Lapinui apie
Raseinių apskr. įvykdytą operaciją

pt-2
Visiškai slaptai
MGB Kauno sr. Valdybos viršininko pavad.
pulkininkui drg. Lapinui

Kaunas

1950m. liepos 10 dieną Raseinių apskr. skyriaus Žaiginio valsč, poskyrio liaudies gynėjų grupė Šaukotu kaimo rajone, ties Radviliškio apskr. Grinkiškio valsč, sandūra, įvykdė operaciją, kurios rezultatas - nukauti du banditai.

Norėdami šią operaciją įtraukti į teigiamai įvykdytų operacijų apžvalgą, prašau skubiai į Liet. SSR MGB 2-N Valdybą pristatyti detalų pranešimą, kuriame nurodykite:

a)    kokių duomenų pagrindu buvo vykdoma ši operacija ir kaip operatyviai šie duomenys buvo panaudoti,

b)    kas parengė operacijos planą, kas jį vykdė ir kaip instruktavo būrį,

c)    kokiu būdu ir kaip buvo pristatyta kariuomenė į operacijos vietą,

d)    kaip ir kada buvo susirenkama operacijos vykdymui,

e)    kaip vyko operacija (smulkiai aprašyti nuo mūšio pradžios iki pabaigos),

f)    kas gerai veikė, kas blogai ir kodėl,

g)    kaip operacijos momentu vadovavo operatyvinis darbuotojas ir kariuomenės vadas.

Prie pranešimo pridėkite įvykdytos opercijos plano kopiją.

Kadangi apžvalga sudaroma SSRS MGB, prašau pranešimą skubiau atsiųsti.

Liet. SSR MGB 2-N valdybos viršininko pavad.
pulkininkas (pas.) Župikov

1950m. rugpjūčio 3d.
Nr.3/2/2458 vykd. Černovas

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/89. L.6. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)

28. MGB Jurbarko rajono 2-N skyriaus virš. pavad. mjr. Demidenkos 1950 07 5 paaiškinamasis raštas plk. Počkajui apie nepavykusią karinę operaciją Tauragės apskr.

Liet. SSR MGB 2"N" Valdybos viršininkui
pulkininkui
drg. Počkajui

Paaiškinamasis raštas

Apie operatyvinės-kariuomenės operacijos sužlugimą 1950m. gegužės 14-ą Tauragės apskr. Tauragės valsč. Plynojos(?) II kaimo apylinkėse, kur buvo paleisti du banditai, pateikiu tokį paaiškinimą.

1950m. gegužės 15 naktį aš, būdamas operatyvinės-kariuomenės 10 žmonių grupėje, išėjau į Tauragės apskr. Tauragės valsč. Plynojos (?) II kaimo apylinkes, turėdamas tikslą įrengti pasalą prie banditų Eimučio būrio ryšininko Jurgio Dulaičio sodybos, kur, pagal mano išvakarėse sulaikyto Eimučio gaujos dalyvio Broniaus Mockaičio duomenis, nuolat lankosi banditai. Kartu su opervalse, atyvine-kariuomenės grupe į pasalą buvo pasiimtas ir Bronius Mockaitis. Atvykęs į pasalos vietą baigiantis 1950m. gegužės 15 dienai, aš su grupe įrengiau pasalą miško pakraštyje, visą parą stebėdamas vietovę ir banditų ryšininko Jurgio Dulaičio sodybą, taip išbuvau iki gegužės 17-os, laukdamas banditų atėjimo. Visą šį laiką buvo jaučiamas daugelio kareivių nepasitikėjimas šia operacija, būtent - eilinis Zolotoriovas ir kiti sakė, kad be reikalo esame pasaloje, kad banditai čia nevaikšto, kad tik veltui čia reikia vargti, šalti, kad suimtasis Bronius Mockaitis meluoja ir dar kitaip kalbėjo. Dargi buvo atvejų, kad kai kurie iš gegutės kukavimo spėliojo, kiek dar reikės pasaloje būti. Pasirodžius tokioms nuotaikoms ir nepasitenkinimams, visą laiką teko kovoti ir nuolat daryti pastabas pačiam ar per kariuomenės grupės vyresnįjį serž. Komarovą, reikalaujant iš kareivių, kad jie tarnautų. 1950m. gegužės 18-os naktį, pasikeitus orams ir sustiprėjus šalčiui, aš nutariau su grupe pereiti į tuščią buvusio bandito Jono Mockevičiaus ūkį, kuris buvo miško pakraštyje ir pro kurį, pagal duomenis, banditai visada praeidavo, eidami pas ryšininką Jurgį Dulaitį, kai išeidavo iš miško. Tas ūkis buvo pusiau sugriautas, be langų ir durų. Kad paslėptume grupę ir nebūtume aptikti banditų ryšininko Dulaičio ir kitų kaimo gyventojų, aš su grupe pasilikau namo palėpėje, nuo palėpės stebėdamas aplink vietovę ir miško pakraštį.

