NAIVUMAS AR ŠUNUODEGAVIMAS

Sveikiname pavergtųjų lietuvių laimėjimus meno, muzikos, literatūros ir kitose srityse, jei iš tikrųjų jie to yra verti. Bet jokiu būdu neturėtumėm liaupsinti kiekvieną komunistų pataikūnų pajudėjimų ten, nors jie kai ką ir sukuria ar parašo lietuviškai. Dar blogiau, kai tų mūsiškiai daro kitataučių tarpe.

Paskutiniu laiku tokiu liaupsintoju yra tapęs Rimvydas Šilbajoris, Ohio State universiteto mokomojo personalo narys. Kuriais sumetimais jis tai daro, mums nėra žinoma. Jis gerų pusmeti studijavo Maskvos universitete ir iš ten parsivežė labai nemalonių įspūdžių. Greičiausiai jis tai daro iš naivumo.

Paskutiniame Books Abroad leidinyje (An International Literary Quarterly, Summer 1968) Rimvydas Šilbajoris, to žurnalo redakcijos kolektyvo narys (Editorial Board), recenzuoja 4 lietuvių knygas: vienų — išleistą JAV-se, kitas — komunistų pavergtoje Lietuvoje, štai minėtame leidinyje jo pristatomos lietuvių knygos kitataučiams: Kazio Almeno — Gyvenimas kaip kekė vyšnių (novelės, išleistos A. Mackaus knygoms leisti fondo, 1967); kitos trys, išleistos pavergtoje Lietuvoje — Juozo Apučio — Rugsėjo paukščiai (novelės, Vagos leidykla Vilniuje, 1967); Sigito Gedos — Strazdas (ciklas eilėraščių apie kun. A. Strazdelį, Valstybinė leidykla Vilniuje, 1967); ir Poezijos pavasaris (Alg. Baltakio redaguota lietuvių ir kitataučių poezi-jos rinktinė, Valstybinė leidykla Vilniuje, 1967).

Laisvajame pasaulyje gyvenų mūsų literatūros kritikai sutinka, kad mūsų rašytojai ir poetai šioje geležinės uždangos pusėje nuo 1944 metų yra sukūrę ir sukuria žymiai geresnės vertės prozos ir poezijos veikalų, negu kad rašytojai ir poetai pavergtoje Lietuvoje. Rimvydas Šilbajoris tai turėtų žinoti. Bet jis daro priešingai. Kodėl pasirenkamas K. Almenas? Juk visa eilė mūsų rašytojų yra keliariopai praaugę jį. Kodėl laisviesiems kūrėjams teduodama tame leidinyje tik viena skiltis, o komunistinės Lietuvos rašeivoms — 3 skiltys?

Juozas Aputis Rugsėjo paukščiuose (novelėse) kur tik galėdamas bando prakišti komunistines mintis. Sigitas Geda Strazde (eilėraščių cikle) nevaizduoja kun. A. Strazdelio net kaip krikščionybės atstovo. Gal kun. A. Strazdelis ir nebuvo geras katalikų dvasiškis, bet jis tikrai laikė save krikščioniu. Poezijos pavasaryjeduodama A. Mackaus kūrybos. Ar dėl to tas poezijos leidinys pristatytinas laisvajam pasauliui?

Laisvieji ir patriotinio nusiteikimo lietuviai kiekvienu tokiu atveju gali ir turėtų reaguoti. Savo nepasitenkinimų galime pareikšti to leidinio redaktoriui ir leidėjui. Books Abroad žurnalo redaktoriumi yra Mr. Ivar Ivask. Tų žurnalų leidžia University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 73069.

(-Ig.)