Į Laisvę 1968

       T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui .............................................................. 2
“Į Laisvę” įžanginiai ............................................................ 4
Laiko reikalavimai: —
      Lietuvių bendros atsakomybės žadinimas (kun. Gediminas Kijauskas, S.J.) ...  6

Aktyvieji frontininkai: — dr. Jonas Grinius ir dr. Antanas Klimas ...............  8
Prezidento Richard M. Nixon įsijungimas į kovą dėl Lietuvos laisvės ............. 11
Prezidento Richard M. Nixon pareiškimas laisvojo pasaulio lietuviams ............ 12
Pravertos Baltųjų Rūmų durys lietuviams ......................................... 13
PLB pasirinko vidurio kelią
      (pašnekesys su Stasiu Barzduku, PLB Valdybos vykdomuoju vicepirmininku) ... 15

Gyvybiniai tautos reikalai: —
       Organizuotinas lietuvių fondas politiniams reikalams (dr. Antanas Razma);
       Karoso ir Adamkaus pralaimėjimo pamoka lietuviams (Algirdas Budreckis);     
       Laisvųjų bendravimas su pavergtaisiais (V. Vaitiekūnas);

       Parapijų vaidmuo tautinės gyvybės išsaugojime (P. Narutis) ............... 23
Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raida ir lūžiai (dr. Zenonas Ivinskis) 31
Vilniaus katedros išpirkimas (dr. Jonas Grinius) ................................ 55
Bekompromisinė kova dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės (2-jų laisvojo pasaulio
 lietuvių profesorių surinktos žinios apie dabartinę padėtį pavergtoje Lietuvoje) 58

Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) .. 63-80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Ar jau atnaujinai “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1969 metams?

•    Jei ne, tai padaryk dar šiandien, pasiųsdamas savo prenumeratos mokestį su kartu siunčiamu voku.

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Surask bent vieną naują “Į LAISVĘ” prenumeratorių; arba — užsakyk “Į LAISVĘ” žurnalą savo giminaičiui ar draugui.


Malonūs “Į Laisvę” žurnalo prenumeratoriai,

Šį kartą vėluojamės. Šis numeris turėjo pasiekti Jus 1968 metų paskutinėmis dienomis ar 1969 metų pačioje pradžioje. Tai įvyko dėl tam tikrų nepramatytų priežasčių. Už tai atsiprašome.

“Į Laisvę” žurnalas išeis ateityje reguliariai. 1969 metais išleisime tris numerius. Pirmasis 1969 metų numeris jau paruoštas. Jis turėtų pasiekti Jus balandžio pabaigoje.

“Į Laisvę” žurnalo redakcija yra įvedusi neilgų straipsnių skyriųGYVYBINIAI TAUTOS REIKALAI. Rašykite žurnale keliamais ir kitais gyvybiniais tautos reikalais. Turime laiškų skyrių. Jei tik kas patinka ar nepatinka, malonėkite tuoj reaguoti. Lauksime.

Su geriausiais linkėjimais,

LEONARDAS VALIUKAS
“Į Laisvę” žurnalo redaktorius

“Į Laisvę” platintoju dėmesiui!

•    Atskiro numerio kaina 2 doleriai.

•    Visi platintojai prašomi atsiskaityti su administracija už išplatintus 1967 ir 1968 metų numerius.

•    Malonėkite grąžinti neparduotus numerius administratoriui.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1968 — GRUODIS — N R. 44 (81)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 77048 Los Angeles, Calif. 90007

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790


LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey

DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California

• • •

“Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių ketur-mėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

*    Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.