(Toliau kalbama apie tai, kad kurį laiką vietovė nebuvo stebima. Kai vienas iš tų, kurie ją turėjo stebėti, stribas Bonys iš namo išėjo į lauką, susitiko su dviem partizanais, į kuriuos pradėjo šaudyti -vert.)

Kilus susišaudymui, nežinodami, koks reikalas, kiti pradėjo panikuoti ir be tikslo šaudyti, kareiviai griebė ginklus ir pradėjo šaudyti kas kur aklai, o aš pagalvojau, kad mūsų grupė buvo aptikta per banditų ryšininką Dulaitį, ir banditai mus apsupo ir šaudo nuo miško į namą, todėl įsakiau išmušti palėpės lentas ir šokti laukan, į namo vakarinę pusę, bet kareiviai to nepadarė, o po kurio laiko, laikinai nustojus šaudyti, kai kurie asmenys nušoko nuo palėpės į namo vidų, kur buvo liaudies gynėjas Bonys, kur nušokau ir aš, o prieš save teko nustumti kulkosvaidininką, kadangi pastarasis nesiryžo nušokti.

(.Partizanai atsišaudydami atsitraukė ir dingo. Majoras teisinasi, kad kaitas buvo kareivis Michnovičius, kuris, jei būtų stebėjęs, galėjęs, jo žodžiais, nesunkiai partizanus iš automato iššaudyti. Jis, majoras, elgęsis nepriekaištingai -vert.)

MGB Jurbarko raj. skyriaus 2"N" skyriaus viršin. pavad.
majoras (pas.) Demidenko

50.07.5

Buv.LTSR VSKA. F.3. B.41/89. L.23-28. (Originalas -mašinraštis, rusųk.)

29. LSSR MGB 2-N Valdybos 2 skyriaus virš. plk. Čechavos 1951 m. sausio 4d. pažyma apie nepavykusias karines operacijas

mo/2

Visiškai slaptai

Pažyma apie karinių operacijų sužlugimą

I..../

Š.m. spalio 7d. į Priekulės MGB raj. skyrių atėjo Stanaičių kaimo gyventojas Geležinis ir pranešė, kad Jono Radavičiaus name yra 4 banditai su vadeiva Greiviu. Remiantis šiais duomenimis, buvo įvykdyta čekistinė-karinė operacija, kurios metu buvo nukauti du banditai, du kiti nenubausti pasitraukė, nors juos likviduoti buvo visai įmanoma. /.../

1950m. spalio 6-ą informatorius Triušis, kuris dirba MGB Žagarės raj. skyriui, pranešė, kad pas jį naktį turi ateiti 4 banditai. Norint realizuoti gautus duomenis, į informatoriaus gyvenamą vietą buvo nusiųsta 8 žmonių operatyvinė-ka-riuomenės grupė, vadovaujama j. Itn. Zelenkovo (25 ŠP, kuopos vadas Itn. Trušas).

Būdamas pasaloje, operatyvininkas papildomai priėmė informatorių, kuris patvirtino, kad jo name yra 4 banditai ir pranešė, kad jie yra apgirtę ir kad prieš rytą rengiasi išeiti.

Po to grupė blokavo sodybą ir pradėjo laukti banditų.

Rytą iš vienkiemio banditams išeinant, kariuomenės grupė į juos pradėjo šaudyti, du banditai buvo nukauti, o dviem pavyko dingti.

/.../

1950m. gruodžio 23 dieną Akmenės raj., norint likviduoti Vinkšnos gaują, čekistinės-karinės operacijos vykdymui buvo paskirta 15 kareivių kariuomenės grupė, vadovaujama vyr. Itn. Rubano (2 šd rezervas), kuri 1950m. gruodžio 24d. išsidėstė pasaloje prie aktyvios banditų rėmėjos "S" ūkio, į kurį buvo laukiama ateinant 4-6 banditų švęsti religinės Kalėdų šventės.

Keletą minučių į sodybą rinkosi ryšininkai ir rėmėjai. Po to jie davė signalą, kad ateiti nepavojinga, po to vienas ryšininkas išėjo iš namo ir nuėjo į mišką.

Tačiau todėl, kad vyr. Itn. Rubanas ir kulkosvaidininkas paleido betikslę ugnį, gaujos likvidavimo operacija sužlugo.

