Tinkamų laisvinimo veiklai priemonių telkimas

Lietuvos gen. konsulo dr. J. J. Bielskio sveikinimo žodis politinių studijų savaitgalio dalyviams

DR. JULIUS J. BIELSKIS

Jau seniai prinoko laikas jėgoms mobilizuoti, tinkamoms veiklai priemonėms parinkti ir joms ištobulinti, pastangoms už tautos išsilaikymą ir kovai už Lietuvos laisvę aptarti. Apgailėtina, kad neseniai įvykę kai kurių veiksnių seimai ir konferencijos nedaug domesio tiems reikalams skyrė. Matomai, ten suskridę veikėjai tenkinosi jau apsenusiomis jėgomis, sulėtėjusiu tempu ir praeityje naudotomis ir savo vertę atgyvenusiomis priemonėmis. Tokios pažiūros ir tokia laikysena šių dienų problemoms spręsti maža naudos duoda ir dar mažiau teigiamų vilčių ateičiai žada.

LIETUVOS GEN. KONSULAS DR. BIELSKIS TARIA SVEIKINIMO Ž0DĮ — Lietuvos gen. konsulas dr. Julius J. Bielskis dalyvavo politinių studijų savaitgalyje ir tarė sveikinimo žodį, kuris duodamas ištisai šiame numeryje. Nuotraukoje, be dr. J. J. Bielskio (kairėje), matosi — prof. dr. A. Klimas (Rochester, N.Y.) ir prof. dr. J. Kakarieka (Concepcion, Čilė).

L. Kanto nuotrauka

Politinių studijų savaitgaliai yra naujovė mūsų veikloje, bet nesunku suprasti jų reikšmę praktiškai mūsų veiklai tobulinti ir gyvinti. Jei metų bėgyje keletas tokių studijų įvyktų didesnėse mūsų bendruomenėse, ne tik lietuviškoji veikla pagyvėtų, bet ir veiklos reikšmė atskirose vietovėse kaip politiniame taip ar socialiniame gyvenime žymiai pakiltų. Mūsų seimai ir suvažiavimai taipgi žymiai pagyvėtų, nes į juos suvažiuotų tinkamai pasiruošę ir gerai informuoti delegatai, parengti savaitgalių studijose.

Kažkaip mumyse įsitvirtino nelemtas įsitikinimas, kad, būk, visa pageidaujamoji veikla glūdinti mūsų centrinių veiksnių atsakomybėje. Visiškai pamirštama, kad į organizacijų centrus ir vadovybes patekę žmonės nebuvo ir nėra jokie stebukladariai. Jie taipgi esti paveikiami gyvenimo slinkties: amžiaus naštos, sveikatos silpnėjimo, minčių išsekimo ir kasdieniško atbukimo. Kai kurie jų net įsivaizduoja patekę į “baltuosius bokštus”, o ten sėdėdami nutolsta nuo greitai besikeičiančio gyvenimo, tenkindamiesi vien garsiai skambančių pareiškimų ir bereikšmių rezoliucijų skelbimu.

Praėjusieji metai buvo pavadinti “Lietuvos - laisvės kovos metais”. Tikėtasi, kad tąja linkme bus daug energingos veiklos perodyta ir pasigėrėtinių pasėkų susilaukta. Tačiau viltys nepasitvirtino. Matomai, lauktoji veikla kažkur užkliuvo. Vieno veiksnio vadovybė pareiškė, kad net posėdžių nepavykę pravesti, nes nepasisekę kvorumui reikalingo valdybos narių skaičiaus surinkti. Kitas veiksnys tenkinosi abejotinos vertės rezoliucijų skelbimu. Net kai kuriais būtinais reikalais nepasirūpinta. Garsiai skelbiamas jubiliejinio pašto ženklo išleidimas nepasisekęs. Pažadėtos brošiūros anglų kalba apie Lietuvą, ypač tinkamos mokykliniam jaunimui, nepasirodė. Gi jaunimui taikomos brošiūros anglų kalba mums yra labai reikalingos. Jas reikėtų platinti nemokamai. Tokia veikla ne tik dabar daug naudos padarytų, bet taipgi ir ateityje nereikėtų Lietuvos reikalų aiškinimo nuo abc pradėti.

Tankiau rengiami politinių studijų savaitgaliai, kur būtų įjungiama kaskart daugiau jaunimo, lietuviškai veiklai paruoštų daugiau naujų jėgų ir parinktų laikui pritaikintų veiklos priemonių.

Šių dienų greitai besikeičiančios aplinkybės reikalauja skubaus domesio ir veiklos ne tik veiksnių centruose, bet taipgi ir vietos bendruomenėse. Įvairių vietovių amerikiečių spaudoje tankiai pasirodo pranešimų, kurie sudaro geras progas mums raštu pasisakyti ir įterpti savąjį lietuvišką reikalą. Pav., neseniai pranešta, kad Švedija teikianti Šiaurės Vietnamui pripažinimą ir Kuboje steigianti savo ambasadą. Aišku, kad visa tai yra prieš JAV-bių interesus. Tad buvo nepaprastai gera proga užpilti vietos spaudą laiškais, nurodant, kad tai yra ta pati Švedija, kuri po Antrojo pasaulinio karo Sovietų Rusijos kankinimui ir žudymui išdavė Baltijos kraštų pabėgėlius, kad ta pati Švedija pagrobė jos bankuose deponuotus Lietuvos, Latvijos ir Estijos auksą ir atidavė Sovietų Rusijai. Taipgi toji pati Švedija leido savo krašte rengti komunistų “teismą” JAV-bėms apkaltinti, o dabar priglaudžia šio krašto dezertyrus. Kita puiki proga — Anglijos pasisavinimas Baltijos valstybių deponuoto aukso susitarimui su Sovietų Rusija pasiekti.

Tokių ir panašių progų tankiai atsiranda vietos spaudoje. Reikia jas išnaudoti. Savaitgalių pasitarimuose būtų galima visa tai aptarti ir akciją šioje srityje konkretizuoti. Taipgi, studijų pabaigoje “arbatėlėsna” kviestina veiklesnieji vietos kitataučiai ir spaudos atstovai. Tegu jie sužino, kaip vietos lietuviai gyvena ir veikia. Ypač kultūriniuose parengimuose turėtų būti kaip galima daugiau kitataučių kultūrininkų, politikų, spaudos žmonių. Jie apie lietuvius žinos tiek, kiek mes patys jiems save parodysime. Savaitgalių pasitarimai sudaro dideles galimybes naujoms naudingoms mintims ir idėjoms iškilti, vietos darbuotojams suartėti, vieniems kitus arčiau pažinti ir nesusipratimams išvengti.

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūrio vadovybę už pasirūpinimą tokias studijas čia suorganizuoti. Tikiuosi, jų bus suorganizuota ir ateityje.