LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ ATLANTO PAKRAŠČIO SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 18 Kultūros Židinyje vyko Lietuvių Fronto Bičiulių Atanto pakraščio sambūrių suvažiavimas. Dalyvavo New Yorko, Philadelphijos, Waterburio ir Juliaus Būtėno — New Jersey sambūriai.

Mišios už a.a. dr. Br. Radzivaną

Vienuolyno koplyčioje 1 val. buvo mišios už dr. Bronių Radzivaną, veiklų Liet. Fronto bičiulį, kuris mirė prieš 5 metus. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Tėv. Leonardas Anriekus, OFM, prisimindamas velionį ir išryškindamas LF bičiulių veiklą visuomeniniame gyvenime. Žmonių buvo pilna koplyčia.

Tuoj po pamaldų mažojoe salėje buvo bendri pusryčiai, gražiai ir tvarkingai paruošti. Čia dalyvavo suvažiavimo dalyviai ir svečiai.

Darbo posėdis

Mažojoje salėje darbo posėdis prasidėjo 2:30 v. Jį atidarė New Yorko sambūrio pirmininkė Renata Alinskienė ir pakvietė centro valdybos pirmininką Balį Raugą. Šis savo kalboje prisiminė rytinio pakrasščio bičiulių suvažiavimus. Jie buvo pradėti 1951. Prieš dešimtį metų tie suvažiavimai nutrūko. Dabar vėl atgaivinami.

Prisiminti ir tylos bei susikaupimo minute pagerbti šio Atlanto pakraščio mirę bičiuliai: iš New Yorko — J. Brazaitis, dr. Br. Radzivanas, J. Šlepetys, A. Maceika, iŠ Philadelphijos — K. Gasparėnas, A. Gaigalas.

Toliau posėdžiui pirmininkauti pakvietė Antaną Sabalį, sekretoriauti — dr. Albiną Šmulkštį. | prezidiumą pakviesti ir sambūių pirmininkai.

Pirmiausia pranešimus padarė sambūriai: Juliaus Būtėno sambūrio — V. Vaitiekūnas, New Yorko — R. Alinskienė, Philadelphijos — V. Volertas, Waterburio — M. Paliulienė. Išsamų pranešimą padarė centro valdybos pirmininkas B. Raugas, paliesdamas bičiulių sambūrių veiklą, “Į Laisvę” žurnalo leidimą, Centro valdybos sekretorius E. Binkis paskaitė suvažiavimo Dainavoje nutarimus.

Patį įdomiausią pranešimą padarė Daiva Kezienė apie OSI veiklą, jų keliamas bylas, teismo procesus. Kalbėjo labai sugestyviai, gerai pažindama tuos reikalus ir kviesdama visus prisidėti auka, kad visos bylos būtų laimėtos.

Apie Baltų lygos veiklą pranešimą atsiuntė iš Los Angeles J. Kojelis. Pranešimą perskaitė centro valdybos narė Marija Raugienė. Į Laisvę fondo reikalais pranešimą padarė dr. A. Šmulkštys.

Posėdžio programa buvo didelė ir apkrauta, vos užteko laiko numatytiem klausimam paliesti. Platesnėm diskusijom jau laiko nebeužteko, nes tuoj reikėjo pradėti literatūrinę popietę.

Prisimintas prof. J. Brazaitis

Literatūrinė popietė prasidėjo 5 val. Ji buvo skirta prof. Juozui Brazaičiui prisiminti ryšium su jo leidžiamais raštais. Neseniai pasirodė ketvirtas tomas.

Popietei vadovavo Paulius Jurkus. Jis išryškino mintį, kaip prof. J. Brazaitis visą savo gyvenimą skyrė Lietuvai. Prisiminė Darbininko redakcijoje praleistus metus, dabar išleidžiamus raštus.

Salėje buvo pakabinta didelė profesoriaus nuotrauka, kuri nuolat kabo Darbininko redakcijoj. Ant stalo buvo padėta 3 Darbininko didžiuliai tomai. Vienas tomas buvo tų metų, kai prof. J. Brazaitis pradėjo dirbti Darbininke, antras profesoriaus mirties metų, trečias iš vidurio. Tie trys tomai simbolizavo jo 22 metų darbą Darbininke. Ant tų tomų buvo padėti dabar leidžiami jo raštai — iš viso 4 tomai. Visa buvo perjuosta gražia lietuviška juosta, kuri simbolizavo profesoriaus lietuvišką kūrybą ir atsidavimą Lietuvai.

Po įvado Vytautas Volertas originaliu ir šmaikščiu žodžiu apibūdino dr. Juozą Girnių, šios dienos paskaitininką, jo minčių gilumą, jo filosofiją.

Dr. Juozas Girnius rašo monografiją apie prof. J. Brazaitį. Jo paskaita ir buvo paimta iš to darbo. Paskaitė vieną skyrių — prof. J. Brazaitis literatūros mokslininkas.

Parašyta su dr. J. Girniui būdingu kruopštumu, giliai pajaučiant turinį ir formą. Kalbėjo apie valandą, ir niekam nepabodo. Tikrai buvo miela klausytis tos akademinės, puikios paskaitos.

Koncertinė dalis

Po trumpos pertraukos buvo koncertinė dalis. Čia Julius Veblaitis smuiku pagrojo šiuos dalykėlius: Svajonė — Robert Schumann, Angelų serenada — Georg Braga, Gulbė — Saint Saens, Meilės skausmas — Fritz Kreisler, Humoreska — Anton Dvoržak, Serenada — Franz Schubert, Menuetas — Boccherini. Jam akomponavo muzikas Viktoras Ralys.

Koncertas buvo jaukus ir patrauklus, atliktas su įsijautimu ir su meile muzikai.

Baigiant programą, padėkota visiems dalyviams. Paskui buvo kavutė. Visas vaišes surengė ir suvažiavimą globojo New Yorko sambūris. Ir pats suvažiavimas ir popietė buvo tvarkinga ir giliai turininga.

(P.j.)

(Darbininkas, 1984.1.6, Nr. 1)