/.../

MGB Kupiškio raj. skyrius 1950 lapkričio 1d. ieškoti Kirvio gaujos į Zabielinės (?) kaimo apylinkes pasiuntė 12 kareivių OVG iš 127 ŠP 2 ŠB, vadovaujamų viršilos Vasiljevo ir operdarbuotojo - 2-N poskyrio viršininko pavad. kpt. Nekrasovo.

Patikrinę grupę vienkiemių, grupė naktį įsikūrė poilsio banditų rėmėjo "S" namuose.

Kpt. Nekrasovas ir viršila Vasiljevas stebėjimo apie namą neorganizavo, bet tik išstatė vieną sargybinį.

Poilsio metu, 6 vai. ryto, sargybinis eil. Ziablovas už 20 m. pastebėjo 2 į jį einančius banditus, bet niekam nepranešė.

Banditai, prie namo pastebėję sargybinį, pradėjo bėgti, į bėgančius Ziablovas tarsi bandė šaudyti, bet jam užspringo automatas. Po to Ziablovas pranešė opergrupei, kuri organizavo banditų persekiojimą, bet todėl, kad raketos neužsidegė, vietovės nepavyko apšviesti, banditai, naudodamiesi tamsa, dingo.

/.../

Vievio raj. Beitanų kaimo rinkiminę apylinkę Nr.18 dengė 4 ŠD 261 ŠP kariuomenės grupė. Būrys buvo 8 žmonių, būrio vyresnysis - Itn. Šurpač, jis ir 1 batai, partbiuro sekretorius. Pagal planą dieną turėjo būti išstatyti 2 patruliai. Tai nebuvo įvykdyta, patrulių nebuvo. Gatvėje buvo 1 sargybinis.

Poste buvęs kareivis turėjo neužtaisytą šautuvą. Sargybos vieta buvo netinkamai parinkta.

Tokio nusikalstamo ir aplaidaus elgesio rezutatas -praradus budrumą, du nežinomi nusikaltėliai teroristai priėjo prie mokyklos pastato, kur vyko apylinkės rinkiminės komisijos posėdis, ir 4 m nuo lango ir 6-7 m nuo sargybinio 3 kart šovė per langą į rinkiminės komisijos narius. Buvo nušautas obkomo atstovas, Vilniaus dailės instituto architektūros fakulteto dekanas docentas Lapšys.

Sargybinis grandinis Prošinas, matydamas ateinančius nepažįstamus, reikiamų priemonių jų sulaikymui ir likvidavimui nesiėmė. Pradėjo šautuvą užtaisyti tada, kai nusikaltėliai prie mokyklos buvo visiškai priėję. Iššovus, kai būrys išbėgo į gatvę, pastarasis nežinojo ką daryti. Pribėgo prie Prošino išsiaiškinti padėtį. Pirmas šūvis iš raketinės, norint apšviesti vietovę, neapšvietė jos todėl, kad raketos neužsidegė. Teroristai pasitraukė nenubausti. Nakties sargybinių išdėstymas buvo netinkamas, t.y. 19-ą vai., kai tuo tarpu temo 17.30 val.

/.../

1950m. lapkričio mėn. MGB Druskininkų raj. skyrius, turėdamas agentų Karklo, Molot ir kitų duomenis, vykdė operaciją, siekiant likviduoti Beržo gaują buv. Marcinkonių valsčiaus teritorijos miške. Į operaciją buvo įtraukti visi MGB raj. skyriaus liaudies gynėjai ir MGB kariuomenės 8 ŠK.

Tuo metu, kai buvo apsuptas miškas, kuriame turėjo būti ieškomi banditai, banditų ten nebuvo, bet po kelių minučių į apsuptą miško rajoną pro apsuptį praeina visa 4 banditų Beržo gauja.

Gauja įeina toje vietoje, kur stovėjo liaudies gynėjų būrio politrukas Rubenkovas ir liaudies gynėjų būrio vado pavaduotojas Naumecas. Praleidę banditus į apsupimo vidų, jie pradėjo be prisitaikymo šaudyti. Banditai atsišaudydami iš apsupimo išėjo kitoje pusėje. Išėję iš apsupimo, banditai perplaukė upę ir iš kito kranto pradėjo pokalbį su operatyviniu įgaliotiniu kpt. Nozdriako-vu, po to iš nagano kelis kartus iššovę į Nozdriakovą, ramiai pasitraukė į miško gilumą, banditų persekiojimas nebuvo organizuotas.

LSSR MGB 2-N Valdybos 2 skyriaus viršininkas
pulkininkas (pas.) Čechava

1951 m. sausio 4d.

Buv. LTSR VSKA. F.3. B.41/89. L.96-103. (Originalas -mašinraštis, rusų k.)