Jų siekiai mus įpareigoja

Prof. dr. Adolfo Damušio žodis, pasakytas prie žuvusių už laisvę paminklo Jaunimo Centre, Čikagoje, laike Mokslo ir kūrybos simpoziumo 1997-XI-30

Šis dvidešimtasis amžius mūsų tautai buvo skaudus, bet savo rezistencine dvasia ir heroiškas. Dažnai atsilankome prie žuvusiųjų paminklo juos prisiminti ir pagerbti. Praradome 600,000 Lietuvos piliečių, jų tarpe 75% lietuvių ir 25% žydų. Gamta, kuri paprastai yra skirta žmonių gerovės tarnybai, šiame praeinančiame šimtmetyje sovietinio okupanto buvo panaudota naikinti žmones nepakeliamu vergijos darbu ir genocidu Sibiro taigose.

Tokį šviesų krikščioniško gyvenimo principą kaip artimo meilę naciai pakeitė žiauriu holokostu, masiškai naikindami žydų tautą. 30,000 miško brolių partizanų, kurie žuvo gindami Lietuvos laisvę ir valstybinį savarankiškumą, kovodami miškuose ir pelkėse, savo aukos idealizmu paliko karžygišką ir šviesų atminimą niūrioje šio dvidešimtojo amžiaus tamsoje.

Kas buvo tie mūsų žuvusieji? Tai 22-jų nepriklausomo ir laisvo gyvenimo metų bėgyje išauginta patriotinė karta - ateitininkai, skautai, šauliai, pavasarininkai, ūkininkija, darbininkija, ryžtinga jaunoji inteligentija, mokytojai, kariškiai. Dažnai teisingai kartojama, kad jų gyvybės auka mus įpareigoja išlaikyti ir pratęsti tų kovotojų žygius už laisvę ir šviesius idealus tautos gerovei kurti. Jų siekiai mus įpareigoja siekti teisingo ir tikslaus kelio. Nesileiskime būti vedami šunkeliais, kuriuos apgaulingai siūlo dabar kosmopolitizmas, paneigiantis tėvynės meilę ir aukos dvasią tautos išsilaikymui, teisingus patriotinius sprendimus, ir tuo atsisakantis angažuotis savo tautos labui. Tokio tipo kosmopolitizmu yra tiesiamas kelias imperialistiniams įtakingųjų laimėjimams ir sudaromas pavojus mažoms tautoms, jų egzistencijai.

Tik pasirinkę mūsų žuvusiųjų idealistų kelią, pajėgsime Lietuvą stiprinti sociališkai teisingą, dvasiškai vertingą. Iškeldami ją kultūriškai aukštai, įjungsime mūsų Lietuvą kaip vertingą valstybę į pasaulio tautų šeimą. Eidami Tiesos, Teisingumo ir Tėvynės meilės keliu, sulauksime, kaip ir anksčiau, Palaimos iš paties Dangaus.