EUROPOS L. F. BIČIULIŲ PAREIŠKIMAS

EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ metinė konferencija, įvykusi Schondorfe 1957. VIII. 7 - dienomis, priėjo šias išvadas:

I. REZISTENCINĖS DVASIOS PALAIKYMO REIKALU:

1.    Nors kova užsitęsė, lietuviškojo pasipriešinimo dvasia tebėra gyva ir reiškiasi įvairiais būdais. Ji yra bendras ryšys, kuris sieja visus už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovojančius lietuvius pavergtoje tėvynėje, tremtyje ir laisvame pasaulyje. Jai priešinga yra tautinės nesantaikos, nesusitarimo, vidaus kovų dvasia, kuri ne tik beprasmiškai eikvoja energiją, bet kai kuriais atvejais tiesiog pasitarnauja pavergėjui. Bičiuliai pakartoja savo pasiryžimą ir toliau budėti savo aplinkoje rezistencinės dvasios sargyboje, būti jos šaukliais ne tik žodžiais, bet ir darbas.

2.    Rezistencinė dvasia reiškiasi idealizmu ir aukomis. Ją žlugdo užsisklendimas asmeninio, šeimyninio ar grupinio egoizmo ribose. Todėl konferencija ragina kovoti ypač prieš suburžuazėjmo pavojus.

3.    Akivaizdoje klastojančios bolševikų propagandos, siekiančios suniekinti laisvės kovos aukų atmnimą, reikia ypatingų pastangų išsaugoti šį atminimą šventą ir nepaliestą priaugančioms kartoms.

4. Todėl konferencija ragina bičiulius išpopuliarinti visuomenėje Rezistencijos Dienos minėjimą, siejant jj su lietuvių tautos sukilimu prieš bolševik'nj pavergėją 1941 m. birželio 23 dieną.

II.    KULTŪRINĖS VEIKLOS REIKALU:

Reikšdama nuomonę, kad eikvojama perdaug jėgų ir lėšų politinei veiklai, kuri dažnai neatneša apčiuopiamų vaisių, konferencija pabrėžia reikalą daugiau jėgų skirti kultūriniam darbui ir sveikina kiekvieną naują apraišką toje srityje.

Konferencija džiaugiasi šiemet surengtomis Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių studijų dienomis ir siūlo Anglijoje esantiems bičiuliams taip pat organizuoti studijų dienas.

III.    LAISVINIMO ORGANIZACIJOS REIKALU:

Konferencija, apsvarsčiusi bendros vieningos Lietuvos laisvinimo politikos klausimą, konstatuoja, kad nei paskutinieji Vliko organų rinkimai nei jo vardu vestos derybos su lietuvių politinėmis organizacijomis, neįeinančiomis į Vliką, neduoda vilčių, kad Vlikas galėtų atgauti pirmykštį visuomenės pripažinimą. Tačiau konferencija reiškia pakartotiną įsitikinimą, kad visų lietuvių politinių veiksnių bendra politika yra reikalinga.

Todėl konferencija, kiek tai liečia Europos LFB, įgalioja LFB valdybą pasiūlyti Vilkui šaukti periodines konferencijas, kuriose be Vliko prezidiumo dalyvautų kitų lietuvių politinių veiksnių ir Vlike nedalyvaujančių lietuvių politinių organzacijų atstovai, kurie visi bendrai nustatytų gaires Lietuvos laisvinimo politikoj. Tačiau jei Vliką sudarančioms grupėms ir tokios bendros periodinės konferencijos nebūtų priimtinos, pasiūlyti joms bendrą Lietuvos laisvinimo organą sudaryti rinkimais, kuriuose dalyvautų visi lietuviai, balsuodami už kandidatus, kuriuos galėtų siūlyti ne tik partijos, bet ir tam tikras skaičius lietuvių.

IV.    ORGANIZACINIAIS REIKALAIS:

1.    Konferencija skatina visus bičiulius gerai įsidėmėti ir vykdyti pagrindines bičiulių pareigas:

a)    veikliai dalyvauti ELFB organų — židinių ir komisijų — darbuose;

b)    palaikyti ryšį su valdyba;

c)    prenumeruoti, platinti Ir remti Į Laisvę;

d)    mokėti mėnesinį nario mokestį Ir

e)    pagal išgales remti ELFB fondą.

2.    Konferencija bičiuliškai dėkoja visiems tiems, kurie savo auka parėmė ELFB fondą ir įgalioja valdybą pareikšti specialią padėką fondo rėmėjams.