VLIKO SEIMAS

1981 m. lapkričio 6-8 dienomis įvykęs Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas Clevelande apžvelgė šios institucijos vienerių metų darbus. Tai buvo eilinis, paskutinis prieš rinkimus atstovų suvažiavimas. Rinkimai vyks 1982 metais.

Iš 15 Vliką sudarančių grupių, galinčių siųsti po tris atstovus, seime dalyvavo 42 atstovai.

Po invokacijos, sveikinimų žodžiu ir raštu, pranešimus padarė Vliko valdybos pirm. dr. K. Bobelis, Vliko Tarybos pirm. G. Lazauskas, Tautos Fondo atstovybės pirm. Kanadoje

Vliko tarybos pirm. Gražvydas Lazauskas., Vliko garbės pirm. dr. K. Valiūnas, Vliko pirm. dr. K. Bobelis, vienas iš seimo pirmininkų A. Kasulaitis ir seimo rengimo komiteto pirm. V. Jokūbaitis. J. Garlos nuotr.

VLiko seimo vakarienės metu įspūdžiais dalinasi: J. Daugėla, VI. Čyvas, B. ir N. Gaidžiūnai, dr. K. Valiūnas ir J. Daugėlienė. J. Garlos nuotr.

A. Firavičius, įteikdamas 50.000 dol., Tautos Fondo valdybos pirm. J. Giedraitis (TF šiuo metu turi apie 700 narių ir kasoje arti 90.000 dol.), dr. K. Jurgėla — vicepirm. politiniams reikalams ir perskaitytas dr. J. Balio — vicepirm. informacijos -spaudos reikalams pranešimas.

Pranešimai ir diskusijose paliesti klausimai buvo patikslinti, papildyti ir vėliau priimti.

Pagrindinę politinę paskaitą skaitė dr. D. Krivickas tema “Vliko veiklos gairės besikeičiančioje tarptautinės politikos konjunktūroje”.

Seimo atstovai ir svečiai dalyvavo iškilmingoje vakarienėje - koncerte, kurį išpildė sol. D. Petronienė, akomp. V. Puškorius. Kalbėjo dr. K. Eringis, neseniai pasitraukęs iš okupuotos Lietuvos.

Seimas baigtas pamaldomis Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos šventovėje. Jas laikė ir pamokslą pasakė prel. J. Balkūnas.

Priimtos devynios rezoliucijos Lietuvos laisvės, rusifikacijos ir tautų naikinimo Sovietijoje, Gudijos ir Lenkijos lietuvių, Lietuvos diplomatinės tarnybos reikalu, karo nusikaltimų apkaltintų, jaunimo, testamentų ir Laisvės namų reikalais bei pareikštos padėkos.

Šis seimas buvo ramus, darbingas ir neiššaukęs kontraversijų, kaip seimas, vykęs Toronte 1980 metais.