Politinių studijų savaitgalio reikšmė

Politinių studijų savaitgalio uždaromasis žodis

DR. ZIGMAS BRINKIS

Pavergtoje Lietuvoje visos pagrindinės organizacijos rusų ir vokiečių okupacijų metais, iki partizaninio judėjimo pradžios, paprastai turėdavo du pagrindinius skyrius — informacinį ir karinį. Pagrindinis dėmesys anuo metu buvo skiriamas informacijai — diriguoti pasyvaus pasipriešinimo taktiką. Karinio skyriaus užduotis buvo ruoštis eventualiems kariniams veiksmams. Įsiliepsnojus partizaninėms kovoms, pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į karines operacijas, informacijai paliekant, kad ir be galo reikšmingą, bet labiau pagelbinę rolę.

Užsienio lietuviai, kurie savo tautinės veiklos prasmę pagrindinai suveda į Lietuvos išlaisvinimą ir lietuvybės svetimuose kraštuose išlaikymą, pasilaikė šias dvi susiorganizavimo plotmes. Tik tos plotmės šiuo metu veikia kaip pilnutinės tautinės veiklos kultūrinis ir politinis sektoriai. Kaip ir šių studijų diskusijos parodė, dabartinėse sąlygose šie du sektoriai dažnai vienas su antru susisiekia arba turi visą eilę pereinamų stadijų. Tarp tų sektorių nėra arba bent negali būti priešingumo, nes jie abu yra du tos pačios rezistencijos aspektai. Žinoma, mokslinė ar meninė kūryba negali būti pajungta politikai, tačiau, iš antros pusės, nėra jokių kliūčių tikriesiems kultūrinės kūrybos laimėjimams pasitarnauti didiesiems tautos laisvės idealams.

Lietuvių Fronto Bičiuliai tebesistengia išlikti rezistencinė organizacija, su, kiek šios sąlygos leidžia, aktyviais politinės ir kultūrinės veiklos sektoriais. LFB Los Angeles sambūris todėl mūsų bendruomenėje ruošiamais įvykiais akcentus deda tai ant vieno, tai ant kito sektoriaus. Literatūros vakaruose kvietėme svečiais rašytoją Aloyzą Baroną ir poetą Joną Aistį, prie kurių prisijungė visi šiame Amerikos pakraštyje apsigyvenę mūsų rašytojai ir poetai. Praėjusių metų gale mūsų pakviestas mus aplankė prof. Raphael Sealey ir poetė Danguolė Sealey, o prie jų prisijungė žymieji Los Angeles meno reprezentantai.

Šiais metais akcentas skirtas tiesioginiams laisvinimo klausimams. Reikalinga kartas nuo karto susirinkti politinei padėčiai paanalizuoti, persvarstyti ir nustatyti gaires tolimesnei iniciatyvai.

Mums ypatingai miela, kad šio politinių studijų savaitgalio proga mus ryžosi aplankyti prof. dr. Antanas Klimas, kuris savo prigimtimi, galima jausti, yra mokslininkas - kultūrininkas, bet, tautinės pareigos verčiamas, atiduoda žymią duoklę tiesioginei laisvinimo veiklai. Ne tik labai įdomiai jis moderavo šį studijų savaitgalį, bet taip pat savo paskaitoje į lietuviškos išeivijos misiją pažvelgė nauju, šviežiu, sintetizuojančiu žvilgsniu, ir mūsų asmeniškiems svarstymams davė gausiai medžiagos.

Nors šį politinių studijų savaitgalį organizavo Lietuvių Fronto Bičiuliai, bet jis buvo skirtas ne Lietuvių Fronto reikalams, bet bendram reikalui. Todėl jame aktyviai dalyvauti kvietėme visų pažiūrų žmones, kurie tuo bendru Lietuvos laisvės ir lietuvybės išlaikymo reikalu sielojasi. Labai malonu, kad mūsų kvietimas su respektu buvo priimtas.

Los Angeles miesto burmistras Samuel Wm. Yorty šių politinių studijų savaitgalio proga jam surengtame pagerbime savo kalboje pabrėžė, kad ir amerikiečiai ir visi tie žmonės, kuriems rūpi teisingumo principai, ir kurie jaučia komunizmo pavojų, sėkmingai ir entuziastingai mūsų iniciatyvas remia.

Todėl šitoks politinių studijų lietuviškoms problemoms spręsti savaitgalio suorganizavimas ateityje turėtų paskatinti ir kitas lietuvių bendruomenes panašaus pobūdžio savaitgalius pravesti. Į juos reikėtų pasikviesti bent po vieną žymų amerikietį. Tuo būdu ne tik aiškiau matytume, kokius uždavinius mums naujos situacijos atneša ir kokiomis priemonėmis galėtume tuos uždavinius sėkmingiausiai išspręsti, bet kartu įsigytume ir naujų amerikiečių draugų, kurie saviškių tarpe neabejotinai padėtų mums garsinti Lietuvos laisvės bylą.