Amerikos LFB studijų dienos vaizduose

STUDIJŲ DIENOS VAIZDUOSE. ALF Bičiulių studijų dienose — K. Skrupskelis skaito pranešimą; dr. J. Girnius vadovauja diskusijoms. Apačioje: Maldoje prie Liurdo grotos už žuvusius — matyti J. Gelumbauskas, dr. K. Ambrozaitis, M. Ambrozaitienė, I. Mikulskytė, L. Šimkus.

Antrame puslapy: klauso pranešimų dr. J. Kižys, V. Naudžius, dr. J. Girnius, L. Dambriūnas... žemiau: vakaro tamsoje žuvusių pagerbimas prasidėjo prie kryžiaus. V. Kulboko pranešimas. L. Žitkevičius, dr. P. Kisielius, dr. V. Majauskas skaito “Kennebunkporto uodą”.    (Foto V. Maželio)